13.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/164


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r. )

1.

Strona 4, motyw 24:

zamiast:

„(24)

W celu określenia kwoty należności celnych przywozowych, które mają zostać pobrane od produktów przetworzonych uzyskanych w procedurze uszlachetniania czynnego, konieczne jest określenie metod obliczania, także w przypadkach powstania długu celnego w odniesieniu do produktów przetworzonych powstałych w procedurze uszlachetniania biernego oraz w przypadkach, gdy zastosowanie mają szczególne należności celne przywozowe..”,

powinno być:

„(24)

W celu określenia kwoty należności celnych przywozowych, które mają zostać pobrane od produktów przetworzonych uzyskanych w procedurze uszlachetniania czynnego, konieczne jest określenie metod obliczania, także w przypadkach powstania długu celnego w odniesieniu do produktów przetworzonych powstałych w procedurze uszlachetniania biernego oraz w przypadkach, gdy zastosowanie ma specyficzne cło przywozowe.”.

2.

Strona 14, art. 12:

zamiast:

„W przypadku gdy nie jest możliwe wyznaczenie właściwego organu celnego zgodnie z art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu, właściwym organem celnym jest organ właściwy dla miejsca, w którym jest przechowywana lub dostępna ewidencja i dokumentacja wnioskodawcy (główne księgi rachunkowe na potrzeby celne) umożliwiająca organowi celnemu wydanie decyzji.”,

powinno być:

„W przypadku gdy nie jest możliwe wyznaczenie właściwego organu celnego zgodnie z art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu, właściwym organem celnym jest organ właściwy dla miejsca, w którym jest prowadzona lub dostępna ewidencja i dokumentacja wnioskodawcy (główne księgi rachunkowe na potrzeby celne) umożliwiająca organowi celnemu wydanie decyzji.”.

3.

Strona 15, art. 14 akapit pierwszy lit. c):

zamiast:

„c)

jeżeli skuteczność decyzji jest uzależniona od dopełnienia pewnych formalności przez wnioskodawcę, w takim przypadku decyzja staje się skuteczna począwszy od dnia doręczenia wnioskodawcy powiadomienia od właściwego organu celnego, w którym stwierdza się pomyślne dopełnienie formalności lub od dnia uznania tego powiadomienia za doręczone.”,

powinno być:

„c)

jeżeli skuteczność decyzji jest uzależniona od dopełnienia pewnych formalności przez wnioskodawcę, w takim przypadku decyzja staje się skuteczna począwszy od dnia doręczenia wnioskodawcy powiadomienia od właściwego organu celnego stwierdzającego, że formalności zostały prawidłowo dopełnione, lub od dnia uznania tego powiadomienia za doręczone.”.

4.

Strona 18, art. 23 ust. 2:

zamiast:

„2.   Jeżeli AEOS składa deklarację poprzedzającą wyprowadzenie w formie zgłoszenia celnego lub zgłoszenia do powrotnego wywozu w imieniu innej osoby również będącej AEOS, żadne inne dane niż te wymienione w przedmiotowych zgłoszeniach nie będą wymagane.”,

powinno być:

„2.   Jeżeli AEOS składa deklarację poprzedzającą wyprowadzenie w formie zgłoszenia celnego lub zgłoszenia do powrotnego wywozu na rzecz innej osoby również będącej AEOS, żadne inne dane niż te wymienione w przedmiotowych zgłoszeniach nie będą wymagane.”.

5.

Strona 40, art. 72 ust. 4 formuła wprowadzająca:

zamiast:

„4.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b), ilość towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, które uznaje się za występujące w produktach przetworzonych, dla których powstaje dług celny, określa się z zastosowaniem do łącznej ilości towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego udziału procentowego obliczonego przez przemnożenie następujących elementów:”,

powinno być:

„4.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b), ilość towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, które uznaje się za występujące w produktach przetworzonych, dla których powstaje dług celny, określa się z zastosowaniem do łącznej ilości towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego wskaźnika procentowego obliczonego przez przemnożenie następujących elementów:”.

6.

Strona 40, art. 72 ust. 4 lit. a):

zamiast:

„a)

udziału procentowego, jaki produkty przetworzone, dla których powstaje dług celny, mają w łącznej ilości produktów przetworzonych tego samego rodzaju powstałych w ramach operacji przetwarzania;”,

powinno być:

„a)

udziału procentowego, jaki produkty przetworzone, dla których powstaje dług celny, mają w łącznej ilości produktów przetworzonych tego samego rodzaju powstałych w ramach procesu przetwarzania;”.

7.

