14.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2030

z dnia 13 listopada 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

rozporządzeniem (WE) nr 850/2004 wdraża się do prawa Unii zobowiązania Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, zatwierdzonej decyzją Rady 2006/507/WE (2) oraz Protokołu z Aarhus z 1998 r. (dalej „protokół z Aarhus”) do podpisanej w Genewie w 1979 r. Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącej trwałych zanieczyszczeń organicznych, (dalej „konwencja z Genewy”), który to protokół zatwierdzono decyzją Rady 2004/259/WE (3).

(2)

Decyzją 2009/2 (4), przyjętą przez organ wykonawczy konwencji z Genewy w trakcie 27 sesji w dniach 14–18 grudnia 2009 r. uznano krótkołańcuchowe parafiny chlorowane (dalej „SCCP”) za trwałe zanieczyszczenie organiczne. Jako takie, SCCP dodano do stosownego protokołu w celu eliminacji, z zastrzeżeniem dwóch wyłączeń: wykorzystania w charakterze uniepalniaczy w gumie stosowanej w taśmach przenośnikowych w górnictwie lub w szczeliwach używanych przy wałach i zaporach. Decyzja 2009/2 zobowiązuje strony protokołu z Aarhus w sprawie wyeliminowania tych dwóch celów, gdy dostępne są odpowiednie alternatywy. Decyzja 2009/2 została wdrożona do prawa Unii rozporządzeniem Komisji (UE) nr 519/2012 (5), które wprowadza SCCP do wykazu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004.

(3)

W pozycji załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 obejmującej SCCP przewidziano odstępstwa w odniesieniu do produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania SCCP w taśmach przenośnikowych w górnictwie oraz w szczeliwach używanych przy wałach i zaporach. W celu zapewnienia zgodności z decyzją 2009/2, stosownie do tej pozycji, gdy tylko nowe szczegółowe informacje na temat zastosowań oraz bezpieczniejszych substancji lub technologii alternatywnych stają się dostępne, Komisja przeprowadza przegląd każdego z odstępstw, z myślą o stopniowym eliminowaniu pozostałych zastosowań SCCP. Przegląd obowiązujący na mocy decyzji 2009/2 jest jednocześnie zgodny z art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 850/2004.

(4)

Zgodnie z decyzją 2009/2 oraz treścią pozycji załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 obejmującej SCCP, przegląd wyłączeń powinien zatem koncentrować się na możliwości zastosowania odpowiednich alternatyw dla dwóch dotychczas dopuszczanych zastosowań. Jeśli takie alternatywy zostaną zidentyfikowane, wyłączenia powinny zostać skreślone z rejestru.

(5)

W 2010 r. Niderlandy przedłożyły dokumentację w sprawie SCCP, zawierającą ocenę ewentualnych ograniczeń dotyczących krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (dalej „dokumentacja”) (6). W dokumentacji określono szereg alternatywnych rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane zamiast SCCP w taśmach przenośnikowych w górnictwie i w szczeliwach używanych przy wałach i zaporach. Uwzględniono w niej również wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych przez Niderlandy podczas jej opracowywania.

(6)

Do najbardziej znanych spośród wskazanych substancji alternatywnych należą średnio i długołańcuchowe parafiny chlorowane (MCCP i LCCP), przy czym MCCP są alternatywą preferowaną przez większość użytkowników. Zarówno MCCP jak i LCCP cechuje połączenie właściwości eksploatacyjnych porównywalne do tego, jakie posiadają SCCP. Istnieją też inne dostępne rozwiązania alternatywne, takie jak substancje fosforoorganiczne zmniejszające palność i plastyfikatory fosforanu, nieorganiczne środki zmniejszające palność i wiele innych.

