16.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/10


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/42

z dnia 15 stycznia 2016 r.

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2460 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 we Francji

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 209)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie Rady 2005/94/WE (3) określono niektóre środki zapobiegawcze odnoszące się do nadzorowania i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz minimalne środki zwalczania do stosowania w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. W art. 16 wspomnianej dyrektywy przewiduje się ustanowienie obszarów zapowietrzonych, obszarów zagrożonych oraz dalszych stref zamkniętych w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

(2)

W 2015 r. Francja powiadomiła Komisję o wystąpieniu ognisk HPAI podtypu H5 w położonych na jej terytorium gospodarstwach, w których utrzymuje się drób, oraz niezwłocznie wprowadziła minimalne środki kontroli wymagane na podstawie dyrektywy 2005/94/WE, w tym ustanowiła obszar zapowietrzony, obszar zagrożony oraz dalszą strefę zamkniętą zgodnie z przepisami wspomnianej dyrektywy.

(3)

Ponadto z uwagi na rozprzestrzenianie się HPAI we Francji oraz ustanowienie przez właściwy organ tego państwa członkowskiego dużej dalszej strefy zamkniętej wokół obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przyjęto decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/2460 (4). Wspomniana dalsza strefa zamknięta obejmuje kilka departamentów lub części departamentów w południowo-zachodnim regionie tego państwa członkowskiego. Decyzja wykonawcza (UE) 2015/2460 przewiduje między innymi, że dalsza strefa zamknięta ustanowiona przez Francję zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE musi obejmować co najmniej obszary wymienione w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej jako należące do dalszej strefy zamkniętej.

(4)

Francja zgłosiła niedawno kolejne ogniska HPAI, które wystąpiły poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2460 jako należące do dalszej strefy zamkniętej. W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej i ryzykiem rozprzestrzenienia się choroby Francja rozszerza dalszą strefę zamkniętą wokół ustanowionych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych.

(5)

Aby uwzględnić rozszerzenie przez Francję dalszej strefy zamkniętej, należy wprowadzić zmiany do załącznika do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2460.

(6)

Komisja zbadała środki kontroli wprowadzone przez Francję i uznała, że granice dalszej strefy zamkniętej, które właściwy organ wspomnianego państwa członkowskiego ustanowił zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy 2005/94/WE, znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono ogniska HPAI.

(7)

W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie ustanowionej przez Francję dalszej strefy zamkniętej na poziomie Unii.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2015/2460.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2460 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2460 z dnia 23 grudnia 2015 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 we Francji (Dz.U. L 339 z 24.12.2015, s. 52).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Dalsza strefa zamknięta, o której mowa w art. 2 ust. 1:

Kod ISO kraju

Państwo członkowskie

Nazwa (nr departamentu)

 

 

FR

Francja

Obszary obejmujące departamenty:

 

 

DORDOGNE (24)

GERS (32)

GIRONDE (33)

HAUTE-VIENNE (87)

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

LANDES (40)

LOT-ET-GARONNE (47)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

LOT (46)

HAUTE-GARONNE (31)

 

 

 

 

Obszary obejmujące części departamentów:

 

 

 

 

CHARENTE (16) gminy:

16254

PALLUAUD

 

 

CORREZE (19) gminy:

19015

19030

19047

19066

19077

19107

19120

19124

19161

19182

19191

19195

19229

19239

19289

19007

19012

19019

19026

19029

19044

19050

19067

19116

19170

19260

19280

AYEN

BRIGNAC-LA-PLAINE

CHARTRIER-FERRIÈRE

CUBLAC

ESTIVALS

LARCHE

LOUIGNAC

MANSAC

PERPEZAC-LE-BLANC

SAINT-AULAIRE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

SAINT-ROBERT

YSSANDON

ALTILLAC

ASTAILLAC

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

BILHAC

BRANCEILLES

LA-CHAPELLE-AUX-SAINTS

CHAUFFOUR-SUR-VELL

CUREMONTE

LIOURDRES

QUEYSSAC-LES-VIGNES

SIONIAC

VEGENNES”