24.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/2


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1910

z dnia 21 października 2015 r.

zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości guazatyny w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) guazatyny zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP guazatyny zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (2). Wszystkie dotychczasowe zezwolenia dotyczące środków ochrony roślin zawierających substancję czynną guazatynę zostały cofnięte. Nie zgłoszono tolerancji importowych na poziomie Unii, brak było także NDP zgodnych z kodeksem. W związku z brakiem informacji dotyczących określonych dobrych praktyk rolniczych, które można by wykorzystać przy ocenie ryzyka dla konsumentów, Urząd stwierdził, że wartość wynosząca 0,05 mg/kg zapewnia zadowalający poziom ochrony europejskich konsumentów. Należy zatem ustalić dane NDP na poziomie określonej granicy oznaczalności. Należy również zmienić definicję pozostałości.

(3)

Ponadto Belgia wskazała, że obecne NDP guazatyny w grejpfrutach i pomarańczach mogą budzić obawy związane z ochroną konsumentów. W szczególności nawet po dokonaniu bardziej szczegółowej oceny ryzyka nie można wykluczyć wysokiego ryzyka dla konsumenta, uwzględniając współczynnik przetworzenia dla owoców cytrusowych. Komisja Europejska i państwa członkowskie reprezentowane w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz uznały, że stosowną decyzją w zakresie zarządzania ryzykiem będzie obniżenie NDP do poziomu, w przypadku którego wykazano, że jest bezpieczny dla europejskich konsumentów.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wniosek dotyczący stosowania guazatyny na powierzchni owoców cytrusowych. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wniosek ten został poddany ocenie przez państwo członkowskie, którego dotyczył, a sprawozdanie z oceny przekazano Komisji. Urząd dokonał oceny wniosku i sprawozdania z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnioną opinię dotyczącą proponowanych NDP (3). Urząd przekazał tę opinię Komisji i państwom członkowskim oraz podał ją do publicznej wiadomości. Stwierdził w niej, że nie zaleca ustanowienia proponowanych NDP, ponieważ brak jest wystarczających danych, by wykluczyć ryzyko dla europejskich konsumentów.

(5)

Wnioskodawca złożył wniosek o kontrolę administracyjną uzasadnionej opinii Urzędu zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 396/2005. W wyniku kontroli stwierdzono, że w ocenie przeprowadzonej przez Urząd nie zidentyfikowano żadnych istotnych niedociągnięć ani błędów.

(6)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(8)

Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(9)

W przepisach przejściowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu należy uwzględnić kwestie ochrony konsumentów w związku z obecnymi NDP guazatyny w grejpfrutach i pomarańczach.

(10)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(11)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje z partnerami handlowymi Unii na temat nowych NDP i uwzględniono ich uwagi.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Jeżeli chodzi o guazatynę, rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem stosuje się nadal w odniesieniu do produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed dniem 13 maja 2016 r., z wyjątkiem grejpfrutów i pomarańczy.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się jednak od dnia 13 maja 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) guazatyny zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(5):3239. [20 s.].

(3)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for guazatine in citrus fruits” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP guazatyny w owocach cytrusowych). Dziennik EFSA 2014;12(8):3818. [29 s.].


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III skreśla się kolumnę dotyczącą guazatyny;

2)

w załączniku V dodaje się kolumnę dotyczącą guazatyny w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (2)

Guazatyna (octan guazatyny, suma składników)

(1)

(2)

(3)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

0,05  (1)

0110000

Owoce cytrusowe

 

0110010

Grejpfruty

 

0110020

Pomarańcze

 

0110030

Cytryny

 

0110040

Limy/limonki

 

0110050

Mandarynki

 

0110990

Pozostałe

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

 

0120010

Migdały

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0120080

Orzechy pekan

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0120990

Pozostałe

 

0130000

Owoce ziarnkowe

 

0130010

Jabłka

 

0130020

Gruszki

 

0130030

Pigwy

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

0130990

Pozostałe

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0140010

Morele

 

0140020

Czereśnie

 

0140030

Brzoskwinie

 

