31.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1962

z dnia 28 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 404/2011 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 10, art. 15 ust. 9, art. 21 ust. 7, art. 22 ust. 7, art. 24 ust. 8, art. 33 ust. 10, art. 37 ust. 4, art. 58 ust. 9, art. 60 ust. 7, art. 64 ust. 2, art. 73 ust. 9, art. 74 ust. 6, art. 76 ust. 4, art. 78 ust. 2, art. 92 ust. 5, art. 105 ust. 6, art. 106 ust. 4, art. 111 ust. 3, art. 116 ust. 6 oraz art. 117 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94 (2), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (3) zmieniono rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 (4). Należy zatem odpowiednio zmienić stosowne odniesienia w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 404/2011 (5).

(2)

Nowe narzędzie umożliwiające wymianę danych zostało opracowane przez Komisję i należy je stosować do wszelkich elektronicznych wymian danych, o których mowa w art. 33, 111 i 116 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie kontroli”) oraz w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008.

(3)

Numer identyfikacyjny statku nadawany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), jak określono w rezolucji A.1078 (28) przyjętej przez IMO dnia 4 grudnia 2013 r. oraz w postanowieniach rozdziału XI-1 prawidło 3 konwencji SOLAS 1974, powinien mieć zastosowanie do unijnych statków rybackich, gdziekolwiek one działają, oraz do statków rybackich państw trzecich działających na wodach Unii. Powyższy numer identyfikacyjny umożliwi dokładną identyfikację statku, śledzenie i weryfikowanie jego działalności w czasie, niezależnie od ewentualnych zmian nazwy, własności lub bandery oraz zapewni identyfikowalność produktów rybołówstwa w całym łańcuchu rynkowym, w szczególności w przypadkach, w których statki mogą być zaangażowane w połowy NNN.

(4)

Nowy format przekazywania danych z systemu monitorowania statków (VMS) został opracowany przez Komisję i należy go stosować do wszelkich elektronicznych wymian danych, o których mowa w art. 111 i 116 rozporządzenia w sprawie kontroli. Należy zatem zmienić art. 24 i 28 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011, a załącznik V do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 należy skreślić.

(5)

Przepisy art. 14 ust. 2 lit. d) rozporządzenia w sprawie kontroli wymagają, aby dziennik połowowy zawierał datę wyjścia statku z portu. Aby zapewnić możliwość zidentyfikowania i powiązania wszystkich informacji odnoszących się do tego samego rejsu połowowego, kapitanowie statków, od których wymaga się zapisywania i przesyłania danych z dziennika połowowego drogą elektroniczną, powinni przesłać informację o wyjściu z portu właściwym organom państwa członkowskiego bandery jako pierwszą wiadomość przed rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji połowowej i wszelkich kolejnych transmisji danych. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 47 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011.

(6)

Należy zmienić zasady wymiany danych między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi i Komisją lub wyznaczonym przez nią organem, o których mowa w art. 111 i 116 rozporządzenia w sprawie kontroli oraz w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008, aby uwzględnić nowe wymagania prawne, rozwój nowych technologii i formatów oraz norm międzynarodowych. Konieczne jest ustanowienie ogólnych zasad dotyczących elektronicznego przekazywania danych, procedur i norm, które należy wykorzystywać do wymiany informacji związanych z systemem monitorowania statków, rybołówstwem i działalnością w zakresie sprzedaży oraz raportów połowowych, jak również procedur wprowadzania zmian do formatów. W związku z tym należy dostosować art. 43, 45 i 91 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 oraz załącznik XII do tego rozporządzenia i ustanowić nowe przepisy.

(7)

Dokonywana w czasie rzeczywistym i bezpośrednia elektroniczna wymiana danych VMS oraz systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania danych, o którym mowa w art. 111 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, wymaga dalszej harmonizacji. Państwo członkowskie bandery powinno zapewnić automatyczne i dokonywane w czasie rzeczywistym przekazywanie do nadbrzeżnego państwa członkowskiego danych systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania otrzymanych od statków rybackich państwa bandery podczas połowów na wodach tego nadbrzeżnego państwa członkowskiego. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 44 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011.

(8)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 (6) zmieniono rozporządzenie w sprawie kontroli i wprowadzono przepisy dotyczące informacji, które należy przekazać konsumentowi produktów rybołówstwa i akwakultury, oraz przepisy dotyczące kontroli produktów rybołówstwa i akwakultury objęte mechanizmem składowania. Artykuły 66, 67 i 112 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 należy dostosować do tych nowych przepisów, w wyniku czego art. 68 powinien zostać skreślony.

(9)

Odliczenia wody ani lodu nie powinny mieć zastosowania do gatunków pelagicznych przeznaczonych do wyładunku do celów przemysłowych z uwagi na specyfikę takich działań w zakresie przechowywania ryb i dalszego z nimi postępowania. W ramach uzgodnień między Unią Europejską, Wyspami Owczymi i Norwegią w sprawie zarządzania zasobami rybnymi w wodach Północno-Wschodniego Atlantyku na lata 2014–2018 przyjęto podobny przepis w odniesieniu do gatunków pelagicznych przeznaczonych do wyładunku do celów przemysłowych, jak również nowe środki dotyczące ważenia i inspekcji wyładunków śledzia, makreli, ostroboka i błękitka. Artykuły 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 i 107 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 należy zatem dostosować do tych nowych przepisów.

(10)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (7) określono środki wspierające wdrażanie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa oraz regulujące kwestię wstrzymania i zawieszenia płatności oraz korekt w odniesieniu do unijnych środków finansowych i skreślono art. 103 rozporządzenia w sprawie kontroli. W związku z tym w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 404/2011 należy skreślić art. 96 rozdział I tytułu VIII i załącznik XXXI.

(11)

Zgodnie z art. 33 ust. 10 rozporządzenia w sprawie kontroli oraz art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008 Komisja jest upoważniona do przyjmowania formatów przekazywania danych dotyczących połowów i nakładu połowowego. Przepisy ustanowione w tej dziedzinie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 (8) w celu zapewnienia skutecznego przekazywania zagregowanych danych na temat połowów zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 33 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie kontroli oraz art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008 są teraz prawnie i technicznie przestarzałe. W związku z tym należy stosować międzynarodowe standardy sprawozdawczości elektronicznej zagregowanych danych dotyczących połowów, a rozporządzenie (WE) nr 500/2001 powinno zostać uchylone.

(12)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/812 (9) wprowadzono nowe przepisy dotyczące odrębnej rejestracji połowów niewymiarowych zgodnie z obowiązkami sprawozdawczymi, a także przypisywania punktów do nowego poważnego naruszenia związanego z obowiązkiem wyładunku niewymiarowych ryb. Załączniki VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII i XXX rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 należy zatem dostosować do tych nowych przepisów.

(13)

W zaleceniach GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 i GFCM/36/2012/2 Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego („GFCM”) przyjęła szczegółowe przepisy w zakresie ustanowienia przez GFCM dzienników połowowych oraz w sprawie sprawozdań z połowów korala czerwonego, przypadkowych przyłowów i uwolnień ptaków morskich, mniszek śródziemnomorskich, żółwi morskich i waleni w dzienniku okrętowym. Załączniki VI, VII i X rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 należy dostosować do tych nowych przepisów.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 404/2011.

(15)

Art. 90 ust. 1 lit. c) oraz art. 92 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, zmienione art. 7 ust. 14 i 15 rozporządzenia (UE) 2015/812, stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. Przyznawanie punktów za poważne naruszenia związane z tymi przepisami powinno wejść w życie w tym samym czasie.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 404/2011

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 404/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w całym tekście wyrażenie „statek rybacki UE”, „statki rybackie UE” i „wody UE” otrzymują odpowiednio brzmienie „unijny statek rybacki”, „unijne statki rybackie” i „wody Unii” i w związku z tym zastąpieniem należy odpowiednio dostosować formy gramatyczne;

2)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)

»unijny statek rybacki« oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany w Unii;”

b)

punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

»wody Unii« oznaczają wody zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 (10);

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).”;"

3)

art. 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Zdolność całkowita odpowiadająca wydanym przez państwo członkowskie licencjom połowowym, wyrażona w GT lub w kW, w żadnym momencie nie jest większa niż maksymalny poziom zdolności ustanowiony dla tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.”;

4)

w art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia 1 stycznia 2016 r. system numerów identyfikacyjnych statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej, przyjęty rezolucją A.1078 (28) w dniu 4 grudnia 2013 r. oraz określony w rozdziale XI-1 prawidło 3 konwencji SOLAS 1974, ma zastosowanie do:

a)

unijnych statków rybackich lub statków rybackich kontrolowanych przez unijne podmioty na podstawie umów czarterowych o pojemności brutto 100 ton lub 100 ton rejestrowych brutto i powyżej bądź o długości całkowitej 24 metrów i powyżej, działających wyłącznie w obrębie wód Unii;

b)

unijnych statków rybackich lub statków rybackich kontrolowanych przez unijne podmioty na podstawie umów czarterowych o długości całkowitej co najmniej 15 metrów, działających poza wodami Unii;

c)

wszystkich statków rybackich państw trzecich upoważnionych do prowadzenia działalności połowowej na wodach Unii.”;

5)

art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Ośrodek monitorowania rybołówstwa każdego państwa członkowskiego bandery zapewnia automatyczne przekazywanie do ośrodka monitorowania rybołówstwa nadbrzeżnego państwa członkowskiego danych dostarczonych zgodnie z art. 19 niniejszego rozporządzenia, dotyczących statków rybackich pływających pod jego banderą w czasie, gdy znajdują się one na wodach nadbrzeżnego państwa członkowskiego. Dane te przesyła się do FMC państwa nadbrzeżnego bezpośrednio po odebraniu ich przez FMC państwa członkowskiego bandery.”;

6)

art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 28

Dostęp Komisji do danych

Komisja może zwrócić się do państw członkowskich zgodnie z art. 111 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli o zapewnienie automatycznego przekazywania do Komisji lub wyznaczonego przez nią organu danych dostarczonych zgodnie z art. 19 niniejszego rozporządzenia, dotyczących określonej grupy statków rybackich i określonego przedziału czasowego. Dane te przesyłane są do Komisji lub wyznaczonego przez nią podmiotu bezpośrednio po odebraniu ich przez FMC państwa członkowskiego bandery.”;

7)

art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 30

Wzory dzienników połowowych, deklaracji przeładunkowych i deklaracji wyładunkowych w formie papierowej

1.   Na wodach Unii kapitanowie unijnych statków rybackich wypełniają i przedkładają dziennik połowowy, deklarację przeładunkową i deklarację wyładunkową w formie papierowej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku VI.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w odniesieniu do unijnych statków rybackich prowadzących dzienne rejsy połowowe po Morzu Śródziemnym, kapitanowie unijnych statków rybackich mogą wypełniać i przedkładać dziennik połowowy, deklarację przeładunkową i deklarację wyładunkową w formie papierowej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku VII.

3.   Jeżeli unijne statki rybackie prowadzą działania połowowe na wodach państwa trzeciego, wodach podlegających regulacji regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem lub w wodach poza wodami Unii niepodlegających regulacji regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, kapitanowie unijnych statków rybackich wypełniają i przedkładają dziennik połowowy, deklarację przeładunkową i deklarację wyładunkową w formie papierowej zgodnie z art. 31 niniejszego rozporządzenia oraz ze wzorami w załącznikach VI i VII, chyba że to państwo trzecie lub przepisy odpowiedniej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem wymagają zastosowania innego rodzaju dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej lub deklaracji wyładunkowej. Jeżeli państwo trzecie nie określa konkretnego dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej lub deklaracji wyładunkowej, ale wymaga innych elementów danych niż Unia Europejska, takie elementy danych są zapisywane.

4.   Kapitanowie unijnych statków rybackich nieobjętych przepisami art. 15 rozporządzenia w sprawie kontroli mogą nadal stosować do dnia 31 grudnia 2017 r. dzienniki połowowe, deklaracje przeładunkowe i deklaracje wyładunkowe w formie papierowej wydrukowane przed dniem 1 stycznia 2016 r.”;

8)

w art. 37 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Dziennik połowowy, deklarację przeładunkową i deklarację wyładunkową w formacie elektronicznym wypełnia się zgodnie z instrukcjami określonymi w załączniku X.”;

9)

art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 43

Dane obowiązkowe w wymianie informacji pomiędzy państwami członkowskimi

Elementy danych, które muszą być rejestrowane przez kapitanów unijnych statków rybackich w dzienniku połowowym, deklaracji przeładunkowej, uprzednich powiadomieniach i deklaracji wyładunkowej zgodnie z przepisami unijnymi, są również obowiązkowe w przypadku wymian między państwami członkowskimi.”;

10)

art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 44

Dostęp do danych

1.   Jeżeli statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego prowadzi połowy w wodach Unii należących do nadbrzeżnego państwa członkowskiego, państwo bandery przekazuje temu państwu nadbrzeżnemu niezwłocznie po otrzymaniu obowiązkowe dane z elektronicznego dziennika połowowego bieżącego rejsu połowowego, począwszy od ostatniego wyjścia z portu.

