21.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/43


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1187

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz wykazujących znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy efektywności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Ogrzewacze pomieszczeń o równorzędnej funkcjonalności, w tym kotły na paliwo stałe, wykazują znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Energia, jaką kotły na paliwo stałe wykorzystują do ogrzewania pomieszczeń, odpowiada za znaczną część całkowitego zapotrzebowania na energię w Unii. Możliwości ograniczenia zużycia energii przez kotły na paliwo stałe są znaczne i obejmują np. łączenie ich z odpowiednimi regulatorami temperatury i urządzeniami słonecznymi, a zatem zestawy zawierające kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne należy również objąć wymogami dotyczącymi etykiet efektywności energetycznej.

(3)

Kotły wytwarzające energię cieplną wyłącznie na potrzeby zapewniania ciepłej wody użytkowej, kotły przeznaczone do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, kotły kogeneracyjne o mocy elektrycznej 50 kW lub większej oraz kotły na biomasę niedrzewną mają szczególne właściwości techniczne i należy zatem wyłączyć je z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(4)

Należy określić ujednolicone przepisy dotyczące etykietowania i standardowych informacji o produkcie odnośnie do efektywności energetycznej kotłów na paliwo stałe, aby zapewnić zachęty dla producentów do podnoszenia efektywności energetycznej tych produktów, zmotywowania użytkowników do zakupu energooszczędnych produktów i wniesienia wkładu w funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(5)

Aby zapewnić konsumentom porównywalne informacje dotyczące kotłów na paliwo stałe, należy wprowadzić skalę etykietowania spójną z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (2). Przyjęcie podejścia zastosowanego w tym rozporządzeniu w odniesieniu do energii odnawialnej nie promowałoby energooszczędności kotłów na biomasę. Przyjęcie podejścia zastosowanego do paliw kopalnych w przypadku biomasy nie byłoby zgodne z celem promowania energii ze źródeł odnawialnych wynikającym z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (3). Właściwe jest zatem wprowadzenie w niniejszym rozporządzeniu szczególnego podejścia do kotłów na biomasę, tzn. „współczynnika dla biomasy na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej” ustalanego na takim poziomie, aby klasa A++ mogła zostać osiągnięta przez kotły kondensacyjne na biomasę.

(6)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzyskane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych procedur pomiarowych i obliczeniowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych i obliczeniowych, w tym – o ile są dostępne – zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organizacje normalizacyjne zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej (4) na potrzeby ustanowienia wymogów dotyczących ekoprojektu.

(7)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i jednolitą treść etykiety dla kotłów na paliwo stałe.

(8)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi dotyczące produktu i dokumentacji technicznej w odniesieniu do kotłów na paliwo stałe.

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno także określać wymogi dotyczące informacji, jakie należy podawać w przypadku wszelkich form sprzedaży na odległość kotłów na paliwo stałe oraz we wszelkich reklamach i technicznych materiałach promocyjnych dotyczących kotłów na paliwo stałe.

(10)

W przypadku gdy etykiety i informacje o produkcie są oparte na kartach produktu otrzymanych od dostawców, należy zadbać o to, aby użytkownik posiadał łatwy dostęp do informacji na temat efektywności energetycznej zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

(11)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania energetycznego i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej 70 kW lub mniejszej i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej 70 kW lub mniejszej, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

kotłów generujących ciepło tylko w celu zapewnienia ciepłej wody użytkowej;

b)

kotłów przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para lub powietrze;

c)

kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW lub większej;

d)

kotłów na biomasę niedrzewną.

Artykuł 2

Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE, do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:

1)

„kocioł na paliwo stałe” oznacza urządzenie wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła na paliwo stałe, dostarczające ciepło do wodnego systemu centralnego ogrzewania w celu uzyskania i utrzymania na wybranym poziomie temperatury wewnętrznej w co najmniej jednym zamkniętym pomieszczeniu, przy czym jego strata ciepła względem otoczenia jest nie większa niż 6 % znamionowej mocy cieplnej;

2)

„wodny system centralnego ogrzewania” oznacza system, w którym woda jest wykorzystywana jako nośnik ciepła rozprowadzający centralnie wytwarzaną energię cieplną do urządzeń promiennikowych ciepła w celu ogrzewania zamkniętych pomieszczeń w budynkach lub ich części, z uwzględnieniem ogrzewania blokowego lub komunalnych sieci ogrzewania;

3)

„źródło ciepła na paliwo stałe” oznacza część kotła na paliwo stałe, która wytwarza ciepło w drodze spalania paliw stałych;

4)

„znamionowa moc cieplna” (Pr ) oznacza, wyrażaną w kW, deklarowaną moc cieplną kotła na paliwo stałe zapewniającego ogrzewanie zamkniętych pomieszczeń w drodze spalania paliwa zalecanego;

5)

„paliwo stałe” oznacza paliwo, które jest w stanie stałym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym biomasę stałą i stałe paliwa kopalne;

6)

„biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych;

7)

„biomasa drzewna” oznacza biomasę pozyskiwaną z drzew i krzewów, w tym z kłód, ze zrębków, z drewna prasowanego w formie peletów, z drewna prasowanego w formie brykietów i z trocin;

8)

„biomasa niedrzewna” oznacza biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym słomę, miskant, trzcinę, pestki i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów;

9)

„paliwo kopalne” oznacza paliwo inne niż biomasa, w tym antracyt, węgiel brunatny, koks, węgiel bitumiczny; do celów niniejszego rozporządzenia obejmuje ono również torf;

10)

„kocioł na biomasę” oznacza kocioł na paliwo stałe, w którym jako paliwo zalecane wykorzystuje się biomasę;

11)

„kocioł na biomasę niedrzewną” oznacza kocioł na biomasę, w przypadku którego jako paliwo zalecane wykorzystuje się biomasę niedrzewną, natomiast biomasa drzewna, paliwo kopalne lub mieszanka biomasy i paliwa kopalnego nie zostały przewidziane jako inne odpowiednie paliwa;

