16.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2345

z dnia 15 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) ustanowiono wykaz krajów trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(2)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kostarykę, Tunezję, Stany Zjednoczone i Republikę Korei nazwę jednostki certyfikującej „BCS Öko-Garantie GmbH” zmieniono na „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”.

(3)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Argentynę zmienił się adres strony internetowej jednostki certyfikującej „Letis SA”.

(4)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Australię zmienił się adres strony internetowej właściwego organu. Ponadto organ kontroli „AQIS” zaprzestał działalności i nie powinien już znajdować się w wykazie w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(5)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kanadę jednostka certyfikująca „SAI Global Certification Services Limited” zaprzestała działalności i nie powinna już znajdować się w wykazie w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Ponadto do wykazu w tym załączniku należy włączyć nową jednostkę certyfikującą – „TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)”.

(6)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kostarykę zmienił się adres strony internetowej organu kontroli „Servicio Fitosanitario del Estado”.

(7)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Indie indyjski właściwy organ cofnął uznanie jednostkom certyfikującym „Biocert India Pvt. Ltd, Indore” i „TUV India Pvt. Ltd”, które w związku z tym nie powinny już znajdować się w wykazie w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Ponadto indyjski właściwy organ uznał trzy jednostki certyfikujące, które należy włączyć do wykazu w tym załączniku: „Odisha State Organic Certification Agency”, „Gujarat Organic Products Certification Agency” i „Uttar Pradesh State Organic Certification Agency”.

(8)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Japonię zmieniła się nazwa właściwego organu.

(9)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Tunezję zmienił się adres strony internetowej właściwego organu.

(10)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Stany Zjednoczone nazwę jednostki certyfikującej „Department of Plant Industry” zmieniono na „Clemson University”, nazwę jednostki certyfikującej „Indiana Certified Organic LLC” zmieniono na „Ecocert ICO, LLC”, nazwę jednostki certyfikującej „Marin County” zmieniono na „Marin Organic Certified Agriculture”, a nazwę jednostki certyfikującej „OIA North America, LLC” zmieniono na „Americert International (AI)”. Ponadto jednostka certyfikująca „Organic National & International Certifiers (ON&IC)” zaprzestała działalności i nie powinna już znajdować się w wykazie w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(11)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Republikę Korei koreański właściwy organ uznał następne dwie jednostki certyfikujące, które należy włączyć do wykazu w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008: „Neo environmentally-friendly” i „Green Environmentally-Friendly certification center”.

(12)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz jednostek certyfikujących i organów kontroli uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania świadectw w krajach trzecich do celów równoważności.

(13)

Art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 stanowi, że w przypadku produktów, które nie zostały przywiezione na podstawie art. 32 ani nie zostały przywiezione z kraju trzeciego uznanego zgodnie z art. 33 ust. 2 tego rozporządzenia, Komisja może uznać jednostki certyfikujące właściwe do przeprowadzania zadań do celów przywozu produktów dających równoważne gwarancje. Art. 10 ust. 2 lit. b) i ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 stanowią zatem, że nie można uznać organu kontroli ani jednostki certyfikującej w odniesieniu do produktu, który pochodzi z kraju trzeciego wymienionego w wykazie uznanych krajów trzecich w załączniku III do tego rozporządzenia i należy do kategorii, w odniesieniu do której kraj ten został uznany.

(14)

Jako że Kanada i Japonia są uznane zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i są wymienione w odniesieniu do kategorii produktów A w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, należy uznać, że przepisów tych w przeszłości nie przestrzegano należycie w odniesieniu do uznania następujących jednostek certyfikujących wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 w związku z produktami pochodzącymi z Kanady i Japonii i należącymi do kategorii produktów A: „CCOF Certification Services”, „IMOswiss AG”, „International Certification Services, Inc.”, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, „Japan Organic and Natural Foods Association”, „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, „Organic crop improvement association” i „Quality Assurance International”.

(15)

Komisja skontaktowała się z jednostkami certyfikującymi, których to dotyczy, i poinformowała je o zamiarze cofnięcia uznania dla kategorii produktów A w odniesieniu do Kanady i Japonii. Komisja dokładnie przeanalizowała otrzymane uwagi.