0140040

Śliwki

 

0140990

Pozostałe

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

0151000

a)

winogrona

 

0151010

Winogrona stołowe

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

0152000

b)

truskawki

 

0153000

c)

owoce leśne

 

0153010

Jeżyny

 

0153020

Jeżyny popielice

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

0153990

Pozostałe

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

0154020

Żurawiny

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

0154050

Róża dzika

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

0154070

Głóg włoski

 

0154080

Bez czarny

 

0154990

Pozostałe

 

0160000

Owoce różne z

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

0161010

Daktyle

 

0161020

Figi

 

0161030

Oliwki stołowe

 

0161040

Kumkwat

 

0161050

Karambola

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

0161070

Czapetka kuminowa

 

0161990

Pozostałe

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

0162050

Caimito

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

0162990

Pozostałe

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

0163010

Awokado

 

0163020

Banany

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

0163060

Czerymoja

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0163080

Ananasy

 

0163090

Owoce chlebowca

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0163990

Pozostałe

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

0,05  (1)

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0211000

a)

ziemniaki

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

0212030

Pochrzyn

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

0212990

Pozostałe

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

0213010

Buraki

 

0213020

Marchew

 

0213030

Seler zwyczajny

 

0213040

Chrzan pospolity

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

0213060

Pasternak

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

0213080

Rzodkiew

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

0213990

Pozostałe

 

0220000

Warzywa cebulowe

 

0220010

Czosnek

 

0220020

Cebula

 

0220030

Szalotka

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

0220990

Pozostałe

 

0230000

Warzywa owocowe

 

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

0231010

Pomidory

 

0231020

Papryka roczna

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

 

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

0231990

Pozostałe

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

0232010

Ogórki

 

0232020

Korniszony

 

0232030

Cukinie

 

0232990

Pozostałe

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

0233010

Melony

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

0233030

Arbuzy

 

0233990

Pozostałe

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

0241010

Brokuły

 

0241020

Kalafiory

 

0241990

Pozostałe

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

0242020

Kapusta głowiasta

 

0242990

Pozostałe

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

0243020

Jarmuż

 

0243990

Pozostałe

 

0244000

d)

kalarepa

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

0251010

Roszpunka warzywna

 

0251020

Sałaty

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

0251990

Pozostałe

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

 

0252010

Szpinak

 

0252020

Portulaka pospolita

 

0252030

Boćwina

 

0252990

Pozostałe

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

 

0254000

d)

rukiew wodna

 

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

 

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

 

0256010

Trybula

 

0256020

Szczypiorek

 

0256030

Liście selera

 

0256040

Pietruszka – nać

 

0256050

Szałwia lekarska

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

0256100

Estragon

 

0256990

Pozostałe

 

0260000

Warzywa strączkowe

 

0260010

Fasola (w strąkach)

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

0260050

Soczewica

 

0260990

Pozostałe

 

0270000

Warzywa łodygowe

 

0270010

Szparagi

 

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

0270030

Seler

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

0270060

Pory

 

0270070

Rabarbar

 

0270080

Pędy bambusa

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

0270990

Pozostałe

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

 

0280010

Grzyby uprawne

 

0280020

Grzyby dzikie

 

0280990

Mchy i porosty

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

 

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,05  (1)

0300010

Fasola

 

0300020

Soczewica

 

0300030

Groch

 

0300040

Łubin biały

 

0300990

Pozostałe

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,05  (1)

0401000

Nasiona oleiste

 

0401010

Siemię lniane

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

0401030

Nasiona maku

 

0401040

Ziarna sezamu

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

0401060

Ziarna rzepaku

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

0401090

Nasiona bawełny

 

0401100

Nasiona dyni

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

0401150

Rącznik pospolity

 

0401990

Pozostałe

 

0402000

Owoce oleiste

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

0402020

Nasiona palm olejowych

 

0402030

Owoce palm olejowych

 

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

0402990

Pozostałe

 

0500000

ZBOŻA

0,05  (1)

0500010

Jęczmień

 

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

0500030

Kukurydza

 

0500040

Proso zwyczajne

 