2.   Jak długo statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego prowadzi połowy w wodach Unii należących do innego nadbrzeżnego państwa członkowskiego, państwo bandery przekazuje temu państwu nadbrzeżnemu niezwłocznie po otrzymaniu obowiązkowe dane z elektronicznego dziennika połowowego bieżącego rejsu połowowego. Państwo członkowskie bandery przekazuje również korekty związane z bieżącym rejsem połowowym, o których mowa w art. 47 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

3.   Jeśli operacja wyładunku lub przeładunku odbywa się w porcie innego nadbrzeżnego państwa członkowskiego niż państwo członkowskie bandery, państwo członkowskie bandery przekazuje temu państwu nadbrzeżnemu niezwłocznie po otrzymaniu wszystkie obowiązkowe dane z elektronicznej deklaracji wyładunkowej lub przeładunkowej.

4.   Jeżeli państwo członkowskie bandery zostanie powiadomione, że statek rybacki pływający pod jego banderą zamierza wejść do portu innego nadbrzeżnego państwa członkowskiego, państwo członkowskie bandery przekazuje temu państwu nadbrzeżnemu niezwłocznie po otrzymaniu elektroniczne uprzednie powiadomienie.

5.   Jeżeli podczas rejsu połowowego statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego wpływa na wody Unii należące do innego państwa członkowskiego lub gdy którekolwiek z danych, o których mowa w ust. 3 i 4, odnoszących się do konkretnego rejsu połowowego, zostały przekazane nadbrzeżnemu państwu członkowskiemu, państwo członkowskie bandery umożliwia dostęp do wszystkich elektronicznych danych dotyczących działalności połowowej, o których mowa w art. 111 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, począwszy od wyruszenia w ten rejs połowowy do czasu zakończenia wyładunku i na żądanie przekazuje dane temu nadbrzeżnemu państwu członkowskiemu. Dostęp pozostaje zapewniony przez co najmniej 36 miesięcy od rozpoczęcia rejsu połowowego.

6.   Państwo członkowskie bandery statku rybackiego, kontrolowanego przez inne państwo członkowskie zgodnie z art. 80 rozporządzenia w sprawie kontroli, przekazuje na wniosek państwa członkowskiego dokonującego kontroli elektroniczne dane dotyczące działalności połowowej, o których mowa w art. 111 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, w odniesieniu do bieżącego rejsu połowowego danego statku od wyruszenia w ten rejs połowowy do momentu wystąpienia z wnioskiem.

7.   Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6, muszą być w formie elektronicznej oraz muszą wskazywać, czy należy dostarczyć oryginalne dane z korektami, czy jedynie dane skonsolidowane. Odpowiedź na wniosek zostanie wygenerowana automatycznie i przekazana bezzwłocznie przez wezwane państwo członkowskie.

8.   Państwa członkowskie umożliwiają dostęp do satelitarnego systemu monitorowania statków, dziennika połowowego, deklaracji przeładunkowej, uprzednich powiadomień i deklaracji wyładunkowej na wniosek innych państw członkowskich dokonujących kontroli na morzu w ramach wspólnego planu rozmieszczenia lub innych uzgodnionych wspólnych działań kontrolnych.

9.   Kapitanowie unijnych statków rybackich mają zawsze bezpieczny dostęp do informacji z własnego elektronicznego dziennika połowowego, danych z deklaracji przeładunkowych, danych z uprzednich powiadomień i danych z deklaracji wyładunkowych przechowywanych w bazie danych państwa członkowskiego bandery.”;

11)

art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 45

Wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi

Państwa członkowskie:

a)

zapewniają, aby dane otrzymane zgodnie z niniejszym rozdziałem w postaci dostępnej do odczytu komputerowego były zapisywane i bezpieczne przechowywanie w skomputeryzowanych bazach danych przez co najmniej trzy lata;

b)

podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby dane były wykorzystywane tylko do celów określonych w niniejszym rozporządzeniu; oraz

c)

stosują wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony takich danych przed ich przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą, pogorszeniem jakości, rozpowszechnieniem lub dostępem do nich osób niepowołanych.”;

12)

w art. 47 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.   Kapitan unijnego statku rybackiego przesyła elektroniczną wiadomość o wyjściu z portu do właściwych organów państwa członkowskiego bandery przed opuszczeniem portu oraz przed rozpoczęciem przekazywania jakichkolwiek innych transmisji danych dotyczących rejsu połowowego.”;

13)

w art. 60 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeżeli w wyniku działań zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie naprawiono szkody w całości lub w części, Komisja podejmuje – możliwie najszybciej po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 59 niniejszego rozporządzenia – niezbędne środki w celu naprawienia spowodowanej szkody.”;

b)

ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

w stosownych przypadkach – które państwa członkowskie przekroczyły swoje uprawnienia do połowów (»państwa członkowskie, które przekroczyły uprawnienia do połowów«) oraz wysokość przekroczenia uprawnień do połowów (pomniejszoną o wszelkie wymiany zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013);”;

14)

art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 66

Definicja

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następującą definicję:

 

»Produkty rybołówstwa i akwakultury« oznaczają wszelkie produkty objęte rozdziałem 3 i pozycją 1212 21 00 rozdziału 12 oraz pozycjami 1604 oraz 1605 rozdziału 16 Nomenklatury scalonej wprowadzonej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (11).

(11)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1) i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 312 z 31.10.2014, s. 1).”;"

15)

w art. 67 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12.   Informacje wymienione w art. 58 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli nie mają zastosowania do produktów rybołówstwa i akwakultury objętych pozycjami taryfowymi 1604 i 1605 rozdziału 16 Nomenklatury scalonej.”;

b)

ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13.   Do celów art. 58 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli informacje dotyczące obszaru geograficznego, w którym dany produkt został złowiony, są następujące:

a)

w przypadku połowów stad lub grup stad objętych kwotą lub minimalnym rozmiarem w unijnych przepisach prawnych: odpowiedni obszar geograficzny, zgodnie z definicją w art. 4 ust. 30 rozporządzenia w sprawie kontroli;

b)

w przypadku innych stad lub grup stad, produktów rybołówstwa złowionych w wodach słodkich i produktów akwakultury: nazwa obszaru połowu lub produkcji zgodnie z art. 38 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 (12).

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).”;"

16)

skreśla się art. 68;

17)

art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Nie naruszając przepisów szczególnych dotyczących gatunków pelagicznych, o których mowa w art. 78–89 niniejszego rozporządzenia, które wyładowuje się luzem w celu przewiezienia do punktu pierwszego wprowadzenia do obrotu, przechowywania lub przetworzenia, odliczenie wody i lodu od łącznej masy nie przekracza 2 %. We wszystkich przypadkach odsetek dotyczący odliczenia wody i lodu odnotowuje się na dowodzie ważenia wraz z wpisem dotyczącym masy. Nie stosuje się odliczenia wody ani lodu w przypadku wyładunków do celów przemysłowych lub w odniesieniu do gatunków innych niż pelagiczne.”;

18)

art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 78

Zakres procedur ważenia dotyczących połowów śledzia, makreli, ostroboka i błękitka

Przepisy określone w niniejszej sekcji mają zastosowanie do ważenia połowów śledzia (Clupea harengus), makreli (Scomber scombrus), ostroboka (Trachurus spp.) i błękitka (Micromesistius poutassou) lub ich kombinacji, wyładowywanych w Unii Europejskiej lub przez unijne statki rybackie w państwach trzecich, złowionych:

a)

w przypadku śledzia w obszarach ICES: I, II, IIIa, IV, Vb, VI oraz VII;

b)

w przypadku makreli w obszarach ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV oraz wodach Unii objętych regulacjami CECAF;

c)

w przypadku ostroboka: w obszarach ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV i wodach Unii objętych regulacjami CECAF;

d)

w przypadku błękitka: w obszarach ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV i wodach UE objętych regulacjami CECAF;

jeżeli ilości na wyładunek przekraczają 10 ton.”;

19)

nagłówek art. 79 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 79

Porty ważenia połowów śledzia, makreli, ostroboka i błękitka”;

20)

art. 80 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

ilości w kilogramach wagi w relacji pełnej śledzia, makreli, ostroboka i błękitka zatrzymanych na burcie;”;

21)

art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Ilości śledzia, makreli, ostroboka i błękitka zatrzymane na burcie, które zgłoszono przed wyładunkiem zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia, są równe ilościom odnotowanym w dzienniku połowowym po jego wypełnieniu.”;

22)

nagłówek art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 83

Państwowe wagi najazdowe do ważenia świeżego śledzia, makreli, ostroboka i błękitka”;

23)

art. 85 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 85

Ważenie mrożonych ryb

Jeżeli waży się wyładowane ilości mrożonego śledzia, makreli, ostroboka i błękitka, masę mrożonych ryb wyładowanych w skrzynkach określa się w podziale na gatunki zgodnie z art. 73 niniejszego rozporządzenia.”;

24)

art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 86

Przechowywanie rejestrów ważenia

Wszystkie rejestry ważenia określone w art. 84 ust. 3 i art. 85 niniejszego rozporządzenia oraz kopie wszelkich dokumentów przewozowych w ramach planu kontroli lub wspólnego programu kontroli, o którym mowa w art. 79 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, przechowuje się przez co najmniej trzy lata.”;

25)

art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 88

Kontrole krzyżowe

Do czasu utworzenia komputerowych baz danych zgodnie z art. 109 rozporządzenia w sprawie kontroli właściwe organy przeprowadzają administracyjne kontrole krzyżowe dotyczące wszystkich wyładunków, porównując:

a)

ilości śledzia, makreli, ostroboka i błękitka w podziale na gatunki, podane w uprzednim powiadomieniu o wyładunku zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia, z ilościami odnotowanymi w dzienniku połowowym;

b)

ilości śledzia, makreli, ostroboka i błękitka w podziale na gatunki odnotowane w dzienniku połowowym z ilościami odnotowanymi w deklaracji wyładunkowej;

c)

ilości śledzia, makreli, ostroboka i błękitka w podziale na gatunki odnotowane w deklaracji wyładunkowej z ilościami odnotowanymi w deklaracji przejęcia lub dokumencie sprzedaży;

d)

obszar połowu odnotowany w dzienniku połowowym statku z danymi VMS dla danego statku.”;

26)

art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 89

Monitorowanie ważenia

1.   Ważenie połowów śledzia, makreli, ostroboka i błękitka ze statku monitoruje się w podziale na gatunki. W przypadku statków przepompowujących ryby na ląd monitoruje się ważenie całego rozładunku. W przypadku wyładunków mrożonego śledzia, makreli, ostroboka i błękitka liczy się wszystkie skrzynki i monitoruje się metodę obliczania średniej wagi netto skrzynek określoną w załączniku XVIII.

2.   Oprócz danych, o których mowa w art. 88 niniejszego rozporządzenia, kontroli krzyżowej poddawane są następujące dane:

a)

ilości śledzia, makreli, ostroboka i błękitka w podziale na gatunki odnotowane w rejestrach ważenia państwowych lub prywatnych wag najazdowych oraz ilości w podziale na gatunki odnotowane w deklaracji przejęcia lub dokumencie sprzedaży;

b)

ilości śledzia, makreli ostroboka i błękitka w podziale na gatunki odnotowane we wszelkich dokumentach przewozowych w ramach planu kontroli lub wspólnego programu kontroli, o którym mowa w art. 79 ust. 1 niniejszego rozporządzenia;

c)

numery rejestracyjne samochodów cystern odnotowane w rejestrze zgodnie z art. 84 ust. 2 lit. b) niniejszego rozporządzenia.

3.   Po zakończeniu rozładunku należy sprawdzić, czy na statku nie pozostały żadne ryby objęte przepisami szczególnymi niniejszej sekcji.