(16)

„Afrisco Certified Organic, CC” poinformowało Komisję, że zaprzestało działalności certyfikacyjnej we wszystkich krajach trzecich, w odniesieniu do których było uznane, a zatem nie powinno już znajdować się w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(17)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Agreco R.F. Göderz GmbH” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Rosję oraz dla kategorii produktów D na Boliwię, Bośnię i Hercegowinę, Republikę Dominikańską, Ekwador, Egipt, Gruzję, Indonezję, Kazachstan, Kirgistan, Madagaskar, Czarnogórę, Peru, Serbię, Tanzanię, Tajlandię, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan i Wenezuelę.

(18)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Australia Certified Organic” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów B na Chiny i Vanuatu oraz dla kategorii produktów D na Wyspy Cooka.

(19)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Bio.inspecta AG” o zmianę specyfikacji. Na podstawie tych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Bośnię i Hercegowinę, Maroko oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

(20)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Bureau Veritas Certification France SAS” o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji stwierdza się, że uzasadnione jest uznanie „Bureau Veritas Certification France SAS” w odniesieniu do kategorii produktów A i D dla Madagaskaru, Mauritiusa, Monako, Maroka i Nikaragui, w odniesieniu do kategorii produktów C dla Madagaskaru i Nikaragui oraz w odniesieniu do kategorii produktów E dla Mauritiusa.

(21)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Demokratyczną Republikę Konga, Czarnogórę, Nepal, okupowane terytoria palestyńskie i Pakistan, dla kategorii produktów A, B i D na Kamerun i Nigerię oraz dla kategorii produktów C na Chiny i Tajwan.

(22)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów D na Kolumbię.

(23)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Control Union Certifications” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, D i F na Benin, Botswanę, Kamerun, Kubę, Curaçao, Haiti, Kenię, Lesotho, Malawi, Mongolię, Maroko, Namibię, Senegal, Surinam, Suazi, Tajwan, Togo i Zimbabwe, dla kategorii produktów A, B, C, D, E i F na Armenię i Kazachstan oraz dla kategorii produktów A, B, C, D i F na Irak.

(24)

„Doalnara Certified Organic Korea, LLC” poinformowało Komisję, że zaprzestało działalności certyfikacyjnej w Republice Korei, która była jedynym krajem trzecim, w odniesieniu do którego podmiot ten był uznany, a zatem podmiot ten nie powinien już znajdować się w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(25)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Ecocert SA” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A na Botswanę, dla kategorii produktów A i D na Armenię, Belize, Republikę Zielonego Przylądka, Republikę Środkowoafrykańską, Kongo (Brazzaville), Demokratyczną Republikę Konga, Salwador, Gwineę Równikową, Gruzję, Gwineę Bissau, Honduras, Hongkong, Liberię, Mauretanię, Mjanma/Birmę, Nikaraguę, Panamę, Samoa, Seszele, Singapur, Sri Lankę, Surinam, Tadżykistan, Timor Wschodni i Wenezuelę, dla kategorii produktów A, B i D na Afganistan i Sierra Leone, dla kategorii produktów A, D i E na Turkmenistan, dla kategorii produktów B na Benin, Kamerun, Kolumbię, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Indonezję, Monako, Filipiny, Serbię, Tunezję, Wietnam i Zambię, dla kategorii produktów C na Republikę Korei, dla kategorii produktów D na Czad, Etiopię, Mongolię, Namibię, Niger, Nigerię, Pakistan i Vanuatu, dla kategorii produktów E na Indie, Kirgistan, Maroko, Syrię, Tajlandię i Urugwaj, dla kategorii produktów B i E na Kenię, Paragwaj i Ugandę, dla kategorii produktów B, D i E na Ukrainę, dla kategorii produktów B, E i F na Burkina Faso, Meksyk i Peru, dla kategorii produktów D i E na Kazachstan, Rosję i Uzbekistan oraz dla kategorii produktów E i F na Madagaskar.