Strona 40, art. 72 ust. 4 lit. b):

zamiast:

„b)

udziału procentowego, jaki łączna ilość produktów przetworzonych tego samego rodzaju – niezależnie od tego, czy powstaje dług celny – mają w łącznej ilości wszystkich produktów przetworzonych powstałych w ramach operacji przetwarzania.”,

powinno być:

„b)

udziału procentowego, jaki łączna ilość produktów przetworzonych tego samego rodzaju – niezależnie od tego, czy powstaje dług celny – ma w łącznej ilości wszystkich produktów przetworzonych powstałych w ramach procesu przetwarzania.”.

8.

Strona 41, art. 72 ust. 6 akapit drugi lit. a):

zamiast:

„a)

udziału procentowego, jaki produkty przetworzone, dla których powstaje dług celny, mają w łącznej wartości produktów przetworzonych tego samego rodzaju powstałych w ramach operacji przetwarzania;”,

powinno być:

„a)

udziału procentowego, jaki produkty przetworzone, dla których powstaje dług celny, mają w łącznej wartości produktów przetworzonych tego samego rodzaju powstałych w ramach procesu przetwarzania;”.

9.

Strona 41, art. 72 ust. 6 akapit drugi lit. b):

zamiast:

„b)

udziału procentowego, jaki łączna wartość produktów przetworzonych tego samego rodzaju – niezależnie od tego, czy powstaje dług celny – stanowi w łącznej wartości wszystkich produktów przetworzonych powstałych w ramach operacji przetwarzania.”,

powinno być:

„b)

udziału procentowego, jaki łączna wartość produktów przetworzonych tego samego rodzaju – niezależnie od tego, czy powstaje dług celny – ma w łącznej wartości wszystkich produktów przetworzonych powstałych w ramach procesu przetwarzania.”.

10.

Strona 43, art. 82 ust. 2:

zamiast:

„2.   Cofnięcie uznania gwaranta lub zobowiązania gwaranta staje się skuteczne szesnastego dnia następującego po dniu, w którym decyzja o cofnięciu została dostarczona do gwaranta lub uznana za dostarczoną.”,

powinno być:

„2.   Cofnięcie uznania gwaranta lub zobowiązania gwaranta staje się skuteczne szesnastego dnia następującego po dniu, w którym decyzja o cofnięciu została dostarczona do gwaranta lub uznana za dostarczoną do gwaranta.”.

11.

Strona 58, art. 116 ust. 1 lit. f):

zamiast:

„f)

dane dotyczące czynności zwyczajowych określonych w art. 147 ust. 2 kodeksu;”,

powinno być:

„f)

dane dotyczące czynności określonych w art. 147 ust. 2 kodeksu;”.

12.

Strona 61, art. 125:

zamiast:

„Podróżny inny niż przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem w wersji papierowej o dostarczenie potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów.”,

powinno być:

„Podróżny inny niż przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem w formie papierowej o dostarczenie potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów.”.

13.

Strona 62, art. 128 ust. 1 formuła wprowadzająca:

zamiast:

„1.   Każda osoba mająca siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniająca kryteria określone w art. 39 lit. a) i b) kodeksu może być upoważniona do wydania:”,

powinno być:

„1.   Każda osoba mająca siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniająca kryteria określone w art. 39 lit. a) i b) kodeksu może być upoważniona do wystawienia:”.

14.

Strona 68, art. 143:

zamiast:

„Artykuł 143

Zgłoszenia celne w wersji papierowej

(art. 158 ust. 2 kodeksu)

Podróżni mogą złożyć zgłoszenie celne w wersji papierowej w odniesieniu do przewożonych przez nich towarów.”,

powinno być:

„Artykuł 143

Zgłoszenia celne w formie papierowej

(art. 158 ust. 2 kodeksu)

Podróżni mogą złożyć zgłoszenie celne w formie papierowej w odniesieniu do przewożonych przez nich towarów.”.

15.

Strona 70, art. 147 ust. 3:

zamiast:

„3.   Jeżeli dokumenty załączane do zgłoszenia dotyczą wartości celnej towarów, w odpowiednio uzasadnionych okolicznościach organy celne mogą wyznaczyć dłuższy termin niż termin przewidziany w ust. 1 i 2, należycie uwzględniając okres ograniczenia, o którym mowa w art. 103 ust. 1 kodeksu.”,

powinno być:

„3.   Jeżeli dokumenty załączane do zgłoszenia dotyczą wartości celnej towarów, w odpowiednio uzasadnionych okolicznościach organy celne mogą wyznaczyć dłuższy termin niż termin przewidziany w ust. 1 i 2, należycie uwzględniając okres, o którym mowa w art. 103 ust. 1 kodeksu.”.

16.