4.   Wszystkie działania monitorujące objęte niniejszym artykułem i artykułem 107 niniejszego rozporządzenia są dokumentowane. Dokumentacja ta przechowywana jest przez co najmniej trzy lata.”;

27)

w tytule IV nagłówek rozdziału III otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ III

Dokumenty sprzedaży oraz deklaracje przejęcia”;

28)

art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W dokumencie sprzedaży i deklaracji przejęcia podaje się liczbę osobników, o której mowa w art. 64 ust. 1 lit. f) i art. 66 ust. 3 lit. e) rozporządzenia w sprawie kontroli, jeżeli odnośna kwota jest zarządzana według osobników.”;

29)

art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 91

Formaty dokumentów sprzedaży oraz deklaracji przejęcia

1.   Państwa członkowskie określają format stosowany w celu wypełniania i przekazywania dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia przez zarejestrowanych nabywców, zarejestrowane aukcje lub inne podmioty lub osoby upoważnione przez państwa członkowskie oraz właściwe organy, o których mowa w art. 63 i 67 rozporządzenia w sprawie kontroli.

2.   Elementy danych, które zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane aukcje lub inne podmioty lub osoby upoważnione przez państwa członkowskie obowiązkowo odnotowują w swoich dokumentach sprzedaży lub deklaracjach przejęcia zgodnie z przepisami unijnymi, są również obowiązkowe w przypadku wymian między państwami członkowskimi.

3.   Dane określone w art. 111 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli, przekazywane w odniesieniu do działań w ciągu ostatnich 36 miesięcy przez państwo członkowskie, na którego terytorium nastąpiła pierwsza sprzedaż lub dokonano przejęcia, zostają udostępnione przez to państwo członkowskie na wniosek państwa członkowskiego bandery lub państwa członkowskiego, na którego terytorium dokonano wyładunku produktów rybołówstwa. Odpowiedź na wniosek zostanie wygenerowana automatycznie i przekazana bezzwłocznie.

4.   Państwa członkowskie:

a)

zapewniają, aby dane otrzymane zgodnie z niniejszym rozdziałem w postaci dostępnej do odczytu komputerowego były zapisywane i bezpieczne przechowywanie w skomputeryzowanych bazach danych przez co najmniej trzy lata;

b)

podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby dane były wykorzystywane tylko do celów określonych w niniejszym rozporządzeniu; oraz

c)

stosują wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony takich danych przed ich przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą, pogorszeniem jakości, rozpowszechnieniem lub dostępem do nich osób niepowołanych.

5.   W każdym z państw członkowskich jeden organ, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kontroli, jest odpowiedzialny za przekazywanie i odbieranie danych, zarządzanie nimi i przetwarzanie wszelkich danych objętych niniejszym rozdziałem.

6.   Państwa członkowskie dokonują wymiany danych adresowych organów, o których mowa w ust. 5, jak również podają te dane Komisji i wyznaczonemu przez nią organowi w ciągu trzech miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

7.   Wszelkie zmiany informacji, o których mowa w ust. 5 i 6, są przekazywane Komisji, wyznaczonemu przez nią organowi i innym państwom członkowskim, zanim staną się one skuteczne.”;

30)

art. 96 traci moc;

31)

art. 107 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 107

Inspekcja określonych wyładunków gatunków pelagicznych

W przypadku wyładunków śledzia, makreli, ostroboka i błękitka, o których mowa w art. 78 niniejszego rozporządzenia, właściwe organy państwa członkowskiego zapewniają, aby w pełni skontrolowano co najmniej 7,5 % wyładowanych ilości każdego gatunku oraz co najmniej 5 % wyładunków.”;

32)

art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 112

Kontrola produktów rybołówstwa objętych mechanizmami składowania

Urzędnicy sprawdzają, czy produkty rybołówstwa objęte mechanizmem składowania, o którym mowa w art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, spełniają warunki określone w art. 30 i w art. 67 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 (13).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.).”;"

33)

art. 126 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Jeżeli w odniesieniu do tej samej osoby fizycznej lub prawnej będącej właścicielem licencji wykryto co najmniej dwa poważne naruszenia przepisów w trakcie jednej inspekcji, liczba punktów przyznanych właścicielowi licencji połowowej zgodnie z ust. 1 wynosi maksymalnie 12 punktów za wszystkie te naruszenia.”;

34)

art. 131 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Jeżeli licencję połowową zawieszono lub cofnięto na stałe zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia, statek rybacki, którego dotyczy zawieszona lub cofnięta na stałe licencja połowowa, określa się w rejestrze krajowym, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, jako statek bez licencji połowowej. Taki statek rybacki określa się również w powyższy sposób w unijnym rejestrze floty rybackiej, o którym mowa w art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

2.   Cofnięcie na stałe licencji połowowej zgodnie z art. 129 ust. 2 niniejszego rozporządzenia nie wpływa na pułapy zdolności połowowej państwa członkowskiego wydającego licencję połowową, o których mowa w art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.”;

35)

w tytule VIII skreśla się rozdział I;

36)

art. 139 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.   Wielkość przekroczenia uprawnień do połowów określa się w odniesieniu do uprawnień do połowów dostępnych na końcu każdego danego okresu dla danego państwa członkowskiego, uwzględniając wymiany uprawnień do połowów zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przeniesienia kwot zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (14), ponowny przydział dostępnych uprawnień do połowów zgodnie z art. 37 rozporządzenia w sprawie kontroli oraz odliczenie uprawnień do połowów zgodnie z art. 105, 106 i 107 rozporządzenia w sprawie kontroli.

3.   Wymiana uprawnień do połowów zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do danego okresu nie jest dozwolona po ostatnim dniu pierwszego miesiąca po upływie tego okresu.

(14)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.).”;"

37)

w tytule IX dodaje się rozdział Ia w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ Ia

Zasady wymiany danych

Artykuł 146a

W niniejszym rozdziale ustanawia się szczegółowe zasady wymiany danych, o których mowa w art. 111 i 116 rozporządzenia w sprawie kontroli, a także zgłaszania danych dotyczących połowów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie kontroli oraz w art. 13 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (15).

Artykuł 146b

Definicje

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

a)

»warstwa transportowa« oznacza elektroniczną sieć służącą do wymiany danych dotyczących rybołówstwa, udostępnioną przez Komisję wszystkim państwom członkowskich i organowi przez nią wyznaczonemu do wymiany danych w sposób znormalizowany,

b)

»raport« oznacza informacje zapisane w formie elektronicznej,

c)

»komunikat« oznacza raport w jego formacie przesyłania danych,

d)

»wniosek« oznacza wiadomość elektroniczną zawierającą żądanie dotyczące zestawu raportów.

Artykuł 146c

Zasady ogólne

1.   Wszystkie komunikaty wymieniane są w oparciu o normę P1000 Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu (UN/CEFACT). Stosuje się jedynie pola danych, podstawowe elementy, obiekty i dobrze sformatowane wiadomości XML (Extensible Markup Language) zgodnie z definicją schematu XML (XSD) na podstawie katalogów norm UN/CEFACT.

2.   Formaty raportu są oparte na normach UN/CEFACT, o których mowa w załączniku XII, i są udostępniane w rejestrze danych referencyjnych (ang. Master Data Register) na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej.

3.   Schematu XSD i kodów z rejestru danych referencyjnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej rybołówstwu używa się w odniesieniu do wszystkich wiadomości.

4.   Datę i godzinę przekazuje się w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).

5.   Wszystkie raporty mają niepowtarzalny identyfikator raportu.

6.   Niepowtarzalny identyfikator rejsu połowowego w postaci czytelnej dla człowieka stosuje się do łączenia danych z dziennika połowowego z danymi z deklaracji wyładunkowej, deklaracji przeładunkowej, dokumentów sprzedaży, deklaracji przejęcia i dokumentów przewozowych.

7.   Raporty dotyczące unijnych statków rybackich zawierają numer identyfikacyjny statku, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 (16).

8.   Państwa członkowskie wykorzystują dokumenty wykonawcze dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej rybołówstwu do zapewnienia wymiany wiadomości.

Artykuł 146d

Przekazywanie komunikatów

1.   Wszystkie przekazy są w pełni automatyczne i bezpośrednie i odbywają się za pośrednictwem warstwy transportowej.

2.   Przed przekazaniem komunikatu nadawca powinien przeprowadzić automatyczną kontrolę, aby sprawdzić, czy komunikat jest prawidłowy zgodnie z minimalnymi zasadami walidacji i weryfikacji danych dostępnymi w rejestrze danych referencyjnych na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej.

3.   Odbiorca informuje nadawcę o odbiorze komunikatu, przekazując komunikat zwrotny oparty na UN/CEFACT P1000-1: Zasady ogólne. Komunikaty systemu monitorowania statków oraz odpowiedzi na wniosek nie otrzymują wiadomości zwrotnej.

4.   W przypadku usterki technicznej po stronie nadawcy i braku dalszej możliwości wymiany komunikatów, nadawca powiadamia wszystkich odbiorców o problemie. Nadawca podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia problemu. Wszystkie komunikaty, które muszą być dostarczone do odbiorców, są przechowywane do momentu usunięcia problemu.

5.   W przypadku usterki technicznej po stronie odbiorcy i braku dalszej możliwości odbioru komunikatów, odbiorca powiadamia wszystkich nadawców o problemie. Odbiorca podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia problemu.

6.   Po dokonaniu naprawy awarii systemu związanej z nadawcą, nadawca przekazuje możliwie jak najszybciej niewysłane wiadomości. Można zastosować procedurę ręczną.

7.   Po dokonaniu naprawy awarii systemu związanej z odbiorcą, brakujące informacje muszą być dostępne na żądanie. Można zastosować procedurę ręczną.

8.   Wszyscy nadawcy i odbiorcy komunikatów oraz Komisja ustanawiają procedury awaryjne w celu zapewnienia ciągłości działania.

Artykuł 146e

Korekty

Poprawki do raportów są rejestrowane w takim samym formacie jak oryginał raportu, ze wskazaniem, że raport został poprawiony w oparciu o UN/CEFACT P1000-1: Zasady ogólne.

Artykuł 146f

Wymiana danych VMS

1.   Dane VMS na temat pozycji statków należy przesyłać między państwami członkowskimi, jak również między państwami członkowskimi i Komisją lub wyznaczonym przez nią organem, w formacie pozycji statku w standardzie XSD opartym na normie UN/CEFACT P1000-7.

2.   Systemy państw członkowskich bandery są zdolne do wysyłania komunikatów z systemu monitorowania statków.

3.   Systemy państw członkowskich bandery są również w stanie odpowiadać na wnioski o dane z systemu monitorowania statków w odniesieniu do rejsów połowowych, które rozpoczęły się w ciągu poprzednich 36 miesięcy.

Artykuł 146g

Wymiana danych dotyczących działalności połowowej

1.   Dane z dzienników połowowych, uprzednich powiadomień, deklaracji przeładunkowych i deklaracji wyładunkowych, o których mowa w artykułach 15, 17, 22 i 24 rozporządzenia w sprawie kontroli, należy przesyłać między państwami członkowskimi, jak również między państwami członkowskimi i Komisją lub wyznaczonym przez nią organem, w formacie działalności połowowej w standardzie XSD opartym na normie UN/CEFACT P1000-3.

2.   Systemy państw członkowskich bandery są zdolne do wysyłania komunikatów z systemu monitorowania statków oraz są w stanie odpowiadać na wnioski o dane z systemu monitorowania statków w odniesieniu do działalności połowowej, która rozpoczęła się w ciągu poprzednich 36 miesięcy.

Artykuł 146h

Wymiana danych dotyczących sprzedaży

1.   Dane z dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia, o których mowa w artykułach 63 i 67 rozporządzenia w sprawie kontroli, należy przesyłać między państwami członkowskimi, jak również między państwami członkowskimi i Komisją lub wyznaczonym przez nią organem, w formacie sprzedaży w standardzie XSD opartym na normie UN/CEFACT P1000-5.

2.   Jeżeli dane z dokumentu przewozowego, o których mowa w art. 68 rozporządzenia w sprawie kontroli, są wymieniane między państwami członkowskimi, jak również między państwami członkowskimi i Komisją lub wyznaczonym przez nią organem, wykorzystywany do tego format jest również oparty na normie UN/CEFACT P 1000-5.

3.   Systemy państw członkowskich bandery są zdolne do przesyłania komunikatów z dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia oraz są w stanie udzielać odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia w odniesieniu do operacji przeprowadzonych w ciągu poprzednich 36 miesięcy.

Artykuł 146i

Przekazywanie zagregowanych danych na temat połowów

1.   Państwa członkowskie bandery stosują standard XSD oparty na normie UN/CEFACT P1000-12 jako format do przekazywania Komisji zagregowanych danych dotyczących połowów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie kontroli oraz w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008.

