24.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/1


OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2016/150

budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (3),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (4),

uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęty przez Komisję dnia 24 czerwca 2015 r.,

uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęte przez Radę dnia 4 września 2015 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 17 września 2015 r.,

uwzględniając listy w sprawie poprawek nr 1/2016 i 2/2016 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 przygotowane przez Komisję,

uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dnia 28 października 2015 r. dotyczącą stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016,

uwzględniając poprawki do projektu budżetu ogólnego przyjęte przez Parlament Europejski dnia 28 października 2015 r.,

uwzględniając pismo wystosowane przez przewodniczącego Rady dnia 28 października 2015 r. informujące, że Rada nie mogła zatwierdzić wszystkich poprawek przyjętych przez Parlament,

uwzględniając pismo z dnia 28 października 2015 r. skierowane do przewodniczącego Rady dotyczące zwołania komitetu pojednawczego,

uwzględniając fakt, że komitet pojednawczy osiągnął porozumienie w sprawie wspólnego projektu w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa w art. 314 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając zatwierdzenie wspólnego projektu przez Radę dnia 24 listopada 2015 r.,

uwzględniając zatwierdzenie wspólnego projektu przez Parlament dnia 25 listopada 2015 r.,

uwzględniając art. 90 i art. 91 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 listopada 2015 r.

M. SCHULZ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(2)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


TREŚĆ

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego 12
B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie 21
C. Plan zatrudnienia personelu 152
D. Budynki 153

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja I: Parlament 160
— Dochody 161
— Wydatki 176
— Personel 236
Sekcja II: Rada Europejska i Rada 238
— Dochody 239
— Wydatki 256
— Personel 300
Sekcja III: Komisja 302
— Dochody 303
— Wydatki 378
— Personel 1898
Sekcja IV: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 1947
— Dochody 1948
— Wydatki 1960
— Personel 1996
Sekcja V: Trybunał Obrachunkowy 1997
— Dochody 1998
— Wydatki 2010
— Personel 2041
Sekcja VI: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 2043
— Dochody 2044
— Wydatki 2056
— Personel 2094
Sekcja VII: Komitet Regionów 2095
— Dochody 2096
— Wydatki 2109
— Personel 2144
Sekcja VIII: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 2145
— Dochody 2146
— Wydatki 2154
— Personel 2182
Sekcja IX: Europejski Inspektor Ochrony Danych 2183
— Dochody 2184
— Wydatki 2190
— Personel 2221
Sekcja X: Europejska Służba Działań Zewnętrznych 2222
— Dochody 2223
— Wydatki 2241
— Personel 2283

TREŚĆ

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego 12
B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie 21

— Tytuł 1:

Zasoby własne 22

— Tytuł 3:

Nadwyżki, salda i dostosowania 46

— Tytuł 4:

Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii 60

— Tytuł 5:

Dochody z działalności administracyjnej instytucji 74

— Tytuł 6:

Wkłady i zwroty związane z realizacją porozumień i programów unijnych 88

— Tytuł 7:

Odsetki od zaległych płatności i grzywny 132

— Tytuł 8:

Operacje zaciągania i udzielania pożyczek 138

— Tytuł 9:

Dochody różne 150
C. Plan zatrudnienia personelu 152
D. Budynki 153

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja I: Parlament 160
— Dochody 161

— Tytuł 4:

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii 162

— Tytuł 5:

Dochody z działalności administracyjnej instytucji 165

— Tytuł 6:

Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych 172

— Tytuł 9:

Różne dochody 174
— Wydatki 176

— Tytuł 1:

Osoby pracujące dla instytucji 178

— Tytuł 2:

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 200

— Tytuł 3:

Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 213

— Tytuł 4:

Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 227

— Tytuł 5:

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości 231

— Tytuł 10:

Inne wydatki 233
— Personel 236
Sekcja II: Rada Europejska i Rada 238
— Dochody 239

— Tytuł 4:

Różne podatki, obciążenia i opłaty unijne 240

— Tytuł 5:

Dochody z działalności administracyjnej instytucji 243

— Tytuł 6:

Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych 249

— Tytuł 7:

Odsetki od zaległych płatności 252

— Tytuł 9:

Różne dochody 254
— Wydatki 256

— Tytuł 1:

Osoby pracujące dla instytucji 257

— Tytuł 2:

Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 280

— Tytuł 10:

Inne wydatki 298
— Personel 300
Sekcja III: Komisja 302
— Dochody 303

— Tytuł 4:

Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii 304

— Tytuł 5:

Dochody z działalności administracyjnej instytucji 309

— Tytuł 6:

Wkłady i zwroty związane z realizacją porozumień i programów unijnych 318

— Tytuł 7:

Odsetki od zaległych płatności i grzywny 363

— Tytuł 8:

Operacje zaciągania i udzielania pożyczek 369

— Tytuł 9:

Dochody różne 376
OGÓLNE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW (LATA 2016 I 2015) I WYNIK (2014) 378

— Tytuł XX:

Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki 381

— Tytuł 01:

Sprawy gospodarcze i finansowe 398

— Tytuł 02:

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP 435

— Tytuł 03:

Konkurencja 510

— Tytuł 04:

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne 515

— Tytuł 05:

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 595

— Tytuł 06:

Mobilność i transport 687

— Tytuł 07:

Środowisko 738

— Tytuł 08:

Badania naukowe i innowacje 770

— Tytuł 09:

Sieci komunikacyjne, treści i technologie 827

— Tytuł 10:

Bezpośrednie badania naukowe 881

— Tytuł 11:

Gospodarka morska i rybołówstwo 910

— Tytuł 12:

Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych 953

— Tytuł 13:

Polityka regionalna i miejska 968

— Tytuł 14:

Podatki i unia celna 1044

— Tytuł 15:

Edukacja i kultura 1058

— Tytuł 16:

Komunikacja społeczna 1109

— Tytuł 17:

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności 1133

— Tytuł 18:

Migracja i sprawy wewnętrzne 1194

— Tytuł 19:

Instrumenty polityki zagranicznej 1252

— Tytuł 20:

Handel 1284

— Tytuł 21:

Współpraca międzynarodowa i rozwój 1295

— Tytuł 22:

Polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia 1387

— Tytuł 23:

Pomoc humanitarna i ochrona ludności 1429

— Tytuł 24:

Zwalczanie nadużyć finansowych 1451

— Tytuł 25:

Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne 1458

— Tytuł 26:

Administracja Komisji 1470

— Tytuł 27:

Budżet 1522

— Tytuł 28:

Kontrola 1531

— Tytuł 29:

Statystyka 1535

— Tytuł 30:

Emerytury i wydatki powiązane 1544

— Tytuł 31:

Służby językowe 1557

— Tytuł 32:

Energia 1567

— Tytuł 33:

Sprawiedliwość i konsumenci 1610

— Tytuł 34:

Działania w dziedzinie klimatu 1651

— Tytuł 40:

Rezerwy 1663

Załączniki

— Europejski Obszar Gospodarczy 1671
— Lista pozycji i artykułów budżetu otwartych dla krajów kandydujących oraz w stosownych przypadkach dla potencjalnych kandydatów z Bałkanów Zachodnich 1685
— Operacje udzielania i zaciągania pożyczek – Operacje udzielania i zaciągania pożyczek gwarantowanych z budżetu Unii (orientacyjnie) 1688
— Informacje na temat instrumentów finansowych zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego 1724
— Urząd Publikacji 1790
— Dochody 1791
— Wydatki 1796
— Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 1809
— Dochody 1810
— Wydatki 1815
— Europejski Urząd Doboru Kadr 1829
— Dochody 1830
— Wydatki 1835
— Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych 1850
— Dochody 1851
— Wydatki 1856
— Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli 1866
— Dochody 1867
— Wydatki 1872
— Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu 1882
— Dochody 1883
— Wydatki 1888
— Personel 1898
Sekcja IV: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 1947
— Dochody 1948

— Tytuł 4:

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii 1949

— Tytuł 5:

Dochody z działalności administracyjnej instytucji 1952

— Tytuł 9:

Różne dochody 1958
— Wydatki 1960

— Tytuł 1:

Osoby pracujące dla instytucji 1961

— Tytuł 2:

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 1978

— Tytuł 3:

Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań 1992

— Tytuł 10:

Inne wydatki 1994
— Personel 1996
Sekcja V: Trybunał Obrachunkowy 1997
— Dochody 1998

— Tytuł 4:

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji 1999

— Tytuł 5:

Dochody z działalności administracyjnej instytucji 2002

— Tytuł 9:

Różne dochody 2008
— Wydatki 2010

— Tytuł 1:

Osoby pracujące dla instytucji 2011

— Tytuł 2:

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2026

— Tytuł 10:

Inne wydatki 2039
— Personel 2041
Sekcja VI: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 2043
— Dochody 2044

— Tytuł 4:

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii 2045

— Tytuł 5:

Dochody z działalności administracyjnej instytucji 2048

— Tytuł 9:

Dochody różne 2054
— Wydatki 2056

— Tytuł 1:

Osoby pracujące dla instytucji 2057

— Tytuł 2:

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2076

— Tytuł 10:

Inne wydatki 2092
— Personel 2094
Sekcja VII: Komitet Regionów 2095
— Dochody 2096

— Tytuł 4:

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii 2097

— Tytuł 5:

Dochody z działalności administracyjnej instytucji 2100

— Tytuł 9:

Dochody różne 2107
— Wydatki 2109

— Tytuł 1:

Osoby pracujące dla instytucji 2110

— Tytuł 2:

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2127

— Tytuł 10:

Inne wydatki 2142
— Personel 2144
Sekcja VIII: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 2145
— Dochody 2146

— Tytuł 4:

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii 2147

— Tytuł 6:

Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych 2150

— Tytuł 9:

Różne dochody 2152
— Wydatki 2154

— Tytuł 1:

Wydatki związane z osobami pracującymi dla instytucji 2155

— Tytuł 2:

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2167

— Tytuł 3:

Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej ogólnych zadań 2174

— Tytuł 10:

Inne wydatki 2180
— Personel 2182
Sekcja IX: Europejski Inspektor Ochrony Danych 2183
— Dochody 2184

— Tytuł 4:

