12.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2016

z dnia 11 listopada 2015 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do indeksu akcji wymaganego na potrzeby symetrycznego dostosowania standardowego wymogu kapitałowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 109a ust. 2 lit. b,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem zapewnienia, by indeks akcji mierzył cenę rynkową zdywersyfikowanego portfela akcji, który jest reprezentatywny i składa się z akcji typowych dla portfeli zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, zgodnie z wymogami art. 172 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 (2), indeks ten powinien obejmować szereg istniejących indeksów akcji dla stosownych rynków. Celem zapewnienia porównywalności poziomów tych indeksów akcji, poziom każdego indeksu na początku odpowiedniego okresu, o którym mowa w art. 106 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE, należy ustalić w wysokości 100 punktów procentowych.

(2)

Wartość indeksu akcji zmienia się w ciągu dnia. Należy zatem sprecyzować, jaką wartość należy przyjąć dla danego dnia. Ponieważ giełdy akcji nie są czynne codziennie na potrzeby prowadzenia obrotu, należy również określić dni, dla których konieczne jest obliczenie poziomów indeksu akcji. Z powyższych względów należy zdefiniować terminy „ostatni poziom” oraz „dzień roboczy”.

(3)

Indeks akcji powinien spełniać wymogi określone w art. 172 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35.

(4)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

(5)

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przeprowadził otwarte konsultacje społeczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„ostatni poziom” oznacza ostatnią wartość indeksu akcji w dniu odniesienia opublikowaną przez podmiot udostępniający indeks;

2)

„dzień roboczy” oznacza każdy dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli.

Artykuł 2

Obliczanie indeksu akcji

1.   Poziom indeksu akcji, o którym mowa w art. 106 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE, ustala się dla każdego dnia roboczego.

Poziom indeksu akcji dla określonego dnia roboczego stanowi suma udziałów wszystkich indeksów akcji określonych w załączniku dla tego dnia roboczego.

W przypadku każdego indeksu akcji określonego w załączniku, jego udział dla określonego dnia roboczego wynika z jego znormalizowanego poziomu dla dnia roboczego i stosownej wagi danego indeksu akcji określonej w załączniku.

2.   W przypadku każdego indeksu akcji określonego w załączniku, jego znormalizowany poziom dla określonego dnia roboczego oznacza jego ostatni poziom w tym dniu roboczym podzielony przez jego ostatni poziom w pierwszym dniu okresu 36 miesięcy kończącego się w dniu roboczym, dla którego obliczany jest poziom indeksu akcji zgodnie z definicją w art. 172 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35. Jeżeli dla określonego dnia nie jest dostępny ostatni poziom indeksu akcji, stosuje się najpóźniejszy ostatni poziom przed tym dniem.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).


ZAŁĄCZNIK

Indeksy akcji oraz ich wagi

Indeksy akcji (indeksy cenowe)

Wagi

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08