(26)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „IMO Control Latinoamérica Ltda.” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Belize. „IMO Control Latinoamérica Ltda.” poinformowało ponadto Komisję o zmianie adresu strony internetowej.

(27)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Gambię, Liberię, Pakistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan, dla kategorii produktów A, D i E na Kazachstan, dla kategorii produktów B na Gwatemalę, Kirgistan, Peru i Rosję oraz dla kategorii produktów E na Zjednoczone Emiraty Arabskie.

(28)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Mayacert” o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji stwierdza się, że uzasadnione jest uznanie „Mayacert” w odniesieniu do kategorii produktów A, B i D dla Meksyku, w odniesieniu do kategorii produktów A i D dla Gwatemali, Hondurasu i Nikaragui oraz w odniesieniu do kategorii produktów D dla Kolumbii, Republiki Dominikańskiej i Salwadoru.

(29)

„Onecert, Inc.” poinformowało Komisję o zmianie nazwy na „OneCert International PVT Ltd.” oraz o zmianie adresu.

(30)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Organic Standard” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Tadżykistan oraz dla kategorii produktów E na Kazachstan i Rosję.

(31)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Organización Internacional Agropecuaria” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Chile, Ekwador i Peru.

(32)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „ORSER” o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji stwierdza się, że uzasadnione jest uznanie „ORSER” w odniesieniu do kategorii produktów A i D dla Turcji.

(33)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.” o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do kategorii produktów D w Japonii. Jak wspomniano w motywie 13, art. 10 ust. 2 lit. b) i ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 stanowią, że nie można uznać organu kontroli ani jednostki certyfikującej w odniesieniu do produktu, który pochodzi z kraju trzeciego wymienionego w wykazie uznanych krajów trzecich w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 i należy do kategorii, w odniesieniu do której kraj ten został uznany. Japonia jest uznana jako kraj trzeci zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i wymieniona w wykazie w odniesieniu do kategorii produktów D. Ponieważ jednak uznanie to nie obejmuje wszystkich składników, które można zgodnie z prawem przywieźć do Japonii i tam je przetworzyć, należy uznać jednostki certyfikujące w odniesieniu do produktów przetworzonych nieobjętych uznaniem dla Japonii w odniesieniu do kategorii produktów D w ramach załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, tak aby produkty pochodzące z Japonii i przetworzone z użyciem składników, które można zgodnie z prawem przywieźć do Japonii, lecz które nie są objęte uznaniem zgodnie z tym załącznikiem, można było przywozić do Unii. Na podstawie otrzymanych informacji stwierdza się, że uzasadnione jest uznanie „Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.” w Japonii w odniesieniu do kategorii produktów D, z wyjątkiem wina, dla produktów, które nie są objęte takim uznaniem na podstawie art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w ramach załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(34)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „QC&I” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu uznania dla kategorii produktów D na wino.

(35)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Quality Partner” o włączenie do wykazu w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Na podstawie otrzymanych informacji stwierdza się, że uzasadnione jest uznanie „Quality Partner” w odniesieniu do kategorii produktów C i D dla Indonezji.

(36)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(37)

Aby jednostki certyfikujące, których dotyczy cofnięcie uznania w odniesieniu do kategorii produktów A dla Kanady i Japonii, miały możliwość wprowadzenia niezbędnych środków w celu dostosowania swoich relacji z przedsiębiorstwami do nowej sytuacji, odnośne zmiany załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 powinny mieć zastosowanie 6 miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(38)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu Regulacyjnego ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 6, 13, 14, 15, 16, pkt 17 lit. d), pkt 20 i 25 w załączniku II stosuje się od dnia przypadającego 6 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pozycji dotyczącej Argentyny w pkt 5 adres strony internetowej jednostki certyfikującej „Letis SA” zastępuje się adresem „www.letis.org”;

2)

w pozycji dotyczącej Australii wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 4 adres strony internetowej właściwego organu zastępuje się adresem

„www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic”;

b)

w pkt 5 skreśla się wiersz dotyczący numeru kodu AU-BIO-002;

3)

w pozycji dotyczącej Kanady w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu CA-ORG-020;

b)

dodaje się wiersz w brzmieniu:

„CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca”

