10.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1974

z dnia 8 lipca 2015 r.

określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 122 ust. 2 akapit szósty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie są zobowiązane do zgłaszania nieprawidłowości na podstawie art. 122 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i zgodnie z przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1970 (2).

(2)

Interesy finansowe Unii powinny być chronione w jednakowy sposób, niezależnie od funduszu wykorzystanego do realizacji celów, dla których został ustanowiony. W tym celu w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 oraz w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (3), (UE) nr 223/2014 (4) oraz (UE) nr 514/2014 (5) przyznano Komisji uprawnienia do przyjmowania przepisów dotyczących zgłaszania nieprawidłowości. W celu zapewnienia, aby jednakowe przepisy miały zastosowanie w odniesieniu do wszystkich funduszy podlegających tym rozporządzeniom, konieczne jest, aby niniejsze rozporządzenie zawierało przepisy identyczne z przepisami rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) 2015/1975 (6), (UE) 2015/1976 (7) oraz (UE) 2015/1977 (8).

(3)

Aby zapewnić skuteczną analizę i ogólne zarządzanie przypadkami nieprawidłowości, państwa członkowskie są zobowiązane do regularnego i terminowego przekazywania Komisji istotnych informacji na temat wykrytych nieprawidłowości. W celu ochrony interesów finansowych Unii konieczne jest określenie jednolitych warunków przekazywania takich informacji, w szczególności częstotliwości i formatu.

(4)

Aby uniknąć sytuacji, w której dana nieprawidłowość miałaby następstwa wykraczające poza terytorium zgłaszającego państwa członkowskiego, to państwo członkowskie powinno niezwłocznie zgłosić Komisji każdą taką nieprawidłowość.

(5)

Aby w pełni wykorzystać zalety wynikające ze stosowania elektronicznych środków wymiany informacji przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa wymiany informacji, państwa członkowskie powinny stosować specjalny system zarządzania nieprawidłowościami (Irregularity Management System, IMS) dostępny w ramach ustanowionej przez Komisję platformy systemu informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych.

(6)

Państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić, aby przekazywanie danych za pośrednictwem systemu zarządzania nieprawidłowościami odbywało się w bezpieczny sposób gwarantujący dostępność, integralność, wiarygodność i poufność informacji.

(7)

Użycie euro jako jedynej waluty do zgłaszania nieprawidłowości jest niezbędne dla zapewnienia porównywalności przekazywanych informacji. W przypadku państw członkowskich, które nie przyjęły euro jako swojej waluty, konieczne jest określenie kursu wymiany stosowanego do przeliczania przedmiotowych kwot na euro oraz kursu wymiany stosowanego do przeliczania wydatków, które nie zostały zapisane w księgach rachunkowych instytucji certyfikującej.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne ustanowionego na mocy art. 150 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(9)

Ponieważ dokonano już płatności w ramach przedmiotowych funduszy, a więc mogą wystąpić nieprawidłowości, przepisy niniejszego rozporządzenia powinny mieć natychmiastowe zastosowanie. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu określa się częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości, o których mowa w art. 122 ust. 2 akapit szósty rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Artykuł 2

Częstotliwość zgłaszania nieprawidłowości

1.   W terminie dwóch miesięcy od końca każdego kwartału państwa członkowskie przesyłają Komisji wstępne zgłoszenie nieprawidłowości, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1970.

2.   Państwa członkowskie przesyłają Komisji zgłoszenie uzupełniające, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1970, możliwie jak najszybciej po uzyskaniu istotnych informacji.

3.   Każde państwo członkowskie niezwłocznie zgłasza Komisji wszelkie wykryte nieprawidłowości lub podejrzenie ich wystąpienia, wskazując inne państwa członkowskie, których to dotyczy, jeżeli nieprawidłowości te mogą mieć następstwa wykraczające poza terytorium tego państwa członkowskiego.

Artykuł 3

Format zgłoszeń

Informacje, o których mowa w art. 3 i 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1970, są przesyłane drogą elektroniczną z użyciem systemu zarządzania nieprawidłowościami ustanowionego przez Komisję.

Artykuł 4

Stosowanie euro

1.   Kwoty zgłaszane przez państwa członkowskie są denominowane w euro.

2.   Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty do dnia przekazania zgłoszenia na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1970, przeliczają kwoty w walucie krajowej na euro zgodnie z art. 133 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 (9). W przypadku wydatków, które nie zostały zapisane w księgach rachunkowych instytucji certyfikującej, stosowany jest najbardziej aktualny miesięczny obrachunkowy kurs wymiany, opublikowany w formie elektronicznej przez Komisję, w momencie wstępnego zgłoszenia.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1970 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1975 z dnia 8 lipca 2015 r. określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (zob. s. 23 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1976 z dnia 8 lipca 2015 r. określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 (zob. s. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1977 z dnia 8 lipca 2015 r. określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 (zob. s. 29 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).