12)

„paliwo zalecane” oznacza jedno paliwo stałe, które zaleca się wykorzystywać w kotle zgodnie z instrukcjami dostawcy;

13)

„inne odpowiednie paliwo” oznacza paliwo stałe, inne niż paliwo zalecane, które można wykorzystać w kotle na paliwo stałe zgodnie z instrukcjami dostawcy, w tym każde paliwo, które zostało wymienione w instrukcji dla instalatorów i użytkowników, na ogólnodostępnej stronie internetowej dostawcy, w technicznych materiałach promocyjnych i w reklamach;

14)

„kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe” oznacza kocioł na paliwo stałe, który może wytwarzać jednocześnie energię cieplną i energię elektryczną;

15)

„ogrzewacz dodatkowy” oznacza pomocniczy kocioł lub pompę ciepła objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) nr 811/2013 lub pomocniczy kocioł na paliwo stałe, które wytwarzają dodatkowe ciepło w przypadku, gdy zapotrzebowanie na ciepło przekracza znamionową moc cieplną podstawowego kotła na paliwo stałe;

16)

„regulator temperatury” oznacza urządzenie przekazujące użytkownikowi informacje dotyczące wartości i czasu występowania w pomieszczeniu wybranej temperatury i przesyłające do interfejsu kotła na paliwo stałe, np. procesora, odpowiednie dane, które są pomocne w regulacji temperatury w pomieszczeniu;

17)

„urządzenie słoneczne” oznacza układ wykorzystujący wyłącznie energię słoneczną, kolektor słoneczny, słoneczny zasobnik ciepłej wody użytkowej lub pompę w obiegu kolektora; wprowadzane oddzielnie do obrotu;

18)

„układ wykorzystujący wyłącznie energię słoneczną” oznacza urządzenie wyposażone w co najmniej jeden kolektor słoneczny, co najmniej jeden słoneczny zasobnik ciepłej wody użytkowej i ewentualnie pompy w obiegu kolektora, a także inne elementy, które wprowadza się do obrotu jako jedno urządzenie niewyposażone w źródło ciepła, z wyjątkiem ewentualnie co najmniej jednej dodatkowej grzałki zanurzeniowej;

19)

„kolektor słoneczny” oznacza urządzenie przeznaczone do pochłaniania całkowitego natężenia promieniowania słonecznego, przetwarzania go na energię cieplną i przekazywanie tej energii do przepływającego przez nie płynu;

20)

„słoneczny zasobnik ciepłej wody użytkowej” oznacza zasobnik ciepłej wody użytkowej służący do magazynowania energii cieplnej wytworzonej przez co najmniej jeden kolektor słoneczny;

21)

„zasobnik ciepłej wody użytkowej” oznacza zbiornik służący do magazynowania ciepła w wodzie lub ogrzewania pomieszczeń, który nie jest wyposażony w źródło ciepła, z wyjątkiem jednej lub więcej dodatkowych zanurzeniowych grzałek elektrycznych;

22)

„dodatkowa grzałka zanurzeniowa” oznacza elektryczną rezystancyjną grzałkę wykorzystującą efekt Joule'a będącą częścią zasobnika ciepłej wody użytkowej i wytwarzającą ciepło wyłącznie w sytuacji przerwy w zasilaniu ciepłem z zewnątrz (z uwzględnieniem okresów konserwacji) lub awarii takiego zasilania, bądź będącą częścią słonecznego zasobnika ciepłej wody użytkowej, zapewniającą ciepło w sytuacjach, gdy energia słoneczna jako źródło ciepła nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania dla wymaganych poziomów komfortu;

23)

„zestaw zawierający kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne” oznacza oferowany użytkownikowi zestaw składający się z kotła na paliwo stałe połączonego z co najmniej jednym ogrzewaczem dodatkowym, co najmniej jednym regulatorem temperatury lub co najmniej jednym urządzeniem słonecznym.

24)

„kocioł wielofunkcyjny” oznacza kocioł na paliwo stałe zaprojektowany do doprowadzania dodatkowo ciepła w celu dostarczania ciepłej wody użytkowej w wybranym zakresie temperatur, w wybranych ilościach i o wybranych wartościach natężenia przepływu w określonych przedziałach czasowych, połączony z zewnętrznym źródłem zasilania w wodę użytkową.

Dodatkowe definicje na potrzeby załączników II–X zamieszczono w załączniku I.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców i harmonogram

1.   Od dnia 1 kwietnia 2017 r. dostawcy wprowadzający do obrotu lub użytkowania kotły na paliwo stałe, w tym kotły włączone do zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, dopilnowują, aby:

a)

każdy kocioł na paliwo stałe był dostarczany wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1,1 załącznika III oraz zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej określoną w załączniku II, a każdy kocioł na paliwo stałe przeznaczony do użytkowania w zestawach zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne był dostarczany wraz z drugą etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 2 załącznika III;

b)

dystrybutorom każdego modelu kotła na paliwo stałe udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1.1 załącznika III oraz zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej określoną w załączniku II;

c)

dla każdego kotła na paliwo stałe dostarczona była karta produktu zgodnie z pkt 1 załącznika IV, a dla każdego kotła na paliwo stałe przeznaczonego do użytkowania w zestawach zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne dostarczona była druga karta produktu zgodnie z pkt 2 załącznika IV;

d)

dystrybutorom każdego modelu kotła na paliwo stałe udostępniono elektroniczną kartę produktu zgodnie z pkt 1 załącznika IV;

e)

dokumentacja techniczna, określona w pkt 1 załącznika V, była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

f)

wszelkie reklamy, które dotyczą określonego modelu kotła na paliwo stałe i podają informacje związane ze zużyciem energii lub cenę, zawierały wskazanie klasy efektywności energetycznej dla tego modelu;

g)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu kotła na paliwo stałe, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały wskazanie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

2.   Od dnia 26 września 2019 r. dostawcy wprowadzający do obrotu lub użytkowania kotły na paliwo stałe, w tym kotły włączone do zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, dopilnowują, aby:

a)

każdy kocioł na paliwo stałe był dostarczany wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1.2 załącznika III oraz zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej określoną w załączniku II;

b)

dystrybutorom każdego modelu kotła na paliwo stałe udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 1.2 załącznika III oraz zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej określoną w załączniku II.

