19.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/50


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE, Euratom) 2015/2401

z dnia 2 października 2015 r.

w sprawie zawartości i funkcjonowania rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014 zobowiązuje się Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”) do utworzenia i prowadzenia rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (zwanego dalej „rejestrem”).

(2)

Rejestr powinien być repozytorium danych, szczegółowych informacji i dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację jako europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna, jak również wszelkich szczegółowych informacji i dokumentów przekazanych następnie przez europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(3)

Urząd powinien otrzymywać informacje i dokumenty poświadczające, które są mu niezbędne do wypełniania swych obowiązków związanych z rejestrem.

(4)

Rejestr powinien świadczyć usługę publiczną na rzecz przejrzystości, odpowiedzialności i pewności prawa. Z tego względu Urząd powinien prowadzić rejestr w sposób, który zapewnia odpowiedni dostęp do informacji zawartych w rejestrze oraz ich poświadczanie, przy poszanowaniu obowiązków Urzędu w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z art. 33 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, również jako administratora danych, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(5)

Urząd powinien zapewnić wydawanie standardowych odpisów z rejestru zawierających informacje określone w rozporządzeniu wykonawczym przyjętym przez Komisję na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

(6)

Określenie zasad działania, które powinny pozostać proporcjonalne do potrzeb, należy pozostawić w gestii Urzędu.

(7)

Rejestr powinien być odrębny od strony internetowej utworzonej przez Parlament Europejski zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, jednak niektóre dokumenty przechowywane w rejestrze powinny być publicznie dostępne na tej stronie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zawartość rejestru

1.   W odniesieniu do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych rejestr zawiera następujące dokumenty, w tym ich ewentualne aktualizacje:

a)

statut, w tym wszystkie elementy wymagane na mocy art. 4 i 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 oraz wszelkie wprowadzone do nich zmiany;

b)

standardowe oświadczenie załączone do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, należycie wypełnione i podpisane;

c)

w razie potrzeby – oprócz statutu – szczegółowy opis struktury finansowej, struktury kierownictwa i struktury zarządzania danej europejskiej partii politycznej lub związanej z nią fundacji – o ile taka istnieje – wykazując wyraźne rozgraniczenie między tymi dwoma podmiotami;

d)

jeżeli wymaga tego państwo członkowskie, w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę, oświadczenie tego państwa członkowskiego potwierdzające, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa krajowego;

e)

wszelkie dokumenty lub korespondencję z organami państw członkowskich dotyczące dokumentów lub informacji wymaganych na mocy niniejszego artykułu.

2.   W odniesieniu do europejskich partii politycznych rejestr zawiera następujące dokumenty, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1:

a)

formularz wniosku o rejestrację jako europejska partia polityczna należycie podpisany przez przewodniczącego (przewodniczącą) wnioskującego podmiotu;

b)

komunikat zawierający wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego w chwili składania wniosku o rejestrację oraz, po zarejestrowaniu danej europejskiej partii politycznej, komunikat o oficjalnych wynikach każdych następnych wyborów do Parlamentu Europejskiego;

c)

w przypadku osób fizycznych tworzących europejską partię polityczną – podpisane oświadczenie co najmniej siedmiu osób z różnych państw członkowskich posiadających mandaty wyborcze w Parlamencie Europejskim bądź w parlamentach lub zgromadzeniach narodowych lub regionalnych, potwierdzające chęć przynależenia tych osób do europejskiej partii politycznej; należy również uwzględnić zmiany wynikające z wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów krajowych lub regionalnych bądź zmiany w członkostwie partii albo oba rodzaje zmian;

d)

w przypadku wnioskującej partii politycznej, która nie uczestniczyła jeszcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego – pisemne dowody na potwierdzenie publicznie ogłoszonego przez partię zamiaru uczestnictwa w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego ze wskazaniem powiązanych krajowych lub regionalnych lub krajowych i regionalnych partii politycznych, które zamierzają uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

e)

obecny wykaz partii członkowskich, załączony do statutu, z podaniem w odniesieniu do każdej partii członkowskiej jej pełnej nazwy, skrótu, rodzaju członkostwa i państwa członkowskiego, w którym ma ona swoją siedzibę.

3.   W odniesieniu do europejskich fundacji politycznych rejestr zawiera następujące dokumenty, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1:

a)

formularz wniosku o rejestrację jako europejska fundacja polityczna, należycie podpisany przez prezesa (prezes) wnioskującego podmiotu i przez przewodniczącego (przewodniczącą) europejskiej partii politycznej, z którą powiązana jest wnioskująca fundacja polityczna;

b)

listę członków zarządu ze wskazaniem obywatelstwa każdego z członków;

c)

obecny wykaz organizacji członkowskich, z podaniem w odniesieniu do każdej organizacji jej pełnej nazwy, skrótu, rodzaju członkostwa i państwa członkowskiego, w którym ma ona swoją siedzibę.

