14.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1390

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

zmieniające po raz 233. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Od dnia 22 maja 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r., w czterech decyzjach podjętych w dniach 22 maja 2015 r., 15 czerwca 2015 r., 26 czerwca 2015 r. i 10 lipca 2015 r., Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC) postanowił dokonać zmian w sześciu wpisach w wykazie osób fizycznych, które powinny być objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych, i w odniesieniu do pięciu podmiotów figurujących w tym wykazie. W dniu 6 sierpnia 2015 r. Komitet ds. Sankcji podjął decyzję o dodaniu do wykazu jednego podmiotu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule „Osoby fizyczne” zmienia się następujące wpisy:

a)

wpis „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed). Tytuł: (a) Doktor, (b) Dr. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Nr paszportu: (a) 1084010 (paszport egipski), (b) 19820215. Inne informacje: a) były przywódca operacyjny i wojskowy Egipskiego Islamskiego Dżihadu, obecnie bliski współpracownik Osamy Bin Ladena; b) przebywa prawdopodobnie w afgańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed). Tytuł: (a) Doktor, (b) Dr. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Nr paszportu: (a) 1084010 (paszport egipski), (b) 19820215. Inne informacje: a) przywódca Al-Kaidy; b) były przywódca operacyjny i wojskowy Egipskiego Islamskiego Dżihadu, były bliski współpracownik Osamy Bin Ladena; c) przebywa prawdopodobnie w afgańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.”;

b)

wpis „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adres: Niemcy. Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: palestyński bezpaństwowiec. Nr paszportu: a) 939254 (egipski dokument podróży), (b) 0003213 (egipski paszport), (c) 981358 (egipski paszport), (d) C00071659 (paszport zastępczy wydany przez Republikę Federalną Niemiec). Inne informacje: a) w więzieniu w Niemczech; b) jego bratem jest Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adres: Niemcy (w więzieniu). Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: palestyński bezpaństwowiec. Nr paszportu: a) 939254 (egipski dokument podróży), (b) 0003213 (egipski paszport), (c) 981358 (egipski paszport), (d) C00071659 (paszport zastępczy wydany przez Republikę Federalną Niemiec). Inne informacje: a) w dniu 6 grudnia. 2007 r. skazany na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.”;

c)

wpis „Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Data urodzenia: a) 1.10.1976 r., b) 8.10.1396 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: 40483 (numer paszportu jemeńskiego został przydzielony w dniu 5.1.1997 r.). Inne informacje: przebywał w więzieniu w Jemenie w latach 2003-2006. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Data urodzenia: a) 1.10.1976 r., b) 8.10.1396 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: 40483 (numer paszportu jemeńskiego został przydzielony w dniu 5.1.1997 r.). Inne informacje: a) od 2007 r. przywódca Al-Kaidy w Jemenie (AQY); b) od stycznia 2009 r. przywódca Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim działający w Jemenie i w Arabii Saudyjskiej; c) związany z przywództwem Al-Kaidy; d) twierdzi, że przed 2003 r. był sekretarzem (nieżyjącego) Osamy bin Ladena; e) aresztowany w Iranie i przewieziony w 2003 r. do Jemenu, gdzie uciekł z więzienia w 2006 r. i, według stanu na styczeń 2010 r., nie został jeszcze pojmany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010.”;

d)