4)

w pozycji dotyczącej Kostaryki w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersz odnoszący się do numeru kodu CR-BIO-001 otrzymuje brzmienie:

„CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganaderío

www.sfe.go.cr”

b)

wiersz odnoszący się do numeru kodu CR-BIO-002 otrzymuje brzmienie:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

5)

w pozycji dotyczącej Indii w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wiersze odnoszące się do numerów kodów IN-ORG-019 i IN-ORG-022;

b)

dodaje się wiersze w brzmieniu:

„IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org”

6)

w pozycji dotyczącej Japonii pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Właściwe organy: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html oraz Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp”;

7)

w pozycji dotyczącej Tunezji wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 4 adres strony internetowej właściwego organu zastępuje się adresem

„www.agriculture.tn and www.onagri.tn”;

b)

w pkt 5 wiersz odnoszący się do numeru kodu TN-BIO-003 otrzymuje brzmienie:

„TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

8)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersz odnoszący się do numeru kodu US-ORG-004 otrzymuje brzmienie:

„US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

b)

wiersz odnoszący się do numeru kodu US-ORG-009 otrzymuje brzmienie:

„US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification”

c)

wiersz odnoszący się do numeru kodu US-ORG-016 otrzymuje brzmienie:

„US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com”

d)

wiersz odnoszący się do numeru kodu US-ORG-022 otrzymuje brzmienie:

„US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca”

e)

wiersz odnoszący się do numeru kodu US-ORG-038 otrzymuje brzmienie:

„US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com”

f)

skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu US-ORG-045;

9)

w pozycji dotyczącej Republiki Korei w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu KR-ORG-002;

b)

wiersz odnoszący się do numeru kodu KR-ORG-011 otrzymuje brzmienie:

„KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

c)

dodaje się wiersze w brzmieniu:

„KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się całą pozycję dotyczącą „Afrisco Certified Organic, CC”;

2)

w pozycji dotyczącej „Agreco R.F. Göderz GmbH” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Rosja

RU-BIO-151

x

x

—”

b)

w wierszach dotyczących Boliwii, Bośni i Hercegowiny, Republiki Dominikańskiej, Ekwadoru, Egiptu, Gruzji, Indonezji, Kazachstanu, Kirgistanu, Madagaskaru, Czarnogóry, Peru, Serbii, Tanzanii, Tajlandii, Togo, Turkmenistanu, Uzbekistanu i Wenezueli w kolumnie D dodaje się krzyżyk;

3)

w pozycji dotyczącej „Australian Certified Organic” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wierszach dotyczących Chin i Vanuatu dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

b)

w wierszu dotyczącym Wysp Cooka dodaje się krzyżyk w kolumnie D;

4)

w pozycji dotyczącej „Bio.inspecta AG” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku:

„Bośnia i Hercegowina

BA-BIO-161

x

x

Maroko

MA-BIO-161

x

x

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE-BIO-161

x

x

—”

5)

po pozycji dotyczącej „Bolicert Ltd” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„»Bureau Veritas Certification France SAS«

1.

Adres: Immeuble Le Guillaumet – 60 avenue du Général de Gaulle 92046 – Paris La Défense CEDEX – Francja

2.

Adres strony internetowej: http://www.qualite-france.com

3.

Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:

Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Madagaskar

MG-BIO-165

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-165

x

x

x

Monako

MC-BIO-165

x

x

Maroko

MA-BIO-165

x

x

Nikaragua

NI-BIO-165

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.”;

6)

w pozycji dotyczącej „CCOF Certification Services” w pkt 3, w wierszu dotyczącym Kanady skreśla się krzyżyk w kolumnie A;

7)

w pozycji dotyczącej „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące wiersze w odpowiedniej kolejności:

„Kamerun

CM-BIO-140

x

x

x

Demokratyczna Republika Konga

CD-BIO-140

x

x

Czarnogóra

ME-BIO-140

x

x

Nepal

NP-BIO-140

x

x

Nigeria

NG-BIO-140

x

x

x

Okupowane terytoria palestyńskie

PS-BIO-140

x

x

Pakistan

PK-BIO-140

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Chin dodaje się krzyżyk w kolumnie C;

c)

w wierszu dotyczącym Tajwanu dodaje się krzyżyk w kolumnie C;

