10.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1970

z dnia 8 lipca 2015 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 122 ust. 2 akapit piąty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem niniejszego rozporządzenia jest określenie, które nieprawidłowości państwa członkowskie powinny zgłaszać Komisji. Aby Komisja mogła wykonywać swoje zadania w zakresie ochrony interesów finansowych Unii, w szczególności żeby mogła ona przeprowadzać analizę ryzyka, należy także określić, które dane mają być przekazywane.

(2)

Interesy finansowe Unii powinny być chronione w jednakowy sposób, niezależnie od funduszu wykorzystanego do realizacji celów, dla których został ustanowiony. W tym celu w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 oraz w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (2), (UE) nr 223/2014 (3) i (UE) nr 514/2014 (4) nadano Komisji uprawnienia do przyjmowania przepisów dotyczących zgłaszania nieprawidłowości. W celu zapewnienia, aby jednakowe przepisy miały zastosowanie w odniesieniu do wszystkich funduszy podlegających tym rozporządzeniom, konieczne jest, aby niniejsze rozporządzenie zawierało przepisy identyczne z przepisami rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 2015/1971 (5), (UE) 2015/1972 (6) oraz (UE) 2015/1973 (7).

(3)

W celu umożliwienia spójnego stosowania wymogów w zakresie sprawozdawczości we wszystkich państwach członkowskich konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego”, biorąc pod uwagę definicję nadużycia finansowego zawartą w Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (8), oraz pojęcia „pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego”.

(4)

W rozporządzeniach (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 223/2014 określono próg, poniżej którego nieprawidłowości nie muszą być zgłaszane Komisji, i przypadki, w których nie ma potrzeby takiego zgłaszania. Aby uprościć i ujednolicić przepisy oraz utrzymać równowagę między obciążeniem administracyjnym dla państw członkowskich i wspólnym interesem płynącym z dostarczania dokładnych danych do celów analizy w ramach zwalczania przez Unię nadużyć finansowych, konieczne jest zastosowanie tego samego progu powodującego obowiązek zgłoszenia i tych samych odstępstw w zakresie zgłaszania nieprawidłowości na podstawie rozporządzeń (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 514/2014.

(5)

Konieczne jest określenie, które państwo członkowskie powinno zgłaszać nieprawidłowości związane z celem „Europejska współpraca terytorialna” na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 (9).

(6)

Aby zapewnić spójność sprawozdawczości, należy określić kryteria ustalania, kiedy nieprawidłowości mają być wstępnie zgłaszane i jakie dane należy w takich zgłoszeniach wstępnych podać.

(7)

Aby dane przekazane Komisji były dokładne, konieczne jest składanie zgłoszeń uzupełniających. W związku z tym państwa członkowskie powinny przedstawiać Komisji aktualne informacje na temat wszystkich znaczących postępów w zakresie procedur lub postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących każdego zgłoszenia wstępnego.

(8)

W świetle dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (10) oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (11) Komisja i państwa członkowskie powinny, w odniesieniu do informacji przekazanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, zapobiegać wszelkiemu nieupoważnionemu ujawnianiu danych osobowych lub dostępowi do nich. Ponadto w niniejszym rozporządzeniu należy określić, do jakich celów Komisja i państwa członkowskie mogą przetwarzać te dane.

(9)

Ponieważ dokonano już płatności w ramach przedmiotowych funduszy, a więc mogą wystąpić nieprawidłowości, przepisy niniejszego rozporządzenia powinny mieć natychmiastowe zastosowanie. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa, jakie nieprawidłowości mają być zgłaszane oraz jakie dane mają być przekazywane Komisji przez państwa członkowskie.

Artykuł 2

Definicje

Stosuje się definicje z rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Dodatkowo do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

„podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego” oznacza nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego zachowania, w szczególności nadużycia finansowego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

b)

„pierwsze ustalenie administracyjne lub sądowe” oznacza pierwszą ocenę pisemną dokonaną przez właściwy organ administracyjny lub sądowy, stwierdzającą, na podstawie konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości późniejszej zmiany lub cofnięcia tego twierdzenia w następstwie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowego.

Artykuł 3

Składanie zgłoszeń wstępnych

1.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji nieprawidłowości, które:

a)

dotyczą wkładu z funduszy na kwotę przekraczającą 10 000 EUR;

b)

były przedmiotem pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego.

