23.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/49


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2441

z dnia 18 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

(2)

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w dokumencie zatytułowanym Equity Method in Separate Financial Statements (Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych) zmiany Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe. Zmiany te mają na celu zezwolenie jednostkom na stosowanie metody praw własności (opisanej w MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach) na potrzeby ujmowania w ich jednostkowych sprawozdaniach finansowych inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych.

(3)

Zmiany MSR 27 pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i do MSR 28 celem zapewnienia spójności międzynarodowych standardów rachunkowości.

(4)

Zmiany MSR 27 zawierają odniesienia do MSSF 9, które obecnie nie mogą być zastosowane, ponieważ MSSF 9 nie został przyjęty przez Unię. Dlatego też wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku do niniejszego rozporządzenia należy odczytywać jako odniesienia do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.

(5)

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziła, że zmiany MSR 27 spełniają kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wprowadza się następujące zmiany:

a)

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

b)

Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

c)

Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

2.   Wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku do niniejszego rozporządzenia odczytuje się jako odniesienia do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2016 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych

(zmiany MSR 27)

Zmiany MSR 27

Jednostkowe sprawozdania finansowe

Zmieniono paragrafy 4–7, 10, 11B i 12 oraz dodano paragraf 18J.

DEFINICJE

4.

W standardzie posłużono się terminami w następującym znaczeniu:

Jednostkowe sprawozdania finansowe to sprawozdania prezentowane przez jednostkę, w których może ona ujmować swoje inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych – z zastrzeżeniem wymogów określonych w niniejszym standardzie –według kosztu, zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe, albo przy użyciu metody praw własności opisanej w MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach.

5.

Następujące terminy zostały zdefiniowane w załączniku A do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, załączniku A do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne oraz w paragrafie 3 MSR 28:

jednostka stowarzyszona

metoda praw własności

6.

Jednostkowe sprawozdania finansowe to sprawozdania prezentowane dodatkowo do skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub dodatkowo do sprawozdań finansowych inwestora, który nie posiada inwestycji w jednostkach zależnych, ale posiada inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach, w których to sprawozdaniach MSR 28 wymaga ujmowania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach przy użyciu metody praw własności, z wyjątkiem okoliczności określonych w paragrafach 8–8 A.

7.

Sprawozdania finansowe jednostki, która nie posiada jednostki zależnej, jednostki stowarzyszonej lub udziału wspólnika wspólnego przedsięwzięcia we wspólnym przedsięwzięciu, nie są jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi.

SPORZĄDZENIE JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

10.

Przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych jednostka ujmuje inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych:

(a)

według kosztu,

(b)

zgodnie z MSSF 9, albo

(c)

przy użyciu metody praw własności określonej w MSR 28.

Dla każdej kategorii inwestycji jednostka stosuje ten sam sposób ujmowania. Inwestycje ujmowane według kosztu lub przy użyciu metody praw własności są ujmowane zgodnie z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana, jeśli są one zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży lub do wydania w ramach podziału wyniku (lub włączone do grupy do zbycia, która jest zaklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży lub wydania w ramach podziału wyniku). W takich okolicznościach wycena inwestycji, do których stosuje się MSSF 9, pozostaje bez zmian.

11B

Gdy jednostka dominująca przestaje być lub staje się jednostką inwestycyjną, uwzględnia tę zmianę z dniem zmiany statusu w następujący sposób:

(a)

gdy jednostka przestaje być jednostką inwestycyjną, inwestycję w jednostce zależnej ujmuje zgodnie z paragrafem 10. Dzień zmiany statusu uznaje się za dzień przejęcia. W przypadku ujmowania inwestycji zgodnie z paragrafem 10 wartość godziwa jednostki zależnej na dzień uznany za dzień przejęcia stanowi przeniesioną uznaną kwotę zapłaty;

(i)

[usunięty]

(ii)

[usunięty]

(b)

gdy jednostka staje się jednostką inwestycyjną, inwestycję w jednostce zależnej ujmuje według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9. Różnicę między poprzednią wartością bilansową jednostki zależnej a wartością godziwą na dzień zmiany statusu inwestora ujmuje się jako zysk lub stratę w rachunku zysków i strat. Łączną kwotę zysków lub strat uprzednio ujętych w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do tych jednostek zależnych należy traktować tak, jakby jednostka inwestycyjna zbyła te jednostki zależne w dniu zmiany statusu.

12.

Dywidendy od jednostki zależnej, wspólnego przedsięwzięcia lub jednostki stowarzyszonej ujmuje się w jednostkowych sprawozdaniach finansowych jednostki w momencie, kiedy powstaje prawo jednostki do otrzymania dywidendy. Dywidendę ujmuje się w rachunku zysków i strat, chyba że jednostka wybierze użycie metody praw własności, w którym to przypadku dywidendę ujmuje się jako zmniejszenie wartości bilansowej inwestycji.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

18J

Na podstawie dokumentu Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27) (Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (zmiany MSR 27)), opublikowanego w sierpniu 2014 r., zmieniono paragrafy 4–7, 10, 11B i 12. Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. i później, zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia.

Odnośne zmiany innych standardów

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Dodano paragraf 39Z.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

39Z

Na podstawie dokumentu Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27) (Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (zmiany MSR 27)), opublikowanego w sierpniu 2014 r., zmieniono paragraf D14 i dodano paragraf D15 A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w 1 stycznia 2016 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia.

W załączniku D zmieniono paragraf D14 i dodano paragraf D15 A.

Inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych

D14

MSR 27 wymaga, aby jednostka sporządzająca jednostkowe sprawozdanie finansowe ujmowała inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych:

a)

według kosztu,

b)

zgodnie z MSSF 9 lub

c)

przy użyciu metody praw własności określonej w MSR 28.

D15 A

Jeśli jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy ujmuje taką inwestycję przy użyciu procedur metody praw własności opisanej w MSR 28:

a)

jednostka ta stosuje do nabycia inwestycji zwolnienie odnoszące się do dokonanych w przeszłości połączeń jednostek (załącznik C);

b)

jeśli jednostka stosuje MSSF po raz pierwszy wcześniej w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego niż do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

(i)

później niż jej jednostka dominująca, przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego taka jednostka stosuje paragraf D16;

(ii)

później niż jej jednostka zależna, przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego taka jednostka stosuje paragraf D17.

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

Zmieniono paragraf 25 i dodano paragraf 45 B.

Zmiany w udziałach własnościowych

25.

Jeżeli udziały własnościowe jednostki w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu zostają zmniejszone, ale inwestycja nadal jest klasyfikowana odpowiednio jako jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsięwzięcie, jednostka przeklasyfikowuje do zysków i strat część zysków lub strat uprzednio ujętą w innych całkowitych dochodach powiązaną z tym zmniejszeniem udziałów własnościowych, jeżeli wymagane byłoby przeklasyfikowanie tych zysków i strat do zysków i strat bieżącego okresu w momencie zbycia odnośnych aktywów lub zobowiązań.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

45 B

Na podstawie dokumentu Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27) (Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (zmiany MSR 27)), opublikowanego w sierpniu 2014 r., zmieniono paragraf 25. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. i później, zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.