8)

w pozycji dotyczącej „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” w pkt 3, w wierszu dotyczącym Kolumbii dodaje się krzyżyk w kolumnie D;

9)

w pozycji dotyczącej „Control Union Certifications” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w odpowiedniej kolejności:

„Armenia

AM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Benin

BJ-BIO-149

x

x

x

Botswana

BW-BIO-149

x

x

x

Kamerun

CM-BIO-149

x

x

x

Kuba

CU-BIO-149

x

x

x

Curaçao

CW-BIO-149

x

x

x

Haiti

HT-BIO-149

x

x

x

Irak

IQ-BIO-149

x

x

x

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kenia

KE-BIO-149

x

x

x

Lesotho

LS-BIO-149

x

x

x

Malawi

MW-BIO-149

x

x

x

Mongolia

MN-BIO-149

x

x

x

Maroko

MA-BIO-149

x

x

x

Namibia

NA-BIO-149

x

x

x

Senegal

SN-BIO-149

x

x

x

Surinam

SR-BIO-149

x

x

x

Suazi

SZ-BIO-149

x

x

x

Tajwan

TW-BIO-149

x

x

x

Togo

TG-BIO-149

x

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-149

x

x

x”

10)

skreśla się całą pozycję dotyczącą „Doalnara Certified Organic Korea, LLC”;

11)

w pozycji dotyczącej „Ecocert SA” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące wiersze w odpowiedniej kolejności:

„Afganistan

AF-BIO-154

x

x

x

Armenia

AM-BIO-154

x

x

Belize

BZ-BIO-154

x

x

Botswana

BW-BIO-154

x

Republika Zielonego Przylądka

CV-BIO-154

x

x

Republika Środkowoafrykańska

CF-BIO-154

x

x

Kongo (Brazzaville)

CG-BIO-154

x

x

Demokratyczna Republika Konga

CD-BIO-154

x

x

Salwador

SV-BIO-154

x

x

Gwinea Równikowa

GQ-BIO-154

x

x

Gruzja

GE-BIO-154

x

x

Gwinea Bissau

GW-BIO-154

x

x

Honduras

HN-BIO-154

x

x

Hongkong

HK-BIO-154

x

x

Liberia

LR-BIO-154

x

x

Mauretania

MR-BIO-154

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-154

x

x

Nikaragua

NI-BIO-154

x

x

Panama

PA-BIO-154

x

x

Samoa

WS-BIO-154

x

x

Seszele

SC-BIO-154

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-154

x

x

x

Singapur

SG-BIO-154

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-154

x

x

Surinam

SR-BIO-154

x

x

Tadżykistan

TJ-BIO-154

x

x

Timor Wschodni

TL-BIO-154

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-154

x

x

x

Wenezuela

VE-BIO-154

x

x

—”

b)

w wierszach dotyczących Beninu, Kamerunu, Kolumbii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ekwadoru, Indonezji, Monako, Filipin, Serbii, Tunezji, Wietnamu i Zambii dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

c)

w wierszu dotyczącym Republiki Korei dodaje się krzyżyk w kolumnie C;

d)

w wierszach dotyczących Czadu, Etiopii, Mongolii, Namibii, Nigru, Nigerii, Pakistanu i Vanuatu dodaje się krzyżyk w kolumnie D;

e)

w wierszach dotyczących Indii, Kirgistanu, Maroka, Syrii, Tajlandii i Urugwaju dodaje się krzyżyk w kolumnie E;

f)

w wierszach dotyczących Kenii, Paragwaju i Ugandy dodaje się krzyżyk w kolumnach B i E;

g)

w wierszu dotyczącym Ukrainy dodaje się krzyżyk w kolumnach B, D i E;

h)

w wierszach dotyczących Burkina Faso, Meksyku i Peru dodaje się krzyżyk w kolumnach B, E i F;

i)

w wierszach dotyczących Kazachstanu, Rosji i Uzbekistanu dodaje się krzyżyk w kolumnach D i E;

j)

w wierszu dotyczącym Madagaskaru dodaje się krzyżyk w kolumnach E i F;