4.   Rejestr zawiera następujące aktualne informacje dotyczące każdej zarejestrowanej europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej:

a)

rodzaj podmiotu (europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna);

b)

numer rejestrowy nadany przez Urząd zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu nadawania numerów rejestrowych mającego zastosowanie do rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz dotyczących informacji udzielanych w standardowych odpisach z rejestru;

c)

pełną nazwę, skrót i logo;

d)

państwo członkowskie, w którym europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna ma swoją siedzibę;

e)

w przypadku, gdy państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba, przewiduje równoległą rejestrację – nazwę, adres i adres strony internetowej (jeśli istnieje) odnośnego organu rejestrującego;

f)

adres siedziby, adres do korespondencji, jeśli jest inny, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, o ile istnieje;

g)

datę rejestracji jako europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna i, w stosownych przypadkach, datę wyrejestrowania;

h)

jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna powstała w wyniku przekształcenia podmiotu zarejestrowanego w państwie członkowskim – pełną nazwę i status prawny tego podmiotu, w tym nadany krajowy numer rejestrowy;

i)

datę przyjęcia statutu oraz wszelkich zmian statutu;

j)

w stosownych przypadkach – liczbę członków europejskiej partii politycznej lub jej partii członkowskich, którzy są posłami do Parlamentu Europejskiego;

k)

w stosownych przypadkach – nazwę i numer rejestrowy europejskiej fundacji politycznej powiązanej z daną europejską partią polityczną;

l)

w przypadku europejskich fundacji politycznych – nazwę i numer rejestrowy powiązanej europejskiej partii politycznej;

m)

dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i miejsce zamieszkania osób będących członkami organów lub pełniących określone funkcje wiążące się z uprawnieniami administracyjnymi, finansowymi oraz dotyczącymi przedstawicielstwa prawnego, z wyraźnym wskazaniem funkcji i uprawnień tych osób, indywidualnie lub zbiorowo, do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu wobec osób trzecich oraz do reprezentowania podmiotu w postępowaniu sądowym.

5.   W rejestrze należy przechowywać wszystkie dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 1–4 bez ograniczenia w czasie.

Artykuł 2

Informacje dodatkowe i dokumenty poświadczające

Podmioty ubiegające się o rejestrację oraz zarejestrowane europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne przekazują Urzędowi, oprócz dokumentów określonych w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, dokumenty i informacje, a także wszelkie ich aktualizacje, określone w art. 1.

Urząd może zażądać od europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych skorygowania wszelkich niekompletnych lub nieaktualnych dokumentów i informacji.

Artykuł 3

Usługi świadczone w ramach rejestru

1.   Urząd wydaje standardowe odpisy z rejestru. Urząd wydaje standardowy odpis osobom fizycznym lub prawnym w ciągu dziesięciu dni roboczych od otrzymania wniosku.

2.   W przypadku gdy Urząd posiada uprawnienia na mocy rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, Urząd ten poświadcza, na odpowiedni wniosek, że informacje zawarte w standardowym odpisie są prawdziwe, aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami unijnymi.

W przypadku gdy Urząd nie posiada uprawnień na mocy rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, poświadcza on, na odpowiedni wniosek, że informacje zawarte w standardowym odpisie są najbardziej kompletnymi, aktualnymi i poprawnymi danymi, do których ma on dostęp po przeprowadzeniu wszelkiej uzasadnionej kontroli. Kontrola ta obejmuje zwrócenie się o potwierdzenie informacji do organów właściwego państwa członkowskiego w zakresie, w jakim właściwe przepisy krajowe stanowią dla tych organów podstawę takiego potwierdzenia. Termin określony w ust. 1 nie ma zastosowania do wniosków objętych niniejszym akapitem.

Przy poświadczaniu, o którym mowa w niniejszym ustępie, Urząd wyraźnie określa, czy posiada uprawnienia na mocy rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

3.   Urząd dokonuje poświadczenia, o którym mowa w ust. 2, na wniosek instytucji i organów Unii oraz organów i sądów państw członkowskich. Dokonuje on takiego poświadczenia również na wniosek europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej w odniesieniu do jej własnego statusu.

Urząd może również dokonać takiego poświadczenia na rzecz osób fizycznych lub prawnych, jeżeli jest ono niezbędne do przeprowadzenia procedur prawnych lub administracyjnych, po złożeniu przez te osoby odpowiednio uzasadnionego wniosku.

4.   Urząd określa szczegółowo procedurę składania wniosków o wydanie standardowych odpisów i wniosków o poświadczenie informacji oraz procedurę wydawania tych odpisów i dokonywania tego poświadczenia, w tym procedurę wykorzystywania środków elektronicznych w celu świadczenia tych usług.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).