18.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/23


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/230

z dnia 17 lutego 2016 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/908/UE w odniesieniu do wykazów państw trzecich i terytoriów trzecich, których wymogi nadzorcze i regulacyjne są uznawane za równoważne do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 107 ust. 4 i art. 142 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji wykonawczej Komisji 2014/908/UE (2) ustanowiono wykaz państw trzecich i terytoriów trzecich, których środki nadzorcze i regulacyjne uznano za równoważne z odpowiednimi środkami nadzorczymi i regulacyjnymi stosowanymi w Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013.

(2)

Komisja przeprowadziła dalsze oceny środków nadzorczych i regulacyjnych mających zastosowanie do firm inwestycyjnych i giełd przy użyciu tej samej metody co w przypadku ocen równoważności, które doprowadziły do przyjęcia decyzji wykonawczej 2014/908/UE.

(3)

W swoich ocenach Komisja uwzględniła istotne zmiany ram nadzorczych i regulacyjnych od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej 2014/908/UE oraz wzięła pod uwagę dostępne źródła informacji, w tym niezależne oceny przeprowadzane przez organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych.

(4)

Komisja doszła do wniosku, że w Japonii tylko środki nadzorcze i regulacyjne stosowane do określonej grupy japońskich firm inwestycyjnych spełniają szereg standardów operacyjnych, organizacyjnych i nadzorczych odzwierciedlających istotne elementy środków nadzorczych i regulacyjnych Unii mających zastosowanie do firm inwestycyjnych. Ta grupa japońskich firm inwestycyjnych, zdefiniowana w art. 28 ustawy o instrumentach finansowych i giełdzie Japonii, wykonuje określoną działalność i jest zdefiniowana w japońskich ramach prawnych jako podmioty działające na rynku instrumentów finansowych typu I (typ I FIBOs). Typ I FIBOs podlega szczególnym przepisom odnoszącym się do wymogów kapitałowych przy rejestracji, a także do obowiązujących wymogów kapitałowych opartych na ocenie ryzyka. W oparciu o przeprowadzoną analizę należy uznać wymogi nadzorcze i regulacyjne stosowane wobec podmiotów działających na rynku instrumentów finansowych typu I (typ I FIBOs) zlokalizowanych w Japonii za co najmniej równoważne z wymogami mającymi zastosowanie w Unii do celów art. 107 ust. 4 i art. 142 ust. 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(5)

Komisja doszła do wniosku, że Hongkong, Indonezja i Korea Południowa dysponują środkami nadzorczymi i regulacyjnymi, które spełniają szereg standardów operacyjnych, organizacyjnych i nadzorczych odzwierciedlających istotne elementy środków nadzorczych i regulacyjnych Unii, mających zastosowanie do firm inwestycyjnych. W związku z tym właściwe jest uznanie wymogów nadzorczych i regulacyjnych dla firm inwestycyjnych zlokalizowanych w tych państwach trzecich i terytoriach trzecich za co najmniej równoważne z wymogami mającymi zastosowanie w Unii do celów art. 107 ust. 4 i art. 142 ust. 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(6)

Komisja doszła do wniosku, że Australia, Indonezja i Korea Południowa dysponują środkami nadzorczymi i regulacyjnymi, które spełniają szereg standardów operacyjnych, organizacyjnych i nadzorczych odzwierciedlających istotne elementy środków nadzorczych i regulacyjnych Unii, mających zastosowanie do giełd. W związku z tym właściwe jest uznanie środków nadzorczych i regulacyjnych stosowanych do giełd zlokalizowanych w tych państwach trzecich za co najmniej równoważne ze środkami mającymi zastosowanie w Unii do celów art. 107 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(7)

Należy zatem zmienić decyzję wykonawczą 2014/908/UE w celu włączenia tych państw trzecich i terytoriów trzecich do odpowiedniego wykazu państw trzecich i terytoriów trzecich, których wymogi nadzorcze i regulacyjne są uznawane za równoważne do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Bankowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej 2014/908/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;

2)

załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji;

3)

załącznik V zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/908/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie równoważności wymogów nadzorczych i regulacyjnych niektórych państw trzecich i terytoriów trzecich do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 155).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I TERYTORIÓW TRZECICH DO CELÓW ART. 2 (FIRMY INWESTYCYJNE)

1)

Australia

2)

Brazylia

3)

Kanada

4)

Chiny

5)

Hongkong

6)

Indonezja

7)

Japonia (tylko podmioty działające na rynku instrumentów finansowych typu I)

8)

Meksyk

9)

Korea Południowa

10)

Arabia Saudyjska

11)

Singapur

12)

Republika Południowej Afryki

13)

Stany Zjednoczone”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH DO CELÓW ART. 3 (GIEŁDY)

1)

Australia

2)

Brazylia

3)

Kanada

4)

Chiny

5)

Indie

6)

Indonezja

7)

Japonia

8)

Meksyk

9)

Korea Południowa

10)

Arabia Saudyjska

11)

Singapur

12)

Republika Południowej Afryki

13)

Stany Zjednoczone”


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I TERYTORIÓW TRZECICH DO CELÓW ART. 5 (INSTYTUCJE KREDYTOWE I FIRMY INWESTYCYJNE)

Instytucje kredytowe:

1)

Australia

2)

Brazylia

3)

Kanada

4)

Chiny

5)

Guernsey

6)

Hongkong

7)

Indie

8)

Wyspa Man

9)

Japonia

10)

Jersey

11)

Meksyk

12)

Monako

13)

Arabia Saudyjska

14)

Singapur

15)

Republika Południowej Afryki

16)

Szwajcaria

17)

USA

Firmy inwestycyjne:

1)

Australia

2)

Brazylia

3)

Kanada

4)

Chiny

5)

Hongkong

6)

Indonezja

7)

Japonia (tylko podmioty działające na rynku instrumentów finansowych typu I)

8)

Meksyk

9)

Korea Południowa

10)

Arabia Saudyjska

11)

Singapur

12)

Republika Południowej Afryki

13)

Stany Zjednoczone”