wpis „Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri; b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri; c) Ibrahim Hassan al-Asiri; d) Ibrahim Hasan Tali Asiri; e) Ibrahim Hassan Tali Assiri; f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri; g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri; h) Ibrahim al-'Asiri; i) Ibrahim Hassan Al Asiri; j) Abu Saleh; k) Abosslah; l) Abu-Salaah). Adres: Jemen. Data urodzenia: a) 19.4.1982 r., (b) 18.4.1982 r., (c) 24.6.1402 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: F654645 (numer paszportu saudyjskiego, wydanego dnia 30.4.2005 r., który utracił ważność dnia 7.3.2010 r., data wydania w kalendarzu hidżri 24.06.1426 r., data utraty ważności w kalendarzu hidżri 21.03.1431 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1028745097 (saudyjski cywilny numer identyfikacyjny). Inne informacje: a) działacz oraz główny konstruktor bomb sieci Al-Kaida na Półwyspie Arabskim; b) prawdopodobnie ukrywa się w Jemenie (według stanu na marzec 2011 r.); c) poszukiwany przez Arabię Saudyjską; d) INTERPOL ogłosił skierowany przeciwko niemu tzw. alarm pomarańczowy (nr ref. #2009/52/OS/CCC, #81); e) powiązani są z nim: Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi i Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.3.2011 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri; b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri; c) Ibrahim Hassan al-Asiri; d) Ibrahim Hasan Tali Asiri; e) Ibrahim Hassan Tali Assiri; f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri; g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri; h) Ibrahim al-'Asiri; i) Ibrahim Hassan Al Asiri; j) Abu Saleh; k) Abosslah; l) Abu-Salaah). Adres: Jemen. Data urodzenia: a) 19.4.1982 r., (b) 18.4.1982 r., (c) 24.6.1402 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: F654645 (numer paszportu saudyjskiego, wydanego dnia 30.4.2005 r., który utracił ważność dnia 7.3.2010 r., data wydania w kalendarzu hidżri 24.06.1426 r., data utraty ważności w kalendarzu hidżri 21.03.1431 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1028745097 (saudyjski cywilny numer identyfikacyjny). Inne informacje: a) działacz oraz główny konstruktor bomb sieci Al-Kaida na Półwyspie Arabskim; b) prawdopodobnie ukrywa się w Jemenie (według stanu na marzec 2011 r.); c) poszukiwany przez Arabię Saudyjską; d) powiązani są z nim również: Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi i Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.3.2011 r.”;

e)

wpis „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (pseud. a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled); Data urodzenia: 2.3.1984 r. Miejsce urodzenia: Bahrajn. Obywatelstwo: bahrańskie. Nr paszportu: 1632207 (paszport bahrański). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.10.2008 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (pseud. a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled); Data urodzenia: 2.3.1984 r. Miejsce urodzenia: Bahrajn. Obywatelstwo: bahrańskie. Nr paszportu: 1632207 (paszport bahrański). Inne informacje: a) działał w imieniu sieci Al-Kaida i Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) oraz udzielał im pomocy finansowej, materialnej i logistycznej; b) aresztowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w styczniu 2007 r. pod zarzutem członkostwa w sieci Al-Kaida i w Libijskiej Islamskiej Grupie Walczącej; c) skazany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod koniec 2007 r., na początku 2008 r. został przewieziony do Bahrajnu w celu odbycia reszty kary; d) po zwolnieniu w 2008 r. podjął ponownie działalność gromadzenia funduszy dla Al-Kaidy, co najmniej do końca 2012 r.: e) Zbierał również pieniądze dla talibów. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.10.2008 r.”;

f)

wpis „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Adres: Johannesburg, RPA. Data urodzenia: 1966 r. Miejsce urodzenia: Al Aziziyya, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: 203037 (paszport libijski wydany w Trypolisie). Inne informacje: a) związany z Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) oraz Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.1.2002 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al- Rahman, i) Abdel Ilah Sabri (nieprawdziwa tożsamość powiązana z fałszywym południowoafrykańskim numerem identyfikacyjnym 6910275240086 i południowoafrykańskim numerem paszportu 434021161, oba dokumenty zostały skonfiskowane)). Addres: Trypolis, Libia (dane z lutego 2014 r.). Data urodzenia: 2.2.1966 r. Miejsce urodzenia: Al Aziziyya, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: a) libijski paszport nr 203037, wydany w Trypolisie, Libia, b) libijski paszport nr 347834, wydany na nazwisko Ibrahim Ali Tantoush, ważność wygasła 21 lutego 2014 r.). Inne informacje: a) związany z Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) oraz Libyan Islamic Fighting Group (LIFG); fotografia i odciski palców dostępne do opublikowania w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.1.2002 r.”;

g)