3.   Od dnia 1 kwietnia 2017 r. dostawcy wprowadzający do obrotu lub użytkowania zestawy zawierające kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne dopilnowują, aby:

a)

każdy zestaw zawierający kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne był dostarczany wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 2 załącznika III i zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej określoną w załączniku II;

b)

dystrybutorom każdego modelu zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne udostępniono etykietę elektroniczną uwzględniającą format oraz informacje określone w pkt 2 załącznika III oraz zgodną z klasyfikacją efektywności energetycznej określoną w załączniku II;

c)

dla każdego zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne dostarczona była karta produktu zgodnie z pkt 2 załącznika IV;

d)

dystrybutorom każdego modelu zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne udostępniono elektroniczną kartę produktu zgodnie z pkt 2 załącznika IV;

e)

dokumentacja techniczna, określona w pkt 2 załącznika V, była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

f)

wszelkie reklamy, które dotyczą określonego modelu zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz podają informacje związane ze zużyciem energii lub cenę, zawierały wskazanie klasy efektywności energetycznej dla tego modelu;

g)

wszelkie techniczne materiały promocyjne, które dotyczą określonego modelu zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały wskazanie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

1.   Dystrybutorzy kotłów na paliwo stałe dopilnowują, aby:

a)

każdy kocioł na paliwo stałe w punkcie sprzedaży był opatrzony na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lub art. 3 ust. 2, umieszczoną z przodu urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna;

b)

kotły na paliwo stałe oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z pkt 1 załącznika VI, chyba że oferta przedstawiana jest przez internet; w tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy załącznika VII;

c)

wszelkie reklamy, które dotyczą określonego modelu kotła na paliwo stałe i podają informacje związane ze zużyciem energii lub cenę, zawierały wskazanie klasy efektywności energetycznej dla tego modelu;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu kotła na paliwo stałe, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały wskazanie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

2.   Dystrybutorzy zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne dopilnowują, aby:

a)

każda oferta dotycząca konkretnego zestawu zawierała klasę efektywności energetycznej tego zestawu poprzez umieszczenie na zestawie etykiety dostarczonej przez dostawcę zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a) oraz karty produktu dostarczonej przez dostawcę zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. c), należycie wypełnionej zgodnie z charakterystyką tego zestawu;

b)

zestawy zawierające kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi zgodnie z pkt 2 załącznika VI, chyba że oferta przedstawiana jest przez internet; w tym ostatnim przypadku zastosowanie mają przepisy załącznika VII;

c)

wszelkie reklamy, które dotyczą określonego modelu zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz podają informacje związane ze zużyciem energii lub cenę, zawierały wskazanie klasy efektywności energetycznej dla tego modelu;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne, które dotyczą określonego modelu zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały wskazanie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarów i obliczeń

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń, zgodnie z załącznikiem VIII. Współczynnik efektywności energetycznej określa się zgodnie z załącznikiem IX.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne z niniejszym rozporządzeniem państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku X.

Artykuł 7

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r. W szczególności w ramach przeglądu dokonuje się oceny, czy na etykiecie kotłów wielofunkcyjnych należy dodać klasę efektywności energetycznej podgrzewania wody.

Artykuł 8

Wejście w życie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2017 r. Jednak art. 3 ust. 1 lit. f) i g), art. 3 ust. 3 lit. f) i g), art. 4 ust. 1 lit. b), c) i d) oraz art. 4 ust. 2 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słonecznego (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 1)

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników II–X

Na potrzeby załączników II–X mają zastosowanie następujące definicje:

1)

„identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model kotła na paliwo stałe lub zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne od innych modeli o takim samym znaku towarowym, z taką samą nazwą dostawcy lub taką samą nazwą dystrybutora;

2)

„sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń” (ηs ) oznacza, wyrażany w %, stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń w określonym sezonie ogrzewczym, zapewniane przez kocioł na paliwo stałe, do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania;

3)

„sprawność elektryczna” (ηel ) oznacza stosunek ilości wytworzonej energii elektrycznej do całkowitej ilości energii pobranej przez kogeneracyjny kocioł na paliwo stałe, przy czym całkowita ilość pobranej energii jest wyrażana pod względem GCV lub ilości energii końcowej pomnożonej przez CC;

4)

„ciepło spalania” (GCV) oznacza całkowitą ilość ciepła uwalnianego przez jednostkową ilość paliwa zawierającego stosowną wilgotność podczas jego pełnego spalania w obecności tlenu i podczas ochładzania produktów spalania do temperatury otoczenia; ilość ta obejmuje ciepło kondensacji pary wodnej powstałej w wyniku spalania wodoru zawartego w paliwie;

5)

„współczynnik konwersji” (CC) oznacza współczynnik, który wyraża oszacowaną na 40 % przeciętną efektywność produkcji energii w UE, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE (1); wartość współczynnika konwersji wynosi CC = 2,5;

6)

„karta regulatora temperatury” oznacza kartę produktu, która musi być dostarczana dla regulatorów temperatury zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013;

7)

„karta kotła” oznacza, w przypadku kotłów na paliwo stałe, kartę produktu, która musi być dostarczana zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia, a w przypadku kotłów innych niż kotły na paliwo stałe, kartę produktu, która musi być dostarczana zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013;

8)

„karta urządzenia słonecznego” oznacza kartę produktu, która musi być dostarczana dla urządzeń słonecznych zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013;

9)

„karta pompy ciepła” oznacza kartę produktu, która musi być dostarczana dla pomp ciepła zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013;

10)

„kocioł kondensacyjny” oznacza kocioł na paliwo stałe, w którym – w normalnych warunkach eksploatacyjnych i w danym zakresie temperatur roboczych wody – zawarta w produktach spalania para wodna ulega częściowej kondensacji w celu wykorzystania jej ciepła przemiany fazowej do celów ogrzewania;