2.   Dane z raportu połowowego powinny być agregowane według miesięcy, w których gatunki zostały złowione.

3.   Raport połowowy oparty jest na wyładowanych ilościach. Jeżeli raport połowowy ma być przedkładany zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008 i zanim zostanie dokonany wyładunek, szacunkowy raport połowowy przekazuje się z adnotacją »zatrzymano na pokładzie«. Korektę z dokładnym wskazaniem masy i miejsca wyładunku przekazuje przed 15. dniem miesiąca następującego po wyładunku.

4.   Jeśli przepisy unijne nakładają wymóg wykazywania stad lub gatunków w raportach z połowów wielogatunkowych na różnych poziomach agregacji, stada te i gatunki zgłasza się jedynie w najbardziej szczegółowym z wymaganych sprawozdań.

Artykuł 146j

Zmiany do formatów XML i dokumenty wykonawcze

1.   Decyzje o zmianach w formatach XML i dokumentach wykonawczych, które należy stosować przy wszystkich elektronicznych wymianach danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy państwami członkowskimi, Komisją lub wyznaczonym przez nią organem, w tym zmianach wynikających z art. 146f, 146 g i 146h, Komisja podejmuje w porozumieniu z państwami członkowskimi.

2.   Zmiany, o których mowa w ust. 1, są wyraźnie określone w rejestrze danych referencyjnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej rybołówstwu i opatrzone datą wejścia tych zmian w życie. Takie zmiany nie wchodzą w życie przed upływem sześciu miesięcy i nie później niż 18 miesięcy po ich wprowadzeniu. Terminy określane są przez Komisję w porozumieniu z państwami członkowskimi.

(15)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33)."

(16)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 25).”;"

38)

art. 164 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja lub wyznaczony przez nią organ może, w ramach umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów zawieranych między Unią a państwami trzecimi lub w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem lub podobnych porozumień, w których Unia jest umawiającą się stroną lub współpracującym podmiotem niebędącym stroną, przekazywać pozostałym stronom przedmiotowych umów, organizacji lub porozumień istotne informacje dotyczące nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa lub poważnych naruszeń, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 oraz w art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli, pod warunkiem udzielenia zgody przez państwo członkowskie, które dostarczyło tych informacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (17).

(17)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).”;"

39)

skreśla się załącznik V;

40)

załącznik VI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

41)

załącznik VII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

42)

skreśla się załączniki VIII i IX;

43)

załącznik X zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

44)

załącznik XII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia;

45)

załącznik XXIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku V do niniejszego rozporządzenia;

46)

załącznik XXVI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia;

47)

załącznik XXVII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia;

48)

załącznik XXX zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia;

49)

skreśla się załącznik XXXI.

Artykuł 2

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 500/2001 traci moc.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 146d ust. 1 stosuje się jednak od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) 2015/812, pkt 5 załącznika XXX w sprawie poważnych naruszeń za niedopełnienie obowiązków wyładunku niewymiarowych ryb, stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (Dz.U. L 73 z 15.3.2001, s. 8).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/812 z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 i (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do obowiązku wyładunku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 (Dz.U. L 133 z 29.5.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK VI

WZÓR POŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW UNIJNYCH: DZIENNIKA POŁOWOWEGO, DEKLARACJI WYŁADUNKOWEJ I DEKLARACJI PRZEŁADUNKOWEJ

Image


ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK VII

WZÓR POŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW UNIJNYCH: DZIENNIKA POŁOWOWEGO, DEKLARACJI WYŁADUNKOWEJ I DEKLARACJI PRZEŁADUNKOWEJ

(MORZE ŚRÓDZIEMNE – DZIENNE REJSY POŁOWOWE)

Image


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK X

INSTRUKCJE DLA KAPITANÓW STATKÓW RYBACKICH ZOBOWIĄZANYCH DO WYPEŁNIANIA I PRZEDKŁADANIA DZIENNIKA POŁOWOWEGO, DEKLARACJI WYŁADUNKOWEJ LUB DEKLARACJI PRZEŁADUNKOWEJ

W dzienniku połowowym należy rejestrować co najmniej następujące ogólne informacje dotyczące działalności połowowej statku lub statków zgodnie z art. 14, 15, 21, 22, 23 i 24 rozporządzenia w sprawie kontroli oraz tytułem III rozdziały I, II i III niniejszego rozporządzenia, bez uszczerbku dla innych szczególnych elementów i zasad wymaganych przez przepisy prawa unijnego, krajowe organy państwa członkowskiego lub państwa trzeciego bądź przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem.

1.   INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DZIENNIKA POŁOWOWEGO

Kapitan (kapitanowie) obu statków prowadzących działania połowowe w parze prowadzą dziennik połowowy, wykazując ilości złowione i zatrzymane na burcie, w taki sposób, aby zapobiec podwójnemu policzeniu połowu.

W dzienniku w formie papierowej podczas tego samego rejsu połowowego obowiązkowe elementy danych są zapisywane na każdej stronie.

Informacje dotyczące statku rybackiego (statków) i daty dotyczące rejsu połowowego

Papierowy dziennik połowowy

Numer

referencyjny

Nazwa elementu danych

(O = Obowiązkowe)

(F = Fakultatywne)

(OW = Obowiązkowe warunkowo, jeżeli dotyczy)

Opis lub czas, który należy zapisać

(1)

Nazwa statku rybackiego (statków) (O)

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy/międzynarodowe radiowe sygnały wywoławcze (O)

Numer/numery CFR (O)

Numer/numery GFCM, ICCAT (OW)

W przypadku operacji połowowych prowadzonych w parze dokumentowane są także te same informacje dotyczące drugiego statku rybackiego.

Informacje te są zapisywane w papierowym dzienniku połowowym poniżej informacji dotyczących statku, dla którego prowadzony jest dziennik połowowy.

Numer identyfikacyjny statku w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty (CFR) to niepowtarzalny numer przypisany statkowi unijnemu przez państwo członkowskie, gdy statek ten wchodzi do floty unijnej po raz pierwszy (1).

Numer w rejestrze GFCM lub ICCAT wpisuje się w przypadku statków rybackich prowadzących regulowaną działalność połowową poza wodami Unii (OW).

(2)

Oznaka rybacka (O)

Litery i cyfry stanowiące oznakę rybacką umieszczone są na burcie statku.

W przypadku operacji połowowych prowadzonych w parze dokumentowane są także te same informacje dotyczące drugiego statku rybackiego.

(3)

Imię i nazwisko oraz adres kapitana (O)

Należy podać nazwisko, imię i dokładny adres kapitana (ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, nazwa państwa członkowskiego lub państwa trzeciego).

W przypadku operacji połowowych prowadzonych w parze dokumentowane są także te same informacje dotyczące drugiego statku rybackiego.

(4)

Data, godzina i port wyjścia (O)

Należy wpisać do papierowego dziennika połowowego przed wyjściem statku rybackiego z portu. Datę należy zapisać w formacie dd-mm-rrrr, a godzinę w gg-mm czasu lokalnego.

Elektroniczny komunikat wyjścia należy wysłać przed wyjściem statku rybackiego z portu. Datę i godzinę należy zapisać w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).

W przypadku elektronicznego dziennika połowowego port należy zapisać przy użyciu kodów publikowanych na stronie zawierającej rejestr danych referencyjnych (ang. Master Data Register) na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej.

(5)

Data, godzina i port powrotu (O)

Należy wpisać do papierowego dziennika połowowego przed wejściem statku rybackiego do portu. Datę należy zapisać w formacie dd-mm-rrrr, a przypuszczalną godzinę w gg-mm czasu lokalnego.

Elektroniczny komunikat powrotu do portu należy wysłać przed wejściem statku rybackiego do portu. Datę i godzinę należy zapisać w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).

W przypadku elektronicznego dziennika połowowego port należy zapisać przy użyciu kodów publikowanych na stronie zawierającej rejestr danych referencyjnych (ang. Master Data Register) na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej.

(6)

Data, godzina i port wyładunku, jeżeli inne niż w pkt 5 (O)

Należy zapisać w dzienniku połowowym statku rybackiego przed wejściem do portu wyładunku. Datę należy zapisać w formacie dd-mm-rrrr, a przypuszczalną godzinę w gg-mm czasu lokalnego (w dzienniku papierowym) lub w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) w przypadku elektronicznego dziennika połowowego.

W przypadku elektronicznego dziennika połowowego port należy zapisać przy użyciu kodów publikowanych na stronie zawierającej rejestr danych referencyjnych (ang. Master Data Register) na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej.

(7)

Data, godzina i miejsce przeładunku;

Nazwa, oznaka rybacka i międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy, bandera, numer CFR lub numer IMO oraz port i kraj przeznaczenia przyjmującego statku rybackiego (O)

W papierowym dzienniku połowowym wypełnia się przed rozpoczęciem operacji przeładunku.

Datę należy zapisać w formacie dd-mm-rrrr, a godzinę w gg-mm czasu lokalnego (w dzienniku papierowym) lub w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) w przypadku elektronicznego dziennika połowowego.

W przypadku elektronicznego dziennika połowowego port należy zapisać przy użyciu kodów publikowanych na stronie zawierającej rejestr danych referencyjnych (ang. Master Data Register) na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Nazwę państwa trzeciego należy zapisać za pomocą kodów państw ISO-3166 3-alfa.

Numer CFR należy wpisać w odniesieniu do statków unijnych. Numer IMO należy wpisać w odniesieniu do statków państw trzecich.

Jeżeli wymagane jest podanie pozycji geograficznej, szerokość i długość geograficzną zapisuje się w stopniach i minutach w przypadku, gdy nie jest wykorzystywany system GPS, a jeśli urządzenie GPS jest używane – w stopniach i minutach w układzie dziesiętnym (w formacie WGS 84).

Informacje dotyczące narzędzi połowowych

(8)

Rodzaj narzędzi (O)

Należy wskazać rodzaj narzędzia, stosując kod z kolumny 1 załącznika XI.

(9)

Rozmiar oczka sieci (O)

Rozmiar oczka sieci należy podać w mm (po rozciągnięciu)

(10)

Wymiary narzędzi (O)

Wymiary narzędzia, takie jak wielkość i liczba, należy podać zgodnie z charakterystyką zawartą w kolumnie 2 załącznika XI.

(11)

Data (O)

Datę każdego dnia na morzu należy umieścić w nowym wierszu (w papierowym dzienniku połowowym) lub rejestrze (w dzienniku elektroniczny). Odpowiada ona każdemu dniowi spędzonemu na morzu.

W stosownych przypadkach datę każdej operacji połowowej należy umieścić w nowym wierszu.

(12)

Liczba operacji połowowych (O)

Liczbę operacji połowowych należy podać zgodnie z charakterystyką zawartą w kolumnie 3 załącznika XI.

(13)

Czas prowadzenia połowów (F)

Czasu wydawania i wybierania narzędzia (OW)

Głębokość połowu (OW)

Łączny czas (F)

Łączny czas przeznaczony na wszelkie działania związane z operacjami połowowymi (poszukiwaniem ryb, wydawaniem, holowaniem i wybieraniem narzędzi czynnych, stawianiem, pozostawaniem w wodzie, wybieraniem lub przestawianiem narzędzi biernych oraz usuwaniem wszelkich połowów z narzędzia połowowego lub sieci bądź z sadzy wykorzystywanej w transporcie do sadz służących do tuczu i hodowli) podaje się w minutach i odpowiada on liczbie godzin spędzonych na morzu pomniejszonej o czas poświęcony na dotarcie na łowisko i powrót z niego, przemieszczanie się między łowiskami, manewry omijania, brak aktywności i oczekiwanie na naprawę.

Czas wydawania i wybierania narzędzia połowowego należy zapisać w formacie gg-mm czasu lokalnego (w dzienniku papierowym) lub w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) w przypadku elektronicznego dziennika połowowego.

Głębokość połowów jest rejestrowana jako średnia głębokość w metrach.

(14)

Pozycja oraz geograficzny obszar połowowy (O)

Odpowiedni obszar geograficzny połowu należy wskazać jako obszar, na którym dokonano większości połowu, odwołując się do najbardziej szczegółowego poziomu, jeśli jest dostępny.

Przykłady:

 

W wodach północno-wschodniego Atlantyku (obszar FAO 27) aż do rejonu ICES oraz prostokąta statystycznego (np. IVa 41E 7, VIIIb 20E 8). Prostokąty statystyczne ICES tworzą siatkę, która obejmuje obszar między 36° N a 85° 30′ N oraz 44° W a 68° 30′ E. Poziome pasy o interwałach 30′ szerokości geograficznej są ponumerowane (dwucyfrowo) od 01 do 99. Pionowe kolumny o interwałach 1° długości geograficznej są oznaczone kodem systemu alfanumerycznego, począwszy od A0 z zastosowaniem różnych liter dla każdego bloku 10°, aż do M 8, z wyjątkiem I.