12)

w pozycji dotyczącej „IMO Control Latinoamérica Ltda.” wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Adres strony internetowej: http://www.imo-la.com}”;

b)

w pkt 3 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Belize

BZ-BIO-123

x

x

—”

13)

w pozycji dotyczącej „IMOswiss AG” w pkt 3, w wierszach dotyczących Kanady i Japonii skreśla się krzyżyk w kolumnie A;

14)

w pozycji dotyczącej „International Certification Services, Inc.” w pkt 3, w wierszu dotyczącym Kanady skreśla się krzyżyk w kolumnie A;

15)

w pozycji dotyczącej „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” w pkt 3, w wierszu dotyczącym Japonii skreśla się krzyżyk w kolumnie A;

16)

w pozycji dotyczącej „Japan Organic and Natural Foods Association” w pkt 3, w wierszu dotyczącym Japonii skreśla się krzyżyk w kolumnie A;

17)

w pozycji dotyczącej „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące wiersze w odpowiedniej kolejności:

„Gambia

GM-BIO-141

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-141

x

x

x

Liberia

LR-BIO-141

x

x

Pakistan

PK-BIO-141

x

x

Tadżykistan

TJ-BIO-141

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-141

x

 

x

Uzbekistan

UZ-BIO-141

x

x

—”

b)

w wierszach dotyczących Gwatemali, Kirgistanu, Peru i Rosji dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

c)

w wierszu dotyczącym Zjednoczonych Emiratów Arabskich dodaje się krzyżyk w kolumnie E;

d)

w wierszu dotyczącym Japonii skreśla się krzyżyk w kolumnie A;

18)

po pozycji dotyczącej „Letis SA” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„»Mayacert«

1.

Adres: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Gwatemala

2.

Adres strony internetowej: http://www.mayacert.com

3.

Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:

Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Kolumbia

CO-BIO-169

x

Republika Dominikańska

DO-BIO-169

x

Salwador

SV-BIO-169

x

Gwatemala

GT-BIO-169

x

x

Honduras

HN-BIO-169

x

x

Meksyk

MX-BIO-169

x

x

x

Nikaragua

NI-BIO-169

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.”;

19)

w pozycji dotyczącej „Onecert, Inc.” nagłówek i pkt 1 otrzymują brzmienie:

„»OneCert International PVT Ltd.«

1.

Adres: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, Indie”;

20)

w pozycji dotyczącej „Organic crop improvement association” w pkt 3, w wierszach dotyczących Kanady i Japonii skreśla się krzyżyk w kolumnie A;

21)

w pozycji dotyczącej „Organic Standard” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Tadżykistan

TJ-BIO-108

x

x

—”

b)

w wierszach dotyczących Kazachstanu i Rosji dodaje się krzyżyk w kolumnie E;

22)

w pozycji dotyczącej „Organización Internacional Agropecuaria” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w odpowiedniej kolejności:

„Chile

CL-BIO-110

x

x

Ekwador

EC-BIO-110

x

x

Peru

PE-BIO-110

x

x

—”

23)

po pozycji dotyczącej „Organska Kontrola” dodaje się pozycje w brzmieniu:

„»ORSER«

1.

Adres: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turcja

2.

Adres strony internetowej: http://orser.com.tr

3.

Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:

Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Turcja

TR-BIO-166

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.

»Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.«

1.

Adres: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japonia

2.

Adres strony internetowej: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:

Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Japonia

JP-BIO-167

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina i produktów objętych załącznikiem III

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.”;

24)

w pozycji dotyczącej „QC&I GmbH” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji”;

25)

w pozycji dotyczącej „Quality Assurance International” w pkt 3, w wierszu dotyczącym Kanady skreśla się krzyżyk w kolumnie A;

26)

po pozycji dotyczącej „Quality Assurance International” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„»Quality Partner«

1.

Adres: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgia

2.

Adres strony internetowej: http://www.quality-partner.be

3.

Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:

Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonezja

ID-BIO-168

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, alg i wina

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.”.