31.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/1285


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2452

z dnia 2 grudnia 2015 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 56 akapit czwarty i art. 256 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zapewnić zharmonizowane wymogi dotyczące informacji ilościowych ujętych w sprawozdaniu na temat wypłacalności i kondycji finansowej poprzez stosowanie określonego zbioru wzorów formularzy do celów ujawniania informacji, które pozwolą na lepsze zrozumienie informacji ujawnianych do wiadomości publicznej, zwłaszcza do celów porównawczych zmian w czasie i różnic między podmiotami. Stosowanie wzorów formularzy powinno również zapewnić równe traktowanie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz powinno poprawić zrozumienie ujawniania informacji przez grupy.

(2)

W przypadku gdy zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowe spółki holdingowe lub finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mają prawo publikować jednolite sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej, powinny one ujawniać odrębnie, jako część swojego sprawozdania, informacje określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do indywidualnych zakładów dla każdej jednostki zależnej zakładu ubezpieczeń lub każdej jednostki zależnej zakładu reasekuracji objętych tym sprawozdaniem oraz informacje przewidziane w odniesieniu do grup.

(3)

Aby zapewnić jednolite stosowanie sposobów ujawniania, przepisy dotyczące sposobów ujawniania zawarte w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 (2) powinny mieć zastosowanie do ujawniania informacji przez grupy oraz do jednolitych sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej.

(4)

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz grupy powinny ujawniać wyłącznie informacje mające zastosowanie do prowadzonej przez nie działalności. Przykładowo, niektóre możliwości wyboru przewidziane w dyrektywie 2009/138/WE, takie jak stosowanie korekty dopasowującej na potrzeby obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych albo stosowanie pełnego lub częściowego modelu wewnętrznego lub parametrów specyficznych dla zakładu na potrzeby obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności, mają wpływ na zakres informacji, które należy ujawniać. W większości przypadków należy ujawnić jedynie część wzorów formularzy zawartych w niniejszym rozporządzeniu, gdyż nie wszystkie te wzory formularzy mają zastosowanie do wszystkich podmiotów.

(5)

Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ dotyczą one procedur i wzorów formularzy do celów ujawniania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie jednocześnie, oraz aby ułatwić całościowe zrozumienie tych przepisów i zapewnić łatwy dostęp do nich podmiotom podlegającym tym wymogom, w tym inwestorom niemającym siedziby w Unii, wskazane jest włączenie do jednego rozporządzenia wszystkich wykonawczych standardów technicznych wymaganych na mocy art. 56 i art. 256 ust. 5 dyrektywy 2009/138/WE

(6)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

(7)

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przeprowadził otwarte konsultacje społeczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej poprzez określenie procedur, formatów i wzorów formularzy na potrzeby ujawniania informacji, o których mowa w art. 51 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do indywidualnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz w art. 256 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do grup.

Artykuł 2

Formaty publicznego ujawniania informacji

Przy ujawnianiu informacji, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, dane liczbowe odzwierciedlające kwoty pieniężne podawane są w tysiącach jednostek.

Artykuł 3

Waluta

1.   O ile organ nadzoru nie wymaga inaczej, do celów niniejszego rozporządzenia „waluta sprawozdawcza” oznacza:

a)

w przypadku ujawniania informacji przez indywidualne podmioty – walutę stosowaną na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

b)

w przypadku ujawniania informacji przez grupy – walutę stosowaną na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.   Dane liczbowe odzwierciedlające kwoty pieniężne podawane są w walucie sprawozdawczej. Kwoty w walutach innych niż waluta sprawozdawcza przelicza się na walutę sprawozdawczą.

3.   Określając wartość składnika aktywów lub zobowiązania denominowanego w walucie innej niż waluta sprawozdawcza, wartość tę przelicza się na walutę sprawozdawczą po kursie zamknięcia z ostatniego dnia, dla którego odpowiedni kurs jest dostępny w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy dany składnik aktywów lub dane zobowiązanie.

4.   Określając wartość przychodów lub kosztów, wartość tę przelicza się na walutę sprawozdawczą z zastosowaniem takiej zasady przeliczania jak ta zastosowana do celów księgowych.

5.   Przeliczenie na walutę sprawozdawczą przeprowadza się według kursu wymiany, który pochodzi z tego samego źródła jak ten, który ma zastosowanie w odniesieniu do sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w przypadku sprawozdawczości indywidualnych zakładów albo w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku sprawozdawczości grupowej, o ile wymogi organu nadzoru nie są inne.

Artykuł 4

Wzory formularzy sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej indywidualnych zakładów

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ujawniają publicznie jako część swojego sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej informacje wymagane w następujących wzorach formularzy:

a)

wzór formularza S.02.01.02 określony w załączniku I, podając informacje bilansowe przy zastosowaniu wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.02.01 załącznika II do niniejszego załącznika;

b)

wzór formularza S.05.01.02 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.05.01 do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35;

c)

wzór formularza S.05.02.01 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów w odniesieniu do poszczególnych krajów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.05.02 załącznika II;

d)

wzór formularza S.12.01.02 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, w odniesieniu do każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.12.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

e)

wzór formularza S.17.01.02 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.17.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35;

f)

wzór formularza S.19.01.21 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie w formacie trójkątów rozwoju, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.19.01 załącznika II ogółem dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie;

g)

wzór formularza S.22.01.21 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące wpływu środków w zakresie gwarancji długoterminowych i środków przejściowych, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.22.01 załącznika II;

h)

wzór formularza S.23.01.01 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące środków własnych, w tym podstawowych środków własnych i uzupełniających środków własnych, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.23.01 załącznika II;

i)

wzór formularza S.25.01.21 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem formuły standardowej, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.01 załącznika II;

j)

wzór formularza S.25.02.21 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem formuły standardowej i częściowego modelu wewnętrznego, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.02 załącznika II;

k)

wzór formularza S.25.03.21 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem pełnego modelu wewnętrznego, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.03 załącznika II;

l)

wzór formularza S.28.01.01 określony w załączniku I, podając minimalny wymóg kapitałowy dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji prowadzących jedynie działalność w zakresie ubezpieczeń na życie lub reasekuracji ubezpieczeń na życie lub jedynie działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie lub reasekuracji ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.28.01 załącznika II;

m)

wzór formularza S.28.02.01 określony w załączniku I, podając minimalny wymóg kapitałowy dla zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność zarówno w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.28.02 załącznika II.

Artykuł 5

Wzory formularzy dla sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej grupy

Zakłady ubezpieczeń posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowe spółki holdingowe lub finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej ujawniają publicznie jako część ich sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej informacje według następujących wzorów formularzy:

a)

wzór formularza S.32.01.22 określony w załączniku I, podając informacje na temat podmiotów w ramach grupy, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.32.01 załącznika III;

b)

jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.02.01.02 określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, podając informacje bilansowe przy zastosowaniu wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.02.01 załącznika III do niniejszego załącznika;

c)

wzór formularza S.05.01.02 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.05.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35;

d)

wzór formularza S.05.02.01 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów w odniesieniu do poszczególnych krajów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.05.02 załącznika III;

e)

wzór formularza S.22.01.22 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące wpływu środków w zakresie gwarancji długoterminowych i środków przejściowych, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.22.01 załącznika III;

f)

wzór formularza S.23.01.22 określony w załączniku I, podając informacje dotyczące środków własnych, w tym podstawowych środków własnych i uzupełniających środków własnych, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.23.01 załącznika III;

g)

jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.25.01.22 określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem formuły standardowej, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

h)

jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.25.02.22 określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem formuły standardowej i częściowego modelu wewnętrznego, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.02 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

i)

jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.25.03.22 określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, podając informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności obliczonego z zastosowaniem pełnego modelu wewnętrznego, zgodnie z notami objaśniającymi w sekcji S.25.03 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Odniesieniami do innych dokumentów w sprawozdaniu na temat wypłacalności i kondycji finansowej

W przypadku gdy zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowe spółki holdingowe lub finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej zamieszczają w sprawozdaniu na temat wypłacalności i kondycji finansowej odniesienia do innych publicznie dostępnych dokumentów, odniesienia te dokonywane są w sposób odsyłający bezpośrednio do konkretnych informacji, a nie do dokumentu jako całości.

Artykuł 7

Spójność informacji

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowe spółki holdingowe lub finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej oceniają, czy ujawnione informacje są spójne z informacjami przedstawionymi organom nadzoru.

Artykuł 8

Sposób ujawniania informacji przez grupy oraz sporządzania jednolitych sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej

Art. 301 rozporządzenia (UE) 2015/35 ma zastosowanie do ujawniania informacji przez grupy oraz sporządzania jednolitych sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej.

Artykuł 9

Zaangażowanie jednostek zależnych w sporządzanie jednolitych sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej

1.   W przypadku gdy zakład ubezpieczeń posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce, zakład reasekuracji posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowa spółka holdingowa lub finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej zwraca się do organu sprawującego nadzór nad grupą o zgodę na sporządzanie jednolitego sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej, organ sprawujący nadzór nad grupą bezzwłocznie kontaktuje się z wszystkimi zainteresowanymi organami nadzoru w celu omówienia w szczególności języka tekstu jednolitego sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej.

2.   Zakład ubezpieczeń posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce, zakład reasekuracji posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowa spółka holdingowa lub finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej przedstawia wyjaśnienie, w jaki sposób jednostki zależne zostaną objęte sprawozdaniem oraz w jaki sposób organ administrujący, zarządzający lub nadzorczy jednostki zależnej zostanie włączony w sporządzanie i zatwierdzanie jednolitego sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).


ZAŁĄCZNIK I

S.02.01.02

Pozycje bilansowe

 

 

Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

Aktywa

 

C0010

Wartości niematerialne i prawne

R0030

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0040

 

Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

R0050

 

Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny

R0060

 

Lokaty (inne niż aktywa ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0070

 

Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)

R0080

 

Udziały w zakładach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

R0090

 

Akcje i udziały

R0100

 

Akcje i udziały – notowane

R0110

 

Akcje i udziały – nienotowane

R0120

 

Obligacje

R0130

 

Obligacje państwowe

R0140

 

Obligacje korporacyjne

R0150

 

Strukturyzowane papiery wartościowe

R0160

 

Zabezpieczone papiery wartościowe

R0170

 

Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

R0180

 

Instrumenty pochodne

R0190

 

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

R0200

 

Pozostałe lokaty

R0210

 

Aktywa posiadane z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0220

 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0230

 

Pożyczki pod zastaw polisy

R0240

 

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych

R0250

 

Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

R0260

 

Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z ubezpieczeń:

R0270

 

Innych niż ubezpieczenia na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0280

 

Innych niż ubezpieczenia na życie z wyłączeniem zdrowotnych

R0290

 

Zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0300

 

Na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0310

 

Zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

R0320

 

Na życie z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0330

 

Ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0340

 

Depozyty u cedentów

R0350

 

Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

R0360

 

Należności z tytułu reasekuracji biernej

R0370

 

Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)

R0380

 

Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

R0390

 

Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

R0400

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

R0410

 

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

R0420

 

Aktywa ogółem

R0500

 

Zobowiązania

 

C0010

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

R0510

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

R0520

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0530

 

Najlepsze oszacowanie

R0540

 

Margines ryzyka

R0550

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)

R0560

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0570

 

Najlepsze oszacowanie

R0580

 

Margines ryzyka

R0590

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0600

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

R0610

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0620

 

Najlepsze oszacowanie

R0630

 

Margines ryzyka

R0640

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

R0650

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0660

 

Najlepsze oszacowanie

R0670

 

Margines ryzyka

R0680

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0690

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0700

 

Najlepsze oszacowanie

R0710

 

Margines ryzyka

R0720

 

Zobowiązania warunkowe

R0740

 

Pozostałe rezerwy (inne niż techniczno-ubezpieczeniowe)

R0750

 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników

R0760

 

Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

R0770

 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0780

 

Instrumenty pochodne

R0790

 

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0800

 

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych

R0810

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych

R0820

 

Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej

R0830

 

Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)

R0840

 

Zobowiązania podporządkowane

R0850

 

Zobowiązania podporządkowane niewłączone do BOF

R0860

 

Zobowiązania podporządkowane włączone do BOF

R0870

 

Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

R0880

 

Zobowiązania ogółem

R0900

 

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R1000

 

S.05.01.02

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

 

 

Linie biznesowe dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i przyjęta reasekuracja proporcjonalna)

 

 

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Składki przypisane

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Linie biznesowe dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i przyjęta reasekuracja proporcjonalna)

Linie biznesowe dla przejętej reasekuracji nieproporcjonalnej

Ogółem

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

Ubezpieczenia świadczenia pomocy

Ubezpieczenia różnych strat finansowych

Zdrowie

Ofiara (wypadku)

Ubezpieczenie morskie, lotnicze i transportowe

Nieruchomości

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Składki przypisane

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Linie biznesowe dla zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie

Zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie

Ogółem

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Pozostałe ubezpieczenia na życie

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń na życie

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Składki przypisane

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju

 

 

Kraj siedziby

Najważniejszych pięć krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) – Zobowiązania związane z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie

Najważniejszych pięć krajów i kraj siedziby

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Składki przypisane

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja proporcjonalna

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Przyjęta reasekuracja nieproporcjonalna

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kraj siedziby

Najważniejszych pięć krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) – Zobowiązania związane z ubezpieczeniami na życie

Najważniejszych pięć krajów i kraj siedziby

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Składki przypisane

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Składki zarobione

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Odszkodowania i świadczenia

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Udział zakładów reasekuracji

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ogółem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

 

 

Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Pozostałe ubezpieczenia na życie

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Przejęta reasekuracja

Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

 

 

 

Umowy bez opcji i gwarancji

Umowy z opcjami i gwarancjami

 

Umowy bez opcji i gwarancji

Umowy z opcjami i gwarancjami

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie brutto

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – ogółem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa)

Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (przyjęta reasekuracja)

Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

 

 

 

Umowy bez opcji i gwarancji

Umowy z opcjami i gwarancjami

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0010

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

R0020

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie brutto

R0030

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0080

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – ogółem

R0090

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0100

 

 

 

 

 

Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0110

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0120

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0130

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 

 

Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i przyjęta reasekuracja proporcjonalna

 

 

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy składek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie dla rezerw składek netto

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie netto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie brutto ogółem

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i przyjęta reasekuracja proporcjonalna

Przejęta reasekuracja nieproporcjonalna

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

Ubezpieczenia świadczenia pomocy

Ubezpieczenia różnych strat finansowych

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy składek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie dla rezerw składek netto

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie netto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie brutto ogółem

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie netto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Margines ryzyka

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Odszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Ogółem zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej innej niż ubezpieczenia na życie

Rok szkody / rok zawarcia umowy

Z0010

 


Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (na zasadzie niekumulatywnej)

(wartość bezwzględna)

 

 

Rok zmiany

 

 

W bieżącym roku

 

Suma lat (skumulowana)

 

Rok

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Wcześniejsze lata

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

R0260

 

 

 


Niezdyskontowane najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto

(wartość bezwzględna)

 

 

Rok zmiany

 

 

Koniec roku (dane zdyskontowane)

 

Rok

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Wcześniejsze lata

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

R0260

 

S.22.01.21

Wpływ środków w zakresie gwarancji długoterminowych i środków przejściowych

 

 

Kwota wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi

Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych

Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero

Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

R0010

 

 

 

 

 

Podstawowe środki własne

R0020

 

 

 

 

 

Dopuszczone środki własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności

R0050

 

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0090

 

 

 

 

 

Dopuszczone środki własne na pokrycie minimalnego wymogu wypłacalności

R0100

 

 

 

 

 

Minimalny wymóg kapitałowy

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Wpływ środków w zakresie gwarancji długoterminowych i środków przejściowych

 

 

Kwota wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi

Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych

Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero

Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

R0010

 

 

 

 

 

Podstawowe środki własne

R0020

 

 

 

 

 

Dopuszczone środki własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności

R0050

 

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Środki własne

 

 

Ogółem

Tier 1 – nieograniczone

Tier 1 – ograniczone

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innych instytucjach sektora finansowego zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)

R0010

 

 

 

 

 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym

R0030

 

 

 

 

 

Kkapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

R0040

 

 

 

 

 

Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

R0050

 

 

 

 

 

Fundusze nadwyżkowe

R0070

 

 

 

 

 

Akcje uprzywilejowane

R0090

 

 

 

 

 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi

R0110

 

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

R0130

 

 

 

 

 

Zobowiązania podporządkowane

R0140

 

 

 

 

 

Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0160

 

 

 

 

 

Pozostałe pozycje środków własnych zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej

R0180

 

 

 

 

 

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

 

 

 

 

 

 

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

R0220

 

 

 

 

 

Odliczenia

 

 

 

 

 

 

Wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych – ogółem

R0230

 

 

 

 

 

Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach

R0290

 

 

 

 

 

Uzupełniające środki własne

 

 

 

 

 

 

Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie

R0300

 

 

 

 

 

Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

R0310

 

 

 

 

 

Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

R0320

 

 

 

 

 

Prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobowiązań podporządkowanych

R0330

 

 

 

 

 

Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

R0340

 

 

 

 

 

Akredytywy i gwarancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

R0350

 

 

 

 

 

Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

R0360

 

 

 

 

 

Dodatkowe wkłady od członków – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

R0370

 

 

 

 

 

Pozostałe uzupełniające środki własne

R0390

 

 

 

 

 

Uzupełniające środki własne ogółem

R0400

 

 

 

 

 

Dostępne i dopuszczone środki własne

 

 

 

 

 

 

Kwota dostępnych środków własnych ogółem na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR)

R0500

 

 

 

 

 

Kwota dostępnych środków własnych ogółem na pokrycie MCR

R0510

 

 

 

 

 

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie SCR

R0540

 

 

 

 

 

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie MCR

R0550

 

 

 

 

 

SCR

R0580

 

 

 

 

 

MCR

R0600

 

 

 

 

 

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do SCR

R0620

 

 

 

 

 

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do MCR

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

 

 

 

 

 

 

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R0700

 

 

 

 

 

Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)

R0710

 

 

 

 

 

Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia

R0720

 

 

 

 

 

Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych

R0730

 

 

 

 

 

Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

R0740

 

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

R0760

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski

 

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

R0770

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0780

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Ogółem

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Środki własne

 

 

Ogółem

Tier 1 – nieograniczone

Tier 1 – ograniczone

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innych instytucjach sektora finansowego

 

 

 

 

 

 

Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)

R0010

 

 

 

 

 

Niedostępny nieopłacony kapitał założycielski, do których opłacenia wezwano, na poziomie grupy

R0020

 

 

 

 

 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym

R0030

 

 

 

 

 

Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

R0040

 

 

 

 

 

Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

R0050

 

 

 

 

 

Niedostępne podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, na poziomie grupy

R0060

 

 

 

 

 

Fundusze nadwyżkowe

R0070

 

 

 

 

 

Niedostępne fundusze nadwyżkowe, na poziomie grupy

R0080

 

 

 

 

 

Akcje uprzywilejowane

R0090

 

 

 

 

 

Niedostępne akcje uprzywilejowane, na poziomie grupy

R0100

 

 

 

 

 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi

R0110

 

 

 

 

 

Niedostępna nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej akcji związana z akcjami uprzywilejowanymi, na poziomie grupy

R0120

 

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

R0130

 

 

 

 

 

Zobowiązania podporządkowane

R0140

 

 

 

 

 

Niedostępne zobowiązania podporządkowane, na poziomie grupy

R0150

 

 

 

 

 

Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego

R0160

 

 

 

 

 

Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego niedostępnych na poziomie grupy

R0170

 

 

 

 

 

Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej

R0180

 

 

 

 

 

Niedostępne środki własne związane z pozostałymi pozycjami środków własnych zatwierdzonymi przez organ nadzoru

R0190

 

 

 

 

 

Udziały mniejszościowe (jeżeli niezgłoszone jako część określonej pozycji środków własnych)

R0200

 

 

 

 

 

Niedostępne udziały mniejszościowe, na poziomie grupy

R0210

 

 

 

 

 

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

 

 

 

 

 

 

Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

R0220

 

 

 

 

 

Odliczenia

 

 

 

 

 

 

Odliczenia z tytułu udziałów w innych przedsiębiorstwach finansowych, w tym w nieregulowanych jednostka prowadzących działalność finansową,

R0230

 

 

 

 

 

w tym odliczone zgodnie z art. 228 dyrektywy 2009/138/WE

R0240

 

 

 

 

 

Odliczenia z tytułu udziałów, w przypadku gdy informacje są niedostępne (art. 229)

R0250

 

 

 

 

 

Odliczenia z tytułu udziałów włączonych z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji, w przypadku gdy zastosowano połączenie metod

R0260

 

 

 

 

 

Niedostępne pozycje środków własnych ogółem

R0270

 

 

 

 

 

Odliczenia ogółem

R0280

 

 

 

 

 

Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach

R0290

 

 

 

 

 

Uzupełniające środki własne

 

 

 

 

 

 

Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie

R0300

 

 

 

 

 

Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

R0310

 

 

 

 

 

Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

R0320

 

 

 

 

 

Akredytywy i gwarancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

R0350

 

 

 

 

 

Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

R0360

 

 

 

 

 

Dodatkowe wkłady od członków – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

R0370

 

 

 

 

 

Niedostępne uzupełniające środki własne, na poziomie grupy

R0380

 

 

 

 

 

Pozostałe uzupełniające środki własne

R0390

 

 

 

 

 

Uzupełniające środki własne ogółem

R0400

 

 

 

 

 

Środki własne innych instytucji sektora finansowego

 

 

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

R0410

 

 

 

 

 

Instytucje pracowniczych programów emerytalnych

R0420

 

 

 

 

 

Nieregulowane jednostki prowadzące działalność finansową

R0430

 

 

 

 

 

Środki własne innych instytucji sektora finansowego ogółem

R0440

 

 

 

 

 

Środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji jako jedynej metody lub w połączeniu z metodą 1

 

 

 

 

 

 

Zagregowane środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji i połączenia metod

R0450

 

 

 

 

 

Zagregowane środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji i połączenia metod, po odliczeniu transakcji wewnątrzgrupowych

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota dostępnych środków własnych ogółem na pokrycie skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem środków własnych innej instytucji sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)

R0520

 

 

 

 

 

Kwota dostępnych środków własnych ogółem na pokrycie minimalnego skonsolidowanego SCR grupy

R0530

 

 

 

 

 

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem środków własnych innej instytucji sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)

R0560

 

 

 

 

 

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie minimalnego skonsolidowanego SCR grupy

R0570

 

 

 

 

 

Minimalny skonsolidowany SCR grupy

R0610

 

 

 

 

 

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do minimalnego skonsolidowanego SCR grupy

R0650

 

 

 

 

 

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie SCR grupy (w tym środki własne z innej instytucji sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)

R0660

 

 

 

 

 

SCR grupy

R0680

 

 

 

 

 

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do SCR grupy, w tym innych instytucji sektora finansowego i zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa

 

 

 

 

 

 

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

R0700

 

 

 

 

 

Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)

R0710

 

 

 

 

 

Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia

R0720

 

 

 

 

 

Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych

R0730

 

 

 

 

 

Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

R0740

 

 

 

 

 

Pozostałe niedostępne środki własne

R0750

 

 

 

 

 

Rezerwa uzgodnieniowa przed odliczeniem z tytułu udziałów w innej instytucji sektora finansowego

R0760

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski

 

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

R0770

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0780

 

 

 

 

 

Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Ogółem

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

Parametry specyficzne dla zakładu

Uproszczenia

 

 

C0110

C0090

C0100

Ryzyko rynkowe

R0010

 

 

 

Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

R0020

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie

R0030

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0040

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0050

 

 

 

Dywersyfikacja

R0060

 

 

 

Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych

R0070

 

 

 

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

 

 

Ryzyko operacyjne

R0130

 

 

 

Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0140

 

 

 

Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0150

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

 

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

 

 

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji

R0400

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

R0420

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

 

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

Parametry specyficzne dla zakładu

Uproszczenia

 

 

C0110

C0080

C0090

Ryzyko rynkowe

R0010

 

 

 

Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

R0020

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie

R0030

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach zdrowotnych

R0040

 

 

 

Ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

R0050

 

