21.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z forum konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18 dyrektywy 2009/125/WE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2009/125/WE nakłada na Komisję obowiązek określenia wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży i handlu jest znacząca, które mają znaczący wpływ na środowisko i które wykazują znaczący potencjał w zakresie poprawy ich wpływu na środowisko bez powodowania nadmiernych kosztów.

(2)

Art. 16 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE stanowi, że zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 3, i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z forum konsultacyjnym Komisja powinna wprowadzić odpowiednio środki wykonawcze dla produktów mających duży potencjał ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny, takich jak miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe.

(3)

Komisja przeprowadziła badanie przygotowawcze w celu przeanalizowania technicznych, ekologicznych i ekonomicznych aspektów miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe zwykle stosowanych do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych stron z Unii i państw trzecich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiadomości.

(4)

Ekologiczne aspekty miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które określono jako istotne do celów niniejszego rozporządzenia, to: zużycie energii i emisje cząstek stałych (pyłu), organicznych związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu w fazie użytkowania.

(5)

Z badania przygotowawczego wynika, że w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie ma konieczności ustanawiania dodatkowych wymogów dotyczących parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować swoim zakresem miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe (biomasę lub paliwa kopalne). Zakresem niniejszego rozporządzenia objęte są również miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe, które mają funkcję ogrzewania pośredniego. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe, wykorzystujące biomasę niedrzewną, mają specyficzne parametry techniczne i w związku z tym powinny być wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(7)

Roczne zużycie energii związane z miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń na paliwo stałe w Unii w 2010 r. oszacowano na 627 petadżuli (PJ) (15,0 Mtoe), co odpowiada emisji 9,5 Mt dwutlenku węgla (CO2). Jeżeli nie zostaną wprowadzone specjalne środki, przewiduje się, że roczne zużycie energii związane z miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń na paliwo stałe w 2030 r. wyniesie 812 PJ (19,4 Mtoe), co odpowiada emisji 8,8 Mt CO2.

(8)

Zużycie energii przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe można obniżyć, stosując istniejące niechronione prawem rozwiązania techniczne bez zwiększenia łącznych kosztów zakupu i obsługi tych produktów.

(9)

Roczne emisje cząstek stałych (PM), organicznych związków gazowych (OGC) i tlenku węgla (CO) w 2010 r. oszacowano na odpowiednio 142 kt, 119 kt i 1 658 kt rocznie. Przewiduje się, że w wyniku specjalnych środków przyjętych przez państwa członkowskie oraz skutkiem rozwoju technologicznego emisje te w 2030 r. wyniosą odpowiednio 94 kt, 49 kt i 1 433 kt rocznie. Przewiduje się, że roczne emisje tlenków azotu (NOx) wzrosną w przypadku braku specjalnych środków, ponieważ nowe projekty ogrzewaczy pomieszczeń będą oparte na wyższych temperaturach spalania.

(10)

Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe można bardziej obniżyć, stosując istniejące niechronione prawem rozwiązania techniczne bez zwiększenia łącznych kosztów zakupu i obsługi tych produktów.

(11)

Przewiduje się, że wymogi dotyczące ekoprojektu ustanowione w niniejszym rozporządzeniu i w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1186 (2) przyniosą łącznie do 2030 r. szacunkowe oszczędności energii w wysokości około 41 PJ (0,9 Mtoe), co odpowiada emisji 0,4 Mt CO2.

(12)

Wymogi dotyczące ekoprojektu ustanowione w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do emisji z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przyniosą redukcję emisji cząstek stałych (PM), organicznych związków gazowych (OGC) i tlenku węgla (CO) odpowiednio o 27 kt, 5 kt i 399 kt rocznie do roku 2030.

(13)

Niniejsze rozporządzenie obejmuje produkty o różnych parametrach technicznych. Gdyby zastosowano wobec nich te same wymogi dotyczące efektywności energetycznej, niektóre rozwiązania technologiczne zostałyby objęte zakazem wprowadzania do obrotu, co miałoby negatywne skutki dla konsumentów. Z tego względu powiązanie wymogów dotyczących ekoprojektu z potencjałem poszczególnych technologii sprzyja tworzeniu równych warunków działania na rynku.

(14)

Wymogi dotyczące ekoprojektu powinny doprowadzić do harmonizacji wymogów dotyczących zużycia energii, emisji cząstek stałych, organicznych związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe w całej Unii, co przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania rynku wewnętrznego i poprawy ekologiczności tych produktów.