11)

„inne paliwo z biomasy drzewnej” oznacza biomasę drzewną z wyjątkiem: kłód o wilgotności 25 % lub mniejszej, zrębków o wilgotności 15 % lub większej, drewna prasowanego w postaci peletów lub brykietów lub trocin o wilgotności 50 % lub mniejszej;

12)

„wilgotność” oznacza masę wody w paliwie w stosunku do całkowitej masy paliwa stosowanego w kotłach na paliwo stałe;

13)

„inne paliwo kopalne” oznacza paliwo kopalne z wyjątkiem: węgla kamiennego, węgla brunatnego (w tym brykietów), koksu, antracytu lub brykietów z mieszanego paliwa kopalnego;

14)

„zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnej mocy cieplnej” (elmax ) oznacza, wyrażone w kW, zużycie energii elektrycznej kotła na paliwo stałe przy znamionowej mocy cieplnej, z wyłączeniem zużycia energii elektrycznej przez ogrzewacz rezerwowy i przez wbudowane wtórne urządzenia służące redukcji emisji;

15)

„zapotrzebowanie na energię elektryczną przy minimalnej mocy cieplnej” (elmin ) oznacza, wyrażone w kW, zużycie energii elektrycznej kotła na paliwo stałe przy stosownym częściowym obciążeniu, z wyłączeniem zużycia energii elektrycznej przez ogrzewacz rezerwowy i przez wbudowane wtórne urządzenia służące redukcji emisji;

16)

„ogrzewacz rezerwowy” oznacza elektryczny rezystancyjny element wykorzystujący efekt Joule'a, który wytwarza ciepło tylko w celu zapobieżenia zamarznięciu kotła na paliwo stałe lub wodnego systemu centralnego ogrzewania lub w wypadku przerwy w działaniu zewnętrznego źródła ciepła (np. w okresie konserwacji) bądź w wypadku awarii zewnętrznego źródła ciepła;

17)

„stosowne częściowe obciążenie” oznacza: w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa – pracę przy 30 % znamionowej mocy cieplnej, a w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które mogą być eksploatowane przy 50 % znamionowej mocy cieplnej – pracę przy 50 % znamionowej mocy cieplnej;

18)

„pobór mocy w trybie czuwania” (PSB ) oznacza, wyrażany w kW, pobór mocy kotła na paliwo stałe w trybie czuwania z wyłączeniem poboru mocy przez wbudowane wtórne urządzenia służące redukcji emisji;

19)

„tryb czuwania” oznacza stan, gdy kocioł na paliwo stałe jest podłączony do sieci zasilania elektrycznego, musi pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego, aby działać zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje przez dowolnie długi czas jedynie następujące funkcje: funkcję ponownego włączenia lub funkcję ponownego włączenia tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia lub wyświetlaniem informacji bądź statusu;

20)

„sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla trybu aktywnego” (ηson ) oznacza:

a)

w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa, średnią ważoną sprawności użytkowej przy znamionowej mocy cieplnej i sprawności użytkowej przy 30 % znamionowej mocy cieplnej;

b)

w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które mogą być eksploatowane przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym, średnią ważoną sprawności użytkowej przy znamionowej mocy cieplnej i sprawności użytkowej przy 50 % znamionowej mocy cieplnej;

c)

w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które nie mogą być eksploatowane przy 50 % lub mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym, sprawność użytkową przy znamionowej mocy cieplnej;

d)

w przypadku kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe, sprawność użytkową przy znamionowej mocy cieplnej;

21)

„sprawność użytkowa” (η) oznacza stosunek wytworzonego ciepła użytkowego do całkowitego poboru energii przez kocioł na paliwo stałe, przy czym całkowita ilość pobranej energii jest wyrażana pod względem GCV lub ilości energii końcowej pomnożonej przez CC;

22)

„wytworzone ciepło użytkowe” (P) oznacza, wyrażane w kW, ciepło wytwarzane przez kocioł na paliwo stałe i przenoszone do nośnika ciepła;

23)

„kocioł na paliwo kopalne” oznacza kocioł na paliwo stałe, w którym jako paliwo zalecane wykorzystuje się paliwo kopalne lub mieszankę biomasy i paliwa kopalnego;

24)

„ciepło spalania w stanie suchym” (GCVmf ) oznacza całkowitą ilość ciepła uwalnianego przez jednostkową ilość paliwa pozbawionego naturalnej wilgotności podczas jego pełnego spalania w obecności tlenu oraz podczas ochładzania produktów spalania do temperatury otoczenia; ilość ta obejmuje ciepło kondensacji pary wodnej powstałej w wyniku spalania wodoru zawartego w paliwie;

25)

„model równoważny” oznacza model wprowadzany do obrotu o takich samych parametrach technicznych, określonych w tabeli 4 w pkt 1 załącznika V, jak inny model wprowadzany do obrotu przez tego samego dostawcę.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe ustala się na podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej określonego w tabeli 1.

Współczynnik efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe oblicza się zgodnie z załącznikiem IX.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej kotłów na paliwo stałe

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)

A+++

EEI ≥ 150

A++

125 ≤ EEI < 150

A+

98 ≤ EEI < 125

A

90 ≤ EEI < 98

B

82 ≤ EEI < 90

C

75 ≤ EEI < 82

D

36 ≤ EEI < 75

E

34 ≤ EEI < 36

F

30 ≤ EEI < 34

G

EEI < 30


ZAŁĄCZNIK III

Etykiety

1.   KOTŁY NA PALIWO STAŁE

1.1.   Etykieta 1

Image

a)

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy;

III.

funkcja ogrzewania pomieszczeń;

IV.

klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II; wierzchołek strzałki zawierającej literę określającą klasę efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe musi być umieszczony na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

V.

znamionowa moc cieplna w kW, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VI.

w przypadku kotłów wielofunkcyjnych, również dodatkowa funkcja podgrzewania wody;