 

 

Dywersyfikacja

R0060

 

 

 

Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych

R0070

 

 

 

Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

 

 

Ryzyko operacyjne

R0130

 

 

 

Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0140

 

 

 

Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0150

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

 

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

 

 

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji

R0400

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

R0420

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

 

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 

 

 

Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy

R0470

 

 

 

Informacje na temat innych podmiotów

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)

R0500

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS

R0510

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych

R0520

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową

R0530

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów

R0540

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów

R0550

 

 

 

Overall SCR

 

 

 

 

SCR dla zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji

R0560

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika

Opis składników

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

Wartość na podstawie modelu

Parametry specyficzne dla zakładu

Uproszczenia

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

 

 

 

Niezdywersyfikowane składniki ogółem

R0110

 

 

 

 

Dywersyfikacja

R0060

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

 

 

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

 

 

 

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

 

 

 

Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0300

 

 

 

 

Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0310

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji

R0400

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych (innych niż te związane z działalnością prowadzoną zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środki przejściowe));

R0420

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

 

 

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika

Opis składników

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

Wartość na podstawie modelu

Parametry specyficzne dla zakładu

Uproszczenia

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

 

 

 

Niezdywersyfikowane składniki ogółem

R0110

 

 

 

 

Dywersyfikacja

R0060

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

 

 

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności dla zakładów stosujących metodę skonsolidowaną

R0220

 

 

 

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

 

 

 

Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0300

 

 

 

 

Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0310

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na duracji

R0400

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych (innych niż te związane z działalnością prowadzoną zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środki przejściowe));

R0420

 

 

 

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

 

 

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 

 

 

 

Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy

R0470

 

 

 

 

Informacje na temat innych podmiotów

 

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)

R0500

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS

R0510

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych

R0520

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową

R0530

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów

R0540

 

 

 

 

Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Overall SCR

 

 

 

 

 

SCR dla zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji

R0560

 

 

 

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla zakładów stosujących pełny model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika

Opis składników

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

Niezdywersyfikowane składniki ogółem

R0110

 

Dywersyfikacja

R0060

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środek przejściowy)

R0160

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0300

 

Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0310

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych (innych niż te związane z działalnością prowadzoną zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środki przejściowe));

R0420

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 


S.25.03.22

Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny

Niepowtarzalny numer składnika

Opis składników

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

 

C0100

Niezdywersyfikowane składniki ogółem

R0110

 

Dywersyfikacja

R0060

 

Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

R0160

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

R0200

 

Ustanowione wymogi kapitałowe

R0210

 

Kapitałowy wymóg wypłacalności

R0220

 

Inne informacje na temat SCR

 

 

Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

R0300

 

Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

R0310

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

R0410

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych (innych niż te związane z działalnością prowadzoną zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środki przejściowe));

R0420

 

Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

R0430

 

Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

R0440

 

Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy

R0470

 

Informacje na temat innych podmiotów

 

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)

R0500

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS

R0510

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych

R0520

 

Wymóg kapitałowy dla innych instytucji sektora finansowego (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową

R0530

 

Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów

R0540

 

Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów

R0550

 

S.28.01.01

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL Wynik

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Składki przypisane w okresie ostatnich 12 miesięcy netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej)

 

 

 

 

C0020

C0030

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracja proporcjonalna

R0020

 

 

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów i reasekuracja proporcjonalna

R0030

 

 

Ubezpieczenia pracownicze i reasekuracja proporcjonalna

R0040

 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych i reasekuracja proporcjonalna

R0050

 

 

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów i reasekuracja proporcjonalna

R0060

 

 

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe i reasekuracja proporcjonalna

R0070

 

 

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych i reasekuracja proporcjonalna

R0080

 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna

R0090

 

 

Ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów i poręczeń

R0100

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej i reasekuracja proporcjonalna

R0110

 

 

Ubezpieczenia świadczenia pomocy i reasekuracja proporcjonalna

R0120

 

 

Ubezpieczenia różnych strat finansowych i reasekuracja proporcjonalna

R0130

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

R0140

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

R0150

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

R0160

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

R0170

 

 


Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń na życie

 

 

C0040

 

 

 

MCRL Wynik

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Całkowita suma na ryzyku netto (z odliczeniem umów reasekuracji i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

 

 

 

 

C0050

C0060

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – świadczenia gwarantowane

R0210

 

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – przyszłe świadczenia uznaniowe

R0220

 

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0230

 

 

Inne zobowiązania z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie i (reasekuracji) ubezpieczeń zdrowotnych

R0240

 

 

Całkowita suma na ryzyku w odniesieniu do wszystkich zobowiązań z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie

R0250

 

 


Ogólne obliczenie MCR

 

 

C0070

Liniowy MCR

R0300

 

SCR

R0310

 

Górny próg MCR

R0320

 

Dolny próg MCR

R0330

 

Łączny MCR

R0340

 

Nieprzekraczalny dolny próg MCR

R0350

 

 

 

C0070

Minimalny wymóg kapitałowy

R0400

 

S.28.02.01

Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 

 

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

 

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

 

 

MCR(NL,NL) Wynik

MCR(NL,L) Wynik

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Składki przypisane w okresie ostatnich 12 miesięcy netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej)

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Składki przypisane w okresie ostatnich 12 miesięcy netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej)

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracja proporcjonalna

R0020

 

 

 

 

Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów i reasekuracja proporcjonalna

R0030

 

 

 

 

Ubezpieczenia pracownicze i reasekuracja proporcjonalna

R0040

 

 

 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych i reasekuracja proporcjonalna

R0050

 

 

 

 

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów i reasekuracja proporcjonalna

R0060

 

 

 

 

Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe i reasekuracja proporcjonalna

R0070

 

 

 

 

Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych i reasekuracja proporcjonalna

R0080

 

 

 

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna

R0090

 

 

 

 

Ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów i poręczeń

R0100

 

 

 

 

Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej i reasekuracja proporcjonalna

R0110

 

 

 

 

Ubezpieczenia świadczenia pomocy i reasekuracja proporcjonalna

R0120

 

 

 

 

Ubezpieczenia różnych strat finansowych i reasekuracja proporcjonalna

R0130

 

 

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

R0140

 

 

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

R0150

 

 

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

R0160

 

 

 

 

Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

R0170

 

 

 

 


 

 

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

 

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

 

 

MCR(L,NL) Wynik

MCR(L,L) Wynik

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń na życie

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Całkowita suma na ryzyku netto (z odliczeniem umów reasekuracji i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

Całkowita suma na ryzyku netto (z odliczeniem umów reasekuracji i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia))

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – świadczenia gwarantowane

R0210

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń z udziałem w zyskach – przyszłe świadczenia uznaniowe

R0220

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

R0230

 

 

 

 

Inne zobowiązania z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie i (reasekuracji) ubezpieczeń zdrowotnych

R0240

 

 

 

 

Całkowita suma na ryzyku w odniesieniu do wszystkich zobowiązań z tytułu (reasekuracji) ubezpieczeń na życie

R0250

 

 

 

 


Ogólne obliczenie MCR

 

 

C0130

 

Liniowy MCR

R0300

 

 

SCR

R0310

 

 

Górny próg MCR

R0320

 

 

Dolny próg MCR

R0330

 

 

Łączny MCR

R0340

 

 

Nieprzekraczalny dolny próg MCR

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Minimalny wymóg kapitałowy

R0400

 

 

 

 

 

 

Obliczanie hipotetycznego MCR w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

 

 

C0140

C0150

Liniowy hipotetyczny MCR

R0500

 

 

Hipotetyczny SCR z wyłączeniem wymogu kapitałowego (obliczenie roczne lub najnowsze)

R0510

 

 

Górny próg hipotetycznego MCR

R0520

 

 

Dolny próg hipotetycznego MCR

R0530

 

 

Łączny hipotetyczny MCR

R0540

 

 

Nieprzekraczalny dolny próg hipotetycznego MCR

R0550

 

 

Hipotetyczny MCR

R0560

 

 

S.32.01.22

Zakłady w ramach grupy

Kraj

Kod identyfikacyjny zakładu

Rodzaj kodu identyfikacyjnego zakładu

Nazwa prawna zakładu

Rodzaj zakładu

Forma prawna

Kategoria (ubezpieczenia wzajemne/inne niż wzajemne)

Organy nadzoru

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(itd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kryteria wpływu

Włączenie w zakres nadzoru nad grupą

Obliczanie wypłacalności grupy

% akcji kapitałowych

% wykorzystanego do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

% praw głosu

Inne kryteria

Poziom wpływu

Proporcjonalny udział wykorzystywany do obliczenia wypłacalności grupy

TAK/NIE

Data decyzji, jeżeli zastosowanie ma art. 214

Zastosowana metoda traktowanie zakladu zgodnie z metoda 1

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Noty objaśniające dotyczące wzorów sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji indywidualnych podmiotów

Niniejszy załącznik zawiera dodatkowe noty objaśniające dotyczące wzorów formularzy zawartych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. W pierwszej kolumnie tabel wskazano pozycje, które należy ujawnić, poprzez określenie kolumn i wierszy zgodnie ze wzorem formularza określonym w załączniku I.

Wzory formularzy, które należy wypełnić zgodnie z notami objaśniającymi zawartymi w poszczególnych sekcjach niniejszego załącznika, są w całym jego tekście określane jako „niniejszy formularz”.

S.02.01. – Bilans

Uwagi ogólne:

Niniejsza sekcja dotyczy rocznych informacji ujawnianych przez indywidualne podmioty

Kolumnę „Wartość wg Wypłacalność II” (C0010) wypełnia się z zastosowaniem zasad wyceny określonych w dyrektywie 2009/138/WE, rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/35 oraz standardach technicznych i wytycznych dotyczących dyrektywy Wypłacalność II.

 

POZYCJA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Aktywa

C0010/R0030

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne inne niż wartość firmy Dające się zidentyfikować aktywa niepieniężne niemające postaci fizycznej.

C0010/R0040

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewidziane w przyszłych okresach do odliczenia od podatku dochodowego ze względu na:

a)

ujemne różnice przejściowe;

b)

przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych; lub

c)

przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.

C0010/R0050

Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Łączna nadwyżka netto związana z systemem emerytalnym pracowników

C0010/R0060

Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny

Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do stałego użytkowania oraz nieruchomości wykorzystywane przez podmiot do użytku własnego. W tej pozycji ujmuje się również nieruchomości w budowie przeznaczone do użytku własnego.

C0010/R0070

Lokaty (inne niż aktywa posiadane z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Łączna kwota lokat, z wyłączeniem aktywów posiadanych z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0010/R0080

Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)

Nieruchomości, inne niż do użytku własnego. W tej pozycji ujmuje się również nieruchomości w budowie, inne niż do użytku własnego.

C0010/R0090

Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

Udziały kapitałowe zgodnie z definicją w art. 13 pkt 20 i art. 212 ust. 2 oraz udziały w jednostkach powiązanych zgodnie z definicją w art. 212 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/138/WE.

Jeżeli część aktywów dotyczących udziałów kapitałowych i zakładów powiązanych odnosi się do ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, część tą należy ujawniać w pozycji „Aktywa posiadane z tytułu umów związanych z wartością indeksu i z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” w polu C0010/R0220.

C0010/R0100

Akcje i udziały

Łączna kwota akcji i udziałów, notowanych i nienotowanych.

C0010/R0110

Akcje i udziały – notowane

Udziały i akcje reprezentujące kapitał przedsiębiorstwa, tj. odzwierciedlające posiadanie przedsiębiorstwa, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu, zgodnie z definicją w dyrektywie 2004/39/WE.

Pozycja nie obejmuje udziałów w jednostkach powiązanych, w tym udziałów kapitałowych.

C0010/R0120

Akcje i udziały – nienotowane

Udziały i akcje reprezentujące kapitał przedsiębiorstwa, tj. odzwierciedlające posiadanie przedsiębiorstwa, które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu, zgodnie z definicją w dyrektywie 2004/39/WE.

Pozycja nie obejmuje udziałów w jednostkach powiązanych, w tym udziałów kapitałowych.

C0010/R0130

Dłużne papiery wartościowe

Łączna kwota obligacji państwowych, obligacji korporacyjnych, strukturyzowanych papierów wartościowych i zabezpieczonych papierów wartościowych.