(15)

Efektywność energetyczna miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe zmniejsza się w trakcie eksploatacji w warunkach rzeczywistych w porównaniu z efektywnością energetyczną ustaloną w fazie testów. Aby zbliżyć wartość sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń do wartości sprawności użytkowej, należy zachęcać producentów do stosowania regulacji. W tym celu ustala się globalny rabat uwzględniający rozbieżność między tymi dwiema wartościami. Rabat ten może zostać odzyskany w przypadku wyboru kilku opcji regulacji.

(16)

Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć wpływu na funkcjonalność lub przystępność ekonomiczną miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z perspektywy użytkownika ani nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo lub środowisko.

(17)

Harmonogram wprowadzania wymogów ekoprojektu powinien zapewnić producentom wystarczająco dużo czasu na zmodyfikowanie konstrukcji produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie. Harmonogram powinien uwzględniać wszelki wpływ na koszty ponoszone przez producentów, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia.

(18)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe są objęte zharmonizowanymi normami, które należy stosować zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (3). Mając na uwadze pewność prawa i uproszczenie, należy zrewidować odpowiednie zharmonizowane normy w celu uwzględnienia wymogów dotyczących ekoprojektu określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(19)

Pomiary i obliczenia parametrów produktów należy przeprowadzać z wykorzystaniem wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody pomiarów, w tym – o ile są dostępne – zharmonizowane normy przyjęte na wniosek Komisji przez europejskie organizacje normalizacyjne zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (4).

(20)

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporządzeniu określono mające zastosowanie procedury oceny zgodności.

(21)

Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli zgodności, producenci powinni przekazywać informacje w postaci dokumentacji technicznej określonej w załącznikach IV i V do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim dotyczą one wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(22)

W celu dalszego ograniczenia wpływu na środowisko miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe producenci powinni podawać informacje dotyczące ich demontażu, recyklingu i unieszkodliwiania.

(23)

Oprócz prawnie wiążących wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy określić orientacyjne poziomy odniesienia dla najlepszych dostępnych technologii w celu zapewnienia szerokiego i łatwego dostępu do informacji dotyczących ekologiczności cyklu życia miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

(24)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu odnośnie do wprowadzania do obrotu i do użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej 50 kW lub mniejszej.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych do spalania wyłącznie biomasy niedrzewnej;

b)

miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych wyłącznie do użytku na zewnątrz;

c)

miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, których bezpośrednia moc cieplna wynosi mniej niż 6 % łącznej bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej przy nominalnej mocy cieplnej;

d)

miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które nie są zmontowane fabrycznie ani nie są dostarczane jako prefabrykowane komponenty lub części przez jednego producenta i muszą być zmontowane na miejscu;

e)

produktów do ogrzewania powietrznego;

f)

pieców do saun.

Artykuł 2

Definicje

Oprócz definicji podanych w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE zastosowanie mają następujące definicje:

1)

„miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe” oznacza urządzenie ogrzewające pomieszczenia, które wydziela ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy w celu osiągnięcia i utrzymania pewnego poziomu komfortu termicznego człowieka w zamkniętym pomieszczeniu, w którym umieszczony jest produkt, ewentualnie w połączeniu z mocą cieplną przekazywaną do innych pomieszczeń; urządzenie jest wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła, które przetwarza paliwa stałe bezpośrednio w ciepło;

2)

„miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe, w którym palenisko i gazy spalinowe nie są szczelnie oddzielone od pomieszczenia, w którym umieszczony jest produkt, i który jest przyłączony do wylotu komina lub kominka albo wymaga kanału spalinowego do odprowadzania produktów spalania;

3)

„miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe, w którym palenisko i gazy spalinowe mogą być szczelnie oddzielone od pomieszczenia, w którym umieszczony jest produkt, i który jest przyłączony do wylotu komina lub kominka albo wymaga kanału spalinowego do odprowadzania produktów spalania;

4)

„kuchenka” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe, który w jednej obudowie łączy funkcję miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe oraz płyty grzejnej lub piekarnika lub obydwu tych elementów do celów przygotowywania posiłków, i który jest przyłączony do wylotu komina lub kominka albo wymaga kanału spalinowego do odprowadzania produktów spalania;

5)

„miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe z emisją spalin do pomieszczenia” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe emitujący produkty spalania do pomieszczenia, w którym jest umieszczony;

6)

„miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe otwarty na przewód kominowy” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczony do umieszczenia pod kominem lub w kominku bez uszczelnienia między produktem a wylotem komina lub kominka i umożliwiający produktom spalania swobodny przepływ od paleniska do komina lub kanału spalinowego;

7)

„piec do sauny” oznacza miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe zintegrowany z sauną suchą lub wilgotną lub przeznaczony do stosowania w saunach suchych lub wilgotnych lub w podobnych warunkach;

8)

„produkt do ogrzewania powietrznego” oznacza produkt dostarczający ciepło tylko do systemu ogrzewania powietrznego; produkt może być tunelowy i jest przeznaczony do stosowania po przyłączeniu lub zabezpieczeniu w określonym miejscu bądź po przymocowaniu na ścianie i rozprowadza powietrze za pomocą urządzenia wywołującego ruch powietrza w celu uzyskania i utrzymania pewnego poziomu komfortu termicznego człowieka w zamkniętym pomieszczeniu, w którym umieszczony jest produkt;

9)

„paliwo stałe” oznacza paliwo, które jest w stanie stałym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym biomasę stałą i paliwo kopalne stałe;

10)

„biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych;

11)

„biomasa drzewna” oznacza biomasę pozyskiwaną z drzew i krzewów, w tym z polan drewna, zrębków, drewna prasowanego w formie peletów, drewna prasowanego w formie brykietów i z trocin;

12)

„biomasa niedrzewna” oznacza biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym słomę, miskant, trzcinę, pestki i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów;

13)

„paliwo kopalne stałe” oznacza paliwo stałe inne niż biomasa, w tym antracyt i węgiel chudy, koks metalurgiczny, półkoks, węgiel kamienny, węgiel brunatny, mieszankę paliw kopalnych lub mieszankę biomasy i paliwa kopalnego; do celów niniejszego rozporządzenia obejmuje ono również torf;

14)

„paliwo zalecane” oznacza jedno paliwo, które zaleca się wykorzystywać w miejscowym ogrzewaczu pomieszczeń na paliwo stałe zgodnie z instrukcjami producenta;

15)

„inne odpowiednie paliwo” oznacza paliwo stałe, inne niż paliwo zalecane, które można wykorzystać w miejscowym ogrzewaczu pomieszczeń na paliwo stałe zgodnie z instrukcjami producenta, w tym każde paliwo, które zostało wymienione w instrukcji dla instalatorów i użytkowników, na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów i dostawców, w technicznych materiałach promocyjnych i w reklamach;

16)

„bezpośrednia moc cieplna” oznacza, wyrażoną w kW, moc cieplną produktu uzyskiwaną w wyniku promieniowania i konwekcji ciepła, emitowaną przez sam produkt lub z produktu do powietrza, z wyłączeniem mocy cieplnej produktu przenoszonej do cieczy będącej nośnikiem ciepła;

17)

„pośrednia moc cieplna” oznacza, wyrażoną w kW, moc cieplną produktu przenoszoną do cieczy będącej nośnikiem ciepła w tym samym procesie wytwarzania ciepła, który dostarcza bezpośredniej mocy cieplnej produktu;

18)

„funkcja ogrzewania pośredniego” oznacza, że produkt może przenosić część całkowitej mocy cieplnej do cieczy będącej nośnikiem ciepła w celu wykorzystania go do ogrzewania pomieszczenia lub podgrzewania wody do użytku domowego;

19)

„nominalna moc cieplna” (Pnom ) oznacza, wyrażoną w kW, moc cieplną miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe, obejmującą zarówno bezpośrednią moc cieplną, jak i pośrednią moc cieplną (o ile dotyczy) podczas pracy przy ustawieniu maksymalnej, określonej przez producenta mocy cieplnej, która może być utrzymywana przez dłuższy czas;

20)

„minimalna moc cieplna” (Pmin ) oznacza, wyrażoną w kW, moc cieplną miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe, obejmującą zarówno bezpośrednią moc cieplną, jak i pośrednią moc cieplną (o ile dotyczy) podczas pracy przy ustawieniu najniższej mocy cieplnej, zgodnie z deklaracją producenta;

21)

„przeznaczony do użytku na zewnątrz” oznacza, że produkt nadaje się do bezpiecznego użytkowania poza zamkniętymi pomieszczeniami, w tym również do ewentualnego użytkowania na wolnym powietrzu;

22)

„cząstki stałe” oznaczają cząstki o różnym kształcie, strukturze i gęstości rozproszone w fazie gazowej gazów spalinowych;

23)

„model równoważny” oznacza model wprowadzany do obrotu o takich samych parametrach technicznych, określonych w tabeli 1 w pkt 3 załącznika II, jak inny model wprowadzany do obrotu przez tego samego producenta.

