25.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/9


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2172

z dnia 24 listopada 2015 r.

zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (1), w szczególności jej art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 94/800/WE (2) Rada zatwierdziła Porozumienie w sprawie zamówień publicznych („Porozumienie”) (3). Porozumienie powinno być stosowane do każdego zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty („progi”) wyznaczone w Porozumieniu i wyrażone w specjalnych prawach ciągnienia.

(2)

Celem dyrektywy 2014/23/UE jest między innymi umożliwienie podmiotom i instytucjom zamawiającym, które stosują tę dyrektywę, przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia. Aby osiągnąć ten cel, progi określone w dyrektywie dla zamówień publicznych, które podlegają również Porozumieniu, powinny zostać dostosowane tak, aby odpowiadały wartościom w euro progów ustalonych w Porozumieniu, zaokrąglonym w dół do pełnego tysiąca.

(3)

W celu zapewnienia spójności należy dostosować również te progi wymienione w dyrektywie 2014/23/UE, które dotyczą zamówień nieobjętych Porozumieniem. Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2014/23/UE.

(4)

Ponieważ obliczenia skorygowanych progów należy dokonać na podstawie średniej wartości euro z określonego okresu, którego koniec przypada na dzień 31 sierpnia, a skorygowane progi mają zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku listopada, przyjmując niniejsze rozporządzenie, należy zastosować tryb pilny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 8 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE kwotę „5 186 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 225 000 EUR”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).

(3)  Porozumienie jest porozumieniem wielostronnym zawartym w ramach Światowej Organizacji Handlu. Celem Porozumienia jest wzajemne otwarcie rynków zamówień publicznych przez jego strony.