VII.

w przypadku kogeneracyjnych kotłów na paliwo stałe, również dodatkowa funkcja wytwarzania energii elektrycznej.

b)

Aspekty graficzne etykiety dla kotłów na paliwo stałe muszą być zgodne z pkt 3 niniejszego załącznika. W drodze wyjątku, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

1.2.   Etykieta 2

Image

a)

Na etykiecie muszą znajdować się informacje wymienione w pkt 1.1 lit. a) niniejszego załącznika.

b)

Aspekty graficzne etykiety dla kotłów na paliwo stałe muszą być zgodne z pkt 3 niniejszego załącznika. W drodze wyjątku, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

2.   ZESTAWY ZAWIERAJĄCE KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE, OGRZEWACZE DODATKOWE, REGULATORY TEMPERATURY I URZĄDZENIA SŁONECZNE

Etykieta zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne w klasach efektywności energetycznej od A+++ do G

Image

a)

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I.

nazwa dystrybutora lub dostawcy lub jego znak towarowy;

II.

identyfikator modelu(-i) dystrybutora lub dostawcy;

III.

funkcja ogrzewania pomieszczeń;

IV.

klasa efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe, ustalona zgodnie z załącznikiem II;

V.

wskazanie, czy do zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne może być włączony kolektor słoneczny, zasobnik ciepłej wody użytkowej, regulator temperatury lub ogrzewacz dodatkowy;

VI.

klasa efektywności energetycznej zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, ustalona zgodnie z pkt 2 załącznika IV; wierzchołek strzałki zawierającej literę określającą klasę efektywności energetycznej zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne jest umieszczony na tej samej wysokości co wierzchołek odpowiedniej klasy efektywności energetycznej.

b)

Aspekty graficzne etykiety dla zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne muszą być zgodne z pkt 4 niniejszego załącznika. W przypadku zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne w klasach efektywności energetycznej od A+++ do D, można pominąć ostatnie klasy od E do G na skali od A+++ do G.

3.   WZÓR ETYKIETY DLA KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE JEST NASTĘPUJĄCY:

Image

gdzie:

a)

Etykieta ma co najmniej 105 mm szerokości i 200 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść pozostaje proporcjonalna do wymiarów podanych powyżej.

b)

Tło etykiety jest białe.

c)

Kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

d)

Etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 4 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm.

Image

Logo UE: Kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Etykieta efektywności energetycznej: kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta efektywności energetycznej: szerokość: 86 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt, kolor: 100 % cyjanu, długość: 86 mm.

Image

Funkcja ogrzewania pomieszczeń:

Piktogram zgodny z rysunkiem.

Image

Skale A++-G oraz A+++-D, odpowiednio:

Strzałka: wysokość: 5 mm, przerwa: 1,3 mm, kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

siódma klasa: 00-X–X-00,

ósma klasa: 00-X–X-00,

ostatnia klasa: 00-X–X-00,

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 14 pkt, wielkie litery, kolor biały, symbole „+”: indeks górny, wyrównane w jednym wierszu,

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 1 mm, kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

ostatnia klasa: 00-X–X-00,

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 16 pkt, wielkie litery, kolor biały, symbole „+”: indeks górny, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej:

Strzałka: szerokość: 22 mm, wysokość: 12 mm, 100 % czarnego,

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, wielkie litery, kolor biały, symbole „+”: indeks górny, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Znamionowa moc cieplna:

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 3,5 mm,

Wartość „YZ”: czcionka Calibri pogrubiona 45 pkt, 100 % czarnego,

Tekst „kW”: czcionka Calibri zwykła 30 pkt, 100 % czarnego.

Image

Funkcja podgrzewania wody:

Piktogram zgodny z rysunkiem,

Obramowanie: 2 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm.

Image

Funkcja energii elektrycznej:

Piktogram zgodny z rysunkiem,

Obramowanie: 2 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm.

Image

Rok wprowadzenia etykiety i numer rozporządzenia:

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 10 pkt

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy.

Image

Identyfikator modelu dostawcy:

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu muszą mieścić się na powierzchni 86 × 12 mm.

4.   WZÓR ETYKIETY ZESTAWÓW ZAWIERAJĄCYCH KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE, OGRZEWACZE DODATKOWE, REGULATORY TEMPERATURY I URZĄDZENIA SŁONECZNE JEST NASTĘPUJĄCY:

Image

gdzie:

a)

Etykieta ma co najmniej 210 mm szerokości i 297 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść pozostaje proporcjonalna do wymiarów podanych powyżej.

b)

Tło etykiety jest białe.

c)

Kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

d)

Etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 6 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm.

Image

Logo UE: Kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Etykieta efektywności energetycznej: kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta efektywności energetycznej: szerokość: 191 mm, wysokość: 37 mm.

Image

Pasek pod logo: 2 pkt, kolor: 100 % cyjanu, długość: 191 mm.

Image

Funkcja ogrzewania pomieszczeń:

Piktogram zgodny z rysunkiem.

Image

Kocioł na paliwo stałe:

Piktogram zgodny z rysunkiem,

Klasy efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe:

Strzałka: szerokość: 24 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego,

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 28 pkt, wielkie litery, kolor biały, symbole „+”: indeks górny, wyrównane w jednym wierszu,

Obramowanie: 3 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm.

Image

Zestaw zawierający kolektory słoneczne, zasobniki ciepłej wody użytkowej, regulatory temperatury i ogrzewacze dodatkowe:

Piktogramy zgodne z rysunkiem,

symbol „+”: czcionka Calibri pogrubiona 50 pkt, 100 % cyjanu,

Kratki: szerokość: 12 mm, wysokość: 12 mm, obramowanie: 4 pkt, 100 % cyjanu,

Obramowanie: 3 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm.

Image

Skala A+++-G z obramowaniem:

Strzałka: wysokość: 15 mm, przerwa: 3 mm, kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

siódma klasa: 00-X–X-00,

(jeżeli dotyczy) ostatnie klasy: 00-X–X-00,

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 30 pkt, wielkie litery, kolor biały, symbole „+”: indeks górny, wyrównane w jednym wierszu,

Obramowanie: 3 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm.