Różne podatki, obciążenia i opłaty unijne 2185

— Tytuł 9:

Różne dochody 2188
— Wydatki 2190

— Tytuł 1:

Wydatki związane z osobami pracującymi dla instytucji 2191

— Tytuł 2:

Budynki, wyposażenie i wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji 2203

— Tytuł 3:

Europejska Rada Ochrony Danych 2207

— Tytuł 10:

Inne wydatki 2219
— Personel 2221
Sekcja X: Europejska Służba Działań Zewnętrznych 2222
— Dochody 2223

— Tytuł 4:

Różne podatki, obciążenia i opłaty unijne 2224

— Tytuł 5:

Dochody z działalności administracyjnej instytucji 2227

— Tytuł 6:

Składki i zwroty w ramach porozumień, umów i programów unijnych 2234

— Tytuł 7:

Odsetki od zaległych płatności 2237

— Tytuł 9:

Różne dochody 2239
— Wydatki 2241

— Tytuł 1:

Personel w siedzibie głównej 2242

— Tytuł 2:

Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne w siedzibie głównej 2255

— Tytuł 3:

Delegatury 2273

— Tytuł 10:

Inne wydatki 2281
— Personel 2283

A.   WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

WPROWADZENIE

Budżet ogólny Unii jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego określa się i zatwierdza łączne kwoty dochodów i wydatków uznanych za niezbędne dla Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Budżet tworzy się i wykonuje zgodnie z zasadami jednolitości, rzetelności budżetowej, jednoroczności, równowagi, jednostki rozliczeniowej, uniwersalności, specyfikacji, należytego zarządzania finansami oraz przejrzystości.

Zasady jednolitości oraz rzetelności budżetowej oznaczają, że całokształt dochodów oraz wydatków Unii pokrywanych z budżetu ujęty jest w jednym dokumencie.

Zasada jednoroczności oznacza, że budżet jest przyjmowany każdorazowo na jeden rok budżetowy oraz że zarówno środki na pokrycie zobowiązań, jak i na pokrycie płatności na dany rok budżetowy muszą być zasadniczo wykorzystane w trakcie tego roku.

Zasada równowagi oznacza, że prognozy dochodów w danym roku budżetowym muszą być równe środkom na pokrycie płatności na ten rok: zaciąganie długu w celu pokrycia ewentualnego deficytu budżetowego jest niezgodne z systemem środków własnych i jest niedozwolone.

Zgodnie z zasadą jednostki rozliczeniowej budżet sporządza się i wykonuje w euro; w euro przedstawia się również rozliczenia.

Zasada uniwersalności oznacza, że łączna kwota dochodów musi pokryć łączne środki na pokrycie płatności, z wyjątkiem ograniczonej liczby pozycji dochodów, które są przeznaczone na sfinansowanie konkretnych pozycji wydatków. Wszystkie dochody i wydatki uwzględnia się w budżecie w pełnej wysokości, bez dokonywania jakichkolwiek korekt między nimi.

Zasada specyfikacji oznacza, że każda pozycja środków musi mieć konkretne przeznaczenie i być przypisana do konkretnego celu, aby uniknąć ewentualnych pomyłek między różnymi środkami.

Zasada należytego zarządzania finansami jest definiowana poprzez odwołanie do gospodarności, skuteczności i efektywności.

Budżet ustanawia się zgodnie z zasadą przejrzystości, przy zapewnieniu rzetelnej informacji o jego wykonaniu i rozliczeniu.

Środki i zasoby są przedstawione w budżecie według ich przeznaczenia (budżet zadaniowy) w celu zwiększenia przejrzystości zarządzania budżetem w odniesieniu do celów należytego zarządzania finansami, w szczególności do efektywności i skuteczności.

Wydatki zatwierdzone w niniejszym budżecie obejmują środki na zobowiązania w łącznej kwocie 155 004 173 148 EUR oraz środki na płatności w łącznej kwocie 143 885 295 484 EUR, co stanowi różnicę o odpowiednio - 4,48 % i + 1,84 % w porównaniu z budżetem na 2015 r.

Dochody budżetowe wynoszą łącznie 143 885 295 484 EUR. Jednolita stawka poboru stosowana w odniesieniu do zasobów opartych na VAT wynosi 0,30 % natomiast stawka poboru w odniesieniu do zasobów opartych na DNB wynosi 0,7134 %. Budżet na 2016 r. finansowany jest w 12,92 % z tradycyjnych zasobów własnych (cła i opłaty wyrównawcze od cukru), w 13,07 % z zasobów opartych na VAT i w 72,88 % z zasobów opartych na DNB. Inne dochody na ten rok budżetowy szacuje się na 1 616 701 373 EUR.

Kwota zasobów własnych niezbędna do sfinansowania budżetu na 2016 r. odpowiada 0,97 % łącznego DNB, czyli znajduje się poniżej pułapu 1,23 % DNB obliczonego według metody opisanej w art. 3 ust. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17).

W poniższych tabelach przedstawiono krok po kroku metodę wykorzystaną do obliczenia kwot niezbędnych do sfinansowania budżetu na 2016 r.

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki, które mają zostać zbilansowane w roku budżetowym 2016 na mocy art. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

WYDATKI

Opis

Budżet 2016

Budżet 2015 (1)

Zmiana (w %)

1.

Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Bezpieczeństwo i obywatelstwo

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

Globalny wymiar Europy

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Administracja

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Wyrównania

p.m.

p.m.

Instrumenty szczególne

389 000 000

384 505 583

+1,17

Wydatki ogółem  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


DOCHODY

Opis

Budżet 2016

Budżet 2015 (3)

Zmiana (w %)

Dochody różne (tytuły 4–9)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0)

p.m.

1 434 557 708

Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldo zasobów własnych pochodzących z VAT i zasobów własnych opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1 i 3 2)

p.m.

7 133 244 000

Dochody ogółem (tytuły 3–9)

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

Zasoby własne oparte na VAT według stawki jednolitej (tabele 1 i 2, rozdział 1 3)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4)

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Środki, które maja zostać zbilansowane zasobami własnymi, o których mowa w art. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Dochody ogółem  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


TABELA 1

Obliczenie ograniczenia zharmonizowanych podstaw podatku od wartości dodanej (VAT) na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Państwo członkowskie

1 % nieograniczonej podstawy VAT

1 % dochodu narodowego brutto

Stopa ograniczenia (w %)

1 % dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia

1 % ograniczonej podstawy VAT (6)

Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bułgaria

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bułgaria

Republika Czeska

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Dania

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Niemcy

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Estonia

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Irlandia

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Grecja

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Hiszpania

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Francja

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Chorwacja

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Chorwacja

Włochy

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Cypr

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Cypr

Łotwa

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Litwa

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Luksemburg

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Luksemburg

Węgry

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Niderlandy

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Austria

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Polska

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugalia

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

Rumunia

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Słowenia

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Słowacja

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Finlandia

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Szwecja

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Zjednoczone Królestwo

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

Ogółem

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


TABELA 2

Zasoby własne z tytułu VAT na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 3) – zestawienie

Państwo członkowskie

1 % ograniczonej podstawy VAT

Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %)

Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bułgaria

210 674 788

0,300

63 202 436

Republika Czeska

669 395 447

0,300

200 818 634

Dania

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Niemcy

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Estonia

100 673 730

0,300

30 202 119

Irlandia

730 296 000

0,300

219 088 800

Grecja

737 959 500

0,300

221 387 850

Hiszpania

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Francja

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Chorwacja

213 619 232

0,300

64 085 770

Włochy

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Cypr

82 274 500

0,300

24 682 350

Łotwa

94 350 984

0,300

28 305 295

Litwa

150 145 740

0,300

45 043 722

Luksemburg

159 742 500

0,300

47 922 750

Węgry

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Niderlandy

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Austria

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Polska

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugalia

808 661 500

0,300

242 598 450

Rumunia

579 320 158

0,300

173 796 047

Słowenia

187 196 000

0,300

56 158 800

Słowacja

266 308 000

0,300

79 892 400

Finlandia

932 204 500

0,300

279 661 350

Szwecja

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Zjednoczone Królestwo

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Ogółem

62 709 278 588

 

18 812 783 576


TABELA 3

Określenie stawki jednolitej i zestawienie zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto na podstawie art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 4)

Państwo członkowskie

1% dochodu narodowego brutto

Jednolita stawka zasobów własnych z „podstawy dodatkowej”

Zasoby własne z „podstawy dodatkowej” wg stawki jednolitej

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bułgaria

421 349 576

 

300 610 862

Republika Czeska

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Dania

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Niemcy

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Estonia

206 957 500

 

147 653 341

Irlandia

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Grecja

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Hiszpania

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Francja

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Chorwacja

427 238 463

 

304 812 275

Włochy

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Cypr

164 549 000

 

117 397 096

Łotwa

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Litwa

384 106 522

 

274 039 893

Luksemburg

319 485 000

 

227 935 821

Węgry

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Niderlandy

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Austria

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Polska

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugalia

1 766 052 500

 

1 259 985 996

Rumunia

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Słowenia

376 395 000

 

268 538 126

Słowacja

773 099 500

 

551 566 017

Finlandia

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Szwecja

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Zjednoczone Królestwo

25 379 828 021

 

18 107 178 510

Ogółem

146 984 591 507

 

104 865 810 535


TABELA 4

Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2015 na podstawie art. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 5)

Opis

Współczynnik (8) (%)

Kwota

1.

Udział Zjednoczonego Królestwa w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT (w %)

19,4288

 

2.

Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich

 

130 016 348 031

5.

Wydatki związane z rozszerzeniem (9)

 

36 305 752 879

6.

Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66

 

7 444 724 929

8.

Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (10)

 

2 212 027 407

9.

Podstawowy rabat brytyjski = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych (11)

 

–50 550 782

11.

Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

 

5 283 248 305


TABELA 5

Obliczenie finansowania korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa wynoszącej – 5 283 248 305 EUR (rozdział 1 5)

Państwo członkowskie

Procentowy udział w podstawach DNB

Udziały bez Zjednoczonego Królestwa

Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa

Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kolumnie 2

Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3

Skala finansowania

Skala finansowania zastosowana do korekty

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bułgaria

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Republika Czeska

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Dania

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Niemcy

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Estonia

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Irlandia

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Grecja

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Hiszpania

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Francja

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Chorwacja

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Włochy

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Cypr

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Łotwa

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Litwa

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Luksemburg

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Węgry

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Niderlandy

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Austria

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Polska

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugalia

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

Rumunia

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Słowenia

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Słowacja

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Finlandia

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Szwecja

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Zjednoczone Królestwo

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Ogółem

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku.