C0010/R0140

Obligacje państwowe

Obligacje emitowane przez organy publiczne, w tym przez rządy centralne, instytucje rządowe na szczeblu ponadnarodowym, rządy regionalne lub organy samorządu lokalnego, oraz obligacje, które są w pełni, bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantowane przez Europejski Bank Centralny, rządy centralne i banki centralne państw członkowskich, denominowane i finansowane w walucie krajowej tego rządu centralnego i banku centralnego, wielostronne banki rozwoju, o których mowa w art. 117 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, lub organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 118 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jeżeli gwarancja spełnia wymogi określone w art. 215 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

C0010/R0150

Obligacje korporacyjne

Obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa

C0010/R0160

Strukturyzowane papiery wartościowe

Hybrydowe papiery wartościowe, na które składa się instrument o stałej kwocie dochodu (zwrot z inwestycji w postaci ustalonych płatności) oraz szereg składników w postaci instrumentu pochodnego. Kategoria ta nie obejmuje papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu emitowanych przez organy państwowe. Obejmuje ona papiery wartościowe, które posiadają wbudowane instrumenty pochodne dowolnej kategorii, w tym swapy ryzyka kredytowego (CDS), swapy o stałym terminie zapadalności (CMS), opcje ryzyka kredytowego (CDOp). Aktywa w tej kategorii nie podlegają rozdzielaniu.

C0010/R0170

Zabezpieczone papiery wartościowe

Papiery wartościowe, których wartość i płatności wynikają z portfela aktywów bazowych. Obejmują papiery wartościowe oparte o portfel aktywów (ABS), papiery wartościowe oparte o kredyty hipoteczne (MBS), papiery wartościowe oparte o kredyty hipoteczne przedsiębiorstw (CMBS), papiery wartościowe zabezpieczone instrumentami dłużnymi (CDO), papiery wartościowe zabezpieczone pożyczkami (CLO), papiery wartościowe zabezpieczone kredytami hipotecznymi (CMO).

C0010/R0180

Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

„Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania” oznaczają przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) zdefiniowane w art. 1 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE lub alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE.

C0010/R0190

Instrumenty pochodne

Instrument finansowy lub inny kontrakt posiadający wszystkie trzy następujące cechy:

a)

jego wartość zmienia się wraz ze zmianą określonej stopy procentowej, ceny instrumentu finansowego, ceny towaru, kursu walutowego, indeksu ceny lub stóp, ratingu kredytowego lub indeksu kredytowego, czy też innej zmiennej, przy założeniu, że w przypadku zmiennej niefinansowej zmienna ta nie jest specyficzna dla strony kontraktu (czasami zwana „instrumentem bazowym”).

b)

nie wymaga żadnej początkowej inwestycji netto lub wymaga początkowej inwestycji netto mniejszej niż dla innych rodzajów kontraktów, dla których oczekuje się podobnych reakcji na zmiany czynników rynkowych;

c)

jego rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Ujawniana jest wartość wg Wypłacalność II, wyłącznie jeżeli jest dodatnia, instrumentu pochodnego na dzień sprawozdawczy (w przypadku wartości ujemnej zob. C0010R0790).

C0010/R0200

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych, które nie mogą być wykorzystywane do dokonywania płatności przed upływem określonego terminu i nie mogą zostać wymienione na walutę lub na depozyty zbywalne bez znacznego ograniczenia lub kary.

C0010/R0210

Pozostałe lokaty

Pozostałe lokaty nieobjęte kategoriami lokat ujawnionymi powyżej.

C0010/R0220

Aktywa posiadane z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Aktywa posiadane z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (klasyfikowanych w linii biznesowej 31 zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35).

C0010/R0230

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

Łączna kwota pożyczek i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, tj. aktywów finansowych tworzonych w związku z pożyczeniem środków przez podmioty, posiadających zabezpieczenie lub nie, w tym związanych z kompensacją sald (cash pooling).

C0010/R0240

Pożyczki pod zastaw polisy

Pożyczki udzielone ubezpieczającym, zabezpieczone na polisach (stanowiące podstawę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych).

C0010/R0250

Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych

Aktywa finansowe tworzone w związku z pożyczeniem środków pożyczkobiorcom (osobom fizycznym) przez pożyczkodawców, posiadające zabezpieczenie lub nie, w tym związane z kompensacją sald (cash pooling).

C0010/R0260

Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

Aktywa finansowe tworzone w związku z pożyczeniem środków przez pożyczkodawców innym pożyczkobiorcom, których nie można zaklasyfikować w pozycji R0240 lub R0250, posiadające zabezpieczenie lub nie, w tym związane z kompensacją sald (cash pooling).

C0010/R0270

Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:

Suma kwot należnych z umów reasekuracji. Odpowiada kwocie udziału zakładu reasekuracji w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (w tym reasekuracja finansowa i spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia)).

C0010/R0280

Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

C0010/R0290

Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, z wyłączeniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

C0010/R0300

Zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

C0010/R0310

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0010/R0320

Zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

C0010/R0330

Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0010/R0340

Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Kwoty należne z umów reasekuracji w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0010/R0350

Depozyty u cedentów

Depozyty dotyczące reasekuracji czynnej.

C0010/R0360

Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

Należności przeterminowane od ubezpieczających, zakładów ubezpieczeń oraz inne związane z działalnością ubezpieczeniową, które nie są ujęte we wpływach pieniężnych z tytułu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Pozycja obejmuje należności z reasekuracji czynnej.

C0010/R0370

Należności z tytułu reasekuracji

Należności przeterminowane od zakładów reasekuracji oraz związane z reasekuracją bierną, ale niestanowiące kwot należnych z umów reasekuracji.

Mogą one obejmować: należności od zakładów reasekuracji w związku z rozliczonymi odszkodowaniami i świadczeniami ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia; należności od zakładów reasekuracji w odniesieniu do zdarzeń innych niż zdarzenia ubezpieczeniowe lub rozliczone odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe, np. prowizje.

C0010/R0380

Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)

Obejmuje należności od pracowników lub różnych partnerów biznesowych (niezwiązane z działalnością ubezpieczeniową), w tym podmiotów publicznych.

C0010/R0390

Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

Łączna kwota akcji własnych posiadanych bezpośrednio przez podmiot.

C0010/R0400

Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

Wysokość kwoty należnej w odniesieniu do pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

C0010/R0410

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Banknoty i monety w obiegu powszechnie wykorzystywane do dokonywania płatności oraz depozyty, które mogą być na żądanie wymienione na gotówkę według ich wartości nominalnej i które mogą być bezpośrednio wykorzystywane do dokonywania płatności w formie czeku, przekazu, poprzez polecenie wypłaty, przelewu, zapłaty lub inną metodą płatności bezpośredniej, bez żadnych opłat ani ograniczeń.

Salda rachunków bankowych nie mogą być wzajemnie kompensowane, w związku z czym w pozycji tej należy ujmować wyłącznie rachunki o dodatnim saldzie, natomiast zadłużenie na rachunku bankowym (overdrafts) należy wykazywać w zobowiązaniach, chyba że istnieje zarówno ustawowe prawo do kompensowania, jak i możliwy do zweryfikowania zamiar rozliczenia w kwotach netto.

C0010/R0420

Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

Kwota wszelkich pozostałych aktywów, niewykazane w innych pozycjach bilansowych.

C0010/R0500

Aktywa ogółem

Łączna kwota wszystkich aktywów.

Zobowiązania

C0010/R0510

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

Suma rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania minimalnego wymogu kapitałowego (MCR).

C0010/R0520

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0530

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych) – rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie (portfel podlegający odtworzeniu/zabezpieczeniu) dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0540

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych) – najlepsze oszacowanie

Łączna kwota najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych).

Najlepsze oszacowanie należy ujawniać w ujęciu brutto bez uwzględniania reasekuracji biernej.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0550

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych) – margines ryzyka

Łączna kwota marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0560

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0570

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie (portfel podlegający odtworzeniu/zabezpieczeniu) dla działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0580

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) – najlepsze oszacowanie

Łączna kwota najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).

Najlepsze oszacowanie należy ujawniać w ujęciu brutto bez uwzględniania reasekuracji biernej.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0590

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) – margines ryzyka

Łączna kwota marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0600

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Suma rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0610

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia w wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodyką składkową stosowaną na potrzeby obliczania minimalnego wymogu kapitałowego.

C0010/R0620

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie) – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie (portfel podlegający odtworzeniu/zabezpieczeniu) dla działalności w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0630

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie) – najlepsze oszacowanie

Łączna kwota najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń na życie).

Najlepsze oszacowanie należy ujawniać w ujęciu brutto bez uwzględniania reasekuracji biernej.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0640

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie) – margines ryzyka

Łączna kwota marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń zdrowotnych (o charakterze ubezpieczeń na życie).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0650

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodyką składkową stosowaną na potrzeby obliczania minimalnego wymogu kapitałowego.

C0010/R0660

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych orazubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) – rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie (portfel podlegający odtworzeniu/zabezpieczeniu) dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0670

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) – najlepsze oszacowanie

Łączna kwota najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Najlepsze oszacowanie należy ujawniać w ujęciu brutto bez uwzględniania reasekuracji biernej.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0680

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) – margines ryzyka

Łączna kwota marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0690

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0700

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związaneh z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym obliczane łącznie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie (portfel podlegający odtworzeniu/zabezpieczeniu) dla działalności w zakresie ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0710

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – najlepsze oszacowanie

Łączna kwota najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Najlepsze oszacowanie należy ujawniać w ujęciu brutto bez uwzględniania reasekuracji biernej.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0720

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – margines ryzyka

Łączna kwota marginesu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla działalności w zakresie ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania MCR.

C0010/R0740

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązanie warunkowe definiuje się jako:

a)

możliwe zobowiązanie powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, którego istnienie potwierdzi dopiero wystąpienie lub niewystąpienie jednego lub większej liczby niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie są w pełni kontrolowane przez jednostkę; lub

b)

bieżące zobowiązanie powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, nawet jeżeli:

(i)

nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub

(ii)

kwoty zobowiązania nie można wycenić z wystarczającą wiarygodnością.

Kwota zobowiązań warunkowych ujętych w bilansie powinna być zgodna z kryteriami określonymi w art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

C0010/R0750

Pozostałe rezerwy (inne niż techniczno-ubezpieczeniowe)

Zobowiązania, których termin lub kwota są niepewne, z wyłączeniem ujawnionych w pozycji „Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników”.

Rezerwy są ujmowane jako zobowiązania (zakładając, że można dokonać wiarygodnego szacunku), gdy stanowią zobowiązanie oraz prawdopodobne jest, że w celu wypełnienia zobowiązania konieczne będzie wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne;

C0010/R0760

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników

Łączne zobowiązania netto związane z systemem emerytalnym pracowników.

C0010/R0770

Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

Kwoty (np. środki pieniężne) otrzymane od zakładu reasekuracji lub potrącone przez zakład reasekuracji na mocy umowy reasekuracji.

C0010/R0780

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego wymagające zapłaty w przyszłych okresach sprawozdawczych w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.

C0010/R0790

Instrumenty pochodne

Instrument finansowy lub inny kontrakt posiadający wszystkie trzy następujące cechy:

a)

jego wartość zmienia się wraz ze zmianą określonej stopy procentowej, ceny instrumentu finansowego, ceny towaru, kursu walutowego, indeksu ceny lub stóp, ratingu kredytowego lub indeksu kredytowego, czy też innej zmiennej, przy założeniu, że w przypadku zmiennej niefinansowej zmienna ta nie jest specyficzna dla strony kontraktu (czasami zwana „instrumentem bazowym”).

b)

nie wymaga żadnej początkowej inwestycji netto lub wymaga początkowej inwestycji netto mniejszej niż dla innych rodzajów kontraktów, dla których oczekuje się podobnych reakcji na zmiany czynników rynkowych;

c)

jego rozliczenie nastąpi w przyszłości.

W tym wierszu należy ujawniać wyłącznie zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych (tj. instrumenty pochodne o wartościach ujemnych na datę odniesienia sprawozdania). Aktywa z tytułu instrumentów pochodnych należy ujawniać w pozycji C0010/R0190.

