19.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/37


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/599

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w zmienionych planach krajowych lub zmienionych planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na drugi okres odniesienia parametrami docelowymi skuteczności działania obowiązującymi na obszarze całej Unii

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 2140)

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, chorwackim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (2), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 państwa członkowskie przyjmują plany krajowe lub plany dotyczące funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (ang. functional airspace block, FAB), zawierające, odpowiednio, wiążące cele krajowe lub wiążące cele na szczeblu FAB, zgodne z parametrami docelowymi skuteczności działania obowiązującymi na obszarze całej Unii. W rozporządzeniu tym przewidziano również, że Komisja dokonuje oceny zgodności tych celów na podstawie kryteriów oceny, o których mowa w art. 11 ust. 6 lit. d). Szczegółowe przepisy w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 390/2013.

(2)

Decyzją wykonawczą 2014/132/UE (3) Komisja przyjęła docelowe parametry skuteczności działania w kluczowych obszarach działania dotyczących bezpieczeństwa, środowiska, przepustowości i efektywności kosztowej, obowiązujące na obszarze całej Unii w drugim okresie odniesienia (2015–2019).

(3)

W dniu 2 marca 2015 r. Komisja przyjęła decyzję wykonawczą (UE) 2015/347 (4) dotyczącą niezgodności niektórych celów zawartych w pierwotnych planach skuteczności działania z parametrami docelowymi skuteczności działania obowiązującymi na obszarze całej Unii oraz wyznaczającą zalecenia w sprawie korekty tych celów. Decyzja ta skierowana została do Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Słowacji i nakładała zobowiązanie do zmiany celów w kluczowych obszarach skuteczności działania dotyczących przepustowości lub efektywności kosztowej.

(4)

Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja przedłożyły do dnia 2 lipca 2015 r. zmienione plany krajowe lub zmienione plany dotyczące funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, zawierające zmienione parametry docelowe skuteczności działania. Hiszpania i Portugalia przedłożyły w dniu 4 lutego 2016 r. poprawkę do planu dotyczącego funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej z po raz kolejny zmienionymi parametrami docelowymi skuteczności działania.

(5)

Organ weryfikujący skuteczność działania, którego zadaniem zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013 jest wspieranie Komisji we wdrażaniu systemu skuteczności działania, w dniu 15 października 2015 r. przedłożył Komisji sprawozdanie z oceny.

(6)

Ocena zmienionych docelowych parametrów skuteczności działania pod kątem ich zgodności z ogólnounijnymi parametrami docelowymi skuteczności działania została przeprowadzona z wykorzystaniem tych samych kryteriów oceny i metod, które zostały wykorzystane w ocenie pierwotnie przedłożonych parametrów docelowych skuteczności działania.

(7)

W odniesieniu do kluczowego obszaru skuteczności działania dotyczącego przepustowości zgodność zmienionych celów przedstawionych przez państwa członkowskie w odniesieniu do opóźnień w zarządzaniu przepływem ruchu lotniczego na trasie oceniono zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 4 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013, to jest w oparciu o wartości odniesienia w zakresie przepustowości, obliczone dla danego FAB przez menedżera sieci i ujęte w planie operacyjnym sieci (2014–2018/2019), w jego najnowszej wersji z czerwca 2014 r. („plan operacyjny sieci”), które to wartości, jeżeli są stosowane, zapewniają osiągnięcie na szczeblu Unii ogólnounijnych parametrów docelowych skuteczności działania. Ocena ta wykazała, że zmienione cele przedłożone przez Austrię, Chorwację, Republikę Czeską, Węgry, Słowację i Słowenię w odniesieniu do bloku FABCE, Portugalię i Hiszpanię w odniesieniu do bloku SW FAB, Bułgarię i Rumunię w odniesieniu do bloku Dunajski FAB są zgodne ze stosownymi ogólnounijnymi parametrami docelowymi skuteczności działania.

(8)

W odniesieniu do kluczowego obszaru skuteczności działania dotyczącego efektywności kosztowej cele przedstawione przez odpowiednie państwa członkowskie w postaci ustalonych kosztów jednostkowych na trasie oceniono zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 5 w związku z pkt 1 w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 390/2013, uwzględniając trend ustalonych kosztów jednostkowych na trasie w drugim okresie odniesienia oraz łącznie w pierwszym i drugim okresie odniesienia (2012–2019), liczbę jednostek usługowych (prognoza ruchu) i poziom ustalonych kosztów jednostkowych na trasie w porównaniu z państwami członkowskimi o podobnym otoczeniu operacyjnym i gospodarczym. Ocena ta wykazała, że zmienione parametry docelowe przedłożone przez Austrię i Słowację zgodnie ze zmienionym planem skuteczności działania dla bloku FABCE oraz przez Włochy zgodnie ze zmienionym planem skuteczności działania dla bloku Blue Med FAB są zgodne z odpowiednimi ogólnounijnymi parametrami docelowymi skuteczności działania.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wymienione w załączniku zmienione cele zawarte w planach skuteczności działania przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 są zgodne z ustalonymi na drugi okres odniesienia ogólnounijnymi parametrami docelowymi skuteczności działania określonymi w decyzji wykonawczej 2014/132/UE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej, Węgier, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Violeta BULC

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 128 z 9.5.2013, s. 1.

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/132/UE z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiająca ogólnounijne docelowe parametry skuteczności działania dla sieci zarządzania ruchem lotniczym oraz progi alarmowe na drugi okres odniesienia obejmujący lata 2015–2019 (Dz.U. L 71 z 12.3.2014, s. 20).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na drugi okres odniesienia parametrami docelowymi skuteczności działania obowiązującymi na obszarze całej Unii oraz wyznaczająca zalecenia w sprawie korekty tych celów (Dz.U. L 60 z 4.3.2015, s. 48).


ZAŁĄCZNIK

Parametry docelowe skuteczności działania w kluczowych obszarach skuteczności działania dotyczących przepustowości i efektywności kosztowej, zawarte w zmienionych planach krajowych lub zmienionych planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004, w przypadku których stwierdzono zgodność z ustalonymi na drugi okres odniesienia ogólnounijnymi parametrami docelowymi skuteczności działania

KLUCZOWY OBSZAR SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA DOTYCZĄCY PRZEPUSTOWOŚCI

Opóźnienie w zarządzaniu przepływem ruchu lotniczego (ATFM) na trasie w min/lot

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

FAB

PARAMETR DOCELOWY W ZAKRESIE PRZEPUSTOWOŚCI NA TRASIE, NA POZIOMIE FAB

2015

2016

2017

2018

2019

Republika Czeska

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Chorwacja

Węgry

Austria

Słowenia

Słowacja

Bułgaria

Dunajski FAB

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Rumunia

Portugalia

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Hiszpania

KLUCZOWY OBSZAR SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ

Objaśnienia:

Oznaczenie

Pozycja

Jednostki

(A)

Ustalone koszty na trasie ogółem

(w ujęciu nominalnym i w walucie krajowej)

(B)

Stopa inflacji

(%)

(C)

Wskaźnik inflacji

(100 = 2009)

(D)

Ustalone koszty na trasie ogółem

(ceny z 2009 r. w ujęciu realnym i w walucie krajowej)

(E)

Trasowe jednostki usługowe ogółem

(w jednostkach usługowych ogółem)

(F)

Ustalony koszt jednostkowy na trasie

(ceny z 2009 r. w ujęciu realnym i w walucie krajowej)

BLUE MED FAB

Strefa pobierania opłat: Włochy – waluta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Strefa pobierania opłat: Austria – waluta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Strefa pobierania opłat: Słowacja – waluta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64