 

Na wodach morskich Morza Śródziemnego i Czarnego (obszar FAO 37) aż do podobszarów geograficznych GFCM oraz prostokąta statystycznego (np. 7 M27B9). Oznaczeniem liczbowym prostokąta w siatce statystycznej GFCM jest pięciocyfrowy kod: (i) szerokości geograficznej odpowiada trzycyfrowy kod (składający się z jednej litery i dwóch liczb). Maksymalny zakres obejmuje od M00 (30° N) do M34 (47° 30′ N); (ii) długości geograficznej odpowiada kod złożony z litery i liczby. Litery obejmują zakres od A do J, a zakresu liczb odnoszący się do każdej litery od 0 do 9. Maksymalny zakres obejmuje od A0 (6° W) do J5 (42° E).

 

W wodach północno-zachodniego Atlantyku obejmujących obszar NAFO (obszar FAO 21) oraz w wodach środkowo-wschodniego Atlantyku obejmujących obszar CECAF (obszar FAO 34), aż do rejonu lub podrejonu FAO (np. 21.3.M lub 34.3.5).

 

W odniesieniu do pozostałych obszarów FAO, do podobszaru FAO, w przypadku gdy jest dostępny (np. FAO 31 w przypadku środkowo-zachodniego Atlantyku oraz FAO 51.6 w przypadku zachodniej części Oceanu Indyjskiego).

Można jednak wprowadzać do dziennika połowowego wpisy fakultatywne dotyczące wszystkich statystycznych prostokątów, w których statek rybacki dokonał połowów w danym dniu (F).

W obszarach GFCM oraz ICCAT należy także odnotowywać pozycję geograficzną (szerokość/długość geograficzna) każdej operacji połowowej lub pozycję statku w południe, jeżeli w danym dniu nie prowadzono połowów.

Jeżeli wymagane jest podanie pozycji geograficznej, szerokość i długość geograficzną zapisuje się w stopniach i minutach w przypadku, gdy nie jest wykorzystywany system GPS, a jeśli urządzenie GPS jest używane – w stopniach i minutach w układzie dziesiętnym (w formacie WGS 84).

Obszar połowowy państwa trzeciego, regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem i morze pełne: należy wskazać strefę lub strefy połowowe państw trzecich lub obszar bądź obszary objęte regulacją regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem na wodach nieobjętych zwierzchnictwem bądź jurysdykcją jakiegokolwiek państwa lub regulacją regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, używając kodów państw ISO-3166 3-alfa i innych kodów opublikowanych w rejestrze danych referencyjnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej rybołówstwu, np. NOR = Norwegia, NAFO = XNW, NEAFC = XNE i XIN w odniesieniu do morza pełnego.

(15)(16)

Połowy złowione i zatrzymane na burcie (O)

Do oznaczania gatunków należy stosować kody FAO 3-alfa.

Połów każdego z gatunków należy podać w kilogramach ekwiwalentu masy w relacji pełnej.

Należy zarejestrować wszystkie ilości każdego gatunku złowionego i zatrzymanego na burcie powyżej 50 kg ekwiwalentu masy w relacji pełnej. Próg 50 kg ma zastosowanie od chwili, gdy złowiona masa danego gatunku przekroczy 50 kg. Ilości te obejmują ilości przeznaczone do spożycia przez załogę statku.

Połowy wymiarowe są rejestrowane z wykorzystaniem kodów ogólnych LSC (ang. legally size catches).

Połowy poniżej minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony należy rejestrować oddzielnie od połowów wymiarowych przy użyciu kodu ogólnego BMS (ang. below minimum size).

Jeżeli połów jest przechowywany w koszach, skrzynkach, beczkach, kartonach, workach, torbach, blokach lub innych pojemnikach, masę netto stosowanej jednostki należy podać w kilogramach masy w relacji pełnej oraz podać dokładną liczbę wykorzystanych jednostek.

Ewentualnie masę połowu zatrzymanego na burcie w takich jednostkach można podać w kilogramach masy w relacji pełnej (F).

W Morzu Bałtyckim (tylko w odniesieniu do łososia) oraz w obszarze GFCM (wyłącznie w odniesieniu do tuńczyka, włócznika i rekinów masowo migrujących) lub,w stosownych przypadkach, w innych obszarach, rejestruje się również liczbę ryb złowionych w ciągu dnia.

Jeżeli liczba rubryk jest niewystarczająca, należy wykorzystać nową stronę.

(15)(16)

Oszacowanie odrzutów (O)

Do oznaczania gatunków należy stosować kody FAO 3-alfa.

Odrzuty każdego z gatunków należy podać w kilogramach ekwiwalentu masy w relacji pełnej.

Gatunki niepodlegające obowiązkowi wyładunku:

 

Odrzuty wszelkich gatunków w ilości powyżej 50 kg ekwiwalentu masy w relacji pełnej należy rejestrować, stosując zasady dotyczące rejestrowania połowów z wykorzystaniem kodu ogólnego DIS.

 

W ten sam sposób należy podać również odrzuty gatunków złowionych do wykorzystania jako żywa przynęta, które zostały zapisane w dzienniku połowowym.

Gatunki objęte zwolnieniem z obowiązku wyładunku  (2):

 

Odrzuty każdego z gatunków należy w całości rejestrować, stosując zasady dotyczące rejestrowania połowów z wykorzystaniem kodu ogólnego DIS.

 

Odrzuty każdego z gatunków, do których wyraźnie stosują się wyłączenia de minimis , są w całości rejestrowane zgodnie z zasadami ustanowionymi w odniesieniu do rejestrowania połowów oddzielnie od pozostałych ilości odrzutów za pomocą kodu ogólnego DIM.

(15)(16)

Połowy, przypadkowe przyłowy i uwolnienia innych organizmów lub zwierząt morskich (O)

W obszarze GFCM należy również rejestrować następujące informacje oddzielnie w odniesieniu do każdego połowu lub przyłowu:

dokonywane każdego dnia połowy korala czerwonego, w tym działalność połowowa według obszaru i głębokości,

przypadkowe przyłowy i uwolnienia ptaków morskich,

przypadkowe przyłowy i uwolnienia mniszek śródziemnomorskich,

przypadkowe przyłowy i uwolnienia żółwi morskich,

przypadkowe przyłowy i uwolnienia waleni.

W stosownych przypadkach uwolnienia zwierząt morskich do morza rejestruje się za pomocą kodu ogólnego RET.

Należy stosować kody FAO 3-alfa lub – w przypadku gdy są niedostępne – kody publikowane w rejestrze danych referencyjnych na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej.

2.   INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DEKLARACJI WYŁADUNKOWEJ/PRZEŁADUNKOWEJ

W przypadku wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa, które zważono z użyciem systemów zatwierdzonych przez właściwe organy państw członkowskich na statku rybackim dokonującym połowów, przekazującym albo odbierającym, wówczas należy podać w deklaracji wyładunkowej lub przeładunkowej faktyczną masę ilości wyładowanych lub przeładowanych w kilogramach masy produktu, z podziałem na gatunki, podając jednocześnie:

a)

postać ryb (pozycja (17) w papierowym dzienniku połowowym), stosując kody zawarte w tabeli 1 w załączniku I (O);

b)

jednostkę miary dla wyładowywanych lub przeładowywanych ilości (pozycja 18 w papierowym dzienniku połowowym); należy podać wagę jednostki w kilogramach masy produktu. Jednostka ta może być inna niż zarejestrowana w dzienniku połowowym (O);

c)

całkowitą masę w podziale na gatunki wyładowane lub przeładowane (pozycja 19 w papierowym dzienniku połowowym); należy podać masę ilości każdego gatunku faktycznie wyładowanych lub przeładowanych (O).

Połowy wymiarowe są rejestrowane z wykorzystaniem kodów ogólnych LSC (ang. legally size catches). Połowy poniżej minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony należy rejestrować oddzielnie od połowów wymiarowych przy użyciu kodu ogólnego BMS (ang. below minimum size). Do oznaczenia gatunków należy stosować kody FAO 3-alfa,

d)

masa powinna odpowiadać masie wyładowanego produktu, tj. po jakimkolwiek przetworzeniu na pokładzie. Właściwe organy w państwie członkowskim stosują współczynniki przekształcenia w celu obliczenia odpowiedniej masy w relacji pełnej zgodnie z art. 49 niniejszego rozporządzenia,

e)

podpis kapitana (pozycja 20 w papierowym dzienniku połowowym) (O),

f)

podpis oraz nazwisko i adres agenta i obserwatora w stosownych przypadkach (pozycja 21 w papierowym dzienniku połowowym),

g)

odpowiedni geograficzny obszar połowu: obszar, podobszar i podrejon FAO, rejon ICES, NAFO, podobszar NEAFC, obszar CECAF, podobszar GFCM lub obszar połowowy państwa trzeciego (pozycja 22 w papierowym dzienniku połowowym). Należy stosować w taki sam sposób jak w przypadku informacji o pozycji i obszarze geograficznym, o których mowa powyżej (O).

3.   DODATKOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTROWANIA NAKŁADU POŁOWOWEGO W DZIENNIKU POŁOWOWYM

Kapitanowie unijnych statków rybackich rejestrują w dzienniku połowowym następujące informacje dodatkowe dotyczące czasu spędzonego na łowiskach objętych systemem zarządzania nakładem połowowym:

a)

wszystkie informacje wymagane w tej sekcji należy zapisywać w papierowym dzienniku połowowym pomiędzy pozycjami 15 i 16;

b)

czas należy rejestrować jako uniwersalny czas koordynowany (UTC);

c)

szerokość i długość geograficzną zapisuje się w stopniach i minutach w przypadku, gdy nie jest wykorzystywany system GPS, a jeśli urządzenie GPS jest używane – w stopniach i minutach w układzie dziesiętnym (w formacie WGS 84);

d)

nazwy gatunków ryb należy rejestrować za pomocą kodów FAO alfa-3.

3.1.   Informacje dotyczące nakładu połowowego

a)   Przepływanie przez strefę nakładu połowowego

Jeżeli uprawniony statek rybacki przepływa przez strefę nakładu połowowego bez prowadzenia działalności połowowej w tej strefie, należy wypełnić dodatkową rubrykę w papierowym dzienniku połowowym lub wypełnić deklarację elektroniczną. Należy podać następujące informacje:

data,

strefa nakładu połowowego,

daty i czas każdego wpłynięcia/wypłynięcia,

pozycja w momencie każdego wpłynięcia i wypłynięcia z podaniem szerokości i długości geograficznej,

połów zatrzymany na burcie w chwili wpłynięcia, w podziale na gatunki,

wyraz »przepływanie«.

b)   Wpłynięcie do strefy nakładu połowowego

Jeżeli statek rybacki wpływa do strefy nakładu połowowego, w której prawdopodobnie będzie prowadził działalność połowową, należy wypełnić dodatkową rubrykę w papierowym dzienniku połowowym lub wypełnić deklarację elektroniczną. Należy podać następujące informacje:

data,

wyraz »wpłynięcie«,

strefa nakładu połowowego,

pozycja z podaniem szerokości i długości geograficznej,

godzina wpłynięcia,

połów zatrzymany na burcie w chwili wpłynięcia, w podziale na gatunki, oraz

gatunki docelowe.

c)   Wypłynięcie ze strefy nakładu połowowego

Jeżeli statek rybacki opuszcza strefę nakładu połowowego, w której prowadził działalność połowową, i jeżeli wpływa do innej strefy nakładu połowowego, w której również ma zamiar prowadzić działalność połowową, należy wypełnić dodatkową rubrykę w papierowym dzienniku połowowym lub wypełnić deklarację elektroniczną. Należy podać następujące informacje:

data,

wyraz »wpłynięcie«,

pozycja z podaniem szerokości i długości geograficznej,

nowa strefa nakładu połowowego,

godzina wypłynięcia/wpłynięcia,

połów zatrzymany na burcie w chwili wypłynięcia/wpłynięcia, w podziale na gatunki, oraz

gatunki docelowe.