Image

Klasa efektywności energetycznej zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne:

Strzałka: szerokość: 33 mm, wysokość: 19 mm, 100 % czarnego,

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 40 pkt, wielkie litery, kolor biały, symbole „+”: indeks górny, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Rok wprowadzenia etykiety i numer rozporządzenia:

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt

Image

Nazwa dystrybutora lub dostawcy lub znak towarowy.

Image

Identyfikator modelu dystrybutora lub dostawcy:

Nazwa dystrybutora lub dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu muszą mieścić się na powierzchni 191 × 19 mm.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK IV

Karta produktu

1.   KOTŁY NA PALIWO STAŁE

1.1.   Informacje w karcie produktu kotła na paliwo stałe muszą być podawane w poniższej kolejności oraz muszą być zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy;

c)

klasa efektywności energetycznej modelu ustalona zgodnie z załącznikiem II;

d)

znamionowa moc cieplna w kW, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

e)

współczynnik efektywności energetycznej w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczony zgodnie z załącznikiem IX;

f)

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, wyrażona w %, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczona zgodnie z załącznikiem VIII;

g)

szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe;

h)

w przypadku kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe, sprawność elektryczna, wyrażona w %, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

1.2.   Jedna karta produktu może dotyczyć większej liczby modeli kotłów na paliwo stałe dostarczanych przez tego samego dostawcę.

1.3.   Informacje zawarte w karcie produktu mogą zostać podane w formie kolorowej lub czarnobiałej kopii etykiety. W takim przypadku informacje wymienione w pkt 1.1, które nie znajdują się na etykiecie, muszą również zostać dostarczone.

2.   ZESTAWY ZAWIERAJĄCE KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE, OGRZEWACZE DODATKOWE, REGULATORY TEMPERATURY I URZĄDZENIA SŁONECZNE

Karta zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne musi zawierać informacje określone na, odpowiednio, rysunku 1 lub rysunku 2, na potrzeby oceny współczynnika efektywności energetycznej oferowanego zestawu, w tym poniższe informacje:

a)   I: wartość współczynnika efektywności energetycznej podstawowego kotła na paliwo stałe;

b)   II: współczynnik do ustalenia mocy cieplnej podstawowego kotła na paliwo stałe oraz ogrzewaczy dodatkowych w zestawie, określony zgodnie z, odpowiednio, tabelą 2 i tabelą 3 niniejszego załącznika;

c)   III: wartość wyrażenia matematycznego: 294/(11 · Pr), gdzie Pr dotyczy podstawowego kotła na paliwo stałe;

d)   IV: wartość wyrażenia matematycznego: 115/(11 · Pr), gdzie Pr dotyczy podstawowego kotła na paliwo stałe.

Tabela 2

Wagi dla podstawowego kotła na paliwo stałe oraz ogrzewacza dodatkowego do celów rysunku 1 niniejszego załącznika  (1)

Psup/(Pr + Psup) (2)

II, zestaw bez zasobnika ciepłej wody użytkowej

II, zestaw z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


Tabela 3

Wagi dla podstawowego kotła na paliwo stałe oraz ogrzewaczy dodatkowych do celów rysunku 2 niniejszego załącznika  (1)

Pr/(Pr + Psup) (3)

II, zestaw bez zasobnika ciepłej wody użytkowej

II, zestaw z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Rysunek 1

W odniesieniu do podstawowych kotłów na paliwo stałe, informacje, które mają zostać zamieszczone na karcie produktu zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, z podaniem współczynnika efektywności energetycznej oferowanego zestawu

Image

Rysunek 2:

W odniesieniu do podstawowych kogeneracyjnych kotłów na paliwo stałe, informacje, które mają zostać zamieszczone na karcie produktu zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, z podaniem współczynnika efektywności energetycznej oferowanego zestawu

Image

(1)  Wartości pośrednie oblicza się metodą interpolacji liniowej dwóch sąsiednich wartości.

(2)  Pr dotyczy podstawowego kotła na paliwo stałe.

(3)  Pr dotyczy podstawowego kotła na paliwo stałe.


ZAŁĄCZNIK V

Dokumentacja techniczna

1.   KOTŁY NA PALIWO STAŁE

W przypadku kotłów na paliwo stałe dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. e), musi zawierać:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

identyfikator modelu;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

jeżeli paliwem zalecanym jest inna biomasa drzewna, biomasa niedrzewna, inne paliwo kopalne lub inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego, o których mowa w tabeli 4, opis paliwa wystarczający do jego jednoznacznego określenia oraz normę techniczną lub specyfikację paliwa, w tym zmierzoną wilgotność i zawartość popiołu, a dla innego paliwa kopalnego także zmierzoną zawartość substancji lotnych paliwa;

e)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

f)

imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

g)

informacje określone w tabeli 4, których parametry techniczne zostały zmierzone i obliczane zgodnie z załącznikiem VIII i IX;

h)

sprawozdania z badań przeprowadzonych przez dostawców lub w ich imieniu, w tym nazwę i adres organu przeprowadzającego badanie;

i)

szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe;

j)

w stosownych przypadkach wykaz równoważnych modeli.

Informacje te można łączyć z dokumentacją techniczną przedstawioną zgodnie ze środkami ustanowionymi na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (1).