Strona 74, art. 158 ust. 2:

zamiast:

„2.   Towary uznaje się za powracające w takim stanie, w jakim zostały wywiezione, jeżeli po wywiezieniu z obszaru celnego Unii zostały poddane zabiegom lub czynnościom inne niż te zmieniające ich wygląd lub konieczne do ich naprawy, przywrócenia im dobrego stanu lub utrzymania ich w dobrym stanie, ale po rozpoczęciu takich zabiegów lub czynności okazało się, że są one nieodpowiednie w odniesieniu do planowanego wykorzystania towarów.”,

powinno być:

„2.   Towary uznaje się za powracające w takim stanie, w jakim zostały wywiezione, jeżeli po wywiezieniu z obszaru celnego Unii zostały poddane zabiegom lub czynnościom innym niż te zmieniające ich wygląd lub konieczne do ich naprawy, przywrócenia im dobrego stanu lub utrzymania ich w dobrym stanie, ale po rozpoczęciu takich zabiegów lub czynności okazało się, że są one nieodpowiednie dla planowanego wykorzystania towarów.”.

17.

Strona 79, art. 167 ust. 1 lit. f) ppkt (iv):

zamiast:

„(iv)

łączna wartość towarów, które mają zostać objęte procedurą uszlachetniania czynnego, w przeliczeniu na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy nie przekracza 150 000 EUR dla żadnego ośmiocyfrowego kodu CN;”,

powinno być:

„(iv)

łączna wartość towarów, które mają zostać objęte procedurą uszlachetniania czynnego, w przeliczeniu na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy nie przekracza 150 000 EUR dla każdego ośmiocyfrowego kodu CN;”.

18.

Strona 81, art. 169 ust. 6 lit. a):

zamiast:

„a)

towary posiadające wyższy stopień przetworzenia niż towary nieunijne objęte procedurą uszlachetniania czynnego, jeżeli zasadnicza część przetworzenia w odniesieniu do tych towarów ekwiwalentnych jest przeprowadzana w przedsiębiorstwie posiadacza pozwolenia lub w przedsiębiorstwie, w którym proces jest przeprowadzany w jego imieniu;”,

powinno być:

„a)

towary posiadające wyższy stopień przetworzenia niż towary nieunijne objęte procedurą uszlachetniania czynnego, jeżeli zasadnicza część przetworzenia w odniesieniu do tych towarów ekwiwalentnych jest przeprowadzana w przedsiębiorstwie posiadacza pozwolenia lub w przedsiębiorstwie, w którym proces jest przeprowadzany na jego rzecz;”,

19.

Strona 83, art. 176, tytuł:

zamiast:

Ujednolicona wymiana informacji i obowiązki posiadacza pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania”,

powinno być:

Ujednolicona wymiana informacji i obowiązki posiadacza pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania”.

20.

Strona 83, art. 176 ust. 1 lit. c) ppkt (iv):

zamiast:

„(iv)

zgłoszenia celne do zakończenia procedury uszlachetniania;”,

powinno być:

„(iv)

zgłoszenia celne do zamknięcia procedury przetwarzania;”.

21.

Strona 83, art. 176 ust. 1 lit. c) ppkt (v):

zamiast:

„(v)

zgłoszenia celne o zamknięcie procedury przetwarzania.”,

powinno być:

„(v)

zgłoszenia do powrotnego wywozu lub powiadomienia o powrotnym wywozie.”.

22.

Strona 84, art. 178 ust. 1 lit. j):

zamiast:

„j)

jeżeli zastosowanie ma art. 86 ust. 1 kodeksu – koszty składowania lub czynności zwyczajowych;”,

powinno być:

„j)

jeżeli zastosowanie ma art. 86 ust. 1 kodeksu – koszty składowania lub zwyczajowych czynności;”.

23.

Strona 89, art. 191 ust. 1 lit. b):

zamiast:

„b)

wnioskodawca oświadcza, że będzie regularnie stosował unijne operacje tranzytowe;”,

powinno być:

„b)

wnioskodawca oświadcza, że będzie regularnie realizował unijne operacje tranzytowe;”.

24.

Strona 94, art. 212 ust. 2:

zamiast:

„2.   Jeżeli środki transportu zgłasza się do odprawy czasowej ustnie zgodnie z art. 136 lub za pomocą innego aktu zgodnie z art. 139, pozwolenia udziela się osobie, która sprawuje fizyczną kontrolę nad towarami w momencie zwolnienia towarów z procedury odprawy czasowej, chyba że osoba ta działa na rzecz innej osoby. W takim przypadku pozwolenia udziela się tej drugiej osobie.”,

powinno być:

„2.   Jeżeli środki transportu zgłasza się do odprawy czasowej ustnie zgodnie z art. 136 lub w inny sposób zgodnie z art. 139, pozwolenia udziela się osobie, która sprawuje fizyczną kontrolę nad towarami w momencie zwolnienia towarów z procedury odprawy czasowej, chyba że osoba ta działa na rzecz innej osoby. W takim przypadku pozwolenia udziela się tej drugiej osobie.”.

25.