(7)

W trakcie społecznej konsultacji pewne europejskie przedsiębiorstwa sugerowały, że przechodzenie na rozwiązania alternatywne niekoniecznie będzie łatwe, a zmiany receptury mogą wymagać dłuższego czasu. Jednakże przykłady pokazują, że istnieją przedsiębiorstwa europejskie, które bez większych trudności rozpoczęły już stosowanie alternatyw. W szczególności w odniesieniu do dwóch wniosków, które są zwolnione z podatku na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004, duży producent taśm przenośnikowych stwierdził, że przejście do MCCP dało się przeprowadzić bez zakłóceń i niewielkim kosztem. W czasie przygotowywania tejże konsultacji dwa inne przedsiębiorstwa podjęły prace nad rozwiązaniami alternatywnymi.

(8)

W 2013 r. Komisja przeprowadziła konsultacje z zainteresowanymi stronami w przemyśle górniczym. Konsultacje wykazały, że taśmy przenośnikowe zawierające SCCP wyszły już z użycia w górnictwie.

(9)

W odniesieniu do zawierających SCCP szczeliw używanych przy wałach i zaporach, okazało się, że nie są one już wytwarzane, wprowadzane do obrotu ani stosowane w Unii. W rzeczywistości już w 2008 r. odpowiednie zainteresowane strony sygnalizowały Europejskiej Agencji Chemikaliów (7), że SCCP już wyszły lub są obecnie stopniowo wycofywane z użytku w szczeliwach (również tych używanych przy wałach i zaporach) w Europie.

(10)

W czerwca 2012 r. jedyny znany podmiot zarejestrowany jako producent SCCP na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (8) oświadczył, że zaprzestał i nie zamierza wznawiać produkcji tych substancji.

(11)

Istnieją odpowiednie rozwiązania alternatywne dla stosowania SCCP w taśmach przenośnikowych w górnictwie i w szczeliwach używanych przy wałach i zaporach. W związku z powyższym Komisja jest zobowiązana na mocy decyzji 2009/2 oraz klauzuli przeglądowej w obejmującej SCCP pozycji załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 w celu wyeliminowania obu tych zastosowań. Mimo dobrowolnego stopniowego wycofania tych zastosowań przez zainteresowane branże wyłączenie tych dwóch zastosowań wymienione w odnośnej pozycji powinno zostać skreślone w celu zapewnienia pełnej zgodności z duchem umów międzynarodowych zmierzających do całkowitego zaprzestania stosowania trwałych zanieczyszczeń organicznych.

(12)

Ponadto należy wyjaśnić, że, w odniesieniu do SCCP, zakaz ustanowiony w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 850/2004 nie ma zastosowania w taśmach przenośnikowych w górnictwie i szczeliwach używanych przy wałach i zaporach, które są już wykorzystywane w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(13)

Trzeba również wyjaśnić, że artykuły, które zawierają SCCP w stężeniach niższych niż 0,15 % masy mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane, ponieważ taka ilość SCCP może wystąpić jako zanieczyszczenie w artykułach wyprodukowanych z MCCP.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy Rady 67/548/EWG (9),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(2)  Decyzja Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2004/259/WE z dnia 19 lutego 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 35).

(4)  C.N. 556.2010.TREATIES-4.

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I (Dz.U. L 159 z 20.6.2012, s. 1.)

(6)  Ocena ewentualnych ograniczeń dotyczących krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP), opracowano dla Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM), Niderlandy, RPA, lipiec 2010 r.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(9)  Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W części B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 pozycja: chloroalkany C10-C13, (krótkołańcuchowe parafiny chlorowane, SCCP) otrzymuje brzmienie:

„Chloroalkany C10-C13, (krótkołańcuchowe parafiny chlorowane, SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.

W drodze odstępstwa, produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji lub preparatów zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 1 % masy lub wyrobów zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 0,15 % masy są dozwolone.

2.

Stosowanie jest dozwolone w odniesieniu do:

a)

przenośników taśmowych w górnictwie oraz szczeliw używanych przy wałach i zaporach zawierających SCCP już stosowanych do dnia 4 grudnia 2015 r.; oraz

b)

wyrobów zawierających SCCP, innych niż te, o których mowa w lit. a), które były już stosowane do dnia 10 lipca 2012 r.

3.

Przepisy art. 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty mają zastosowanie do wyrobów, o których mowa powyżej w pkt 2.”