Tabela 4

Parametry techniczne kotłów na paliwo stałe i kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe

Identyfikator modelu

Sposób podawania paliwa: [ręczne: kocioł musi być eksploatowany wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności co najmniej x (2) litrów/automatyczne: zaleca się, aby kocioł był eksploatowany wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności co najmniej x (3) litrów]

Kocioł kondensacyjny: [tak/nie]

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: [tak/nie]

Kocioł wielofunkcyjny: [tak/nie]

Paliwo

Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):

Inne odpowiednie paliwa:

Kłody, wilgotność ≤ 25 %

[tak/nie]

[tak/nie]

Zrębki, wilgotność 15-35 %

[tak/nie]

[tak/nie]

Zrębki, wilgotność > 35 %

[tak/nie]

[tak/nie]

Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów

[tak/nie]

[tak/nie]

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

[tak/nie]

[tak/nie]

Inna biomasa drzewna

[tak/nie]

[tak/nie]

Biomasa niedrzewna

[tak/nie]

[tak/nie]

Węgiel kamienny

[tak/nie]

[tak/nie]

Węgiel brunatny (w tym brykiety)

[tak/nie]

[tak/nie]

Koks

[tak/nie]

[tak/nie]

Antracyt

[tak/nie]

[tak/nie]

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego

[tak/nie]

[tak/nie]

Inne paliwo kopalne

[tak/nie]

[tak/nie]

Brykiety z mieszanki biomasy (30-70 %) i paliwa kopalnego

[tak/nie]

[tak/nie]

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego

[tak/nie]

[tak/nie]

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η s [%]:

Współczynnik efektywności energetycznej EEI:

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Wytworzone ciepło użytkowe

 

Sprawność użytkowa

przy znamionowej mocy cieplnej

Pn  (4)

x,x

kW

 

przy znamionowej mocy cieplnej

ηn

x,x

%

przy [30 %/50 %] znamionowej mocy cieplnej, w stosownych przypadkach

Pp

[x,x/n.d.]

kW

 

przy [30 %/50 %] znamionowej mocy cieplnej, w stosownych przypadkach

ηp

[x,x/

n.d.]

%

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

 

przy znamionowej mocy cieplnej

elmax

x,xxx

kW

przy znamionowej mocy cieplnej

ηel,n

x,x

%

 

przy [30 %/50 %] znamionowej mocy cieplnej, w stosownych przypadkach

elmin

[x,xxx/

n.d.]

kW

 

wbudowanych wtórnych urządzeń redukcji emisji, w stosownych przypadkach

[x,xxx/

n.d.]

kW

 

w trybie czuwania

PSB

x,xxx

kW

 

Dane kontaktowe

Nazwa i adres dostawcy

 

2.   ZESTAWY ZAWIERAJĄCE KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE, OGRZEWACZE DODATKOWE, REGULATORY TEMPERATURY I URZĄDZENIA SŁONECZNE

W przypadku zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 3 lit. e), musi zawierać:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

opis modelu stanowiącego zestaw zawierający kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne wystarczający do jednoznacznej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

parametry techniczne:

1)

współczynnik efektywności energetycznej, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

2)

parametry techniczne określone w pkt 1 niniejszego załącznika oraz, w stosownych przypadkach, parametry techniczne określone w pkt 1 załącznika V do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013;

3)

parametry techniczne określone w pkt 3 i 4 załącznika V do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013;

g)

szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10)

(2)  Pojemność zasobnika = 45 * P r * (1 – 2.7/P r) lub 300 litrów, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym P r podaje się w kW

(3)  Pojemność zasobnika = 20 * P r, przy czym P r podaje się w kW

(4)  W przypadku paliwa zalecanego P n jest równe P r


ZAŁĄCZNIK VI

Informacje, które należy podawać w przypadkach gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu, z wyjątkiem internetu

1.   KOTŁY NA PALIWO STAŁE

1.1.   Informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

klasa efektywności energetycznej modelu ustalona zgodnie z załącznikiem II;

b)

znamionowa moc cieplna w kW, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

c)

współczynnik efektywności energetycznej w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczony zgodnie z załącznikiem IX;

d)

w przypadku kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe, sprawność elektryczna, wyrażona w %, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

1.2.   Wielkość i rodzaj czcionki użytej do drukowania lub przedstawienia wszystkich informacji określonych w pkt 1.1 muszą być czytelne.

2.   ZESTAWY ZAWIERAJĄCE KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE, OGRZEWACZE DODATKOWE, REGULATORY TEMPERATURY I URZĄDZENIA SŁONECZNE

2.1.   Informacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

klasa efektywności energetycznej modelu ustalona zgodnie z załącznikiem II;

b)

współczynnik efektywności energetycznej, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

c)

w stosownych przypadkach, informacje określone na rysunkach 1 i 2 w załączniku IV.

2.2.   Wielkość i rodzaj czcionki użytej do drukowania lub przedstawienia wszystkich informacji określonych w pkt 2.1 muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK VII

Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży, wypożyczania lub sprzedaży ratalnej przez internet

1.

Do celów pkt 2–5 niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje:

a)

„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

b)

„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

c)

„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

d)

„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywę dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

2.

Stosowną etykietę, udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 lub – w przypadku zestawu – właściwie wypełnioną na podstawie etykiety i stosownych kart produktu dostarczonych przez dostawców zgodnie z art. 3, umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu zgodnie z harmonogramem określonym w art. 3. Jeżeli przedstawia się zarówno produkt, jak i zestaw, ale cena podana jest tylko w odniesieniu do zestawu, wyświetla się tylko etykietę zestawu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w załączniku III. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety musi być zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

3.

Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego:

a)

jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu lub zestawu na etykiecie;

b)

zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu lub zestawu umieszczone na strzałce białą czcionką o wielkości równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu; oraz

c)

ma jedną z poniższych form:

Image

4.

W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)

obraz, o którym mowa w pkt 3 niniejszego załącznika, jest pokazywany na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu lub zestawu;

b)

obraz jest powiązany z etykietą;

c)

etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)

etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)

do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)

etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)

tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu lub zestawu, o wielkości czcionki równej czcionce zastosowanej dla ceny produktu.

5.

Stosowną kartę produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu lub zestawu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku łącze wykorzystywane do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie „Karta produktu”. Jeżeli zastosowany jest wyświetlacz wbudowany, karta produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.


ZAŁĄCZNIK VIII

Pomiary i obliczenia

1.   Pomiarów i obliczeń do celów zapewnienia zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody. Muszą one spełniać warunki i parametry techniczne określone w pkt 2-5.