Jeżeli statek rybacki opuszcza strefy nakładu połowowego, w której prowadził działalność połowową, oraz jeśli statek nie będzie prowadził dalej takiej działalności w tej strefie nakładu połowowego, należy wypełnić dodatkową rubrykę w papierowym dzienniku połowowym lub wypełnić deklarację elektroniczną. Należy podać następujące informacje:

data,

wyraz »wypłynięcie«,

pozycja z podaniem szerokości i długości geograficznej,

strefa nakładu połowowego,

godzina wypłynięcia,

połów zatrzymany na burcie w chwili wypłynięcia, w podziale na gatunki, oraz

gatunki docelowe.

d)   Połowy międzystrefowe  (3)

Jeżeli statek rybacki prowadzi połowy międzystrefowe, należy wypełnić dodatkową rubrykę w papierowym dzienniku połowowym lub wypełnić deklarację elektroniczną. Należy podać następujące informacje:

data,

wyraz »międzystrefowy«,

czas pierwszego wypłynięcia i strefa nakładu połowowego,

pozycja pierwszego wpłynięcia z podaniem szerokości i długości geograficznej,

czas ostatniego wpłynięcia i strefa nakładu połowowego,

pozycja ostatniego wypłynięcia z podaniem szerokości i długości geograficznej,

połów zatrzymany na burcie w chwili wypłynięcia/wpłynięcia, w podziale na gatunki, oraz

gatunki docelowe.

e)   Informacje dodatkowe dotyczące statków rybackich wykorzystujących narzędzia bierne

jeżeli statek rybacki wystawia lub przestawia narzędzia bierne, należy podać następujące informacje:

data,

strefa nakładu połowowego,

pozycja z podaniem szerokości i długości geograficznej,

wyrazy »wystawianie« lub »przestawianie«,

godzina;

po zakończeniu przez statek operacji połowowych z wykorzystaniem narzędzi biernych:

data,

strefa nakładu połowowego,

pozycja z podaniem szerokości i długości geograficznej,

wyraz »zakończenie«,

godzina.

3.2.   Informacje dotyczące komunikatów o ruchach statków

Jeżeli od statku rybackiego prowadzącego działalność połowową wymaga się przekazywania właściwym organom raportu połowowego zgodnie z art. 28 rozporządzenia w sprawie kontroli, wówczas oprócz informacji, o których mowa w pkt 3.1, należy wpisać następujące informacje:

a)

data i godzina komunikatu,

b)

pozycja geograficzna statku rybackiego, z podaniem szerokości i długości geograficznej,

c)

środki łączności oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, nazwa stacji radiowej, z jakiej korzystano, oraz

d)

adresat lub adresaci komunikatu.”


(1)  O którym mowa w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 25).

(2)  O których mowa w art. 15 ust. 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/812 z dnia 20 maja 2015 r., w szczególności:

gatunki, których poławianie jest zakazane i które zostały jako takie zdefiniowane w unijnym akcie prawnym przyjętym w obszarze wspólnej polityki rybołówstwa;

gatunki, co do których dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, przy uwzględnieniu cech narzędzia połowowego, praktyk połowowych i danego ekosystemu;

połowy podlegające wyłączeniom de minimis;

ryby wykazujące uszkodzenia spowodowane przez drapieżniki.

(3)  Statki rybackie pozostające w strefie nakładu połowowego w obrębie pięciu mil morskich po obu stronach linii oddzielającej dwie strefy nakładu połowowego odnotowują pierwsze wpłynięcie i ostatnie wypłynięcie w ciągu 24 godzin.


ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK XII

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH

Format elektronicznej wymiany danych opiera się na normie UN/CEFACT P 1000. Wymiany informacji dotyczących podobnej działalności są pogrupowane w dziedziny i określone w dokumentach zawierających specyfikacje wymagań dotyczących działalności (ang. Business Requirements Specifications, BRS).

Normy są dostępne w odniesieniu do:

 

P 1000 – 1; Zasady ogólne,

 

P 1000 – 3; Domena Działalność połowowa,

 

P 1000 – 5; Domena Obrót,

 

P 1000 – 7; Domena Pozycja statku,

 

P 1000 – 12; Domena Zagregowane dane na temat połowów.

Dokumenty BRS i tłumaczenia w postaci nadającej się do odczytu komputerowego (XMD) są dostępne w rejestrze danych referencyjnych na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej. Dokumenty dotyczące stosowania, których należy użyć w celu wymiany danych, są również dostępne na tej stronie.”


ZAŁĄCZNIK V

„ZAŁĄCZNIK XXIII

WYKAZ INFORMACJI WYMAGANYCH DO CELÓW SPRAWOZDAŃ Z NADZORU DOTYCZĄCYCH OBSERWACJI NA MORZU I WYKRYWANIA STATKÓW RYBACKICH

Informacje ogólne

1.

dane referencyjne sprawozdania z nadzoru,

2.

data i godzina obserwacji lub wykrycia (UTC),

3.

państwo członkowskie pochodzenia i nazwa pojedynczego organu,

4.

typ i identyfikacja jednostki nadzorującej,

5.

pozycja i umiejscowienie jednostki nadzorującej w momencie obserwacji lub wykrycia.

Dane dotyczące statku rybackiego

6.

państwo bandery,

7.

nazwa,

8.

port rejestracji i oznaka rybacka,

9.

międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy,

10.

numer IMO,

11.

numer we wspólnotowym rejestrze floty rybackiej,

12.

opis,

13.

rodzaj,

14.

początkowa pozycja i umiejscowienie w czasie obserwacji lub wykrycia,

15.

początkowy kurs i prędkość w czasie obserwacji lub wykrycia,

16.

działalność.

Inne informacje

17.

środek obserwacji lub wykrycia,

18.

kontakt ze statkiem,

19.

szczegóły dotyczące łączności ze statkiem,

20.

forma rejestrowania obserwacji/wykrycia,

21.

uwagi,

22.

załączniki,

23.

urzędnik sporządzający sprawozdanie i podpis.

Instrukcje wypełniania sprawozdań z nadzoru:

1.

Informacje należy przedstawić w sposób możliwie wyczerpujący.

2.

Pozycja z podaniem szerokości i długości geograficznej oraz szczegółowa lokalizacja (rejon ICES, podobszar geograficzny GFCM, podobszar NAFO, NEAFC lub CECAF, obszar, podobszar i rejon FAO oraz na lądzie, port).

3.

Państwo bandery, nazwa statku, port rejestracji, oznaka rybacka, międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy i numer IMO: należy wpisać na podstawie tego, co dostrzeżono lub wykryto na temat statku lub tego, co zaobserwowano, bądź na podstawie kontaktu radiowego ze statkiem (należy podać źródło uzyskanych informacji).

4.

Opis statku (jeśli zaobserwowano go wzrokowo): oznakowanie wyróżniające, o ile występuje: określić, czy nazwa i port rejestracji statku są widoczne czy nie. Odnotować kolor kadłuba i nadbudowy, liczbę masztów, położenie mostka oraz wysokość komina itp.

5.

Rodzaj statku i narzędzi połowowych, zgodnie z tym, co zaobserwowano: np. taklowiec, trawler, holownik, statek przetwórnia, statek transportowy (międzynarodowa standardowa klasyfikacja statystyczna statków rybackich FAO).

6.

Działania podejmowane przez zaobserwowany lub wykryty statek, zależnie od sytuacji: należy odnotować każdy rodzaj działalności: czy statek prowadził połów, wystawiał lub wybierał narzędzia połowowe, dokonywał przeładunku lub przenoszenia, prowadził operację holowania, przepływał tranzytem, kotwiczył lub wykonywał jakiekolwiek inne czynności (należy wyszczególnić jakie), wraz z datą, godziną, pozycją, kursem i prędkością statku w odniesieniu do każdego rodzaju działalności.

7.

Środek obserwacji lub wykrycia, zależnie od sytuacji: opis sposobu dokonania obserwacji lub wykrycia, np. za pomocą środków wizualnych, VMS, radiolokacyjnych, odsłuchu radiowego, innych (należy szczegółowo określić).

8.

Kontakt ze statkiem: potwierdzić, czy nawiązano kontakt ze statkiem (tak/nie), oraz wskazać środki łączności (radiowej lub inne; należy szczegółowo określić).

9.

Szczegóły dotyczące komunikacji ze statkiem: należy streścić wszelkie rozmowy ze statkiem przeprowadzone przez radio, podając imię i nazwisko, obywatelstwo i stanowisko podane przez osobę lub osoby z obserwowanego/wykrytego statku, z którymi nawiązano kontakt.

10.

Forma rejestrowania obserwacji/wykrycia: należy wskazać, czy obserwacja lub wykrycie zostało zarejestrowane za pomocą fotografii, nagrań wideo, audio lub sprawozdania pisemnego.

11.

Uwagi: należy odnotować wszelkie inne uwagi.

12.

Załączniki: należy załączyć – jeżeli jest dostępne – zdjęcie lub szkic statku (należy narysować sylwetkę statku, wskazując wszelkie wyróżniające elementy konstrukcji, sylwetkę, maszty i oznaczenia, które mogą posłużyć do jego identyfikacji).

Szczegółowe instrukcje, do których należy się stosować przy wypełnianiu sprawozdania, są dostępne na stronie zawierającej rejestr danych referencyjnych na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zasady elektronicznej wymiany sprawozdań z nadzoru:

Format XSD na potrzeby elektronicznej wymiany sprawozdań z nadzoru jest dostępny na stronie zawierającej rejestr danych referencyjnych na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej. Dokumenty dotyczące stosowania, których należy użyć w celu wymiany danych, są również dostępne na tej stronie.”


ZAŁĄCZNIK VI

„ZAŁĄCZNIK XXVI

FORMAT SPRAWOZDANIA OBSERWATORA KONTROLI

DANE OBSERWATORA

Imię i nazwisko

 

Wyznaczony przez (właściwy organ)

 

Delegowany przez (organ zatrudniający)

 

Data rozpoczęcia

 

Data zakończenia

 


INFORMACJE DOT. STATKU RYBACKIEGO

Rodzaj

 

Państwo bandery

 

Nazwa

 

Numer we wspólnotowym rejestrze floty rybackiej

 

Oznaka rybacka

 

IRCS

 

Numer IMO

 

Moc napędowa silnika

 

Długość całkowita

 


RODZAJ POSIADANYCH NARZĘDZI POŁOWOWYCH

1.

 

2.

 

3.

 


NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS REJSU W TRAKCIE OBSERWACJI

1.

 

2.

 

3.

 


INFORMACJE DOT. OPERACJI POŁOWOWYCH

Numer ref. operacji połowowej (w stosownych przypadkach)

 

Data

 

Rodzaj zastosowanych narzędzi

 

Wymiary

 

Rozmiar oczka sieci

 

Zamocowane wyposażenie dodatkowe

 

Godzina rozpoczęcia operacji

Godzina zakończenia operacji

 

Pozycja w momencie rozpoczęcia operacji

 

Głębokość w momencie rozpoczęcia operacji

 

Głębokość w momencie zakończenia operacji

 

Pozycja w momencie zakończenia operacji

 


POŁOWY

Gatunek

Zatrzymano

Odrzucono

Szacowana ilość każdego gatunku w kg ekwiwalentu masy w relacji pełnej

Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony

 

 

 

Poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony

 

 

 

Szacowana ilość gatunku docelowego w kg ekwiwalentu masy w relacji pełnej

Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony

 

 

 

Poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony

 

 

 

Szacowana ilość gatunku docelowego w kg ekwiwalentu masy w relacji pełnej

Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony

 

 

 

Poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony

 

 

 

Szacowana masa całkowita połowu w kg ekwiwalentu masy w relacji pełnej

Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony

 

 

 

Poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony

 

 

 

DOSTRZEŻONE PRZYPADKI NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW
KOŃCOWE PODSUMOWANIE REJSU

PODPIS OBSERWATORA

DATA”


ZAŁĄCZNIK VII

„ZAŁĄCZNIK XXVII

SPRAWOZDANIA Z INSPEKCJI

MINIMUM INFORMACJI WYMAGANYCH W CELU WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z INSPEKCJI

Instrukcje wypełniania sprawozdań z inspekcji:

Informacje należy przedstawić w sposób możliwie wyczerpujący Informacje należy podawać stosownie do sytuacji i w zależności od ich dostępności. Szczegółowe instrukcje, do których należy się stosować przy wypełnianiu sprawozdania, są dostępne na stronie zawierającej rejestr danych referencyjnych na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zasady elektronicznej wymiany sprawozdań z inspekcji:

Format XSD na potrzeby elektronicznej wymiany sprawozdań z inspekcji jest dostępny na stronie zawierającej rejestr danych referencyjnych na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej. Dokumenty dotyczące stosowania, których należy użyć w celu wymiany danych, są również dostępne na tej stronie.

MODUŁ 1: INSPEKCJA STATKU RYBACKIEGO NA MORZU

1.

Dane referencyjne sprawozdania z inspekcji  (1)

2.

Państwo członkowskie i organ dokonujący inspekcji  (1)

3.

Statek inspekcyjny (bandera, nazwa i zewnętrzny numer rejestracyjny) (1)

4.

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (1)

5.