Strona 128, załącznik A tytuł I rozdział 2 uwaga 3/7:

zamiast:

„Do celów art. 39 lit. a) kodeksu, należy podać imię i nazwisko oraz pełne dane odpowiedniej osoby (osób) zgodnie z prawem działalności/formą spółki wnioskodawcy, w szczególności: dyrektora/kierownika przedsiębiorstwa, dyrektorów i członków zarządu, w zależności od struktury przedsiębiorstwa. Dane powinny obejmować: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i krajowy numer identyfikacyjny.”,

powinno być:

„Do celów art. 39 lit. a) kodeksu należy podać imię i nazwisko oraz pełne dane odpowiedniej osoby (osób) zgodnie ze statusem prawnym/formą prawną przedsiębiorstwa wnioskodawcy, w szczególności: dyrektora/kierownika przedsiębiorstwa, dyrektorów i członków zarządu, w zależności od struktury przedsiębiorstwa. Dane powinny obejmować: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i krajowy numer identyfikacyjny.”.

26.

Strona 134, załącznik A tytuł I rozdział 2 uwaga 5/2, nagłówek „Kolumna 8a i 8b tabeli”:

zamiast:

„Opis handlowy lub techniczny powinien być wystarczająco jasny i szczegółowy, aby umożliwić podjęcie decyzji w sprawie wniosku.”,

powinno być:

„Opis handlowy lub techniczny powinien być wystarczająco jasny i szczegółowy, aby umożliwić podjęcie decyzji w sprawie wniosku. W przypadku gdy planuje się wykorzystanie towarów ekwiwalentnych lub systemu standardowej wymiany, należy podać szczegółowe informacje dotyczące jakości handlowej oraz parametrów technicznych towarów.”.

27.

Strona 146, załącznik A tytuł IV rozdział 2 uwaga IV/4:

zamiast:

„Wpisać właściwy kod państwa (państw). Jeżeli wnioskodawca obsługuje miejsce składowe lub posiada inne budynki w innym państwie członkowskim, należy również podać adresy oraz rodzaje tych obiektów.”,

powinno być:

„Wpisać właściwy kod państwa (państw). Jeżeli wnioskodawca obsługuje miejsce składowe lub posiada inne obiekty w innym państwie członkowskim, należy również podać adresy oraz rodzaje tych obiektów.”.

28.

Strona 202, załącznik B tytuł II uwaga 3/15:

zamiast:

„Nazwisko i adres osoby, która składa zgłoszenie przywozowe lub w imieniu której takie zgłoszenie jest składane.”,

powinno być:

„Nazwisko i adres osoby, która składa zgłoszenie przywozowe lub na rzecz której takie zgłoszenie jest składane.”.

29.

Strona 202, załącznik B tytuł II uwaga 3/16:

zamiast:

„Numer identyfikacyjny osoby, która składa zgłoszenie przywozowe lub w imieniu której takie zgłoszenie jest składane.”,

powinno być:

„Numer identyfikacyjny osoby, która składa zgłoszenie przywozowe lub na rzecz której takie zgłoszenie jest składane.”.

30.

Strona 203, załącznik B tytuł II uwaga 3/22:

zamiast:

„Wpisać nazwisko i imię (osoby) lub nazwę (spółki) oraz adres osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu. W stosownych przypadkach należy wpisać nazwisko i imię lub nazwę spółki upoważnionego przedstawiciela składającego zgłoszenie tranzytowe w imieniu osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu.”,

powinno być:

„Wpisać nazwisko i imię (osoby) lub nazwę (spółki) oraz adres osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu. W stosownych przypadkach należy wpisać nazwisko i imię lub nazwę spółki upoważnionego przedstawiciela składającego zgłoszenie tranzytowe na rzecz osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu.”.

31.

Strona 225, załącznik B, uwaga 7/19:

zamiast:

„Dodatkowo, gdy towar został załadowany na naczepę i w czasie podróży zmieniany jest tylko ciągnik (bez manipulowania towarem lub jego przeładunku), w tym polu należy wpisać numer rejestracyjny nowego ciągnika. W takich przypadkach złożenie podpisów przez właściwe władze nie jest konieczne.”,

powinno być:

„Dodatkowo, gdy towar został załadowany na naczepę i w czasie podróży zmieniany jest tylko ciągnik (bez manipulowania towarem lub jego przeładunku), w tym polu należy wpisać numer rejestracyjny nowego ciągnika. W takich przypadkach złożenie podpisów przez właściwe organy nie jest konieczne.”.

Strona 232, załącznik B-01, tytuł III – Wzór jednolitego dokumentu administracyjnego (zestaw ośmiu egzemplarzy) otrzymuje brzmienie:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Strona 247, załącznik B-01, tytuł IV – Wzór formularza uzupełniającego jednolitego dokumentu administracyjnego (zestaw ośmiu egzemplarzy) otrzymuje brzmienie:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image