2.   W zgłoszeniu wstępnym państwa członkowskie przekazują następujące informacje:

a)

fundusz, cel, w stosownych przypadkach kategorię regionu, nazwę oraz wspólny kod identyfikacyjny (CCI) programu operacyjnego, priorytet i przedmiotową operację;

b)

tożsamość zaangażowanych osób fizycznych lub prawnych bądź innych podmiotów, które uczestniczyły w popełnieniu nieprawidłowości, oraz ich rolę, z wyjątkiem przypadków, gdy takie informacje nie mają znaczenia dla zwalczania nieprawidłowości ze względu na charakter danej nieprawidłowości;

c)

region lub obszar, w którym operacja została przeprowadzona, oznaczony za pomocą odpowiednich informacji takich jak poziom NUTS;

d)

przepis lub przepisy, które zostały naruszone;

e)

termin i źródło pierwszej informacji, która doprowadziła do powstania podejrzenia popełnienia nieprawidłowości;

f)

praktyki zastosowane przy popełnianiu nieprawidłowości;

g)

w razie potrzeby, informację, czy praktyki spowodowały powstanie podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego;

h)

sposób wykrycia nieprawidłowości;

i)

w stosownych przypadkach, zaangażowane państwa członkowskie i państwa trzecie;

j)

okres lub moment, w którym doszło do popełnienia danej nieprawidłowości;

k)

datę dokonania pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego danej nieprawidłowości;

l)

całkowitą kwotę wydatków w przedmiotowej operacji, z wyszczególnieniem wkładu Unii, wkładu krajowego oraz wkładu ze źródeł prywatnych;

m)

kwotę, której dotyczy nieprawidłowość, z wyszczególnieniem wkładu Unii oraz wkładu krajowego;

n)

w przypadku podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego i gdy nie dokonano na rzecz beneficjenta żadnej płatności z wkładu publicznego, kwotę, która zostałaby nienależnie wypłacona w przypadku gdyby nieprawidłowość nie została wykryta, z wyszczególnieniem wkładu Unii oraz wkładu krajowego;

o)

charakter nieprawidłowego wydatku;

p)

w stosownych przypadkach zawieszenie płatności i możliwość odzyskania wypłaconych kwot.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie nie zgłaszają Komisji nieprawidłowości, o których mowa w art. 122 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

We wszystkich innych przypadkach, w szczególności poprzedzających upadłość lub w przypadkach podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego, wykryte nieprawidłowości oraz związane z nimi środki zapobiegawcze i korygujące zgłasza się Komisji.

4.   Nieprawidłowości związane z programami operacyjnymi w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” zgłaszane są przez państwo członkowskie, w którym wydatki są ponoszone przez beneficjenta w związku z realizacją operacji. Państwo członkowskie informuje instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą dla danego programu i instytucję audytową.

5.   W przypadkach gdy przepisy krajowe zawierają klauzulę o zachowaniu poufności dochodzeń, na przekazanie tych informacji zgody udziela właściwy trybunał, sąd bądź inny organ zgodnie z przepisami krajowymi.

Artykuł 4

Składanie zgłoszeń uzupełniających

1.   W przypadku gdy niektóre z informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2, a zwłaszcza informacje dotyczące praktyk zastosowanych przy popełnianiu nieprawidłowości oraz sposobu ich wykrycia, nie są dostępne lub muszą zostać skorygowane, państwa członkowskie dostarczają Komisji brakujące lub poprawne informacje w zgłoszeniach uzupełniających dotyczących nieprawidłowości.

2.   Państwa członkowskie na bieżąco informują Komisję o wszczęciu, zakończeniu lub zaniechaniu wszelkich procedur lub postępowań nakładających środki administracyjne, sankcje administracyjne lub karne związanych ze zgłoszonymi nieprawidłowościami oraz o wynikach tych procedur lub postępowań. Jeśli chodzi o nieprawidłowości, za które nałożono sankcje, państwa członkowskie wskazują również:

a)

czy sankcje są natury administracyjnej czy karnej;

b)

czy sankcje wynikają z naruszenia prawa unijnego lub krajowego oraz szczegóły dotyczące tych sankcji;

c)

czy nadużycie finansowe zostało stwierdzone.

3.   Na pisemny wniosek Komisji państwo członkowskie przedstawia informacje odnośnie do konkretnej nieprawidłowości lub grupy nieprawidłowości.

Artykuł 5

Wykorzystywanie informacji i zasady ich przetwarzania

1.   Komisja może wykorzystywać wszelkie informacje przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do przeprowadzania analiz ryzyka przy użyciu technologii informacyjnych; ponadto w oparciu o uzyskane informacje może też przygotowywać sprawozdania i opracowywać systemy służące skuteczniejszej identyfikacji zagrożeń.

2.   Informacje przekazywane na podstawie niniejszego rozporządzenia są objęte tajemnicą służbową i chronione w taki sam sposób, jakby były chronione przez ustawodawstwo krajowe państwa członkowskiego, które je przekazało, oraz przez przepisy mające zastosowanie do instytucji Unii. Państwa członkowskie i Komisja podejmują wszelkie niezbędne środki ochrony w celu zagwarantowania zachowania poufności tych informacji.

3.   Informacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być w szczególności udostępniane osobom innym niż te, które w państwach członkowskich lub instytucjach Unii z racji swoich obowiązków muszą mieć do nich dostęp, chyba że państwo członkowskie przekazujące te informacje wyraźnie na to zezwoliło.

4.   Informacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż ochrona interesów finansowych Unii, chyba że organy, które je dostarczyły, wyraźnie na to zezwoliły.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1971 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2006 (zob. s. 6 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1972 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1973 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (zob. s. 15 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(8)  Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 49.

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).

(10)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(11)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).