29.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1298

z dnia 28 lipca 2015 r.

zmieniające załączniki II i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 1,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsumentów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

3-benzylidenokamfora jest obecnie dopuszczona do stosowania w produktach kosmetycznych jako filtr UV w stężeniu nieprzekraczającym 2,0 %. Jest ona wymieniona pod numerem referencyjnym 19 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(2)

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) (2) stwierdził w opinii z dnia 18 czerwca 2013 r., że ze względu na to, że margines bezpieczeństwa wynosi mniej niż 100, wykorzystanie 3-benzylidenokamfory jako filtru UV w produktach kosmetycznych w stężeniu nieprzekraczającym 2,0 % uważane jest za niebezpieczne.

(3)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów ochrony przeciwsłonecznej dla zdrowia ludzkiego konieczne jest usunięcie 3-benzylidenokamfory z wykazu filtrów UV dopuszczonych w produktach kosmetycznych, jak przewidziano w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(4)

Mając na uwadze, że 3-benzylidenokamfora jest znana nie tylko jako filtr UV, ale również jako substancja pochłaniająca promieniowanie UV, należy zakazać jej stosowania w produktach kosmetycznych.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(6)

Stosowanie tego ograniczenia powinno zostać odroczone, aby umożliwić przemysłowi dokonanie niezbędnych modyfikacji składu produktów. W szczególności należy dać przedsiębiorstwom sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia na wprowadzenie do obrotu produktów zgodnych z przepisami i na wycofanie z obrotu produktów niezgodnych z przepisami.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Od dnia 18 lutego 2016 r. wprowadza się do obrotu w Unii i udostępnia na rynku unijnym tylko produkty kosmetyczne zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  Decyzja Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylająca decyzję 2004/210/WE (Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21).


ZAŁĄCZNIK

W rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II dodaje się pozycję w brzmieniu:

Numer referencyjny

Nazwa chemiczna/INN

Numer CAS

Numer WE

„1379

3-benzylidenokamfora

15087-24-8

239-139-9”

2)

w załączniku VI skreśla się pozycję oznaczoną numerem referencyjnym 19.