wpis „Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adres: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja. Data urodzenia: a) 5.1.1966 r., b) 5.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Muar Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 11263265. Krajowy numer identyfikacyjny: 660105-01-5297 Dodatkowe informacje: a) nazwisko matki: Minah Binto Aogist Abd Aziz; b) prawo jazdy nr D2161572 wydane w kalifornii, USA. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) powszechnie znany jako Marwan). Adres: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja (poprzednie miejsce pobytu), b) Maguindanao, Filipiny (według danych ze stycznia 2015 r.). Data urodzenia: a) 5.1.1966 r., b) 5.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Muar Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: a) A 11263265, b) krajowy numer identyfikacyjny: 660105-01-5297, c) prawo jazdy nr D2161572, wydane w Kalifornii, USA. Inne informacje: a) Trybunał dla Północnego Okręgu Kalifornii wydał dla niego w dniu 1 sierpnia 2007 r. nakaz aresztowania; b) potwierdzono, że zmarł w Maguindanao (Filipiny) w styczniu 2015 r.; c) nazwisko matki: Minah Binto Aogist Abd Aziz. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.”;

2)

w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” zmienia się następujące wpisy:

a)

wpis „Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Adres: a) Pakistan; b) Afganistan. Inne informacje: a) oznaczone są tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie; b) związany z Abu Bakr al-Jaziri i Afghan Support Committee (ASC). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.1.2002 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation. Adres: a) Pakistan, b) Afghanistan. Inne informacje: a) oznaczone są tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie; b) związany z Abu Bakr al-Jaziri i Afghan Support Committee (ASC). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.1.2002 r.”;

b)

wpis „Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Adres: Somalia. Inne informacje: założycielem i byłym przywódcą jest Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 13.3.2002 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Adres: Somalia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 13.3.2002 r.”;

c)

wpis „Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (alias a) AQAP, b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida e) Al-Kaida w południowej części Półwyspu Arabskiego, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Kaida w Jemenie, i) AQY). Inne informacje: Lokalizacja: Jemen lub Arabia Saudyjska. Ansar al-Shari'a została utworzona na początku 2011 r. przez AQAP. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (alias a) AQAP, b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida e) Al-Kaida w południowej części Półwyspu Arabskiego, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Kaida w Jemenie, i) AQY). Inne informacje: a) Lokalizacja: Jemen lub Arabia Saudyjska (2004–2006); b) utworzona w styczniu 2009 r., kiedy Al-Kaida w Jemenie połączyła się z bojownikami Al-Kaidy w Arabii Saudyjskiej; c) przywódcą AQAP jest Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi; d) Ansar al-Shari'a utworzona została na początku 2011 r. przez AQAP i przyjęła na siebie odpowiedzialność za liczne ataki przeprowadzone w Jemenie zarówno przeciw celom rządowym, jak i cywilnym. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.”;

d)

wpis „Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Inne informacje: a) organizacja Tehrik-e Taliban ma siedzibę na obszarach plemiennych wzdłuż granicy Afganistanu z Pakistanem; b) utworzona w 2007 r., kierowana przez Hakimullaha Mehsuda; c) emirem TTP w Południowym Waziristanie jest Wali Ur Rehman. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.7.2011 r.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

„Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Inne informacje: a) organizacja Tehrik-e Taliban ma siedzibę na obszarach plemiennych wzdłuż granicy Afganistanu z Pakistanem; b) utworzona w 2007 r., jej przywódcą jest Maulana Fazlullah; Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.7.2011 r.”;

3)

w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się wpis w brzmieniu:

a)

„The Army Of Emigrants And Supporters (Armia Emigrantów i Zwolenników) (alias: a) Battalion of Emigrants and Supporters (Batalion Emigrantów i Zwolenników), b) Army of Emigrants and Supporters organization (Organizacja Armii Emigrantów i Zwolenników), c) Battalion of Emigrants and Ansar (Batalion Emigrantów i Ansar), d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA); Adres: Obszar Jabal Turkuman, prowincja Latakia, Syryjska Republika Arabska; Inne informacje: założona przez zagranicznych bojowników terrorystycznych w 2013 r. Lokalizacja: Syryjska Republika Arabska; związana z Islamskim Państwem w Iraku i Lewancie, figurująca w wykazie jako Al-Kaida w Iraku i Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.08.2015 r.”.