Podmioty, które zgodnie ze swoimi krajowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości nie wyceniają instrumentów pochodnych, nie muszą wykazywać wartości wg statutowych sprawozdań finansowych.

C0010/R0800

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

Zobowiązania (np. pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie) wobec instytucji kredytowych, z wyłączeniem obligacji w posiadaniu instytucji kredytowych (ponieważ podmiot nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich posiadaczy wyemitowanych obligacji) i zobowiązań podporządkowanych. Pozycja ta obejmuje również zadłużenie na rachunkach bankowych.

C0010/R0810

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych

Zobowiązania finansowe obejmujące obligacje wyemitowane przez podmiot (niezależnie od tego, czy są one w posiadaniu instytucji kredytowych, czy też nie), strukturyzowane papiery wartościowe wyemitowane przez sam podmiot oraz pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie od podmiotów innych niż instytucje kredytowe.

Nie należy tutaj uwzględniać zobowiązań podporządkowanych.

C0010/R0820

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych

Zobowiązania przeterminowane wobec ubezpieczających, zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów związanych z działalnością ubezpieczeniową, które nie są ujęte w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych.

Obejmuje to kwoty przeterminowane należne pośrednikom ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym (np. należne, ale niewypłacone jeszcze przez podmiot prowizje z tytułu pośrednictwa).

Pozycja nie obejmuje pożyczek i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie od innych zakładów ubezpieczeń, jeżeli nie są one związane z działalnością ubezpieczeniową, a jedynie z finansowaniem (takie pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie są ujawniane jako zobowiązania finansowe).

Pozycja ta obejmuje zobowiązania z tytułu reasekuracji czynnej.

C0010/R0830

Zobowiązania z tytułu reasekuracji

Zobowiązania przeterminowane wobec zakładów reasekuracji (zwłaszcza obecne rachunki), inne niż depozyty związane z działalnością reasekuracyjną, które nie są uwzględnione w kwotach należnych z umów reasekuracji.

Pozycja ta obejmuje zobowiązania wobec zakładów reasekuracji w związku ze scedowanymi składkami.

C0010/R0840

Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)

Łączna kwota zobowiązań handlowych, obejmująca kwoty należne pracownikom, dostawcom itp., niezwiązane z działalnością ubezpieczeniową, analogiczne do należności (handlowych, innych niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej) po stronie aktywów; obejmuje to podmioty publiczne.

C0010/R0850

Zobowiązania podporządkowane

Zobowiązania podporządkowane to zobowiązania, które w przypadku likwidacji podmiotu zostają spłacone w drugiej kolejności w stosunku do innych określonych zobowiązań. Suma zobowiązań podporządkowanych klasyfikowanych jako podstawowe środki własne oraz zobowiązań podporządkowanych, które nie są uwzględnione w podstawowych środkach własnych.

C0010/R0860

Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych

Zobowiązania podporządkowane to zobowiązania, które w przypadku likwidacji podmiotu zostają spłacone w drugiej kolejności w stosunku do innych określonych zobowiązań. Inne zobowiązania mogą być nawet podporządkowane w jeszcze większym stopniu. Należy tu przedstawić wyłącznie zobowiązania podporządkowane, które nie są sklasyfikowane w podstawowych środkach własnych.

C0010/R0870

Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych

Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych

C0010/R0880

Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

Kwota wszelkich pozostałych zobowiązań, niewykazanych w innych pozycjach bilansowych.

C0010/R0900

Zobowiązania ogółem

Łączna kwota wszystkich zobowiązań.

C0010/R1000

Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

Łączna nadwyżka aktywów podmiotu nad jego zobowiązaniami, wyceniona zgodnie z zasadami wyceny wg Wypłacalność II. Wartość aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań.

S.05.01. Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

Uwagi ogólne:

Niniejsza sekcja dotyczy rocznych informacji ujawnianych przez indywidualne podmioty

W niniejszym formularzu informacje należy ujawniać z uwzględnieniem zasad rachunkowości, tj. zgodnie z krajowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości lub zgodnie z MSSF, jeżeli te ostatnie są akceptowane jako krajowe ogólnie przyjęte zasady rachunkowości, ale z wykorzystaniem linii biznesowych według Wypłacalność II. Podmioty stosują te same zasady ujmowania i wyceny, jakie stosują w przypadku opublikowanych sprawozdań finansowych – nie jest wymagany nowy sposób ujęcia ani ponowna wycena.

 

POZYCJA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie

C0010 do C0120/R0110

Składki przypisane – Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0010 do C0120/R0120

Składki przypisane – Brutto – Reasekuracja czynna proporcjonalna

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z reasekuracji czynnej proporcjonalnej, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0130 do C0160/R0130

Składki przypisane – Brutto – Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0010 do C0160/R0140

Składki przypisane – Udział zakładu reasekuracji

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty scedowane na zakładów reasekuracji w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0010 do C0160/R0200

Składki przypisane – Netto

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane netto stanowią sumę bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

C0010 do C0120/R0210

Składki zarobione – Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej.

C0010 do C0120/R0220

Składki zarobione – Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu reasekuracji czynnej proporcjonalnej.

C0130 do C0160/R0230

Składki zarobione – Brutto –Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej.

C0010 do C0160/R0240

Składki zarobione – Udział zakładu reasekuracji

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma udziału zakładu reasekuracji w składkach przypisanych brutto pomniejszona o udział zakładu reasekuracji w zmianie stanu rezerwy składek.

C0010 do C0160/R0300

Składki zarobione – Netto

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

C0010 do C0120/R0310

Odszkodowania i świadczenia brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmianę stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym, związanych z umowami ubezpieczenia wynikającymi z bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0010 do C0120/R0320

Odszkodowania i świadczenia brutto – Reasekuracja czynna proporcjonalna

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmianę stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym, związanych z umowami ubezpieczenia wynikającymi z reasekuracji czynnej proporcjonalnej brutto.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0130 do C0160/R0330

Odszkodowania i świadczenia brutto –reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmianę stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym, związanych z umowami ubezpieczenia wynikającymi z reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej brutto.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0010 do C0160/R0340

Odszkodowania i świadczenia – Udział zakładu reasekuracji

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to udział zakładu reasekuracji w sumie odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0010 do C0160/R0400

Odszkodowania i świadczenia – Netto

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym związanych z bezpośrednią działalnością ubezpieczeniową i reasekuracją czynną pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0010 do C0120/R0410

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej brutto.

C0010 do C0120/R0420

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Brutto – Reasekuracja czynna proporcjonalna

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do reasekuracji czynnej proporcjonalnej brutto.

C0130 do C0160/R0430

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej brutto.

C0010 do C0160/R0440

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Udział zakładu reasekuracji

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to zmiana udziału zakładów reasekuracji w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

C0010 do C0160/R0500

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Netto

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: kwota netto zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych stanowi sumę bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszonej o udział zakładów reasekuracji.

C0010 do C0160/R0550

Koszty poniesione

Wszystkie koszty techniczne poniesione przez podmiot w okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą memoriałową.

C0200/R0110–R0550

Ogółem

Łączna kwota poszczególnych pozycji dla wszystkich linii biznesowych.

C0200/R1200

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty techniczne nieuwzględnione w wyżej wyszczególnionych kosztach i niepodzielone wg linii biznesowych.

W pozycji tej nie należy uwzględniać kosztów nietechnicznych takich jak podatki, koszty z tytułu odsetek, straty na sprzedaży itp.

C0200/R1300

Koszty ogółem

Łączna kwota wszystkich kosztów technicznych.

Zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami na życie

C0210 do C0280/R1410

Składki przypisane – Brutto

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z działalności brutto, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

Pozycja obejmuje zarówno bezpośrednią działalność ubezpieczeniową, jak i działalność reasekuracyjną.

C0210 do C0280/R1420

Składki przypisane – Udział zakładu reasekuracji

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty scedowane na zakładów reasekuracji należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części następnych lat obrotowych.

C0210 do C0280/R1500

Składki przypisane – Netto

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane netto stanowią sumę bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

C0210 do C0280/R1510

Składki zarobione – Brutto

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto związanych z bezpośrednią działalnością ubezpieczeniową i reasekuracja czynną.

C0210 do C0280/R1520

Składki zarobione – Udział zakładu reasekuracji

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to udział zakładu reasekuracji w składkach przypisanych brutto pomniejszona o zmianę udziału zakładu reasekuracji w zamianie stanu rezerwy składek.

C0210 do C0280/R1600

Składki zarobione – Netto

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

C0210 do C0280/R1610

Odszkodowania i świadczenia – Brutto

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmianę stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym, związanych z umowami ubezpieczenia wynikającymi z bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0210 do C0280/R1620

Odszkodowania i świadczenia – Udział zakładu reasekuracji

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG: jest to udział zakładu reasekuracji w sumie odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0210 do C0280/R1700

Odszkodowania i świadczenia – Netto

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmiany w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym, związaną z sumą bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0210 do C0280/R1710

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: są to zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych związanych z umowami ubezpieczenia wynikającymi z bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej brutto i działalności reasekuracyjnej brutto.

C0210 do C0280/R1720

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Udział zakładu reasekuracji

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to udział zakładu reasekuracji w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

C0210 do C0280/R1800

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Netto

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: zmiany netto w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych powiązanych z sumą bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o kwotę udziału zakładu reasekuracji.

C0210 do C0280/R1900

Koszty poniesione

Wszystkie koszty techniczne poniesione przez podmiot w okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą memoriałową.

C0300/R1410–R1900

Ogółem

Łączna kwota poszczególnych pozycji dla wszystkich linii biznesowych.

C0300/R2500

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty techniczne nieuwzględnione w wyżej wyszczególnionych kosztach i niepodzielone wg linii biznesowych.

W pozycji tej nie należy uwzględniać kosztów nietechnicznych takich jak podatki, koszty z tytułu odsetek, straty na sprzedaży itp.

C0300/R2600

Koszty ogółem

Kwota wszystkich kosztów technicznych.

C0210 do C0280/R2700

Całkowita kwota wykupów

Kwota ta przedstawia łączną kwotę wykupów, które miały miejsce w trakcie roku.

Kwotę tę należy również ujawnić w ramach odszkodowań i świadczeń (pozycja R1610).

S.05.02 – Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju

Uwagi ogólne:

Niniejsza sekcja dotyczy rocznych informacji ujawnianych przez indywidualne podmioty

W niniejszym formularzu informacje należy ujawnić z uwzględnieniem zasad rachunkowości, tj. zgodnie z krajowymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości lub zgodnie z MSSF, jeżeli te ostatnie są akceptowane jako krajowe ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

Informacje w formularzu podaje się za okres od początku roku do dnia sprawozdawczego. Podmioty stosują te same zasady ujmowania i wyceny, jakie stosują w przypadku opublikowanych sprawozdań finansowych – nie jest wymagany nowy sposób ujęcia ani ponowna wycena.

Stosuje się następujące kryteria klasyfikacji wg kraju:

informacje, przedstawione w podziale na poszczególne kraje, podaje się dla pięciu krajów o największych kwotach składek przypisanych brutto (oprócz kraju siedziby) lub do osiągnięcia 90 % łącznych składek przypisanych brutto;

w przypadku bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej w odniesieniu do linii biznesowych „ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych”, „ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów”, „ubezpieczenia pracownicze”, „ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych” i „ubezpieczenia kredytów i poręczeń” informacje należy ujawnić wg kraju umiejscowienia ryzyka zgodnie z definicją w art. 13 pkt 13 dyrektywy 2009/138/WE;

w przypadku bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej w odniesieniu do wszystkich pozostałych linii biznesowych informacje należy ujawniać wg kraju, w którym zawarto umowę;

w przypadku reasekuracji czynnej proporcjonalnej i nieproporcjonalnej informacje należy ujawniać wg kraju siedziby cedenta.

Do celów niniejszego formularza „kraj, w którym zawarto umowę”, oznacza:

a.

kraj, w którym zakład ubezpieczeń ma siedzibę (kraj siedziby), jeżeli umowa nie została sprzedana przez oddział lub w ramach swobody świadczenia usług;

b.

kraj, w którym oddział jest utworzony (kraj przyjmujący), jeżeli umowa została sprzedana przez oddział;

c.

kraj, w którym zgłoszono prowadzenie działalności w ramach swobody świadczenia usług (kraj przyjmujący), jeżeli umowa została sprzedana w ramach swobody świadczenia usług.

d.