2.   Ogólne warunki dotyczące pomiarów i obliczeń

a)

Kotły na paliwo stałe bada się przy zastosowaniu paliwa zalecanego.

b)

Wartość deklarowana dla sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej.

3.   Ogólne warunki dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla kotłów na paliwo stałe

a)

W stosownych przypadkach mierzy się wartości sprawności użytkowej ηn , ηp i wytworzonego ciepła użytkowego Pn , Pp . W przypadku kogeneracyjnych kotłów na paliwo stałe mierzy się także wartość sprawności elektrycznej ηel,n .

b)

Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń ηs oblicza się jako sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym ηson skorygowaną o udziały czynników obejmujących regulację temperatury, zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne oraz – w przypadku kogeneracyjnych kotłów na paliwo stałe – skorygowaną poprzez dodanie sprawności elektrycznej pomnożonej przez współczynnik konwersji CC wynoszący 2,5.

c)

Zużycie energii elektrycznej mnoży się przez współczynnik konwersji CC wynoszący 2,5.

4.   Szczególne warunki dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla kotłów na paliwo stałe

a)

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs jest zdefiniowana jako:

ηs = ηson F(1)F(2) + F(3)

gdzie:

1)

ηson oznacza sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, wyrażaną w procentach i obliczaną zgodnie z pkt 4 lit. b);

2)

F(1) odpowiada stracie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury; F(1) = 3 %;

3)

F(2) odpowiada negatywnemu udziałowi zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, wyrażanemu w % i obliczanemu zgodnie z pkt 4 lit. c);

4)

F(3) odpowiada pozytywnemu udziałowi sprawności elektrycznej kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, wyrażanemu w % i obliczanemu w następujący sposób:

F(3) = 2,5 × ηel,n

b)

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, ηson , jest obliczana w następujący sposób:

1)

w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które mogą być eksploatowane przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa:

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

2)

w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które nie mogą być eksploatowane przy 50 % lub mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe:

ηson = ηn

c)

F(2) oblicza się w następujący sposób:

1)

w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które mogą być eksploatowane przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

2)

w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które nie mogą być eksploatowane przy 50 % lub mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz w przypadku kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB )/Pn

5.   OBLICZANIE CIEPŁA SPALANIA

Ciepło spalania (GCV) uzyskuje się z ciepła spalania w stanie suchym (GCVmf ) przez zastosowanie następującego przelicznika:

GCV = GCVmf × (1 – M)

gdzie:

a)

GCV i GCVmf wyraża się w megadżulach na kilogram;

b)

M oznacza wilgotność paliwa, wyrażoną jako odsetek.


ZAŁĄCZNIK IX

Metoda obliczania współczynnika efektywności energetycznej

1.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) kotłów na paliwo stałe jest obliczany dla zalecanego paliwa w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej w następujący sposób:

EEI = ηson × 100 × BLFF(1)F(2) × 100 + F(3) × 100

gdzie:

a)

ηson to sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, obliczona zgodnie z pkt 4 lit. b) załącznika VIII;

b)

BLF to współczynnik dla biomasy na potrzeby etykietowania efektywności energetycznej, wynoszący 1,45 dla kotłów na biomasę i 1 dla kotłów na paliwo kopalne;

c)

F(1) oznacza negatywny udział we współczynniku efektywności energetycznej ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury; F(1) = 3;

d)

F(2) oznacza negatywny udział zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne we współczynniku efektywności energetycznej, obliczony zgodnie z pkt 4 lit. c) załącznika VIII;

e)

F(3) oznacza pozytywny udział sprawności elektrycznej kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe we współczynniku efektywności energetycznej, obliczony w poniższy sposób:

F(3) = 2,5 × ηel,n

2.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne jest obliczany zgodnie z pkt 2 załącznika IV.


ZAŁĄCZNIK X

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu oceny zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji:

1.

Organy państw członkowskich poddają badaniom tylko jedno urządzenie danego modelu. Urządzenie bada się przy zastosowaniu paliwa o parametrach w tym samym zakresie, co paliwo stosowane przez dostawcę do pomiarów przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VIII.

2.

Model jest uznawany za spełniający stosowne wymogi, jeżeli:

a)

wartości i klasy na etykiecie i karcie produktu odpowiadają wartościom określonym w dokumentacji technicznej; oraz

b)

współczynnik efektywności energetycznej nie jest niższy od zadeklarowanej wartości dla danego urządzenia o więcej niż 6 %.

3.

Jeżeli wyniki, o których mowa w pkt 2 lit. a), nie zostaną osiągnięte, uznaje się, że dany model oraz wszystkie pozostałe modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia. W przypadku nieosiągnięcia wyniku określonego w pkt 2 lit. b) organy państw członkowskich wykonują badania trzech dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu wybranych losowo. Alternatywnie trzy dodatkowe wybrane urządzenia mogą należeć do jednego lub kilku równoważnych modeli wymienionych jako produkt równoważny w dokumentacji technicznej dostawcy.

4.

Uznaje się, że model spełnia stosowne wymogi, jeżeli średnia współczynnika efektywności energetycznej obliczona dla trzech dodatkowych urządzeń nie jest niższa od deklarowanej wartości o więcej niż 6 %.

5.

Jeżeli wyniki określone w pkt 4 nie zostaną osiągnięte, uznaje się, że dany model oraz wszystkie pozostałe modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia. Organy państw członkowskich przekazują wyniki badań i inne istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji w terminie jednego miesiąca od podjęcia decyzji w sprawie niezgodności modelu.

Organy państw członkowskich stosują metody pomiarów i obliczeń określone w załącznikach VIII i IX.

Określone w pkt 2 lit. b) i pkt 4 niniejszego załącznika dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji mierzonych parametrów przez organy państw członkowskich i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje przy podawaniu wartości w dokumentacji technicznej. Wartości i klasy na etykiecie i karcie produktu nie mogą być korzystniejsze dla dostawcy niż wartości podane w dokumentacji technicznej.