12.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2014

z dnia 11 listopada 2015 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i wzorów formularzy na potrzeby przedkładania informacji organowi sprawującemu nadzór nad grupą oraz na potrzeby wymiany informacji między organami nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 249 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Bez uszczerbku dla innych form współpracy i wymiany informacji, które mogą mieć miejsce między organami nadzoru na zasadzie dwustronnej lub wielostronnej, procedury i wzory formularzy są konieczne szczególnie w celu ułatwienia sprawnej i spójnej wymiany informacji między organami nadzoru w ramach kolegiów organów nadzoru, ponieważ kolegium organów nadzoru powinno stanowić główną platformę wymiany informacji między organami nadzoru uczestniczącymi w nadzorze nad grupą.

(2)

Te procedury i wzory formularzy są przeznaczone dla organów nadzoru wchodzących w skład kolegium organów nadzoru, które w ramach ustalenia dotyczącego koordynacji podejmują decyzję o informacjach wymaganych do celów działalności kolegium organów nadzoru oraz o trybie wymiany informacji na podstawie art. 357 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 (2).

(3)

Skuteczne i sprawne sprawowanie nadzoru wymaga, by wymiana informacji i współpraca między organami nadzoru uwzględniały charakter, wielkość i złożoność grupy, dostępność i rodzaj informacji oraz najnowsze i najbardziej istotne dane.

(4)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

(5)

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przeprowadził otwarte konsultacje społeczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wymiana informacji między organami nadzoru w ramach kolegiów organów nadzoru

Organy nadzoru wchodzące w skład kolegium organów nadzoru dokonują systematycznej wymiany informacji co najmniej raz do roku oraz, w stosownych przypadkach, na zasadzie doraźnej.

Artykuł 2

Termin wymiany informacji

1.   Organy nadzoru wchodzące w skład kolegium organów nadzoru uzgadniają termin każdej wymiany informacji zarówno w przypadku wymiany na zasadzie systematycznej, jak i na zasadzie doraźnej.

2.   Odstępstwa od uzgodnionych terminów są przedstawiane zainteresowanym organom nadzoru z wyprzedzeniem wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

Artykuł 3

Sposoby wymiany informacji

Organy nadzoru wchodzące w skład kolegium organów nadzoru uzgadniają sposób zabezpieczonej elektronicznej wymiany informacji oraz format danych, w którym informacje te należy wymieniać.

Artykuł 4

Waluta

Jeżeli w ramach ustalenia dotyczącego koordynacji zawartego zgodnie z art. 248 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE organy nadzoru wchodzące w skład kolegium organów nadzoru nie zdecydują inaczej, organy nadzoru wyrażają kwoty w ramach wymiany informacji w ramach kolegium organów nadzoru w walucie, w której informacje te zostały przekazane.

Artykuł 5

Język

Jeżeli w ramach ustalenia dotyczącego koordynacji zawartego zgodnie z art. 248 ust. 4 dyrektywy 2009/138/WE organy nadzoru wchodzące w skład kolegium organów nadzoru nie zdecydują inaczej, organy nadzoru dokonują wymiany informacji przy zastosowaniu języka, który jest najpowszechniej rozumiany w ramach kolegium organów nadzoru.

Artykuł 6

Przegląd informacji podlegających wymianie w ramach kolegium organów nadzoru

Organ sprawujący nadzór nad grupą przedkłada pozostałym organom nadzoru wchodzącym w skład kolegium organów nadzoru przegląd informacji podlegających wymianie na podstawie art. 357 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując w tym celu wzór formularza zamieszczony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Przekazywanie głównych wniosków wynikających z procesu nadzoru

1.   Pozostałe organy nadzoru wchodzące w skład kolegium organów nadzoru przedkładają organowi sprawującemu nadzór nad grupą główne wnioski wynikające z procesu nadzoru przeprowadzonego na poziomie zakładu na podstawie art. 357 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując w tym celu wzór formularza zamieszczony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

2.   Organ sprawujący nadzór nad grupą przedkłada pozostałym organom nadzoru wchodzącym w skład kolegium organów nadzoru główne wnioski wynikające z procesu nadzoru przeprowadzonego na poziomie grupy na podstawie art. 357 ust. 3 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując w tym celu wzór formularza zamieszczony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Współpraca i wymiana informacji między organami nadzoru prowadzone poza kolegium organów nadzoru

1.   Jeżeli organ nadzoru wchodzący w skład kolegium organów nadzoru przekazuje informacje, które są istotne dla nadzoru nad grupą na zasadzie dwustronnej lub wielostronnej, niektórym z pozostałych organów nadzoru wchodzących w skład kolegium organów nadzoru, organ ten w rozsądnym terminie przekazuje te informacje organowi sprawującemu nadzór nad grupą. Organ sprawujący nadzór nad grupą zapewnia przekazanie tych informacji wszystkim pozostałym zainteresowanym organom nadzoru wchodzącym w skład kolegium organów nadzoru najpóźniej na kolejnym posiedzeniu kolegium.

2.   Jeżeli organ nadzoru wchodzący w skład kolegium organów nadzoru otrzymuje od osoby trzeciej informacje, które są istotne dla nadzoru nad grupą, i przekazuje te informacje niektórym z pozostałych organów nadzoru wchodzących w skład kolegium organów nadzoru, organ ten, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń związanych z poufnością nałożonych przez osobę trzecią lub przepisy prawa, w rozsądnym terminie przekazuje te informacje w najszerszym możliwym zakresie organowi sprawującemu nadzór nad grupą. Organ sprawujący nadzór nad grupą zapewnia przekazanie tych informacji wszystkim pozostałym zainteresowanym organom nadzoru wchodzącym w skład kolegium organów nadzoru najpóźniej na kolejnym posiedzeniu kolegium.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).


ZAŁĄCZNIK I

Przegląd informacji wymienianych w ramach kolegium organów nadzoru

Rodzaj informacji

Nazwa zakładu

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej

Regularne sprawozdanie organów nadzoru

Formularze sprawozdawcze

Główne wnioski z procesu nadzoru

Inne wybrane dane

Podmiot posiadający udziały kapitałowe w innym podmiocie

Element

 

 

 

 

 

Częstotliwość

 

 

 

 

 

Termin

 

 

 

 

 

Jednostka zależna

Element

 

 

 

 

 

Częstotliwość

 

 

 

 

 

Termin

 

 

 

 

 

Inna jednostka powiązana

Element

 

 

 

 

 

Częstotliwość

 

 

 

 

 

Termin

 

 

 

 

 

W tym przeglądzie należy określić elementy wymienianych informacji, obejmujące stosowne części sprawozdań opisowych, stosowne formularze sprawozdawcze, główne wnioski wynikające z procesu nadzoru oraz inne wybrane dane, jak również terminy i częstotliwość wymiany informacji, zgodnie z ustaleniami dokonanymi w ramach kolegium organów nadzoru.


ZAŁĄCZNIK II

Główne wnioski z procesu nadzoru

Nazwa pojedynczego zakładu lub grupy

 

Wynik oceny ryzyka oraz istotne planowane działania nadzorcze

Opis

 

Ustalenia w ramach wizyt i kontroli na miejscu oraz nadzoru bieżącego

Opis

 

Istotne środki nadzorcze

Opis

 

Główne wnioski z procesu nadzoru obejmują wynik oceny ryzyka, istotne planowane działania nadzorcze, ustalenia w ramach wizyt na miejscu, kontroli na miejscu i nadzoru bieżącego oraz istotne środki nadzorcze, zgodnie z ustaleniami dokonanymi w ramach kolegium organów nadzoru.