Jeżeli korzysta się z pośrednictwa lub w każdej innej sytuacji, stosuje się definicję w pkt a), b) lub c) powyżej w zależności od tego, kto sprzedał umowę.

 

POZYCJA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie

C0020 do C0060/R0010

Najważniejszych pięć krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) – Zobowiązania związane z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie

Należy podać kody ISO 3166-1 alfa-2 krajów ujawnianych w odniesieniu do zobowiązań związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie.

C0080 do C0140/R0110

Składki przypisane – Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0080 do C0140/R0120

Składki przypisane – Brutto – Reasekuracja czynna proporcjonalna

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z reasekuracji czynnej proporcjonalnej, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0080 do C0140/R0130

Składki przypisane – Brutto – Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0080 do C0140/R0140

Składki przypisane – Udział zakładu reasekuracji

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty scedowane na zakładów reasekuracji w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0080 do C0140/R0200

Składki przypisane – Netto

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane netto stanowią sumę bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

C0080 do C0140/R0210

Składki zarobione – Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto związanych z bezpośrednią działalnością ubezpieczeniową.

C0080 do C0140/R0220

Składki zarobione – Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu reasekuracji czynnej proporcjonalnej.

C0080 do C0140/R0230

Składki zarobione – Brutto –Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej.

C0080 do C0140/R0240

Składki zarobione – Udział zakładu reasekuracji

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma udziału zakładu reasekuracji w składkach przypisanych brutto pomniejszona o udział zakładu reasekuracji w zmianie stanu rezerwy składek.

C0080 do C0140/R0300

Składki zarobione – Netto

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

C0080 do C0140/R0310

Odszkodowania i świadczenia brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmianę stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym, związanych z umowami ubezpieczenia wynikającymi z bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0080 do C0140/R0320

Odszkodowania i świadczenia brutto – Reasekuracja czynna proporcjonalna

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmianę w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym, związanych z umowami ubezpieczenia wynikającymi z reasekuracji czynnej proporcjonalnej.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0080 do C0140/R0330

Odszkodowania i świadczenia brutto –reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmianę w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym, związanych z umowami ubezpieczenia wynikającymi z reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0080 do C0140/R0340

Odszkodowania i świadczenia – Udział zakładu reasekuracji

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to udział zakładu reasekuracji w sumie odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz w zmianie w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0080 do C0140/R0400

Odszkodowania i świadczenia – Netto

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym związanych z bezpośrednią działalnością ubezpieczeniową i reasekuracją czynną pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0080 do C0140/R0410

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej brutto.

C0080 do C0140/R0420

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Brutto – Reasekuracja czynna proporcjonalna

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do reasekuracji czynnej proporcjonalnej brutto.

C0080 do C0140/R0430

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej brutto.

C0080 do C0140/R0440

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Udział zakładu reasekuracji

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to zmiana udziału zakładów reasekuracji w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

C0080 do C0140/R0500

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Netto

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: kwota netto zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych stanowi sumę bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszonej o udział zakładów reasekuracji.

C0080 do C0140/R0550

Koszty poniesione

Wszystkie koszty techniczne poniesione przez podmiot w okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą memoriałową.

C0140/R1200

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty techniczne nieuwzględnione w wyżej wyszczególnionych kosztach i niepodzielone wg linii biznesowych.

W pozycji tej nie należy uwzględniać kosztów nietechnicznych takich jak podatki, koszty z tytułu odsetek, straty na sprzedaży itp.

C0140/R1300

Koszty ogółem

Kwota wszystkich kosztów technicznych odpowiadających krajom uwzględnionym w niniejszym formularzu.

Zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami na życie

C0160 do C0200/R1400

Najważniejszych pięć krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) – Zobowiązania związane z ubezpieczeniami na życie

Należy podać kody ISO 3166-1 alfa-2 krajów ujawnianych w odniesieniu do zobowiązań związanych ubezpieczeniami na życie.

C0220 do C0280/R1410

Składki przypisane – Brutto

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, wynikające z działalności brutto, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części do następnych lat obrotowych.

C0220 do C0280/R1420

Składki przypisane – Udział zakładu reasekuracji

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane brutto w roku obrotowym obejmują wszelkie kwoty scedowane na zakładów reasekuracji należne w roku obrotowym z tytułu umów ubezpieczeniowych, niezależnie od tego, czy kwoty te odnoszą się w całości lub w części następnych lat obrotowych.

C0220 do C0280/R1500

Składki przypisane – Netto

Definicja składki przypisanej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: składki przypisane netto stanowią sumę bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

C0220 do C0280/R1510

Składki zarobione – Brutto

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto związanych z bezpośrednią działalnością ubezpieczeniową i reasekuracją czynną nieproporcjonalną brutto.

C0220 do C0280/R1520

Składki zarobione – Udział zakładu reasekuracji

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to udział zakładu reasekuracji w składkach przypisanych brutto pomniejszona o zmianę udziału zakładu reasekuracji w zamianie stanu rezerwy składek.

C0220 do C0280/R1600

Składki zarobione – Netto

Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

C0220 do C0280/R1610

Odszkodowania i świadczenia – Brutto

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmianę stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto w roku obrotowym, związanych z umowami ubezpieczenia wynikającymi z bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0220 do C0280/R1620

Odszkodowania i świadczenia – Udział zakładu reasekuracji

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to udział zakładu reasekuracji w sumie odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0220 do C0280/R1700

Odszkodowania i świadczenia – Netto

Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym związanych z bezpośrednią działalnością ubezpieczeniową i reasekuracją czynną pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji.

Pozycja nie obejmuje kosztów likwidacji szkód oraz zmian stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód.

C0220 do C0280/R1710

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Brutto

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: są to zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych związanych z umowami ubezpieczenia wynikającymi z bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej brutto i działalności reasekuracyjnej brutto.

C0220 do C0280/R1720

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Udział zakładu reasekuracji

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to udział zakładu reasekuracji w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

C0220 do C0280/R1800

Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Netto

Definicja zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto wiązanych z sumą bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej pomniejszoną o udział zakładów reasekuracji

C0220 do C0280/R1900

Koszty poniesione

Wszystkie koszty techniczne poniesione przez podmiot w okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą memoriałową.

C0280/R2500

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty techniczne nieuwzględnione w wyżej wyszczególnionych kosztach i niepodzielone wg linii biznesowych.

W pozycji tej nie należy uwzględniać kosztów nietechnicznych takich jak podatki, koszty z tytułu odsetek, straty na sprzedaży itp.

C0280/R2600

Koszty ogółem

Kwota wszystkich kosztów technicznych odpowiadających krajom uwzględnionym w niniejszym formularzu.

S.12.01 – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

Uwagi ogólne:

Niniejsza sekcja dotyczy rocznych informacji ujawnianych przez indywidualne podmioty

Podmioty mogą stosować odpowiednie przybliżenia w celu obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zgodnie z art. 21 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Ponadto w celu obliczenia marginesu ryzyka w ciągu roku obrotowego można zastosować przepisy art. 59 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Linie biznesowe w odniesieniu do zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie to: linie biznesowe, o których mowa w art. 80 dyrektywy 2009/138/WE, zdefiniowane w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Segmentacja odzwierciedla charakter ryzyk leżących u podstaw umowy (treść), a nie formę prawną umowy (forma). Co do zasady, jeżeli umowa ubezpieczenia lub umowa reasekuracji pokrywa ryzyka właściwe dla różnych linii biznesowych, zobowiązania ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne są przez podmioty dzielone, w miarę możliwości, na odpowiednie linie biznesowe (art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35).

Linie biznesowe „Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”, „Pozostałe ubezpieczenia na życie” i „Ubezpieczenia zdrowotne” są dzielone między „Umowy bez opcji i gwarancji” i „Umowy z opcjami i gwarancjami”. W przypadku tego podziału należy uwzględnić, co następuje:

„Umowy bez opcji i gwarancji” muszą obejmować kwoty związane z umowami bez jakichkolwiek gwarancji finansowych lub opcji umownych, co oznacza, że obliczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie uwzględnia kwoty żadnych gwarancji finansowych lub opcji umownych.

Umowy z nieistotnymi opcjami umownymi lub gwarancjami finansowymi, które nie są uwzględnione w obliczeniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, również należy ujawnić w tej kolumnie;

„Umowy z opcjami i gwarancjami” powinny obejmować umowy, które posiadają gwarancje finansowe lub opcje umowne, w zakresie w jakim obliczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uwzględnia istnienie tych gwarancji finansowych lub opcji umownych.

Informacje należy ujawniać brutto bez pomniejszenia o reasekurację bierną, gdyż w określonych wierszach wymagane są informacje dotyczące kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej.

Informacje między wierszami R0010 i R0100 należy ujawniać z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany, korekty dopasowującej i korekty wynikającej z przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych wolnych od ryzyka, o ile zostały zastosowane, ale bez uwzględnienia odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wymagana odrębnie między wierszami R0110 i R0130.

 

POZYCJA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

C0150/R0010

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie – Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie w odniesieniu do ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe.

C0210/R0010

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie – Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 do C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie, dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

C0150/R0020

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Ogółem kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie, w odniesieniu do ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0210/R0020

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

Ogółem kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie, w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie.

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 do C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka, najlepsze oszacowanie brutto

Kwota najlepszego oszacowania brutto (bez pomniejszenia o kwoty należne z umów reasekuracji, od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej zgodnie z art. 77 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE) dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

C0150/R0030

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka, najlepsze oszacowanie brutto – Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto (bez pomniejszenia o kwoty należne z umów reasekuracji, od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej zgodnie z art. 77 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE) w odniesieniu do ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0210/R0030

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka, najlepsze oszacowanie brutto – Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto (bez pomniejszenia o kwoty należne z umów reasekuracji, od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej zgodnie z art. 77 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE) w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 do C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

Ogółem kwoty należne po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez zakładu reasekuracji, zgodnie z definicją w art. 81 dyrektywy 2009/138/WE, w tym dotyczące wewnątrzgrupowej reasekuracji biernej, dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

C0150/R0080

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Ogółem kwoty należne po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez zakładu reasekuracji, zgodnie z definicją w art. 81 dyrektywy 2009/138/WE, w tym dotyczące wewnątrzgrupowej reasekuracji biernej, w odniesieniu do ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0210/R0080

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

Ogółem kwoty należne po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez zakładu reasekuracji, zgodnie z definicją w art. 81 dyrektywy 2009/138/WE, w tym dotyczące wewnątrzgrupowej reasekuracji biernej, w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej

Kwota najlepszego oszacowania pomniejszonego o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia), dla każdej linii biznesowej.

C0150/R0090

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Łączna wysokość najlepszego oszacowania pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – ogółem, dla ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0210/R0090

Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

Łączna wysokość najlepszego oszacowania pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej, dla ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 do C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Margines ryzyka

Wysokość marginesu ryzyka zgodnie z definicją w art. 77 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

C0150/R0100

Margines ryzyka – Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Łączna wysokość marginesu ryzyka w odniesieniu do ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

C0210/R0100

Margines ryzyka – Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

Łączna wysokość marginesu ryzyka w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie.

 Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie, dla każdej linii biznesowej.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0150/R0110

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie – Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie w odniesieniu do ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0210/R0110

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie – Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

Kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Najlepsze oszacowanie

Kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do najlepszego oszacowania, dla każdej linii biznesowej.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0150/R0120

Najlepsze oszacowanie – Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Łączna kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do najlepszego oszacowania w odniesieniu do ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0210/R0120

Najlepsze oszacowanie – Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

Łączna kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do najlepszego oszacowania w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Margines ryzyka

Kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do marginesu ryzyka, dla każdej linii biznesowej.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0150/R0130

Margines ryzyka – Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Łączna kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do marginesu ryzyka w odniesieniu do ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0210/R0130

Margines ryzyka – Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

Łączna kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do marginesu ryzyka w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla każdej linii biznesowej zdefiniowanych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w tym rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie i z uwzględnieniem odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

C0150/R0200

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem – Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w tym rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie i z uwzględnieniem odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

C0210/R0200

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem – Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, w tym rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie i z uwzględnieniem odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

S.17.01 – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe związane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Uwagi ogólne:

Niniejsza sekcja dotyczy rocznych informacji ujawnianych przez indywidualne podmioty

Podmioty mogą stosować odpowiednie przybliżenia w celu obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zgodnie z art. 21 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Ponadto w celu obliczenia marginesu ryzyka w ciągu roku obrotowego można zastosować przepisy art. 59 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Linie biznesowe obejmujące zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie: linie biznesowe, o których mowa w art. 80 dyrektywy 2009/138/WE, zdefiniowane w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, odnoszące się do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej/reasekuracji czynnej proporcjonalnej oraz reasekuracji czynnej nieproporcjonalnej. Segmentacja odzwierciedla charakter ryzyk leżących u podstaw umowy (treść), a nie formę prawną umowy (forma).

Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, która jest prowadzona w oparciu o założenia techniczne podobne jak w przypadku ubezpieczeń na życie, jest dzielona na linie biznesowe od 1 do 3 zdefiniowane w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Reasekuracja czynna proporcjonalna jest uwzględniana łącznie z bezpośrednią działalnością ubezpieczeniową w kolumnach od C0020 do C0130.

Informacje w wierszach między R0010 i R0280 należy ujawniać z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany, korekty dopasowującej i przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych wolnych od ryzyka, o ile zostały zastosowane, ale bez uwzględnienia odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wymagana odrębnie między wierszami R0290 i R0310.

 

POZYCJA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

C0020 do C0170/R0010

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i przyjętej reasekuracji.

Kwotę tę należy wykazać w ujęciu brutto, tj. bez uwzględnienia wszelkich kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej związanych z daną działalnością.

C0180/R0010

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie – Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i przyjętej reasekuracji.

Kwotę tę należy wykazać w ujęciu brutto, tj. bez uwzględnienia wszelkich kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej związanych z daną działalnością.

C0020 do C0170/R0050

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie, dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

C0180/R0050

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

Łączna kwota należna, dla wszystkich linii biznesowych, z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie, dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka – Najlepsze oszacowanie

C0020 do C0170/R0060

Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek, Brutto, Ogółem

Kwota najlepszego oszacowania, dla każdej linii biznesowej, dla rezerwy składek, brutto, tj. bez uwzględnienia kwot należnych z umów reasekuracji, od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) i reasekuracji finansowej, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i przyjętej reasekuracji.

C0180/R0060

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek, Brutto, Ogółem

Łączna kwota najlepszego oszacowania dla rezerwy składek, brutto, tj. bez uwzględnienia kwot należnych z umów reasekuracji, od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) i reasekuracji finansowej, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i przyjętej reasekuracji.

C0020 do C0170/R0140

Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek, Łączne kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz czynna działalność reasekuracyjna

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, dla każdej linii biznesowej, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej.

C0180/R0140

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek, Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta

Łączne kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, w odniesieniu do najlepszego oszacowania dla rezerwy składek.

C0020 do C0170/R0150

Najlepsze oszacowanie netto dla rezerwy składek – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i reasekuracja czynna

Kwota najlepszego oszacowania netto dla rezerw składek, dla każdej linii biznesowej.

C0180/R0150

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Najlepsze oszacowanie netto dla rezerwy składek

Łączna kwota najlepszego oszacowania netto dla rezerwy składek.

C0020 do C0170/R0160

Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, Brutto, Ogółem

Kwota najlepszego oszacowania dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, brutto, tj. bez uwzględnienia kwot należnych z umów reasekuracji, od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) i reasekuracji finansowej, dla każdej linii biznesowej, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i przyjętej reasekuracji.

C0180/R0160

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, Brutto, Ogółem

Łączna kwota najlepszego oszacowania dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, brutto, tj. bez uwzględnienia kwot należnych z umów reasekuracji, od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) i reasekuracji finansowej.

C0020 do C0170/R0240

Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, Łączne kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz przyjęta reasekuracja

Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i przyjętej reasekuracji.

C0180/R0240

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, Łączne kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta

Łączne kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, w odniesieniu do najlepszego oszacowania dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia.

C0020 do C0170/R0250

Najlepsze oszacowanie netto dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i reasekuracja czynna

Kwota najlepszego oszacowania netto dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, dla każdej linii biznesowej, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej.

C0180/R0250

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Najlepsze oszacowanie netto dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

Łączna kwota najlepszego oszacowania netto dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia.

C0020 do C0170/R0260

Najlepsze oszacowanie ogółem, Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i przyjęta reasekuracja

Kwota najlepszego oszacowania ogółem brutto, dla każdej linii biznesowej w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej.

C0180/R0260

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Najlepsze oszacowanie ogółem, Brutto

Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto (suma rezerwy składek i rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia).

C0020 do C0170/R0270

Najlepsze oszacowanie ogółem, Netto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i reasekuracja czynna

Kwota najlepszego oszacowania ogółem netto, dla każdej linii biznesowej w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej.

C0180/R0270

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Najlepsze oszacowanie ogółem, Netto

Łączna kwota najlepszego oszacowania netto (suma rezerwy składek i rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia).

C0020 do C0170/R0280

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka – Margines ryzyka

Wysokość marginesu ryzyka zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/138/WE (art. 77 ust. 3). Margines ryzyka oblicza się w stosunku do całego portfela zobowiązań z tytułu ubezpieczeń (reasekuracji), a następnie przypisuje do każdej linii biznesowej, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej.

C0180/R0280

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Margines ryzyka ogółem

Łączna wysokość marginesu ryzyka zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/138/WE (art. 77 ust. 3).

Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

C0020 do C0170/R0290

Kwota wynikająca z przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie, dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0180/R0290

Kwota wynikająca z przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

Kwota odliczenia, dla wszystkich linii biznesowych, wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obliczanych łącznie, dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0020 do C0170/R0300

Kwota wynikająca z przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Najlepsze oszacowanie

Kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do najlepszego oszacowania, dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0180/R0300

Kwota wynikająca z przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Najlepsze oszacowanie

Łączna kwota dla wszystkich linii biznesowych, przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do najlepszego oszacowania, dla każdej linii biznesowej, jak określono w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0020 do C0170/R0310

Kwota wynikająca z przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Margines ryzyka

Kwota odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do marginesu ryzyka, dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

C0180/R0310

Kwota wynikająca z przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Margines ryzyka

Łączna kwota dla każdej linii biznesowej odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypisana do marginesu ryzyka, dla każdej linii biznesowej zdefiniowanej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

Należy ujawnić jako wartość ujemną.

 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

C0020 do C0170/R0320

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Ogółem – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i reasekuracja czynna

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto dla każdej linii biznesowej w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej, w tym rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie i z uwzględnieniem odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

C0180/R0320

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – Ogółem

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej, w tym rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie i z uwzględnieniem odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

C0020 do C0170/R0330

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, Ogółem – Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz przyjęta działalność reasekuracyjna

Łączne kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, dla każdej linii biznesowej, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej.

C0180/R0330

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz przyjęta działalność reasekuracyjna

Łączne kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej.

C0020 do C0170/R0340

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, Ogółem – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz przyjęta działalność reasekuracyjna

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto dla każdej linii biznesowej w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej, w tym rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie i z uwzględnieniem odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

C0180/R0340

Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz przyjęta działalność reasekuracyjna

Całkowita kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto w odniesieniu do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji czynnej, w tym rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie i z uwzględnieniem odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

S.19.01. Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

Niniejsza sekcja dotyczy rocznych informacji ujawnianych przez indywidualne podmioty

Trójkąty szkód pokazują oszacowanie kosztów odszkodowań i świadczeń przez zakład ubezpieczeń (odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia zgodnie z zasadą wyceny wg Wypłacalność II) oraz zmiany tego oszacowania w czasie.

Podmioty są zobowiązane ujawniać dane w oparciu o rok zajścia szkody lub rok zawarcia umowy, zgodnie z wymogami nałożonymi przez krajowy organ nadzoru. Jeżeli krajowy organ nadzoru nie określił sposobu przedstawiania danych, podmiot może stosować rok zajścia szkody lub rok zawarcia umowy zgodnie z tym, w jaki sposób zarządza każdą linią biznesową, pod warunkiem że każdego roku spójnie stosuje ten sposób prezentacji danych (w oparciu o rok zajścia szkody lub rok zawarcia umowy).

W niniejszym formularzu należy ujawniać informacje dotyczące linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie ogółem, ale z podziałem na rok szkody i rok zawarcia umowy, jeżeli zakład stosuje różne podstawy.

Domyślna długość okresu jaki obejmuje trójkąt szkód wynosi 10+1 lat, ale wymóg ujawniania informacji zależy od zmian w zakresie odszkodowań i świadczeń podmiotu (jeżeli długość cyklu rozliczania szkód jest krótsza niż 10 lat, podmioty są zobowiązane do ujawniania informacji zgodnie z wewnętrznie ustalonymi krótszymi cyklami).

Od pierwszego roku zastosowania zasad Wypłacalność II dane historyczne są wymagane dla wypłaconych odszkodowań i świadczeń (np. należy ujawnić kompletny zestaw), ale nie są wymagane w odniesieniu do najlepszego oszacowania dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia. W odniesieniu do opracowania danych historycznych dla wypłaconych odszkodowań i świadczeń stosuje się to samo podejście dotyczące długości okresu, jaki obejmuje trójkąt dla ujawniania bieżących informacji (tj. krótszy okres z: okres 10+1 lat oraz cykl rozliczania odszkodowań i świadczeń przez podmiot).

 

POZYCJA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Z0020

Rok zajścia szkody lub rok zawarcia umowy

Należy ujawniać stosowany przez podmiot sposób ujawniania danych w zakresie przebiegu szkodowości. Należy wykorzystać jedną z opcji z poniższej listy zamkniętej:

 

1 – Rok zajścia szkody

 

2 – Rok zawarcia umowy

C0010 to C0110/ R0100 do R0250

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (nieskumulowane) – Trójkąt szkód

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto, po uwzględnieniu regresów i odzysków, z wyłączeniem kosztów, w trójkącie pokazującym zmiany już dokonanych wypłat odszkodowań i świadczeń brutto: dla każdego roku zajścia szkody / roku zawarcia umowy z okresu N–9 (i wcześniej) i wszystkich poprzednich okresów sprawozdawczych do N- włącznie, (ostatni rok sprawozdawczy) należy przedstawić dokonane wypłaty odpowiadające każdemu z lat przebiegu szkodowości (jest to okres upływający między datą szkody / datą zawarcia umowy a datą wypłaty).

Dane należy przedstawiać w wartościach bezwzględnych, niezdyskontowane, na zasadzie nieskumulowanej.

C0170/ R0100 do R0260

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (nieskumulowane) – W roku bieżącym

„Rok bieżący” ogółem, odzwierciedla ostatnią przekątną (wszystkie dane w odniesieniu do ostatniego roku sprawozdawczego) od R0160 do R0250.

R0260 stanowi sumę R0160 do R0250.

C0180/ R0100 do R0260

Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto – Suma dla wszystkich lat (skumulowane)

„Suma dla wszystkich lat” ogółem, to suma wszystkich danych w wierszach (suma wszystkich wypłat w odniesieniu do roku zajścia szkody / roku zawarcia umowy), w tym suma ogółem.

C0200 do C0300/ R0100 do R0250

Niezdyskontowane najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto – Trójkąt szkód

Trójkąty niezdyskontowanego najlepszego oszacowania dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, brutto, tj. bez uwzględnienia reasekuracji, dla każdego roku zajścia szkody / roku zawarcia umowy z okresu N–9 (i wcześniej) i wszystkich poprzednich okresów sprawozdawczych do N – włącznie (ostatni rok sprawozdawczy). Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia odnosi się do szkód, które wystąpiły przed dniem wyceny lub w dniu wyceny, niezależnie od tego, czy roszczenia wynikające z tych zdarzeń zostały zgłoszone czy nie.

Dane należy przedstawiać w wartościach bezwzględnych, niezdyskontowane, na zasadzie nieskumulowanej.

C0360/ R0100 do R0260

Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto – Koniec roku (dane zdyskontowane)

„Koniec roku” ogółem, odzwierciedla ostatnią przekątną, ale zdyskontowaną (wszystkie dane w odniesieniu do ostatniego roku sprawozdawczego) od R0160 do R0250.