TABELA 6

Zestawienie dotyczące finansowania (12) budżetu ogólnego według rodzajów zasobów własnych i według państw członkowskich

Państwo członkowskie

Tradycyjne zasoby własne (TZW)

Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektami

Zasoby własne ogółem (13)

Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (75 %)

Cła netto (75 %)

Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75 %)

p.m. koszty poboru (25 % TZW brutto)

Zasoby własne oparte na VAT

Zasoby własne oparte na DNB

Rabat brytyjski

Składki państw członkowskich ogółem

Udział w składkach państw członkowskich (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgia

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bułgaria

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Republika Czeska

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Dania

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Niemcy

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Estonia

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Irlandia

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Grecja

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Hiszpania

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Francja

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Chorwacja

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Włochy

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Cypr

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Łotwa

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Litwa

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Luksemburg

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Węgry

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Niderlandy

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Austria

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Polska

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugalia

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

Rumunia

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Słowenia

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Słowacja

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Finlandia

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Szwecja

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Zjednoczone Królestwo

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

Ogółem

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

Część B.   OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

Tytuł

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1

ZASOBY WŁASNE

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

DOCHODY RÓŻNE

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

OGÓŁEM

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

TYTUŁ 1

ZASOBY WŁASNE

Artykuł

Pozycja

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

% 2014–2016

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Opłaty od produkcji dotyczące roku gospodarczego 2005/2006 oraz lat poprzednich

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Opłaty od składowania cukru

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Opłaty od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C i syropu inulinowego C oraz od substytutów cukru C i izoglukozy C

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Opłata produkcyjna

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Jednorazowe opłaty od dodatkowych kwot cukru i uzupełniających kwot izoglukozy

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Opłata za nadwyżki

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Zasoby własne z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

ROZDZIAŁ 1 3 – OGÓŁEM

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

ROZDZIAŁ 1 5 – OGÓŁEM

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana Niderlandom i Szwecji na mocy art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

p.m.

p.m.

0,—

 

 

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Tytuł 1 – Ogółem

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

ROZDZIAŁ 1 1 —

OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM)

ROZDZIAŁ 1 2 —

CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 3 —

ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 4 —

ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 5 —

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 1 6 —

OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIDERLANDOM I SZWECJI

ROZDZIAŁ 1 1 —   OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM)

1 1 0
Opłaty od produkcji dotyczące roku gospodarczego 2005/2006 oraz lat poprzednich

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Uwagi

Wspólna organizacja rynku w sektorze cukru przewiduje, że producenci cukru, izoglukozy oraz syropu inulinowego uiszczają opłaty od produkcji podstawowej i od produkcji cukru B. Opłaty te mają pokrywać wydatki na wspieranie rynku. Kwoty zapisane obecnie w tym artykule są wynikiem zmiany wcześniej ustalonych opłat. Opłaty za lata gospodarcze 2007/2008 oraz kolejne lata zostały zapisane w art. 117 niniejszego rozdziału jako „opłata produkcyjna”.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, s. 1).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1360/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006, współczynnik wymagany do obliczenia dodatkowej opłaty na lata gospodarcze 2001/2002 i 2004/2005 oraz kwoty do zapłacenia przez producentów cukru na rzecz sprzedawców buraków w związku z różnicą między maksymalną opłatą a opłatami do pobrania w odniesieniu do lat gospodarczych 2002/2003, 2003/2004 i 2005/2006 (Dz.U. L 343 z 19.12.2013, s. 2).

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

p.m.

–13 407 918,37

Bułgaria

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

– 615 887,57

Dania

p.m.

p.m.

–8 435 300,68

Niemcy

p.m.

p.m.

–66 326 085,22

Estonia

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

–1 629 765,17

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

–3 104 371,25

Francja

p.m.

p.m.

–67 344 987,65

Chorwacja

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

–5 424 004,14

Cypr

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

–37 347,10

Litwa

p.m.

p.m.

–52 491,31

Luksemburg

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Niderlandy

p.m.

p.m.

–15 999 527,09

Austria

p.m.

p.m.

–6 408 204,35

Polska

p.m.

p.m.

–3 938 707,93

Portugalia

p.m.

p.m.

– 552 030,26

Rumunia

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

–4 159,31

Słowacja

p.m.

p.m.

– 999 645,34

Finlandia

p.m.

p.m.

–1 324 320,10

Szwecja

p.m.

p.m.

3 232 826,45

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

–8 065 850,48

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Opłaty od składowania cukru

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W tym artykule zapisuje się wpływy z opłat pobieranych przez nowe państwa członkowskie w przypadku niezlikwidowania zapasów cukru traktowanych jako nadwyżki w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, s. 8).

Ujmuje się w nim również wpływy z zaległych opłat od składowania cukru, jako że rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, s. 1) zniosło opłaty od składowania.

Artykuł ten obejmuje również nierozliczone kwoty należne na mocy art. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 65/82 z dnia 13 stycznia 1982 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przenoszenia cukru na następny rok gospodarczy (Dz.U. L 9 z 14.1.1982, s. 14), w przypadku gdy nie jest przestrzegany obowiązek składowania przeniesionego cukru, oraz kwoty należne na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1789/81 z dnia 30 czerwca 1981 r. ustanawiającego zasady ogólne dotyczące systemu minimalnych zapasów w sektorze cukru (Dz.U. L 177 z 1.7.1981, s. 39), w przypadku gdy nie są przestrzegane ogólne zasady odnoszące się do systemu minimalnych zapasów w sektorze cukru.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bułgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

0,—

Dania

p.m.

p.m.

0,—

Niemcy

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

p.m.

p.m.

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

0,—

Francja

p.m.

p.m.

0,—

Chorwacja

p.m.

p.m.

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

0,—

Cypr

p.m.

p.m.

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Niderlandy

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

Rumunia

p.m.

p.m.

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Szwecja

p.m.

p.m.

0,—

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3
Opłaty od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C i syropu inulinowego C oraz od substytutów cukru C i izoglukozy C

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Kwoty odpowiadające opłatom od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C oraz syropu inulinowego C. Obejmują także opłaty nałożone na substytuty cukru C oraz izoglukozy C.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2670/81 z dnia 14 września 1981 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru przewyższającej kwotę (Dz.U. L 262 z 16.9.1981, s. 14).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bułgaria

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

0,—

Dania

p.m.

p.m.

0,—

Niemcy

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

0,—

Francja

p.m.

p.m.

0,—

Chorwacja

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

0,—

Cypr

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Niderlandy

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

Rumunia

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Szwecja

p.m.

p.m.

0,—

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7
Opłata produkcyjna

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Uwagi

W ramach obecnej wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru od przedsiębiorstw produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy pobierana jest opłata produkcyjna.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1), w szczególności jego art. 16.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 39).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1), w szczególności jego art. 51.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671), w szczególności jego art. 128.

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bułgaria

400 000

400 000

401 391,00

Republika Czeska

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Dania

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Niemcy

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estonia

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Hiszpania

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Francja

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Chorwacja

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Włochy

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Cypr

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

800 000

800 000

812 268,00

Luksemburg

0,—

Węgry

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,—

Niderlandy

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Austria

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polska

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugalia

100 000

100 000

56 250,00

Rumunia

900 000

900 000

749 593,27

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Finlandia

700 000

700 000

728 991,00

Szwecja

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Zjednoczone Królestwo

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Jednorazowe opłaty od dodatkowych kwot cukru i uzupełniających kwot izoglukozy

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Dodatkowe kwoty cukru lub uzupełniające kwoty izoglukozy przyznane przedsiębiorstwom podlegają jednorazowej opłacie zgodnie z art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1), w szczególności jego art. 8 i art. 9 ust. 2 i 3.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 39).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bułgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

0,—

Dania

p.m.

p.m.

0,—

Niemcy

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

0,—

Francja

p.m.

p.m.

0,—

Chorwacja

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

0,—

Cypr

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Niderlandy

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

Rumunia

p.m.

p.m.

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Szwecja

p.m.

p.m.

0,—

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9
Opłata za nadwyżki

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Uwagi

Państwa członkowskie naliczają i pobierają od przedsiębiorstw mieszczących się na ich terytorium opłatę z tytułu nadwyżek zgodnie z art. 142 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1), w szczególności jego art. 15.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 22).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1), w szczególności jego art. 64.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

p.m.

83 144,11

Bułgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

1 954,96

Dania

p.m.

p.m.

1 740 974,63

Niemcy

p.m.

p.m.

16 886,63

Estonia

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

0,—

Francja

p.m.

p.m.

5 362 941,03

Chorwacja

p.m.

p.m.

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

0,—

Cypr

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Niderlandy

p.m.

p.m.

66 688,72

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

Rumunia

p.m.

p.m.

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Szwecja

p.m.

p.m.

0,—

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

7 272 590,08

ROZDZIAŁ 1 2 —   CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

1 2 0
Cła i inne opłaty celne, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Uwagi

Przeznaczenie ceł – jako zasobów własnych – na finansowanie wspólnych wydatków jest logiczną konsekwencją swobodnego przepływu towarów w Unii. Artykuł ten może obejmować opłaty, premie, kwoty dodatkowe lub wyrównawcze, kwoty lub czynniki dodatkowe, cła pobierane na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej i inne cła, które zostały lub zostaną ustanowione przez instytucje Unii Europejskiej w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi, oraz cła na produkty objęte nieobowiązującym już Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a).