0500050

Owies zwyczajny

 

0500060

Ryż siewny

 

0500070

Żyto zwyczajne

 

0500080

Sorgo japońskie

 

0500090

Pszenica zwyczajna

 

0500990

Pozostałe

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,05  (1)

0610000

Herbaty

 

0620000

Ziarna kawy

 

0630000

Napary ziołowe z

 

0631000

a)

kwiatów

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

0631030

Róża

 

0631040

Jaśmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Pozostałe

 

0632000

b)

liści i ziół

 

0632010

Truskawka

 

0632020

Aspalat prosty

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

0632990

Pozostałe

 

0633000

c)

korzeni

 

0633010

Kozłek lekarski

 

0633020

Żeń-szeń

 

0633990

Pozostałe

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

0640000

Ziarna kakaowe

 

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

0700000

CHMIEL

0,05  (1)

0800000

PRZYPRAWY

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05  (1)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

0810030

Seler

 

0810040

Kolendra siewna

 

0810050

Kmin rzymski

 

0810060

Koper ogrodowy

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

0810990

Pozostałe

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05  (1)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

0820020

Pieprz syczuański

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

0820040

Kardamon malabarski

 

0820050

Jagody jałowca

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

0820070

Wanilia

 

0820080

Tamarynd

 

0820990

Pozostałe

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05  (1)

0830010

Cynamon

 

0830990

Pozostałe

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

0840010

Lukrecja

0,05  (1)

0840020

Imbir

0,05  (1)

0840030

Kurkuma

0,05  (1)

0840040

Chrzan pospolity

(+)

0840990

Pozostałe

0,05  (1)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05  (1)

0850010

Goździki

 

0850020

Kapary

 

0850990

Pozostałe

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05  (1)

0860010

Szafran

 

0860990

Pozostałe

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05  (1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

0870990

Pozostałe

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,05  (1)

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 

0900020

Trzcina cukrowa

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

0900990

Pozostałe

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

1010000

Tkanki z

0,05  (1)

1011000

a)

świń

 

1011010

Mięśnie

 

1011020

Tkanka tłuszczowa

 

1011030

Wątroba

 

1011040

Nerka

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1011990

Pozostałe

 

1012000

b)

bydła

 

1012010

Mięśnie

 

1012020

Tkanka tłuszczowa

 

1012030

Wątroba

 

1012040

Nerka

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1012990

Pozostałe

 

1013000

c)

owiec

 

1013010

Mięśnie

 

1013020

Tkanka tłuszczowa

 

1013030

Wątroba

 

1013040

Nerka

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1013990

Pozostałe

 

1014000

d)

kóz

 

1014010

Mięśnie

 

1014020

Tkanka tłuszczowa

 

1014030

Wątroba

 

1014040

Nerka

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1014990

Pozostałe

 

1015000

e)

koniowatych

 

1015010

Mięśnie

 

1015020

Tkanka tłuszczowa

 

1015030

Wątroba

 

1015040

Nerka

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1015990

Pozostałe

 

1016000

f)

drobiu

 

1016010

Mięśnie

 

1016020

Tkanka tłuszczowa

 

1016030

Wątroba

 

1016040

Nerka

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1016990

Pozostałe

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

1017010

Mięśnie

 

1017020

Tkanka tłuszczowa

 

1017030

Wątroba

 

1017040

Nerka

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1017990

Pozostałe

 

1020000

Mleko

0,02  (1)

1020010

Bydło

 

1020020

Owce

 

1020030

Kozy

 

1020040

Konie

 

1020990

Pozostałe

 

1030000

Jaja ptasie

0,05  (1)

1030010

Kury

 

1030020

Kaczki

 

1030030

Gęsi

 

1030040

Przepiórki

 

1030990

Pozostałe

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele

0,05  (1)

1050000

Płazy i gady

0,05  (1)

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

0,05  (1)

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

0,05  (1)


(1)  Wskazuje granicę oznaczalności.

(2)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Guazatyna (octan guazatyny, suma składników)

(+)

Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040

Chrzan pospolity”