2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/35


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r. )

1.

Strona 109, spis treści, skreśla się „ZAŁĄCZNIK 22-13 Deklaracja na fakturze”.

2.

Strona 514, skreśla się załącznik 22-13.