12.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/57


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/361

z dnia 10 marca 2016 r.

zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Chin w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1450)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. a),

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 12 ust. 1 i 4 oraz formułę wprowadzającą w art. 19, jak również art. 19 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 92/65/EWG określono warunki mające zastosowanie do przywozu do Unii między innymi nasienia, komórek jajowych i zarodków koni. Warunki te muszą być co najmniej równoważne z warunkami mającymi zastosowanie do handlu między państwami członkowskimi.

(2)

W dyrektywie 2009/156/WE ustanowiono warunki zdrowotne zwierząt odnośnie do przywozu do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych. Stanowi ona, że przywóz do Unii zwierząt z rodziny koniowatych jest dozwolony tylko z państw trzecich, które spełniają określone wymagania w zakresie zdrowia zwierząt.

(3)

W decyzji Komisji 2004/211/WE (3) ustalono wykaz państw trzecich lub, w przypadku państw stosujących regionalizację, ich części, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz zwierząt z rodziny koniowatych oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, określając jednocześnie warunki mające zastosowanie do tego przywozu. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do decyzji 2004/211/WE.

(4)

Jako gospodarz imprezy jeździeckiej Global Champions Tour, zaplanowanej na 29 kwietnia–1 maja 2016 r. i organizowanej pod auspicjami Światowego Związku Jeździeckiego (FEI), właściwe organy chińskie wniosły o uznanie wolnej od chorób koniowatych strefy leżącej w regionie metropolitalnym Szanghaju, dostępnej bezpośrednio z pobliskiego portu lotniczego. Ponieważ infrastruktura na parkingu EXPO 2010 została zbudowana specjalnie na tę okazję i ma charakter tymczasowy, strefę tę należy zatwierdzić jedynie tymczasowo.

(5)

Na podstawie udzielonych przez władze Chin gwarancji i informacji oraz w celu umożliwienia – w ograniczonym okresie – powrotnego wwozu zarejestrowanych koni po czasowym wywozie zgodnie z przepisami decyzji Komisji 93/195/EWG (4), Komisja przyjęła decyzję wykonawczą (UE) 2015/557 (5) zatwierdzającą tymczasowo region CN-2 w Chinach na potrzeby imprezy jeździeckiej Global Champions Tour odbywającej się w dniach 8–10 maja 2015 r.

(6)

Ponieważ przedmiotowa impreza jeździecka odbędzie się ponownie w 2016 r., przy czym warunki dotyczące zdrowia i kwarantanny zwierząt obowiązujące w 2015 r. nie uległy zmianie, w kolumnie 15 tabeli w załączniku I do decyzji 2004/211/WE należy przyjąć odpowiednią datę w odniesieniu do regionu CN-2.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/211/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W tabeli zawartej w załączniku I do decyzji 2004/211/WE, w kolumnie 15 w wierszu dotyczącym regionu CN-2 w Chinach słowa „Od 25 kwietnia do 25 maja 2015 r.” zastępuje się słowami: „Od 15 kwietnia do 15 maja 2016 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(2)  Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.

(3)  Decyzja Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmieniająca decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1).

(4)  Decyzja Komisji 93/195/EWG z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (Dz.U. L 86 z 6.4.1993, s. 1).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/557 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Chin w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (Dz.U. L 92 z 8.4.2015, s. 107).