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bułgaria

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Republika Czeska

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Dania

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Niemcy

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Estonia

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Irlandia

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Grecja

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Hiszpania

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Francja

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Chorwacja

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Włochy

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Cypr

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Łotwa

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Litwa

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Luksemburg

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Węgry

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Niderlandy

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Austria

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Polska

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugalia

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Rumunia

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Słowenia

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Słowacja

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Finlandia

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Szwecja

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Zjednoczone Królestwo

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

ROZDZIAŁ 1 3 —   ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

1 3 0
Zasoby własne z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Uwagi

Stawka jednolita stosowana w odniesieniu do zharmonizowanej podstawy VAT, obowiązująca wszystkie państwa członkowskie i ustalona zgodnie z zasadami unijnymi, wynosi 0,30 %. Podstawa brana pod uwagę w tym celu nie może przekraczać 50 % DNB dla każdego państwa członkowskiego.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. b) oraz art. 2 ust. 4.

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bułgaria

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Republika Czeska

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Dania

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Niemcy

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Estonia

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Irlandia

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Grecja

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Hiszpania

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Francja

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Chorwacja

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Włochy

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Cypr

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Łotwa

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Litwa

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Luksemburg

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Węgry

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Niderlandy

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Austria

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Polska

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugalia

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Rumunia

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Słowenia

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Słowacja

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Finlandia

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Szwecja

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Zjednoczone Królestwo

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

Artykuł 1 3 0 — Ogółem

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

ROZDZIAŁ 1 4 —   ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

1 4 0
Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Uwagi

Zasoby oparte na DNB stanowią zasoby „dodatkowe”, zapewniające dochody niezbędne do pokrycia wydatków przekraczających kwotę uzyskaną z tradycyjnych zasobów własnych, płatności opartych na VAT oraz innych dochodów w danym roku. W konsekwencji dzięki zasobom opartym na DNB budżet ogólny Unii Europejskiej jest zawsze zbilansowany ex ante.

Stawka poboru tych zasobów określona jest na podstawie dodatkowych dochodów potrzebnych do sfinansowania wydatków budżetowych niepokrytych z innych zasobów (płatności oparte na VAT, tradycyjne zasoby własne i inne dochody). W ten sposób stawkę poboru stosuje się do DNB każdego z państw członkowskich.

Stawka mająca zastosowanie do dochodu narodowego brutto państw członkowskich w odniesieniu do tego roku budżetowego wynosi 0,7134 %.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. c).

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bułgaria

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Republika Czeska

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Dania

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Niemcy

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Estonia

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Irlandia

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Grecja

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Hiszpania

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Francja

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Chorwacja

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Włochy

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Cypr

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Łotwa

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Litwa

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Luksemburg

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Węgry

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Niderlandy

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Austria

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Polska

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugalia

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Rumunia

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Słowenia

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Słowacja

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Finlandia

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Szwecja

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Zjednoczone Królestwo

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

Artykuł 1 4 0 — Ogółem

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

ROZDZIAŁ 1 5 —   KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

1 5 0
Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Uwagi

Mechanizm korekty nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa (rabat brytyjski) został ustanowiony na posiedzeniu Rady Europejskiej w Fontainebleau (w czerwcu 1984 r.) oraz na mocy będącej następstwem tego posiedzenia decyzji w sprawie zasobów własnych z dnia 7 maja 1985 r. Mechanizm ma na celu ograniczenie nierównowagi budżetowej występującej w przypadku Zjednoczonego Królestwa poprzez redukcję jego płatności na rzecz Unii.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 4 i 5.

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bułgaria

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Republika Czeska

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Dania

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Niemcy

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Estonia

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Irlandia

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Grecja

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Hiszpania

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Francja

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Chorwacja

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Włochy

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Cypr

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Łotwa

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Litwa

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Luksemburg

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Węgry

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Niderlandy

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Austria

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Polska

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugalia

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Rumunia

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Słowenia

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Słowacja

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Finlandia

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Szwecja

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Zjednoczone Królestwo

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

Artykuł 1 5 0 ogółem

0

0

– 172 034 533,05

ROZDZIAŁ 1 6 —   OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIDERLANDOM I SZWECJI

1 6 0
Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana Niderlandom i Szwecji na mocy art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W tym artykule zapisuje się obniżki brutto rocznych wkładów z tytułu DNB niektórych państw członkowskich zgodnie z Decyzją Rady 2007/436/WE, Euratom.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), w szczególności jego art. 10 ust. 9.

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 5.

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bułgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republika Czeska

p.m.

p.m.

0,—

Dania

p.m.

p.m.

0,—

Niemcy

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

p.m.

p.m.

0,—

Irlandia

p.m.

p.m.

0,—

Grecja

p.m.

p.m.

0,—

Hiszpania

p.m.

p.m.

0,—

Francja

p.m.

p.m.

0,—

Chorwacja

p.m.

p.m.

0,—

Włochy

p.m.

p.m.

0,—

Cypr

p.m.

p.m.

0,—

Łotwa

p.m.

p.m.

0,—

Litwa

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

p.m.

p.m.

0,—

Węgry

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Niderlandy

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

Rumunia

p.m.

p.m.

0,—

Słowenia

p.m.

p.m.

0,—

Słowacja

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Szwecja

p.m.

p.m.

0,—

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 6 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

TYTUŁ 3

NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

Artykuł

Pozycja

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

% 2014– 2016

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancyjnego dla Działań Zewnętrznych

p.m.

p.m.

0,—

 

 

ROZDZIAŁ 3 0 – OGÓŁEM

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

3 1 0 3

Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

Artykuł 3 1 0 – Ogółem

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

ROZDZIAŁ 3 1 – OGÓŁEM

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

3 2 0 3

Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

Artykuł 3 2 0 – Ogółem

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

ROZDZIAŁ 3 2 – OGÓŁEM

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Dostosowanie związane z nieuczestniczeniem niektórych państw członkowskich w niektórych obszarach polityki dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

ROZDZIAŁ 3 4 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Wynik ostatecznego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

3 5 0 4

Wynik ostatecznego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

Artykuł 3 5 0 – Ogółem

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

ROZDZIAŁ 3 5 – OGÓŁEM

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Wynik pośredniej aktualizacji obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

3 6 0 4

Wynik pośredniej aktualizacji obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Artykuł 3 6 0 – Ogółem

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

ROZDZIAŁ 3 6 – OGÓŁEM

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

ROZDZIAŁ 3 0 —

DOSTĘPNA NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

ROZDZIAŁ 3 1 —

SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

ROZDZIAŁ 3 2 —

SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA DOCHODZIE/PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6, 7 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

ROZDZIAŁ 3 4 —

DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z NIEUCZESTNICZENIEM NIEKTÓRYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W NIEKTÓRYCH OBSZARACH POLITYKI DOTYCZĄCYCH PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 3 5 —

WYNIK OSTATECZNEGO OBLICZENIA FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

ROZDZIAŁ 3 6 —

WYNIK POŚREDNIEJ AKTUALIZACJI OBLICZENIA FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

ROZDZIAŁ 3 0 —   DOSTĘPNA NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0 0
Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Uwagi

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego saldo danego roku budżetowego, w zależności od tego, czy jest ono dodatnie czy ujemne, zapisuje się w budżecie na kolejny rok budżetowy jako „dochody” lub „wydatki”.

Odpowiednie szacunki takich dochodów lub wydatków zapisuje się w budżecie w trakcie procedury budżetowej oraz, w stosownych przypadkach, w liście w sprawie poprawek przedkładanym na podstawie art. 39 rozporządzenia finansowego. Sporządza się je zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000.

Po dokonaniu rozliczenia każdego roku budżetowego wszelkie rozbieżności w stosunku do preliminarza ujmuje się w budżecie na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego, który musi zostać przedstawiony przez Komisję w ciągu 15 dni po przedłożeniu rozliczeń tymczasowych.

Ewentualny deficyt ujmuje się w artykule 27 02 01 zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1).

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 7.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 18.

3 0 2
Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancyjnego dla Działań Zewnętrznych

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 480/2009 w tym artykule zapisuje się wszelkie nadwyżki z Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych po osiągnięciu ustalonej kwoty docelowej.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 10).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 7 ust. 2.

ROZDZIAŁ 3 1 —   SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

3 1 0
Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

3 1 0 3
Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Uwagi

Na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 państwa członkowskie przesyłają Komisji w terminie do dnia 31 lipca sprawozdania dotyczące podstawy środków uzyskanych z podatku VAT za poprzedni rok kalendarzowy.

Rachunek każdego państwa członkowskiego zostaje obciążony kwotą obliczoną na podstawie tego sprawozdania zgodnie z przepisami Unii, a na dobro tego rachunku zapisuje się 12 płatności faktycznie dokonanych w ciągu poprzedniego roku budżetowego. Komisja oblicza saldo dla każdego państwa członkowskiego i informuje je o jego wysokości w odpowiednim czasie, tak aby państwo członkowskie mogło zapisać je na rachunek Komisji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku.

Wszelkie korekty wyżej wspomnianych sprawozdań zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 wynikające z kontroli Komisji oraz wszelkie zmiany DNB w odniesieniu do wcześniejszych lat budżetowych, które mają wpływ na ograniczenie podstawy VAT, będą skutkowały dostosowaniem sald „VAT”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), w szczególności jego art. 10 ust. 4, 5 i 8.

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

72 870 000

9 023 791,36

Bułgaria

p.m.

1 525 000

782 111,42

Republika Czeska

p.m.

9 640 000

5 253 417,30

Dania

p.m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Niemcy

p.m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Estonia

p.m.

608 000

– 459 385,02

Irlandia

p.m.

7 099 000

6 536 069,87

Grecja

p.m.

–45 286 000

73 209 509,30

Hiszpania

p.m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Francja

p.m.

–43 477 000

36 977 772,10

Chorwacja

p.m.

–1 184 000

– 213 679,91

Włochy

p.m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Cypr

p.m.

11 239 000

0,—

Łotwa

p.m.

1 669 000

5 899 999,26

Litwa

p.m.

358 000

–1 224 942,82

Luksemburg

p.m.

14 886 000

–10 259 465,23

Węgry

p.m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p.m.

3 630 000

0,—

Niderlandy

p.m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Austria

p.m.

–4 400 000

3 073 121,20

Polska

p.m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugalia

p.m.

18 273 000

12 195 115,10

Rumunia

p.m.

–12 492 000

2 158 848,32

Słowenia

p.m.

1 905 000

0,—

Słowacja

p.m.

6 967 000

34 033,11

Finlandia

p.m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Szwecja

p.m.

1 356 000

–4 155 879,63

Zjednoczone Królestwo

p.m.

