13.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1828

z dnia 12 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających wobec Syrii (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 (2) nadaje skuteczność większości środków ustanowionych w decyzji 2013/255/WPZiB.

(2)

W dniu 12 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1836 (3) zmieniającą decyzję 2013/255/WPZiB. Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1836 określa kryteria umieszczania osób, podmiotów i organów w wykazach znajdujących się w załącznikach I i II do decyzji 2013/255/WPZiB. Przesłanki umieszczenia w wykazie wskazano w motywach decyzji (WPZiB) 2015/1836 oraz decyzji 2013/255/WPZiB.

(3)

Środki polegające na zamrożeniu aktywów wchodzą w zakres Traktatu i w związku z tym do ich wdrożenia niezbędne są działania na szczeblu unijnym, mające w szczególności zagwarantować jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 15 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„1a.   Wykaz w załączniku II obejmuje również osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy, które zgodnie z art. 28 ust. 2 decyzji Rady 2013/255/WPZiB (4) zostały wskazane przez Radę jako należące do jednej z następujących kategorii:

a)

wiodący przedsiębiorcy działający w Syrii;

b)

członkowie rodzin Assad lub Makhlouf;

c)

ministrowie syryjskiego rządu sprawujący urząd po maju 2011 r.;

d)

członkowie syryjskich sił wojskowych w randze pułkownika lub równoważnej lub wyższej pełniący służbę po maju 2011 r.;

e)

członkowie syryjskich służb bezpieczeństwa i wywiadu pełniący służbę po maju 2011 r.;

f)

członkowie bojówek powiązanych z reżimem;

g)

osoby, podmioty, jednostki, agencje, organy lub instytucje działające w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej;

oraz osoby fizyczne lub prawne i podmioty z nimi powiązane, do których art. 21 niniejszego rozporządzenia nie ma zastosowania.

1b.   Osoby, podmioty i organy należące do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1a, nie są wpisywane do wykazu osób, podmiotów i organów w załączniku II, lub są z niego skreślane, jeżeli dostępne są informacje o tym, że nie są one lub przestały być powiązane z reżimem, nie wywierają lub przestały wywierać na niego wpływ lub nie jest z nimi związane lub przestało być związane rzeczywiste ryzyko ominięcia środków ograniczających.

(4)  Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotycząca środków ograniczających wobec Syrii (Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14).”;"

2)

art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Rada przekazuje swoją decyzję, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie, danemu podmiotowi lub organowi bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag. W szczególności jeżeli osoba, podmiot lub organ wymienione w załączniku II w związku z przynależnością do jednej z kategorii osób, podmiotów lub organów określonych w art. 15 ust. 1a, dana osoba lub dany podmiot lub organ mogą przedstawić dowody i uwagi świadczące, że mimo iż należą do jednej z tych kategorii, to uważają umieszczenie w wykazie za nieuzasadnione.”;

3)

tytuł załącznika II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 14, art. 15 ust. 1 lit. a) oraz art. 15 ust. 1a”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 października 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1836 z dnia 12 października 2015 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (zob. s. 75 niniejszego Dziennika Urzędowego).