Data rozpoczęcia inspekcji (1)

6.

Godzina rozpoczęcia inspekcji (1)

7.

Data zakończenia inspekcji (1)

8.

Godzina zakończenia inspekcji (1)

9.

Pozycja statku inspekcyjnego (długość, szerokość geograficzna) (1)

10.

Położenie statku inspekcyjnego (szczegółowo wskazany obszar połowowy) (1)

11.

Inspektor odpowiadający za inspekcję (1)

12.

Obywatelstwo

13.

Inspektor 2 (1)

14.

Obywatelstwo

15.

Dane statku rybackiego będącego przedmiotem inspekcji (nazwa, oznaka rybacka, bandera)  (1)

16.

Pozycja i umiejscowienie statku, jeśli inne niż statku inspekcyjnego (długość, szerokość geograficzna, szczegółowo wskazany obszar połowowy) (1)

17.

Rodzaj statku rybackiego (1)

18.

Numer świadectwa rejestracji (1)

19.

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (1)

20.

Numer IMO (1)

21.

Numer we wspólnotowym rejestrze floty rybackiej (1)

22.

Informacje dot. właściciela (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (1)

23.

Informacje dot. czarterującego (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (1)

24.

Informacje dot. agenta (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (1)

25.

Informacje dot. kapitana (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (1)

26.

Wywołanie radiowe przed wejściem na pokład

27.

Dziennik połowowy statku wypełniony przed inspekcją

28.

Trap (1)

29.

Oznakowanie identyfikujące inspektorów

30.

Naruszenia lub uwagi  (1)

31.

Kontrola dokumentów i upoważnień  (1)

32.

Numer świadectwa rejestracji (1)

33.

Kontrola mocy silnika napędowego

34.

Szczegóły dot. licencji połowowej (1)

35.

Szczegóły dot. upoważnienia do połowów (1)

36.

VMS sprawny (1)

37.

Zdalne monitorowanie elektroniczne sprawne (1)

38.

Numer (numery) kart papierowego dziennika połowowego (1)

39.

Nr referencyjny elektronicznego dziennika połowowego (1)

40.

Nr referencyjny uprzedniego powiadomienia (1)

41.

Cel powiadomienia (1)

42.

Poświadczenie pojemności ładowni ryb

43.

Plan sztauerski

44.

Tablice do określania stopnia napełnienia zbiorników ze schłodzoną wodą morską

45.

Świadectwa pokładowych urządzeń ważących

46.

Członkostwo w organizacji producentów

47.

Ostatni port zawinięcia szczegóły (port, państwo i data) (1)

48.

Naruszenia lub uwagi  (1)

49.

Inspekcja połowu  (1)

50.

Połowy na burcie (gatunki, ilość wyrażona w tonach ekwiwalentu masy w relacji pełnej z rybami niewymiarowymi włącznie, obszar połowowy) (1)

51.

Margines tolerancji w podziale na gatunki (1)

52.

Oddzielna rejestracja ryb niewymiarowych (1)

53.

Oddzielne sztauowanie gatunków dennych objętych planami wieloletnimi (1)

54.

Oddzielne sztauowanie ryb niewymiarowych (1)

55.

Kontrola ważenia, liczenie skrzynek/pojemników, tablice do określania stopnia napełnienia lub pobieranie próbek

56.

Szczegóły dotyczące rejestracji odrzutu (gatunek, ilość) (1)

57.

Naruszenia lub uwagi  (1)

58.

Inspekcja narzędzi  (1)

59.

Dane dotyczące narzędzi (rodzaj) (1)

60.

Dane dotyczące uzbrojenia sieci lub urządzeń (rodzaj) (1)

61.

Rozmiar oczek lub wymiary (1)

62.

Dane dotyczące sznurka (rodzaj, grubość) (1)

63.

Oznakowanie narzędzi

64.

Naruszenia lub uwagi  (1)

65.

Uwagi inspektora  (1)

66.

Uwagi kapitana  (1)

67.

Podjęte działania  (1)

68.

Podpis inspektora  (1)

69.

Podpis kapitana  (1)

MODUŁ 2: INSPEKCJA STATKU RYBACKIEGO (LUB STATKÓW) PRZY PRZEŁADUNKU

1.

Dane referencyjne sprawozdania z inspekcji  (2)

2.

Państwo członkowskie i organ dokonujący inspekcji  (2)

3.

Statek inspekcyjny (bandera, nazwa i zewnętrzny numer rejestracyjny) (2)

4.

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (2)

5.

Data rozpoczęcia inspekcji (2)

6.

Godzina rozpoczęcia inspekcji (2)

7.

Data zakończenia inspekcji (2)

8.

Godzina zakończenia inspekcji (2)

9.

Pozycja statku inspekcyjnego (długość, szerokość geograficzna) (2)

10.

Położenie statku inspekcyjnego (szczegółowo wskazany obszar połowowy) (2)

11.

Położenie portu (3)

12.

Wyznaczony port (2)

13.

Inspektor odpowiadający za inspekcję (2)

14.

Obywatelstwo

15.

Inspektor 2 (2)

16.

Obywatelstwo

17.

Dane przekazującego statku rybackiego (nazwa, oznaka rybacka, bandera)  (2)

18.

Pozycja i umiejscowienie statku (szerokość, długość geograficzna, obszar połowowy) (2)

19.

Rodzaj statku rybackiego (2)

20.

Numer świadectwa rejestracji (2)

21.

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (2)

22.

Numer IMO (2)

23.

Numer we wspólnotowym rejestrze floty rybackiej (2)

24.

Informacje dot. właściciela (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (2)

25.

Informacje dot. czarterującego (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (2)

26.

Informacje dot. agenta (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (2)

27.

Informacje dot. kapitana (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (2)

28.

Kontrola VMS przed wejściem na pokład

29.

Dziennik połowowy statku wypełniony przed przeładunkiem (2)

30.

Naruszenia lub uwagi  (2)

31.

Kontrola dokumentów i upoważnień  (2)

32.

Numer świadectwa rejestracji (2)

33.

Szczegóły dot. licencji połowowej (2)

34.

Szczegóły dot. upoważnienia do połowów (2)

35.

Szczegóły dot. upoważnienia do przeładunku (2)

36.

VMS sprawny (2)

37.

Numer (numery) kart papierowego dziennika połowowego (2)

38.

Nr referencyjny elektronicznego dziennika połowowego (2)

39.

Nr referencyjny uprzedniego powiadomienia (2)

40.

Cel uprzedniego powiadomienia (w tym system NNN) (2)

41.

Uprzedni port zawinięcia (port, państwo i data) (3)

42.

Naruszenia lub uwagi  (2)

43.

Inspekcja połowu  (2)

44.

Połowy na burcie (przed przeładunkiem) (gatunki, ilość wyrażona w postaci masy produktu z rybami niewymiarowymi włącznie, prezentacja, obszar połowowy) (2)

45.

Margines tolerancji w podziale na gatunki (2)

46.

Połowy na burcie (gatunki, ilość wyrażona w tonach ekwiwalentu masy w relacji pełnej w tym ryb niewymiarowych, obszar połowowy) (2)

47.

Naruszenia lub uwagi  (2)

48.

Dane statku rybackiego będącego przedmiotem inspekcji (nazwa, oznaka rybacka, bandera)  (2)

49.

Pozycja i umiejscowienie statku (szerokość, długość geograficzna, obszar połowowy) (2)

50.

Rodzaj statku rybackiego (2)

51.

Numer świadectwa rejestracji (2)

52.

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (2)

53.

Numer IMO (2)

54.

Numer we wspólnotowym rejestrze floty rybackiej (2)

55.

Informacje dot. właściciela (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (2)

56.

Informacje dot. czarterującego (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (2)

57.

Informacje dot. agenta (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (2)

58.

Informacje dot. kapitana (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (2)

59.

Kontrola VMS przed wejściem na pokład

60.

Dziennik połowowy statku wypełniony przed przeładunkiem (2)

61.

Naruszenia lub uwagi  (2)

62.

Kontrola dokumentów i upoważnień  (2)

63.

Numer świadectwa rejestracji (2)

64.

Szczegóły dot. licencji połowowej (2)

65.

VMS sprawny

66.

Numer (numery) kart papierowego dziennika połowowego (2)

67.

Nr referencyjny elektronicznego dziennika połowowego (2)

68.

Nr referencyjny uprzedniego powiadomienia (2)

69.

Cel uprzedniego powiadomienia (2)

70.

Uprzedni port zawinięcia (port, państwo i data) (3)

71.

Naruszenia lub uwagi  (2)

72.

Inspekcja połowu  (2)

73.

Połowy na burcie (przed przeładunkiem) (gatunki, ilość wyrażona w postaci masy produktu z rybami niewymiarowymi włącznie, prezentacja, obszar połowowy) (2)

74.

Połowy odebrane w trakcie przeładunku (gatunki, ilość wyrażona w postaci masy produktu z rybami niewymiarowymi włącznie, prezentacja, obszar połowowy) (2)

75.

Naruszenia lub uwagi  (2)

76.

Uwagi inspektora  (2)

77.

Uwagi kapitana  (2)

78.

Podjęte działania  (2)

79.

Podpis inspektora  (2)

80.

Podpis kapitana  (2)

MODUŁ 3: INSPEKCJA STATKU RYBACKIEGO W PORCIE LUB PRZY WYŁADUNKU ORAZ PRZED PIERWSZĄ SPRZEDAŻĄ

1.

Dane referencyjne sprawozdania z inspekcji  (4)

2.

Państwo członkowskie i organ dokonujący inspekcji  (4)  (5)

3.

Data rozpoczęcia inspekcji (4)  (5)

4.

Godzina rozpoczęcia inspekcji (4)  (5)

5.

Data zakończenia inspekcji (4)  (5)

6.

Godzina zakończenia inspekcji (4)  (5)

7.

Położenie portu (4)  (5)

8.

Wyznaczony port (4)  (5)

9.

Inspektor odpowiadający za inspekcję (4)

10.

Obywatelstwo

11.

Inspektor 2 (4)

12.

Obywatelstwo

13.

Dane statku rybackiego będącego przedmiotem inspekcji (nazwa, oznakla rybacka, bandera)  (4)  (5)

14.

Rodzaj statku (4)  (5)

15.

Numer świadectwa rejestracji (4)  (5)

16.

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (4)  (5)

17.

Numer IMO (4)  (5)

18.

Numer we wspólnotowym rejestrze floty rybackiej (4)

19.

Informacje dot. właściciela (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (4)  (5)

20.

Informacje dot. właściciela rzeczywistego (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (4)  (5)

21.

Informacje dot. czarterującego (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (4)

22.

Informacje dot. agenta (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (4)

23.

Informacje dot. kapitana (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (4)

24.

Kontrola VMS przed przybyciem w celu wyładunku (4)  (5)

25.

Dziennik połowowy statku wypełniony przed przybyciem

26.

Oznakowanie identyfikujące inspektorów

27.

Naruszenia lub uwagi  (4)  (5)

28.

Kontrola dokumentów i upoważnień  (4)  (5)

29.

Numer świadectwa rejestracji (4)

30.

Szczegóły dot. licencji połowowej (4)  (5)

31.

Szczegóły dot. upoważnienia do połowów (4)  (5)

32.

Szczegóły dot. upoważnienia do dostępu do portu i wyładunku (4)  (5)

33.

Numer (numery) kart papierowego dziennika połowowego (4)

34.

Nr referencyjny elektronicznego dziennika połowowego (4)

35.

Nr referencyjny uprzedniego powiadomienia (4)  (5)

36.

Cel uprzedniego powiadomienia (w tym system NNN) (4)  (5)

37.

Poświadczenie pojemności ładowni ryb

38.

Plan sztauerski

39.

Tablice do określania stopnia napełnienia zbiorników ze schłodzoną wodą morską

40.

Świadectwa pokładowych urządzeń ważących

41.

Członkostwo w organizacji producentów

42.

Uprzedni port zawinięcia (port, państwo i data) (4)  (5)

43.

Naruszenia lub uwagi  (4)  (5)

44.

Inspekcja połowu  (4)  (5)

45.

Połowy na burcie (gatunki, ilość wyrażona w postaci masy produktu z rybami niewymiarowymi włącznie, prezentacja, obszar połowowy) (4)  (5)

46.

Margines tolerancji w podziale na gatunki (4)

47.

Oddzielna rejestracja ryb niewymiarowych (4)

48.

Połowy wyładowane (gatunki, ilość wyrażona w postaci masy produktu z rybami niewymiarowymi włącznie, prezentacja, obszar połowowy) (4)  (5)

49.

Sprawdzony minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony (4)

50.

Etykietowanie

51.