161 126 000

0,—

Pozycja 3 1 0 3 — Ogółem

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

ROZDZIAŁ 3 2 —   SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA DOCHODZIE/PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6, 7 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

3 2 0
Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

3 2 0 3
Zastosowanie art. 10 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w stosunku do roku budżetowego 1995 i następnych lat budżetowych

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Uwagi

Na podstawie danych liczbowych, dotyczących całkowitego dochodu narodowego brutto i jego części składowych w odniesieniu do poprzedniego roku, dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003, rachunek każdego państwa członkowskiego zostaje obciążony kwotą obliczoną zgodnie z przepisami Unii, a na dobro tego rachunku zapisuje się 12 płatności faktycznie dokonanych w ciągu poprzedniego roku budżetowego.

Komisja oblicza saldo dla każdego państwa członkowskiego i informuje je o jego wysokości w odpowiednim czasie, tak aby państwo członkowskie mogło zapisać je na rachunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku.

Wszelkie zmiany produktu narodowego brutto/dochodu narodowego brutto we wcześniejszych latach budżetowych zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003, podlegające art. 4 i 5 tego rozporządzenia, powodują w odniesieniu do każdego zainteresowanego państwa członkowskiego dostosowanie salda ustalonego zgodnie z art. 10 ust. 7 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), w szczególności jego art. 10 ust. 6, 7 i 8.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 1).

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

147 716 000

109 853 224,02

Bułgaria

p.m.

59 923 000

34 946 866,83

Republika Czeska

p.m.

51 471 000

73 085 521,36

Dania

p.m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Niemcy

p.m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Estonia

p.m.

11 786 000

7 770 364,28

Irlandia

p.m.

156 657 000

105 640 410,37

Grecja

p.m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Hiszpania

p.m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Francja

p.m.

300 400 000

0,—

Chorwacja

p.m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Włochy

p.m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Cypr

p.m.

55 184 000

0,—

Łotwa

p.m.

–1 293 000

19 995 102,02

Litwa

p.m.

6 460 000

8 741 021,54

Luksemburg

p.m.

74 065 000

–56 671 059,21

Węgry

p.m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p.m.

17 767 000

0,—

Niderlandy

p.m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Austria

p.m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Polska

p.m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugalia

p.m.

21 688 000

109 406 869,62

Rumunia

p.m.

40 791 000

72 788 666,16

Słowenia

p.m.

14 745 000

0,—

Słowacja

p.m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Finlandia

p.m.

9 616 000

–26 309 817,72

Szwecja

p.m.

41 121 000

193 966 411,28

Zjednoczone Królestwo

p.m.

4 644 573 000

0,—

Pozycja 3 2 0 3 — Ogółem

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

ROZDZIAŁ 3 4 —   DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z NIEUCZESTNICZENIEM NIEKTÓRYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W NIEKTÓRYCH OBSZARACH POLITYKI DOTYCZĄCYCH PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

3 4 0
Dostosowanie związane z nieuczestniczeniem niektórych państw członkowskich w niektórych obszarach polityki dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Uwagi

Artykuł 3 protokołu w sprawie stanowiska Danii oraz artykuł 5 protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonych do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przyznaje tym państwom członkowskim pełne zwolnienie ze współponoszenia skutków finansowych niektórych określonych obszarów polityki w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z wyjątkiem powiązanych kosztów administracyjnych. Mogą one w związku z tym otrzymać dostosowanie wpłaconych zasobów własnych za każdy rok, w którym nie uczestniczą w tych obszarach polityki.

Składka każdego państwa członkowskiego do mechanizmu dostosowania obliczana jest poprzez zastosowanie do wydatków budżetowych wynikających z tej operacji lub polityki skali zagregowanego dochodu narodowego brutto i jego składników z poprzedniego roku, dostarczonego przez państwa członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 1).

Komisja oblicza saldo dla każdego państwa członkowskiego i informuje je o jego wysokości w odpowiednim czasie, tak aby państwo członkowskie mogło zapisać je na rachunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, w pierwszym dniu roboczym grudnia tego samego roku, zgodnie z art. 10a tego rozporządzenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1), w szczególności jego art. 10a.

Protokół w sprawie stanowiska Danii oraz Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności, odpowiednio, ich art. 3 i 5.

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

p.m.

2 002 598,81

Bułgaria

p.m.

p.m.

210 680,74

Republika Czeska

p.m.

p.m.

697 292,21

Dania

p.m.

p.m.

–5 768 732,87

Niemcy

p.m.

p.m.

14 742 277,52

Estonia

p.m.

p.m.

94 419,01

Irlandia

p.m.

p.m.

–3 315 510,86

Grecja

p.m.

p.m.

944 652,73

Hiszpania

p.m.

p.m.

5 392 603,41

Francja

p.m.

p.m.

11 025 252,65

Chorwacja

p.m.

p.m.

110 312,49

Włochy

p.m.

p.m.

8 348 177,54

Cypr

p.m.

p.m.

91 301,32

Łotwa

p.m.

p.m.

120 648,96

Litwa

p.m.

p.m.

177 930,11

Luksemburg

p.m.

p.m.

150 863,27

Węgry

p.m.

p.m.

487 546,82

Malta

p.m.

p.m.

37 433,23

Niderlandy

p.m.

p.m.

3 320 348,32

Austria

p.m.

p.m.

1 621 642,12

Polska

p.m.

p.m.

1 988 014,63

Portugalia

p.m.

p.m.

859 755,01

Rumunia

p.m.

p.m.

740 086,79

Słowenia

p.m.

p.m.

184 143,09

Słowacja

p.m.

p.m.

372 965,33

Finlandia

p.m.

p.m.

1 026 106,80

Szwecja

p.m.

p.m.

2 131 288,13

Zjednoczone Królestwo

p.m.

p.m.

–49 586 754,66

Artykuł 3 4 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

ROZDZIAŁ 3 5 —   WYNIK OSTATECZNEGO OBLICZENIA FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

3 5 0
Wynik ostatecznego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

3 5 0 4
Wynik ostatecznego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Uwagi

Wynik ostatecznego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa.

Dane liczbowe za 2014 r. odpowiadają wynikom ostatecznego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do roku budżetowego 2010.

Dane liczbowe za 2015 r. odpowiadają wynikom ostatecznego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do roku budżetowego 2011.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42), w szczególności jej art. 4 i 5.

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 4 i 5.

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

11 815 757

4 520 547,00

Bułgaria

p.m.

1 392 513

562 835,00

Republika Czeska

p.m.

4 784 685

2 261 756,21

Dania

p.m.

3 487 953

3 348 228,98

Niemcy

p.m.

10 915 347

10 941 079,00

Estonia

p.m.

364 152

334 638,00

Irlandia

p.m.

3 453 266

5 207 662,00

Grecja

p.m.

2 741 329

452 777,00

Hiszpania

p.m.

27 503 186

5 161 577,00

Francja

p.m.

43 503 201

36 713 295,00

Chorwacja

0,—

Włochy

p.m.

53 237 596

25 185 874,00

Cypr

p.m.

1 207 563

919 896,00

Łotwa

p.m.

244 042

379 038,23

Litwa

p.m.

768 575

527 852,00

Luksemburg

p.m.

37 104

– 467 949,00

Węgry

p.m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p.m.

344 459

320 963,00

Niderlandy

p.m.

5 167 025

1 088 457,00

Austria

p.m.

1 172 371

439 387,00

Polska

p.m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugalia

p.m.

2 909 281

2 496 000,00

Rumunia

p.m.

2 915 322

– 374 513,82

Słowenia

p.m.

702 416

896 466,00

Słowacja

p.m.

1 459 572

913 354,00

Finlandia

p.m.

4 044 692

822 308,00

Szwecja

p.m.

1 743 115

839 645,02

Zjednoczone Królestwo

p.m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

Pozycja 3 5 0 4 — Ogółem

p.m.

0.

–18 021 343,00

ROZDZIAŁ 3 6 —   WYNIK POŚREDNIEJ AKTUALIZACJI OBLICZENIA FINANSOWANIA KOREKTY NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

3 6 0
Wynik pośredniej aktualizacji obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

3 6 0 4
Wynik pośredniej aktualizacji obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Uwagi

W pozycji tej przewidziana jest różnica pomiędzy uprzednio planowaną w budżecie korektą nierównowagi budżetowej dla Zjednoczonego Królestwa a ostatnią pośrednią aktualizacją tej korekty przed dokonaniem ostatecznej kalkulacji.

Dane liczbowe za 2014 r. odpowiadają wynikom pośredniego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do roku budżetowego 2011.

Dane liczbowe za 2015 r. odpowiadają wynikom pośredniego obliczenia finansowania korekty nierównowagi budżetowej zastosowanej dla Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do lat 2012 i 2013.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 4 i 5.

Państwo członkowskie

Budżet 2016

Budżet 2015

Wynik 2014

Belgia

p.m.

41 696 056

8 101 453,00

Bułgaria

p.m.

5 399 849

1 375 381,00

Republika Czeska

p.m.

16 597 084

4 575 664,73

Dania

p.m.

26 100 869

7 280 440,58

Niemcy

p.m.

59 409 243

18 309 269,00

Estonia

p.m.

2 731 925

885 630,00

Irlandia

p.m.

26 072 954

8 409 370,00

Grecja

p.m.

16 075 510

3 438 553,00

Hiszpania

p.m.

119 160 675

21 543 140,00

Francja

p.m.

231 245 357

58 179 865,00

Chorwacja

p.m.

2 783 075

0,—

Włochy

p.m.

184 985 384

37 543 615,00

Cypr

p.m.

3 521 069

479 335,00

Łotwa

p.m.

1 747 001

1 323 328,46

Litwa

p.m.

4 386 557

1 324 873,00

Luksemburg

p.m.

–1 314 718

–29 470,00

Węgry

p.m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p.m.

1 555 077

438 532,00

Niderlandy

p.m.

17 466 600

2 529 744,00

Austria

p.m.

4 156 024

1 155 028,00

Polska

p.m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugalia

p.m.

22 456 571

5 178 017,00

Rumunia

p.m.

19 182 854

307 073,59

Słowenia

p.m.

4 698 046

1 156 634,00

Słowacja

p.m.

6 628 582

1 786 552,00

Finlandia

p.m.

