28.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/22


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2195

z dnia 9 lipca 2015 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Standardowe stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe określone do celów refundacji wydatków poniesionych przez państwa członkowskie należy ustanowić na podstawie metod zgłoszonych przez państwa członkowskie i ocenionych przez Komisję, w tym na podstawie metod określonych w art. 67 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2) i w art. 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(2)

Ze względu na różne rodzaje operacji wspieranych przez Europejski Fundusz Społeczny definicja i wysokość standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych mogą się różnić w zależności od rodzaju operacji, tak aby odzwierciedlały one cechy charakterystyczne tych operacji.

(3)

Między państwami członkowskimi oraz, w niektórych przypadkach, między regionami w danym państwie członkowskim istnieją znaczne różnice w poziomie kosztów w odniesieniu do danej operacji. Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami Europejskiego Funduszu Społecznego definicja i wysokość standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych określone przez Komisję powinny również odzwierciedlać charakterystyczne cechy każdego państwa członkowskiego i regionu.

(4)

Aby wysokość standardowych stawek jednostkowych odzwierciedlała poziom faktycznie poniesionych kosztów, ustanawia się metodę dostosowywania tych stawek,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się standardowe stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe, które Komisja może stosować w celu refundacji wydatków poniesionych przez państwa członkowskie.

Artykuł 2

Rodzaje operacji

Rodzaje operacji objętych refundacją na podstawie standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 określono w załącznikach.

Artykuł 3

Definicja standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych oraz ich wysokości

Definicję i wysokość standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013, określono w załącznikach w odniesieniu do każdego rodzaju operacji.

Artykuł 4

Dostosowywanie wysokości standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych

1.   Określone w załącznikach wysokości standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych dostosowuje się za pomocą metod określonych w załącznikach.

2.   Kwoty dostosowane zgodnie z ust. 1 stosuje się w celu refundacji wydatków związanych z częściami operacji zrealizowanymi w dniu dostosowania i po tym dniu.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).


ZAŁĄCZNIK I

Warunki refundacji wydatków poniesionych przez Szwecję na podstawie standardowych stawek jednostkowych

1.   Definicja standardowych stawek jednostkowych

Rodzaje operacji  (1)

Nazwa wskaźnika

Kategoria kosztów

Jednostka pomiaru danego wskaźnika

Wysokość stawki

1.

Operacje wspierane w ramach osi priorytetowej 1 „Podaż umiejętności” programu operacyjnego („Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020”) (CCI- 2014SE05M9OP001)

Przepracowane godziny pracy

Wynagrodzenie personelu pracującego na rzecz danej operacji

Liczba przepracowanych godzin pracy (2)

Grupa płacowa

(kod SSYK  (3))

Region: Sztokholm (SE 11)

(koszt jednostkowy za godzinę w SEK  (4))

Wszystkie regiony z wyjątkiem Sztokholmu (SE 12-33)

(koszt jednostkowy za godzinę w SEK)

1 (912 – 913 -19 -921)

229

234

2 (414 – 415 – 421 – 422 -512 – 513 – 514 – 515 – 522 – 611 -612 -613 – 614 -826)

257

254

3 (331 – 348 – 411 – 412 – 413 – 419 – 711 – 712 – 713 – 714 – 721 – 722 – 723 – 724 – 731 – 732 – 734 – 741 – 742 – 743 – 811 – 812 – 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 821 – 822 – 823 -824 – 825 – 827 -828 -829 -831 – 832 – 833 – 834 – 914 – 915 – 931 – 932 – 933)

297

282

4 (223 – 232 – 233 – 234 – 235 – 243 – 249 – 313 – 322 – 323 – 324 – 332 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 511 – 011)

338

313

5 (213 – 221 – 231 – 241 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 311 – 312 – 315 – 321 – 341)

419

366

6 (211 – 212 – 214 – 222 – 242 – 314)

554

517

7 A (121)

739

739

7 B (111-123)

801

625

7 C (131-122)

525

429

2.

Operacje wspierane w ramach osi priorytetowej 1 „Podaż umiejętności” programu operacyjnego („Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020”) (CCI-2014SE05M9OP001)

Godziny uczestnictwa w operacji

Wynagrodzenie uczestnika

Liczba godzin uczestnictwa (2)

Region: Sztokholm (SE 11)

(koszt jednostkowy za godzinę w SEK)

Wszystkie regiony z wyjątkiem Sztokholmu (SE 12-33)

(koszt jednostkowy za godzinę w SEK)

229

234

3.

Operacje wspierane w ramach osi priorytetowej 2 „Zwiększenie wskaźnika przechodzenia do pracy” i osi priorytetowej 3 „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” programu operacyjnego („Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020”) (CCI-2014SE05M9OP001)

Przepracowane godziny pracy

Wynagrodzenie personelu pracującego na rzecz danej operacji

Liczba przepracowanych godzin pracy (2)

Kategoria zawodowa

Region: Sztokholm (SE 11)

(koszt jednostkowy za godzinę w SEK)

Wszystkie regiony z wyjątkiem Sztokholmu (SE 12-33)

(koszt jednostkowy za godzinę w SEK)

Kierownik projektu w przypadku operacji, w których łączne wydatki kwalifikowalne wykazane w dokumencie określającym warunki udzielenia wsparcia przekraczają 20 mln SEK

535

435

Kierownik projektu w przypadku operacji, w których łączne wydatki kwalifikowalne wykazane w dokumencie określającym warunki udzielenia wsparcia wynoszą maksymalnie 20 mln SEK/zastępca kierownika projektu w przypadku operacji, w których łączne wydatki kwalifikowalne wykazane w dokumencie określającym warunki udzielenia wsparcia przekraczają 20 mln SEK

478

405

Osoba pracująca przy realizacji projektu

331

300

Ekonomista pracujący przy realizacji projektu

427

363

Administrator

297

270

4.