Kontrola ważenia, liczenie skrzynek/pojemników lub pobieranie próbek przy wyładunku

52.

Sprawdzenie ładowni po wyładunku

53.

Ważenie połowu w miejscu wyładunku

54.

Naruszenia lub uwagi  (4)  (5)

55.

Informacja dot. przeładunku połowu odebranego z innych statków rybackich  (4)  (5)

56.

Dane przekazującego statku rybackiego (lub statków) (nazwa, oznaka rybacka, międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy, numer IMO, numer we wspólnotowym rejestrze floty rybackiej, bandera) (4)  (5)

57.

Szczegóły dot. deklaracji przeładunkowej (4)  (5)

58.

Połowy przeładowane (gatunki, ilość wyrażona w postaci masy produktu z rybami niewymiarowymi włącznie, prezentacja, obszar połowowy) (4)  (5)

59.

Inna dokumentacja połowowa (świadectwa połowowe) (4)  (5)

60.

Naruszenia lub uwagi  (4)  (5)

61.

Inspekcja narzędzi  (4)  (5)

62.

Dane dotyczące narzędzi (rodzaj) (4)  (5)

63.

Dane dotyczące uzbrojenia sieci lub urządzeń (rodzaj) (4)  (5)

64.

Rozmiar oczek lub wymiary (4)  (5)

65.

Dane dotyczące sznurka (rodzaj, grubość) (4)  (5)

66.

Oznakowanie narzędzi

67.

Naruszenia lub uwagi  (4)  (5)

68.

Status statku rybackiego w ramach obszaru objętego regulacją regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (lub takich obszarów), gdzie prowadzono działalność połowową lub odnoszące się do niej działania (w tym status we wszelkich wykazach statków rybackich NNN)  (4)  (5)

69.

Uwagi inspektora  (4)

70.

Uwagi kapitana  (4)  (5)

71.

Podjęte działania  (4)

72.

Podpis inspektora  (4)  (5)

73.

Podpis kapitana  (4)  (5)

MODUŁ 4: INSPEKCJA DOT. PLACU TARGOWEGO/POMIESZCZEŃ

1.

Dane referencyjne sprawozdania z inspekcji  (6)

2.

Państwo członkowskie i organ dokonujący inspekcji  (6)

3.

Data rozpoczęcia inspekcji (6)

4.

Godzina rozpoczęcia inspekcji (6)

5.

Data zakończenia inspekcji (6)

6.

Godzina zakończenia inspekcji (6)

7.

Położenia portu (6)

8.

Inspektor odpowiadający za inspekcję (6)

9.

Obywatelstwo

10.

Inspektor 2 (6)

11.

Obywatelstwo

12.

Oznakowanie identyfikujące inspektorów

13.

Inspekcja placu targowego lub pomieszczeń (nazwa i adres)  (6)

14.

Informacje dot. właściciela (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (6)

15.

Informacje dot. przedstawiciela właściciela (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (6)

16.

Poddane inspekcji produkty rybołówstwa (gatunki, ilość wyrażona w masie produktu z rybami niewymiarowymi włącznie, prezentacja, obszar połowowy, statki, z których pochodzą produkty)  (6)

17.

Zarejestrowani nabywcy, ośrodki aukcyjne lub inne organy bądź osoby odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa (imię i nazwisko/nazwa, obywatelstwo/państwo oraz adres) (6)

18.

Sprawdzony minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony (6)

19.

Etykietowanie w celu zapewnienia identyfikowalności (6)

20.

Wspólne normy wprowadzania do obrotu (6)

21.

Kategorie wielkości

22.

Kategorie świeżości

23.

Poddane inspekcji produkty rybołówstwa objęte mechanizmem składowania

24.

Produkty rybołówstwa zważone przed sprzedażą

25.

Urządzenia ważące skalibrowane i zaplombowane

26.

Naruszenia lub uwagi  (6)

27.

Kontrola dokumentów dotyczących produktów rybołówstwa poddanych inspekcji  (6)

28.

Szczegóły dot. deklaracji wyładunkowej

29.

Szczegóły dot. deklaracji przejęcia

30.

Szczegóły dot. dokumentów przewozowych

31.

Szczegóły dot. faktur dostawcy i dokumentów sprzedaży

32.

Szczegóły dot. świadectwa połowowego NNN

33.

Informacje dot. importera (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (6)

34.

Naruszenia lub uwagi  (6)

35.

Uwagi inspektora  (6)

36.

Uwagi operatora obiektu  (6)

37.

Podjęte działania  (6)

38.

Podpis inspektora  (6)

39.

Podpis operatora obiektu  (6)

MODUŁ 5: KONTROLA POJAZDU TRANSPORTOWEGO

1.

Dane referencyjne sprawozdania z inspekcji  (7)

2.

Państwo członkowskie i organ dokonujący inspekcji (*)

3.

Data rozpoczęcia inspekcji (*)

4.

Godzina rozpoczęcia inspekcji (*)

5.

Data zakończenia inspekcji (*)

6.

Godzina zakończenia inspekcji (*)

7.

Miejsce inspekcji (adres) (*)

8.

Inspektor odpowiadający za inspekcję (*)

9.

Obywatelstwo

10.

Inspektor 2 (*)

11.

Obywatelstwo

12.

Oznakowanie identyfikujące inspektorów

13.

Dane dotyczące pojazdu poddanego inspekcji (typ pojazdu i przynależność państwowa) (*)

14.

Numer identyfikacyjny ciągnika (numer rejestracyjny) (*)

15.

Numer identyfikacyjny przyczepy (numer rejestracyjny) (*)

16.

Informacje dot. właściciela (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (*)

17.

Informacje dot. kierowcy (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres) (*)

18.

Kontrola dokumentów dotyczących produktów rybołówstwa (*)

19.

Produkty rybołówstwa zważone przed transportem (gatunki, ilość wyrażona w masie produktu z rybami niewymiarowymi włącznie, prezentacja, obszar połowowy, statki, z których pochodzą produkty) (*)

20.

Cel podróży pojazdu (*)

21.

Szczegóły dot. dokumentów przewozowych

22.

Elektroniczne przekazywanie dokumentu przewozowego do państwa członkowskiego bandery

23.

Dziennik połowowy statku, z którego pochodzą produkty, załączony do dokumentu przewozowego

24.

Elektroniczne przekazywanie dziennika połowowego statku, z którego pochodzą produkty, do państwa członkowskiego bandery

25.

Inny dokument połowowy załączony do dokumentu przewozowego (świadectwo połowowe)

26.

Dokument przewozowy otrzymano przed przybyciem do państwa członkowskiego wyładunku lub wprowadzenia do obrotu

27.

Szczegóły dot. deklaracji wyładunkowej

28.

Szczegóły dot. deklaracji przejęcia

29.

Kontrola krzyżowa deklaracji przejęcia z deklaracją wyładunkową

30.

Dane faktury lub dokumentu sprzedaży

31.

Etykietowanie w celu zapewnienia identyfikowalności

32.

Ważenie próby skrzynek/pojemników

33.

Urządzenia ważące skalibrowane i zaplombowane

34.

Rejestry ważenia

35.

Środek transportu/kontener zaplombowany

36.

Szczegóły dotyczące plomby odnotowane w dokumencie przewozowym

37.

Organ inspekcyjny, który umieścił plomby (*)

38.

Stan plomb (*)

39.

Naruszenia lub uwagi (*)

40.

Produkty rybołówstwa transportowane przez zważeniem (gatunki, ilość wyrażona w masie produktu z rybami niewymiarowymi włącznie, prezentacja, obszar połowowy, statki, z których pochodzą produkty) (*)

41.

Cel podróży pojazdu (*)

42.

Szczegóły dot. dokumentów przewozowych

43.

Elektroniczne przekazywanie dokumentu przewozowego do państwa członkowskiego bandery

44.

Dziennik połowowy statku, z którego pochodzą produkty, załączony do dokumentu przewozowego

45.

Elektroniczne przekazywanie dziennika połowowego statku, z którego pochodzą produkty, do państwa członkowskiego bandery

46.

Dokument przewozowy otrzymano przed przybyciem do państwa członkowskiego wyładunku lub wprowadzenia do obrotu

47.

Szczegóły dot. deklaracji wyładunkowej

48.

Ważenie produktów rybołówstwa obserwowane po dostarczeniu do miejsca przeznaczenia przez właściwe organy państw członkowskich

49.

Zarejestrowani nabywcy, ośrodki aukcyjne lub inne organy bądź osoby odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa (imię i nazwisko/nazwa, obywatelstwo/państwo oraz adres) (*)

50.

Środek transportu/kontener zaplombowany

51.

Szczegóły dotyczące plomby odnotowane w dokumencie przewozowym

52.

Organ inspekcyjny, który umieścił plomby (*)

53.

Stan plomb (*)

54.

Naruszenia lub uwagi (*)

55.

Uwagi inspektora (*)

56.

Uwagi przewoźnika (*)

57.

Podjęte działania (*)

58.

Podpis inspektora (*)

59.

Podpis przewoźnika (*)


(1)  Informacje obowiązkowe gromadzone i dokumentowane w bazie danych zgodnie z art. 118 niniejszego rozporządzenia.

(2)  Informacje obowiązkowe gromadzone i dokumentowane w bazie danych zgodnie z art. 118 niniejszego rozporządzenia.

(3)  Dodatkowo w przypadku inspekcji przeprowadzanej przez państwo portu.

(4)  Informacje obowiązkowe gromadzone i dokumentowane w bazie danych zgodnie z art. 118 niniejszego rozporządzenia.

(5)  Dodatkowo w przypadku inspekcji przeprowadzanej przez państwo portu.

(6)  Informacje obowiązkowe gromadzone i dokumentowane w bazie danych zgodnie z art. 118 niniejszego rozporządzenia.

(7)  Informacje obowiązkowe gromadzone i dokumentowane w bazie danych zgodnie z art. 118 niniejszego rozporządzenia.”


ZAŁĄCZNIK VIII

„ZAŁĄCZNIK XXX

PUNKTY PRZYZNAWANE ZA POWAŻNE NARUSZENIA

Lp.

Poważne naruszenie

Liczba punktów

1

Niewypełnianie zobowiązań dotyczących rejestracji i zgłaszania połowu lub danych dotyczących połowu, w tym danych przekazywanych przez satelitarny system monitorowania statków (VMS)

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

3

2

Stosowanie zakazanych narzędzi połowowych lub narzędzi niezgodnych z przepisami prawa unijnego

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

4

3

Fałszowanie lub ukrywanie swojego oznakowania, oznaczeń identyfikacyjnych lub rejestracji

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

5

4

Ukrywanie dowodów związanych z dochodzeniem, fałszowanie ich lub ich usuwanie

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

5

5

Branie na pokład, dokonywanie przeładunku lub wyładunku niewymiarowych ryb z naruszeniem obowiązujących przepisów lub niewypełnianie obowiązku wyładunku ryb niewymiarowych

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

5

6

Prowadzenie działalności połowowej na obszarze objętym regulacją regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem w sposób niezgodny ze środkami ochrony i zarządzania tej organizacji lub z ich naruszeniem

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. k) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

5

7

Prowadzenie połowów bez ważnej licencji, upoważnienia lub pozwolenia wydanych przez państwo bandery lub odpowiednie państwo nadbrzeżne

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

7

8

Prowadzenie połowów w strefie zakazu połowów, podczas sezonu zamkniętego, bez kwoty, po przekroczeniu kwoty lub poniżej zakazanej głębokości

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

6

9

Prowadzenie ukierunkowanych połowów stad objętych moratorium lub zakazem połowów

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

7

10

Utrudnianie pracy inspektorów podczas wykonywania ich obowiązków związanych ze sprawdzaniem zgodności z obowiązującymi środkami ochrony i zarządzania lub pracy obserwatorów podczas wykonywania ich obowiązków związanych ze sprawdzaniem zgodności z obowiązującymi przepisami unijnymi

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

7

11

Dokonywanie przeładunku lub branie udziału we wspólnych operacjach połowowych ze statkami rybackimi, które zostały zidentyfikowane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 jako prowadzące połowy NNN, zwłaszcza ze statkami umieszczonymi w wykazie statków NNN prowadzonym przez Unię lub w wykazie statków NNN prowadzonym przez regionalną organizację zarządzania rybołówstwem, udzielanie wsparcia takim statkom lub zaopatrywanie ich

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

7

12

Posługiwanie się statkiem rybackim nieposiadającym przynależności państwowej, który jest w związku z tym statkiem bez przynależności państwowej, zgodnie z prawem międzynarodowym

(art. 90 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli w związku z art. 42 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 1 lit. l) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)

7”