18 511 657

1 891 154,00

Szwecja

p.m.

6 785 813

2 784 569,89

Zjednoczone Królestwo

p.m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

Pozycja 3 6 0 4 — Ogółem

p.m.

0

–19 260 403,04

TYTUŁ 4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII

Artykuł

Pozycja

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

% 2014–2016

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Wpływy z podatku od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emerytury, jak również członków władz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, ich personelu oraz osób otrzymujących emerytury

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Wpływy ze składki tymczasowej oraz składki solidarnościowej, które są pobierane od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

ROZDZIAŁ 4 0 – OGÓŁEM

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

ROZDZIAŁ 4 1

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Przeniesienie lub wykup przez pracowników praw do świadczeń emerytalnych

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

ROZDZIAŁ 4 1 – OGÓŁEM

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

ROZDZIAŁ 4 2

4 2 0

Składki pracodawcy wpłacane na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez agencje zdecentralizowane i organizacje międzynarodowe

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

p.m.

p.m.

0,—

 

 

ROZDZIAŁ 4 2 – OGÓŁEM

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

Tytuł 4 – Ogółem

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

ROZDZIAŁ 4 0 —

RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

ROZDZIAŁ 4 1 —

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

ROZDZIAŁ 4 2 —

INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

ROZDZIAŁ 4 0 —   RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

4 0 0
Wpływy z podatku od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emerytury, jak również członków władz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, ich personelu oraz osób otrzymujących emerytury

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Uwagi

Na te dochody składają się wszelkie podatki pobierane od wszelkiego rodzaju wynagrodzeń, z wyjątkiem świadczeń i dodatków rodzinnych wypłacanych członkom Komisji, urzędnikom, innym pracownikom oraz osobom otrzymującym płatności z tytułu rekompensat przy zakończeniu zatrudnienia, o których mowa w rozdziale 01 każdego tytułu w zestawieniu wydatków, oraz osobom otrzymującym emeryturę.

Parlament Europejski

 

73 484 272

Rada

 

25 490 000

Komisja

 

475 896 378

— administracja

(379 720 000)

 

— badania naukowe i rozwój technologii

(18 676 561)

 

— badania naukowe (działania pośrednie)

(16 683 776)

 

— Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(3 255 000)

 

— Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

(684 000)

 

— Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB)

(2 604 000)

 

— Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL)

(873 000)

 

— Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO)

(1 308 000)

 

— Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP)

(3 398 000)

 

— Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

(231 893)

 

— Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

(575 397)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)

(26 543)

 

— Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

(70 671)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo”

(198 436)

 

— Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

(271 893)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea, ex-EAHC)

(205 450)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

(1 258 625)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (ECSEL dawniej ARTEMIS i ENIAC)

(132 131)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

(259 580)

 

— Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)

(879 355)

 

— Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

(229 585)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

(4 335 231)

 

— Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

(1 324 237)

 

— Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

(803 500)

 

— Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

(1 619 141)

 

— Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

(564 801)

 

— Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

(3 638 825)

 

— Europejska Agencja Środowiska (EEA)

(1 353 711)

 

— Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

(328 585)

 

— Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(1 726 786)

 

— Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund)

(743 061)

 

— Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

(520 980)

 

— Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

(139 683)

 

— Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

(161 678)

 

— Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

(625 754)

 

— Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

(2 058 636)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

(963 262)

 

— Europejska Agencja Leków (EMA)

(5 461 786)

 

— Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

(565 560)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

(258 185)

 

— Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

(173 018)

 

— Europejski Urząd Policji (Europol)

(2 846 113)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail

(10 529)

 

— Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

(917 935)

 

— Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

(1 261 487)

 

— Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

(915 273)

 

— Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

(842 296)

 

— Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

(504 570)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME, ex-EACI)

(815 240)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH)

(131 711)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA, ex-TEN-T EA)

(532 406)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)

(271 910)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie w Celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR)

(234 397)

 

— Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

(4 301 236)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

(1 307 504)

 

— Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

(909 095)

 

— Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

(1 186 360)

 

Trybunał Sprawiedliwości

 

27 907 000

Trybunał Obrachunkowy

 

11 192 000

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

4 567 558

Komitet Regionów

 

3 636 656

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

644 005

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

495 000

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

19 861 000

Europejski Bank Inwestycyjny

 

43 900 000

Europejski Bank Centralny

 

27 800 000

Europejski Fundusz Inwestycyjny

 

3 449 000

 

Ogółem

718 322 869

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12.

Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. ustanawiające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, s. 24).

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1).

Decyzja Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15).

Decyzja nr 1247/2002/WE Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu i ogólnych warunków regulujących wykonywanie obowiązków przez Europejskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 1).

Decyzja Rady 2009/909/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Przewodniczącego Rady Europejskiej (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 35).

Decyzja Rady 2009/910/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 36).

Decyzja Rady 2009/912/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 38).

4 0 3
Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

383 929,45

Uwagi

Środki te są związane z tymczasową składką stosowaną do dnia 30 czerwca 2003 r. W związku z tym ta pozycja będzie obejmować wszelkie dochody wynikające z pozostałej końcowej kwoty z tytułu tymczasowej składki od wynagrodzeń członków Komisji, urzędników oraz innych czynnie zatrudnionych pracowników.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja:

 

p.m.

— administracja

(p.m.)

 

— badania naukowe i rozwój technologii

(p.m.)

 

— badania naukowe (działania pośrednie)

(p.m.)

 

— Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

(p.m.)

 

— Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(p.m.)

 

— Biuro Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB)

(p.m.)

 

— Biuro Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL)

(p.m.)

 

— Biuro Administracji i Rozliczania Należności Indywidualnych (PMO)

(p.m.)

 

— Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP)

(p.m.)

 

— Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

(p.m.)

 

— Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Leków (EMEA)

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

(p.m.)

 

— Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

(p.m.)

 

— Europejska Agencja Środowiska (EEA)

(p.m.)

 

— Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(p.m.)

 

— Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

(p.m.)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

(p.m.)

 

— Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

(p.m.)

 

— Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

(p.m.)

 

— Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

(p.m.)

 

— Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

(p.m.)

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a w wersji obowiązującej do dnia 15 grudnia 2003 r.

Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1).

4 0 4
Wpływy ze składki tymczasowej oraz składki solidarnościowej, które są pobierane od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Uwagi

W tym artykule zapisuje się wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej, które są pobierane od wynagrodzeń urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników zgodnie z art. 66a regulaminu pracowniczego.

Parlament Europejski

 

10 797 731

Rada

 

3 192 000

Komisja:

 

54 463 584

— administracja

(33 925 000)

 

— badania naukowe i rozwój technologii

(4 668 696)

 

— badania naukowe (działania pośrednie)

(3 955 390)

 

— Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(654 000)

 

— Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

(131 000)

 

— Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB)

(443 000)

 

— Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL)

(153 000)

 

— Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO)

(246 000)

 

— Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP)

(687 000)

 

— Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

(70 939)

 

— Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

(67 652)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)

(4 248)

 

— Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

(18 066)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo”

(42 820)

 

— Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

(55 164)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea, ex-EAHC)

(39 877)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

(210 161)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (ECSEL dawniej ARTEMIS i ENIAC)

(28 558)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

(56 760)

 

— Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)

(267 941)

 

— Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

(51 249)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

(1 027 061)

 

— Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

(186 645)

 

— Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

(123 513)

 

— Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

(216 261)

 

— Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

(133 677)

 

— Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

(624 311)

 

— Europejska Agencja Środowiska (EEA)

(215 937)

 

— Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

(81 532)

 

— Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(410 436)

 

— Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund)

(134 366)

 

— Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

(146 103)

 

— Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

(40 536)

 

— Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

(47 040)

 

— Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

(139 567)

 

— Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

(451 994)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

(276 665)

 

— Europejska Agencja Leków (EMA)

(716 620)

 

— Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

(153 182)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

(64 034)

 

— Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

(30 070)

 

— Europejski Urząd Policji (Europol)

(656 819)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail

(1 489)

 

— Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

(194 656)

 

— Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

(236 326)

 

— Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

(175 045)

 

— Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

(175 912)

 

— Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

(110 215)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME, ex-EACI)

(120 826)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH)

(34 624)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA, ex-TEN-T EA)

(100 006)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)

(58 707)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie w Celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR)

(51 542)

 

— Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

(921 184)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

(229 524)

 

— Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

(140 479)

 

— Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

(260 159)

 

Trybunał Sprawiedliwości

 

5 147 000

Trybunał Obrachunkowy

 

1 800 000

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

880 233

Komitet Regionów

 

706 771

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

70 335

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

83 000

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

3 767 000

 

Ogółem

80 907 654

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z 8.8.1967, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1).

Decyzja Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15).

Decyzja nr 1247/2002/WE Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu i ogólnych warunków regulujących wykonywanie obowiązków przez Europejskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 1).

Decyzja Rady 2009/909/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Przewodniczącego Rady Europejskiej (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 35).

Decyzja Rady 2009/910/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 36).

Decyzja Rady 2009/912/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 38).

ROZDZIAŁ 4 1 —   SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

4 1 0
Składki pracowników na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Uwagi

Na te dochody składają się składki pracownicze na finansowanie systemu emerytalno-rentowego.