Operacje wspierane w ramach osi priorytetowej 2 „Zwiększenie wskaźnika przechodzenia do pracy” i osi priorytetowej 3 „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” programu operacyjnego („Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020”) (CCI- 2014SE05M9OP001)

Godziny uczestnictwa w operacji

Kwota wypłacana uczestnikom

Liczba godzin uczestnictwa (2)

Pomoc finansowa (koszt jednostkowy za godzinę)

Wiek

(SEK)

18–24 lata

32

25–29 lat

40

30–64 lata

46

 

Finansowa zachęta do aktywizacji i dodatek na rozwój (koszt jednostkowy za godzinę)

Wiek

(SEK)

15–19 lat

17

20–24 lata

33

25–29 lat

51

30–44 lata

55

45–69 lat

68

 

Świadczenie z zabezpieczenia społecznego i świadczenie chorobowe (koszt jednostkowy za godzinę)

Wiek

(SEK)

19–29 lat (świadczenie z zabezpieczenia społecznego)

51

30–64 lata (świadczenie chorobowe)

58

 

Świadczenie chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne oraz świadczenie z tytułu choroby zawodowej

Wiek

(SEK)

– 19 lat

48

20–64 lata

68

2.   Dostosowywanie wysokości stawek jednostkowych

Stawki jednostkowe podane w tabeli stosuje się do godzin przepracowanych lub godzin uczestnictwa w 2015 r. Wyjąwszy podane w pkt 4 tabeli koszty jednostkowe związane z kwotami wypłacanymi uczestnikom, które to koszty nie będą dostosowywane, wysokość stawek będzie automatycznie podnoszona o 2 % dnia 1 stycznia każdego roku, począwszy od 2016 r., do 2023 r.


(1)  Podane wysokości standardowych stawek jednostkowych stosuje się wyłącznie do części operacji obejmujących kategorie kosztów określone w niniejszym załączniku.

(2)  Łączna liczba godzin deklarowanych w danym roku nie może przekraczać standardowej liczby godzin przepracowanych rocznie w Szwecji, tj. 1 862.

(3)  Stosowany w Szwecji kod zawodu.

(4)  Waluta obowiązująca w Szwecji.


ZAŁĄCZNIK II

Warunki refundacji wydatków Francji na podstawie standardowych stawek jednostkowych

1.   Definicja standardowych stawek jednostkowych

Rodzaje operacji

Nazwa wskaźnika

Kategoria kosztów

Jednostka pomiaru danego wskaźnika

Wysokość stawki (w EUR)

„Garantie Jeunes” wspierana w ramach osi priorytetowej 1 „Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi” programu operacyjnego „PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER”(CCI-2014FR05M9OP001)

Młodzież NEET (1), w przypadku której operacja „Garantie Jeunes” przyniosła pozytywne skutki najpóźniej 12 miesięcy po rozpoczęciu coachingu

kwoty wypłacane uczestnikom

koszty aktywizacji ponoszone przez „Missions Locales”

Liczba młodzieży NEET, w przypadku której operacja „Garantie Jeunes” przyniosła jeden z poniższych pozytywnych skutków najpóźniej 12 miesięcy po rozpoczęciu coachingu:

udział w szkoleniu zawodowym prowadzącym do certyfikacji kompetencji, takim jak:

szkolenie w ramach uczenia się przez całe życie czy

szkolenie podstawowe;

albo

założenie działalności gospodarczej albo

znalezienie pracy albo

przepracowanie (odpłatnie lub nieodpłatnie) co najmniej 80 dni roboczych w środowisku zawodowym

3 600

2.   Dostosowywanie wysokości stawek jednostkowych

Standardowa stawka jednostkowa podana w tabeli opiera się częściowo na standardowej stawce jednostkowej finansowanej w całości przez Francję. Z podanej kwoty 3 600 EUR kwota 1 600 EUR odpowiada standardowej stawce jednostkowej określonej przez „instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014” w celu pokrycia kosztów poniesionych przez „Missions Locales” – publiczne służby zatrudnienia młodzieży – przy prowadzeniu coachingu każdej osoby z grupy młodzieży NEET rozpoczynającej udział w operacji „Garantie Jeunes”.

Standardowa stawka jednostkowa określona w sekcji 1 będzie aktualizowana przez odnośne państwo członkowskie zgodnie z dostosowaniami, na podstawie przepisów krajowych, standardowej stawki jednostkowej w wysokości 1 600 EUR, o której mowa w ust. 1 powyżej, pokrywającej koszty ponoszone przez publiczne służby zatrudnienia młodzieży.


(1)  Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się, która uczestniczy w operacji wspieranej w ramach „PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER”.