R0260 stanowi sumę R0160 do R0250.

S.22.01 – Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych

Uwagi ogólne:

Niniejsza sekcja dotyczy rocznych informacji ujawnianych przez indywidualne podmioty.

Formularz ten ma zastosowanie, gdy podmiot stosuje co najmniej jedną gwarancję długoterminową lub co najmniej jeden środek przejściowy

Formularz ten odzwierciedla wpływ na pozycje finansowe gdy nie jest stosowany żaden środek przejściowy, a każdy środek dotyczący gwarancji długoterminowych lub środek przejściowy ma wartość zerową. W tym celu należy stosować podejście stopniowe, zgodnie z którym każdy środek przejściowy i środek dotyczący gwarancji długoterminowych jest pojedynczo eliminowany, bez przeliczania wpływu pozostałych środków po wykonaniu każdego kroku.

Skutki muszą być ujawniane jako wartości dodatnie, jeżeli prowadzą do zwiększenia kwoty ujawnianej pozycji, oraz jako wartości ujemne, jeżeli prowadzą do zmniejszenia kwoty pozycji (np. jeżeli wartość SCR ulega zwiększeniu lub jeżeli wartość środków własnych ulega zwiększeniu, wówczas należy ujawnić wartości dodatnie).

 

POZYCJA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

C0010/R0010

Wartość uwzględniająca zastosowanie środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Łączna wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniająca zastosowanie środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych

C0030/R0010

Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wartość korekty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Jest to różnica między rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi bez zastosowania środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi wraz ze środkami dotyczącymi gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi.

C0050/R0010

Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wartość korekty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka.

Jest to różnica między rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi bez zastosowania środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka a rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi wraz ze środkami dotyczącymi gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi.

C0070/R0010

Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wartość korekty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynikającej z zastosowania korekty z tytułu zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty z tytułu zmiany.

Jest to różnica między rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.

C0090/R0010

Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wartość korekty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynikającej z zastosowania korekty dopasowującej. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty dopasowującej.

Jest to różnica między rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi bez korekty dopasowującej i bez wszystkich innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych.

C0010/R0020

Wartość uwzględniająca zastosowanie środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych – Podstawowe środki własne

Łączna wartość podstawowych środków własnych obliczonych z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obejmujących korekty wynikającej z zastosowania środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych.

C0030/R0020

Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Podstawowe środki własne

Wartość korekty podstawowych środków własnych wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Jest to różnica między podstawowymi środkami własnymi obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych a obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniających korekty wynikające ze środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych.

C0050/R0020

Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych – Podstawowe środki własne

Wartość korekty podstawowych środków własnych wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka.

Jest to różnica między podstawowymi środkami własnymi obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez uwzględnienia korekty wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka a obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniających korekty wynikające ze środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych.

C0070/R0020

Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero – Podstawowe środki własne

Wartość korekty podstawowych środków własnych wynikającej z zastosowania korekty z tytułu zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty z tytułu zmiany.

Jest to różnica między podstawowymi środkami własnymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród podstawowych środków własnych z uwzględnieniem: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.

C0090/R0020

Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero – Podstawowe środki własne

Wartość korekty podstawowych środków własnych wynikającej z zastosowania korekty dopasowującej. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty dopasowującej.

Jest to różnica między podstawowymi środkami własnymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty dopasowującej i bez wszystkich innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród podstawowych środków własnych z uwzględnieniem: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych.

C0010/R0050

Wartość wraz ze środkami dotyczącymi gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi – Dopuszczone środki własne na pokrycie SCR

Łączna wartość dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR obliczonych z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obejmujących korekty wynikające z zastosowania środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych.

C0030/R0050

Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Dopuszczone środki własne na pokrycie SCR

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami własnymi na pokrycie SCR obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych a obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniających środki dotyczące gwarancji długoterminowych i środki przejściowymi.

C0050/R0050

Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych – Dopuszczone środki własne na pokrycie SCR

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka.

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami własnymi na pokrycie SCR obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka a obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniających środki dotyczące gwarancji długoterminowych i środki przejściowe.

C0070/R0050

Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero – Dopuszczone środki własne na pokrycie SCR

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR wynikającej z zastosowania korekty z tytułu zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty z tytułu zmiany.

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami własnymi w celu spełnienia SCR z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród dopuszczonych środków własnych w celu spełnienia SCR z uwzględnieniem: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.

C0090/R0050

Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero – Dopuszczone środki własne na pokrycie SCR

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR wynikającej z zastosowania korekty dopasowującej. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty dopasowującej.

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami własnymi w celu spełnienia SCR obliczonego z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty dopasowującej i bez wszystkich innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród dopuszczonych środków własnych w celu spełnienia SCR z uwzględnieniem: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych.

C0010/R0090

Kwota wraz ze środkami dotyczącymi gwarancji długoterminowych i środków przejściowych – SCR

Łączna wartość SCR obliczona z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obejmujących korekty wynikającej z zastosowania środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych.

C0030/R0090

Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – SCR

Kwota dostosowania SCR w wyniku zastosowania przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Jest to różnica między SCR obliczonym z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych a obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami dotyczącymi gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi.

C0050/R0090

Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych – SCR

Wartość korekty SCR wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka.

Jest to różnica między SCR obliczonym z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka a obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami dotyczącymi gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi.

C0070/R0090

Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero – SCR

Wartość korekty SCR wynikającej z zastosowania korekty z tytułu zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty z tytułu zmiany.

Jest to różnica między SCR z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród SCR z uwzględnieniem: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.

C0090/R0090

Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero – SCR

Wartość korekty SCR wynikającej z zastosowania korekty dopasowującej. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty dopasowującej.

Jest to różnica między SRC obliczonym z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty dopasowującej i bez wszystkich innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród SRC z uwzględnieniem: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych.

C0010/R0100

Kwota wraz ze środkami dotyczącymi gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi – Dopuszczone środki własne na pokrycie MCR

Łączna wartość dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR obliczonych z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obejmujących korekty wynikającej z zastosowania środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych.

C0030/R0100

Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Dopuszczone środki własne na pokrycie MCR

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami własnymi na pokrycie MCR obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych a obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniających środki dotyczące gwarancji długoterminowych i środki przejściowymi.

C0050/R0100

Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych – Dopuszczone środki własne na pokrycie MCR

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka.

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami własnymi na pokrycie MCR obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka a obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniających środki dotyczące gwarancji długoterminowych i środki przejściowe.

C0070/R0100

Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero – Dopuszczone środki własne na pokrycie MCR

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR wynikającej z zastosowania korekty z tytułu zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty z tytułu zmiany.

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami własnymi w celu spełnienia MCR z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród dopuszczonych środków własnych w celu spełnienia MCR z uwzględnieniem: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.

C0090/R0100

Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero – Dopuszczone środki własne na pokrycie SCR

Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR wynikającej z zastosowania korekty dopasowującej. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty dopasowującej.

Jest to różnica między dopuszczonymi środkami własnymi w celu spełnienia MCR obliczonej z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty dopasowującej i bez wszystkich innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród dopuszczonych środków własnych w celu spełnienia MCR z uwzględnieniem: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych.

C0010/R0110

Kwota wraz ze środkami dotyczącymi gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi – Minimalny wymóg kapitałowy (MCR)

Łączna wartość MCR obliczona z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych obejmujących korekty wynikającej z zastosowania środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych.

C0030/R0110

Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych – Minimalny wymóg kapitałowy

Wartość korekty MCR wynikającej z zastosowania odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Jest to różnica między MCR obliczonym z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami dotyczącymi gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi.

C0050/R0110

Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych – Minimalny wymóg kapitałowy

Skorygowana wartość MCR wynikająca z zastosowania środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka.

Jest to różnica między MCR obliczonym z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez uwzględnienia korekty wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka a obliczonym z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniających środki dotyczące gwarancji długoterminowych i środki przejściowymi.

C0070/R0110

Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero – Minimalny wymóg kapitałowy

Wartość korekty MCR wynikającej z zastosowania korekty z tytułu zmiany. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty z tytułu zmiany.

Jest to różnica między MCR z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród MCR z uwzględnieniem: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.

C0090/R0110

Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero – Minimalny wymóg kapitałowy (MCR)

Wartość korekty MCR wynikającej z zastosowania korekty dopasowującej. Odzwierciedla wpływ przyjęcia wartości zerowej dla korekty dopasowującej.

Jest to różnica między MRC obliczonym z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty dopasowującej i bez wszystkich innych środków przejściowych oraz maksymalną wartością spośród MRC z uwzględnieniem: rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi, rezerw techniczno-ubezpieczeniowymi bez przejściowego odliczenia w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez przejściowego dostosowania do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez korekty z tytułu zmiany i bez innych środków przejściowych.

S.23.01. Środki własne

Uwagi ogólne:

Niniejsza sekcja dotyczy rocznych informacji ujawnianych przez indywidualne podmioty

 

POZYCJA

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innych instytucjach sektora finansowego zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

R0010/C0010

Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi) – ogółem

Jest to łączny kapitał zakładowy posiadany zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (przed odliczeniem akcji własnych). Jest to łączny kapitał zakładowy podmiotu, który w pełni spełnia kryteria dla pozycji zaliczanych do kategorii 1 lub kategorii 2. Wszelki kapitał zakładowy, który nie w pełni spełnia te kryteria, jest traktowany jako uprzywilejowany kapitał zakładowy i odpowiednio klasyfikowany niezależnie od jego opisu lub nazwy.

R0010/C0020

Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi) – kategoria 1 nieograniczona

Jest to kwota opłaconego kapitału zakładowego, który spełnia kryteria kategorii 1 nieograniczonej.

R0010/C0040

Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi) – kategoria 2

Jest to kwota kapitału zakładowego, do którego opłacenia wezwano i który spełnia kryteria kategorii 2.

R0030/C0010

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym– ogółem

Łączna nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym podmiotu, która w pełni spełnia kryteria dla pozycji zaliczanych do kategorii 1 lub kategorii 2.

R0030/C0020

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym – kategoria 1 nieograniczona

Jest to kwota nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami zwykłymi, która spełnia kryteria kategorii 1 nieograniczonej, gdyż odnosi się do kapitału zakładowego traktowanego jako kategoria 1 nieograniczona.

R0030/C0040

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym – kategoria 2

Jest to kwota nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami zwykłymi, która spełnia kryteria kategorii 2, gdyż odnosi się do kapitału zakładowego traktowanego jako kategoria 2.

R0040/C0010

Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – ogółem

Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, które w pełni spełniają kryteria dla pozycji zaliczanych do kategorii 1 lub kategorii 2.

R0040/C0020

Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – kategoria 1 nieograniczona

Jest to kwota kapitału założycielskiego, wkładów/składek członkowskich lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, która w pełni spełnia kryteria kategorii 1 nieograniczonej.

R0040/C0040

Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwach reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – kategoria 2

Jest to kwota kapitału założycielskiego, wkładów/składek członkowskich lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, która spełnia kryteria kategorii 2.

R0050/C0010

Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwie reasekuracji wzajemnej i innych towarzystwach ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – ogółem

Jest to łączna kwota podporządkowanych funduszy udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, które w pełni spełniają kryteria dla pozycji zaliczanych do kategorii 1 ograniczonej, kategorii 2 lub kategorii 3.

R0050/C0030

Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – kategoria 1 ograniczona

Jest to kwota podporządkowanych funduszy udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, które spełniają kryteria kategorii 1 ograniczonej.

R0050/C0040

Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – kategoria 2

Jest to kwota podporządkowanych funduszy udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, które spełniają kryteria kategorii 2.

R0050/C0050

Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – kategoria 3

Jest to kwota podporządkowanych funduszy udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, które spełniają kryteria kategorii 3.

R0070/C0010

Fundusze nadwyżkowe – ogółem

Jest to łączna kwota funduszy nadwyżkowych, które są objęte zakresem art. 91 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE.

R0070/C0020

Fundusze nadwyżkowe – kategoria 1 nieograniczona