Parlament Europejski

 

59 667 459

Rada

 

21 733 000

Komisja:

 

292 000 614

— administracja

(182 465 000)

 

— badania naukowe i rozwój technologii

(18 468 895)

 

— badania naukowe (działania pośrednie)

(16 477 720)

 

— Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(3 302 000)

 

— Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

(907 000)

 

— Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB)

(4 724 000)

 

— Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL)

(1 446 000)

 

— Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO)

(2 396 000)

 

— Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP)

(4 340 000)

 

— Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

(430 236)

 

— Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

(827 848)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)

(37 417)

 

— Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

(113 262)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo”

(191 657)

 

— Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

(297 514)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea, ex-EAHC)

(288 996)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

(1 980 724)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (ECSEL dawniej ARTEMIS i ENIAC)

(156 557)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

(374 386)

 

— Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)

(1 438 297)

 

— Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

(367 562)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

(5 167 979)

 

— Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

(947 222)

 

— Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

(1 161 506)

 

— Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

(1 572 724)

 

— Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

(752 900)

 

— Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

(3 534 056)

 

— Europejska Agencja Środowiska (EEA)

(1 270 415)

 

— Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

(399 690)

 

— Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(2 514 865)

 

— Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund)

(726 087)

 

— Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

(827 978)

 

— Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

(239 850)

 

— Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

(341 753)

 

— Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

(747 532)

 

— Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

(2 645 185)

 

— Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

(1 471 858)

 

— Europejska Agencja Leków (EMA)

(4 390 382)

 

— Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

(730 558)

 

— Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

(391 208)

 

— Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

(176 023)

 

— Europejski Urząd Policji (Europol)

(3 489 707)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail

(22 827)

 

— Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

(1 002 769)

 

— Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

(1 915 843)

 

— Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

(973 209)

 

— Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

(905 763)

 

— Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

(642 697)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME, ex-EACI)

(1 156 340)

 

— Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH)

(153 548)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA, ex-TEN-T EA)

(785 921)

 

— Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)

(278 112)

 

— Wspólne Przedsięwzięcie w Celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR)

(260 787)

 

— Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

(5 086 470)

 

— Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

(2 478 891)

 

— Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

(325 335)

 

— Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

(1 481 553)

 

Trybunał Sprawiedliwości

 

18 451 000

Trybunał Obrachunkowy

 

7 496 000

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

5 338 577

Komitet Regionów

 

3 772 117

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

518 510

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

394 000

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

17 099 000

 

Ogółem

426 470 277

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. ustanawiające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, s. 24).

4 1 1
Przeniesienie lub wykup przez pracowników praw do świadczeń emerytalnych

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Uwagi

Na te dochody składają się wpłaty ekwiwalentu aktuarialnego lub zryczałtowanej wartości wykupu praw do świadczeń emerytalnych nabytych przez urzędników w poprzednich miejscach zatrudnienia, dokonywane na rzecz Unii.

Parlament Europejski

 

9 100 000

Rada

 

p.m.

Komisja

 

91 492 938

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

100 592 938

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

4 1 2
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

110 000

110 000

97 727,29

Uwagi

Urzędnicy i inni pracownicy korzystający z urlopu z przyczyn osobistych mogą w dalszym ciągu nabywać prawa do świadczeń emerytalnych, o ile będą również ponosić koszt składki pracodawcy.

Parlament Europejski

 

10 000

Rada

 

p.m.

Komisja

 

100 000

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

110 000

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 4 2 —   INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

4 2 0
Składki pracodawcy wpłacane na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez agencje zdecentralizowane i organizacje międzynarodowe

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Uwagi

Na te dochody składają się składki pracodawcy na system emerytalno-rentowy wpłacane przez agencje zdecentralizowane i organizacje międzynarodowe.

Komisja

 

21 623 969

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

4 2 1
Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Na te dochody składają się składki posłów do Parlamentu Europejskiego na finansowanie systemu emerytalno-rentowego.

Parlament Europejski

 

p.m.

Podstawa prawna

Zasady regulujące płatności dla posłów do Parlamentu Europejskiego z tytułu świadczeń i zwrotu wydatków, w szczególności załącznik III.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

Artykuł

Pozycja

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

% 2014–2016

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy)

5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Wpływy z dostaw na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

Artykuł 5 0 0 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

ROZDZIAŁ 5 0 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

ROZDZIAŁ 5 1

5 1 0

Wpływy z najmu wyposażenia i sprzętu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

Artykuł 5 1 1 – Ogółem

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

ROZDZIAŁ 5 1 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach organizacji otrzymujących dotacje, przekazywanych Komisji

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Odsetki od płatności zaliczkowych

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Dochody ze środków na rachunkach powierniczych — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

ROZDZIAŁ 5 2 – OGÓŁEM

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

ROZDZIAŁ 5 5

5 5 0

Dochody z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje czy organy zwrotów diet wyjazdowych, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich zlecenie — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

ROZDZIAŁ 5 5 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

ROZDZIAŁ 5 7

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne, wraz z dochodami przeznaczonymi na określony cel, właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Inne wkłady i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Dochody pochodzące z wkładu Komisji na rzecz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych przeznaczonego na personel Komisji zatrudniony w delegaturach Unii — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

ROZDZIAŁ 5 7 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

ROZDZIAŁ 5 8

5 8 0

Dochody z płatności związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

17 828,08

 

5 8 1

Dochody z rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

549 164,94

 

 

ROZDZIAŁ 5 8 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

566 993,02

 

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

Inne dochody z działalności administracyjnej

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

ROZDZIAŁ 5 9 – OGÓŁEM

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

Tytuł 5 – Ogółem

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43

ROZDZIAŁ 5 0 —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 5 1 —

WPŁYWY Z NAJMU

ROZDZIAŁ 5 2 —

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

ROZDZIAŁ 5 5 —

DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC

ROZDZIAŁ 5 7 —

INNE WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 5 8 —

RÓŻNE ODSZKODOWANIA

ROZDZIAŁ 5 9 —

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —   WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0
Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawy)

5 0 0 0
Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

16 070,—

Uwagi

W tej pozycji zapisuje się dochody ze sprzedaży lub zamiany majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Zapisuje się tutaj również wpływy ze sprzedaży pojazdów w związku z ich zamianą lub złomowaniem po całkowitym zamortyzowaniu ich wartości księgowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 0 0 1
Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

325 842,05

Uwagi

W tej pozycji zapisuje się dochody ze sprzedaży lub zamiany majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Zapisuje się tutaj również wpływy ze sprzedaży wyposażenia, instalacji, materiałów oraz aparatury naukowej i technicznej, w związku z ich wymianą lub złomowaniem po całkowitym zamortyzowaniu ich wartości księgowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 0 0 2
Wpływy z dostaw na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

667 661,62

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 0 1
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W tej pozycji zapisuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością instytucji.

5 0 2
Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

345 124,64

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. h) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Artykuł ten obejmuje również dochody ze sprzedaży tych produktów zapisanych na nośnikach elektronicznych.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

ROZDZIAŁ 5 1 —   WPŁYWY Z NAJMU

5 1 0
Wpływy z najmu wyposażenia i sprzętu — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

649,34

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 1 1
Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

5 1 1 0
Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

17 113 535,02

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 1 1 1
Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

2 289 800,67

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 —   DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

5 2 0
Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

455 129

453 674

2 142 331,10

Uwagi

W tym artykule zapisuje się dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek dodatnich lub ujemnych na rachunkach instytucji.

Parlament Europejski

 

410 000

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

40 000

Komitet Regionów

 

5 129

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

455 129

5 2 1
Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach organizacji otrzymujących dotacje, przekazywanych Komisji

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

Uwagi

W tym artykule zapisuje się dochody z odsetek przekazanych przez organizacje, które otrzymują dotacje i które umieściły zaliczki otrzymane od Komisji na oprocentowanych rachunkach. Jeżeli pozostaną one niewykorzystane, zaliczki wraz z odsetkami należy zwrócić Komisji.

Komisja

 

10 000 000

5 2 2
Odsetki od płatności zaliczkowych

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

Uwagi

W tym artykule zapisuje się dochody z odsetek uzyskanych od kwot wypłaconych tytułem zaliczkowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. d) rozporządzenia finansowego dochody te mogą zostać wykorzystane w celu zapewnienia dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Odsetki narosłe od płatności zaliczkowych wypłaconych z budżetu nie są należne Unii, chyba że umowy o delegowaniu zadań stanowią inaczej, z wyjątkiem tych umów, które zostały zawarte z państwami trzecimi lub organami, które te państwa wyznaczyły. W przypadkach, w których zostało to przewidziane, odsetki takie są ponownie wykorzystywane na dane działanie po odpisaniu ich od wniosków o płatność zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia finansowego, albo odzyskiwane.

Rozporządzenie delegowanie (UE) nr 1268/2012 także zawiera przepisy dotyczące ujmowania na rachunkach odsetek narosłych od płatności zaliczkowych.

Komisja

 

40 000 000

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 21 ust. 3 lit. d).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

5 2 3
Dochody ze środków na rachunkach powierniczych — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

123 434,10

Uwagi

W tym artykule zapisuje się odsetki i inne dochody ze środków na rachunkach powierniczych.

Rachunki powiernicze są prowadzone w imieniu Unii przez międzynarodowe instytucje finansowe (Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) zarządzające programami unijnymi oraz kwotami przekazanymi na rachunek przez Unię do czasu udostępnienia tych kwot beneficjentom w ramach poszczególnych programów, takim jak małe i średnie przedsiębiorstwa lub instytucje zarządzające projektami w krajach przystępujących.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego odsetki od środków na rachunkach powierniczych wykorzystywanych na potrzeby programów unijnych mogą zostać wykorzystane w celu zapewnienia dodatkowych środków w liniach obejmujących wydatki początkowe, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 21 ust. 4.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

ROZDZIAŁ 5 5 —   DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC

5 5 0
Dochody z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje czy organy zwrotów diet wyjazdowych, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

37 192 210,99

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. e) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 5 1
Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich zlecenie — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

4 413 932,61

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

ROZDZIAŁ 5 7 —   INNE WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

5 7 0
Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

43 544 889,76

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. c) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 7 1
Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne, wraz z dochodami przeznaczonymi na określony cel, właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

20 899,93

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 7 2
Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W tym artykule zapisuje się dochody związane ze zwrotem wydatków socjalnych poniesionych w imieniu innej instytucji.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 7 3
Inne wkłady i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

164 795 528,82

Uwagi

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 7 4
Dochody pochodzące z wkładu Komisji na rzecz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych przeznaczonego na personel Komisji zatrudniony w delegaturach Unii — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

263 844 850,57

Uwagi

Dochody te pochodzą z wkładu Komisji na rzecz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych przeznaczonego na pokrycie lokalnie zarządzanych wydatków personelu Komisji zatrudnionego w delegaturach Unii, w tym personelu Komisji opłacanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR).

Zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego wszelkie dochody zostaną wykorzystane w celu zapewnienia dodatkowych środków w pozycji 3 0 0 5 zestawienia wydatków w sekcji X „Europejska Służba Działań Zewnętrznych”.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

ROZDZIAŁ 5 8 —   RÓŻNE ODSZKODOWANIA

5 8 0
Dochody z płatności związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

17 828,08

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. g) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

5 8 1
Dochody z rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych — Dochody przeznaczone na określony cel

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

p.m.

p.m.

549 164,94

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. f) rozporządzenia finansowego dochody te należy traktować jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią one podstawę zapisania dodatkowych środków w liniach obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

W tym artykule zapisuje się również dochody z dokonywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe zwrotów kosztów wynagrodzeń urzędników, którzy ulegli wypadkowi.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

p.m.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9 —   INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0
Inne dochody z działalności administracyjnej

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

Uwagi

W tym artykule zapisuje się również inne dochody uzyskane z działalności administracyjnej.

Parlament Europejski

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisja

 

5 000 000

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

p.m.

Trybunał Obrachunkowy

 

p.m.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

p.m.

Komitet Regionów

 

p.m.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

p.m.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

p.m.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

p.m.

 

Ogółem

5 000 000

TYTUŁ 6

WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH

Artykuł

Pozycja

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

% 2014–2016

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 1

Różne programy badawcze

6 0 1 1

Porozumienia o współpracy Szwajcaria-Euratom w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej i fizyki plazmy — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 2

Europejskie umowy na rzecz rozwoju syntezy jądrowej (EFDA) — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1 916 000,—

 

6 0 1 3

Porozumienia o współpracy z państwami trzecimi w ramach unijnych programów badań — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

188 328 679,52

 

6 0 1 5

Porozumienia o współpracy z instytutami z państw trzecich w ramach projektów naukowych i technologicznych leżących w polu zainteresowania Unii (Eureka i inne) — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 6

Porozumienia o współpracy europejskiej w dziedzinie badań naukowych i technicznych — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Artykuł 6 0 1 – Ogółem

p.m.

p.m.

190 244 679,52

 

6 0 2

Pozostałe programy

6 0 2 1

Dochody różne przeznaczone na działania z zakresu pomocy humanitarnej — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

49 927 571,36

 

 

Artykuł 6 0 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

49 927 571,36

 

6 0 3

Układy o stowarzyszeniu między Unią i państwami trzecimi

6 0 3 1

Dochody pochodzące z udziału krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów z Bałkanów Zachodnich w programach unijnych — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

200 597 560,18

 

6 0 3 2

Dochody pochodzące z udziału państw trzecich innych niż kraje kandydujące i potencjalni kandydaci z Bałkanów Zachodnich w porozumieniach o współpracy celnej — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

670 748,—

 

6 0 3 3

Uczestnictwo państw trzecich lub podmiotów zewnętrznych w działaniach Unii — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

135 583 121,90

 

 

Artykuł 6 0 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

336 851 430,08

 

 

ROZDZIAŁ 6 0 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

577 023 680,96

 

ROZDZIAŁ 6 1

6 1 1

Zwrot wydatków poniesionych w imieniu jednego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich

6 1 1 3

Dochody pochodzące z inwestycji, o których mowa w art. 4 decyzji 2003/76/WE — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

53 081 071,04

 

6 1 1 4

Dochody pochodzące z kwot odzyskanych w ramach programu badań realizowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Artykuł 6 1 1 – Ogółem

p.m.

p.m.

53 081 071,04

 

6 1 2

Zwroty wydatków poniesionych szczególnie podczas wykonywania prac na zlecenie i za wynagrodzeniem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1 937,74

 

6 1 4

Zwrot wsparcia Unii na projekty i działania udane pod względem komercyjnym

6 1 4 3

Zwrot wsparcia Unii na europejskie działania w oparciu o kapitał podwyższonego ryzyka wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 4 4

Zwrot wsparcia Unii na instrumenty podziału ryzyka finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Artykuł 6 1 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5

Zwrot niewykorzystanej pomocy unijnej

6 1 5 0

Zwrot niewykorzystanej pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa, Funduszu Spójności, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

67 212 656,57

 

6 1 5 1

Zwrot niewykorzystanych dotacji na zrównoważenie budżetu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 2

Zwrot niewykorzystanych dotacji na spłatę odsetek — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 3

Zwrot niewykorzystanych kwot wypłaconych na podstawie umów zawartych przez instytucję — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 7

Zwrot płatności zaliczkowych w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,30

 

6 1 5 8

Zwrot różnej niewykorzystanej pomocy unijnej — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

582 627,32

 

 

Artykuł 6 1 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

67 795 284,19

 

6 1 6

Zwrot wydatków poniesionych na rachunek Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 7

Zwrot kwot wypłaconych w związku z pomocą unijną dla państw trzecich

6 1 7 0

Zwroty w ramach współpracy z Republiką Południowej Afryki — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1 754,84

 

 

Artykuł 6 1 7 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 754,84

 

6 1 8

Zwrot kwot wypłaconych w związku z pomocą żywnościową

6 1 8 0

Zwroty kwot nadpłaconych w związku z pomocą żywnościową dokonane przez oferentów lub odbiorców — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

15 691,39

 

6 1 8 1

Zwrot kosztów dodatkowych spowodowanych przez odbiorców pomocy żywnościowej — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

10 000,—

 

 

Artykuł 6 1 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

25 691,39

 

6 1 9

Zwrot innych wydatków poniesionych na rachunek podmiotów zewnętrznych

6 1 9 1

Zwrot innych wydatków poniesionych na rachunek osób trzecich w ramach decyzji Rady 77/270/Euratom — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

84 113,—

 

 

Artykuł 6 1 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

84 113,—

 

 

ROZDZIAŁ 6 1 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

120 989 852,20

 

ROZDZIAŁ 6 2

6 2 0

Odpłatna dostawa surowców lub specjalnych materiałów rozszczepialnych (art. 6 lit. b) Traktatu Euratom) — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 2

Dochody z odpłatnych usług świadczonych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) na rzecz podmiotów zewnętrznych

6 2 2 1

Dochody z działalności reaktora wysokostrumieniowego (HFR) do wykorzystania w celu zapewnienia dodatkowych środków — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

7 994 736,64

 

6 2 2 3

Pozostałe dochody z odpłatnych usług świadczonych przez Wspólne Centrum Badawcze na rzecz podmiotów zewnętrznych do wykorzystania w celu zapewnienia dodatkowych środków — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

8 111 453,33

 

6 2 2 4

Dochody z licencji udzielanych przez Komisję na wynalazki będące wynikiem badań unijnych prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze, bez względu na to, czy wynalazki te mogą zostać opatentowane — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

268 933,15

 

6 2 2 5

Inne dochody przeznaczone dla Wspólnego Centrum Badawczego — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 2 6

Dochody z usług świadczonych na warunkach konkurencyjnych przez Wspólne Centrum Badawcze na rzecz innych służb Komisji do wykorzystania w celu zapewnienia dodatkowych środków — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

61 421 661,54

 

 

Artykuł 6 2 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

77 796 784,66

 

6 2 4

Dochody z licencji udzielanych przez Komisję na wynalazki będące wynikiem badań unijnych, bez względu na to, czy mogą one zostać opatentowane (działania pośrednie) — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

 

ROZDZIAŁ 6 2 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

77 796 784,66

 

ROZDZIAŁ 6 3

6 3 0

Wkłady państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

286 014 835,—

 

6 3 1

Wkłady w ramach dorobku Schengen

6 3 1 1

Wkłady na rzecz finansowania kosztów administracyjnych, wynikające z układu zawartego z Islandią i Norwegią – Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

1 177 275,75

 

6 3 1 2

Wkłady na rozwój, ustanowienie, działanie i użytkowanie systemów informatycznych dużej skali na podstawie umów zawartych z Islandią, Norwegią, Szwajcarią i Liechtensteinem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

2 620 721,15

 

6 3 1 3

Inne wkłady w ramach dorobku Schengen (Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein) — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

31 993,89

 

 

Artykuł 6 3 1 – Ogółem

p.m.

p.m.

3 829 990,79

 

6 3 2

Wkłady na pokrycie wspólnych wydatków na wsparcie administracyjne Europejskiego Funduszu Rozwoju — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

86 415 429,65

 

6 3 3

Wkłady na poczet niektórych programów pomocy zewnętrznej

6 3 3 0

Wkłady państw członkowskich, w tym ich agencji publicznych, podmiotów lub osób fizycznych, na rzecz niektórych programów pomocy zewnętrznej finansowanych przez Unię i zarządzanych w ich imieniu przez Komisję — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

11 557 494,80

 

6 3 3 1

Wkłady państw trzecich, w tym ich agencji publicznych, podmiotów lub osób fizycznych, na rzecz niektórych programów pomocy zewnętrznej finansowanych przez Unię i zarządzanych w ich imieniu przez Komisję — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 3 2

Wkłady organizacji międzynarodowych na poczet niektórych programów pomocy zewnętrznej finansowanych przez Unię i zarządzanych w ich imieniu przez Komisję — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Artykuł 6 3 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

11 557 494,80

 

6 3 4

Wkłady z funduszy powierniczych i instrumentów finansowych — Dochody przeznaczone na określony cel

6 3 4 0

Wkłady z funduszy powierniczych na pokrycie kosztów zarządzania ponoszonych przez Komisję — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 4 1

Wkłady z instrumentów finansowych — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Artykuł 6 3 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

 

 

ROZDZIAŁ 6 3 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

387 817 750,24

 

ROZDZIAŁ 6 5

6 5 0

Korekty finansowe sprzed 2015 r. związane z EFRR, EFS, Sekcją Orientacji EFOGR, IFOR, Funduszem Spójności, Europejskim Funduszem Rybackim, EFMR, Sapard i IPA — Dochody przeznaczone na określony cel

118 383 863,98

 

6 5 1

Korekty finansowe związane z okresami programowania sprzed 2000 r.

p.m.

p.m.

 

 

6 5 2

Korekty finansowe związane z okresem programowania 2000–2006 — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

 

 

6 5 3

Korekty finansowe związane z okresem programowania 2007–2013 — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

 

 

6 5 4

Korekty finansowe związane z okresem programowania 2014–2020 — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

 

 

 

ROZDZIAŁ 6 5 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

118 383 863,98

 

ROZDZIAŁ 6 6

6 6 0

Inne wkłady i zwroty

6 6 0 0

Inne wkłady i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

850 711 696,25

 

6 6 0 1

Inne wkłady i zwroty nieprzeznaczone na określony cel

60 000 000

60 000 000

8 666 423,81

14,44

 

Artykuł 6 6 0 – Ogółem

60 000 000