Dodatkowe definicje odnoszące się do załączników II–V podano w załączniku I.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu i harmonogram

1.   Wymogi dotyczące ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe określono w załączniku II.

2.   Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe muszą spełniać wymogi określone w załączniku II od dnia 1 stycznia 2022 r.

3.   Zgodność z wymogami dotyczącymi ekoprojektu ustala się, wykonując pomiary i obliczenia zgodnie z metodami określonymi w załączniku III.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.   Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do wspomnianej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do niej.

2.   Na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w dokumentacji technicznej uwzględnia się informacje określone w pkt 3 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

3.   Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych modeli, bądź obu tych metod, dokumentacja techniczna powinna zawierać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, bądź obu tych metod, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. W takich przypadkach dokumentacja techniczna musi również zawierać wykaz modeli, które służyły jako podstawa ekstrapolacji, oraz wszystkich innych modeli, w odniesieniu do których informacja zawarta w dokumentacji technicznej została uzyskana na tej samej podstawie.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Orientacyjne poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla najsprawniejszych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe dostępnych na rynku w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określono w załączniku V.

Artykuł 7

Przegląd

1.   Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu forum konsultacyjnemu w terminie do dnia 1 stycznia 2024 r. W szczególności w ramach przeglądu należy ocenić:

czy konieczne jest ustanowienie bardziej surowych wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do efektywności energetycznej oraz emisji cząstek stałych (PM), organicznych związków gazowych (OGC), tlenku węgla (CO) i tlenków azotu (NOx),

czy należy zmodyfikować dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji.

2.   Komisja ocenia w ramach przeglądu, czy należy wprowadzić certyfikację zewnętrzną w odniesieniu do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, i przedstawia wyniki tego przeglądu forum konsultacyjnemu najpóźniej dnia 22 sierpnia 2018 r.

Artykuł 8

Przepisy przejściowe

Do dnia 1 stycznia 2022 r. państwa członkowskie mogą zezwalać na wprowadzanie do obrotu i do użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które są zgodne z przepisami krajowymi obowiązującymi w odniesieniu do sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, emisji cząstek stałych, emisji organicznych związków gazowych, emisji tlenku węgla i emisji tlenków azotu.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (zob. s. 20 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników II–V

Do celów załączników II–V stosuje się następujące definicje:

1)

„sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń” (ηs) oznacza, wyrażany w %, stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń zapewniane przez miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania;

2)

„współczynnik konwersji” (CC) oznacza współczynnik, który odzwierciedla oszacowaną na 40 % średnią efektywność produkcji energii w UE, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE (1); wartość współczynnika konwersji CC = 2,5;

3)

„emisje cząstek stałych” oznaczają emisje cząstek stałych przy nominalnej mocy cieplnej, wyrażone w mg/m3 suchych gazów spalinowych, obliczone w temperaturze 273 K i przy ciśnieniu 1 013 mbar przy 13 % O2, bądź średnią ważoną emisji cząstek stałych przy maksymalnie czterech prędkościach spalania, wyrażoną w g/kg suchej masy;

4)

„emisje tlenku węgla” oznaczają emisje tlenku węgla przy nominalnej mocy cieplnej, wyrażane w mg/m3 gazów spalinowych, obliczone w temperaturze 273 K i przy ciśnieniu 1 013 mbar przy 13 % O2;

5)

„emisje organicznych związków gazowych” oznaczają emisje organicznych związków gazowych przy nominalnej mocy cieplnej, wyrażane w mgC/m3 gazów spalinowych, obliczone w temperaturze 273 K i przy ciśnieniu 1 013 mbar przy 13 % O2;

6)

„emisje tlenków azotu” oznaczają emisje tlenków azotu przy nominalnej mocy cieplnej, wyrażane w mg/m3 gazów spalinowych wyrażanych jako NO2, obliczone w temperaturze 273 K i przy ciśnieniu 1 013 mbar przy 13 % O2;

7)

„wartość opałowa” (NCV) oznacza całkowitą ilość ciepła uwalnianego przez jednostkową ilość paliwa mającego właściwy poziom wilgotności podczas jego pełnego spalania w obecności tlenu i w przypadku gdy produkty spalania nie ochładzają się do temperatury otoczenia;

8)

„sprawność użytkowa przy nominalnej albo minimalnej mocy cieplnej” (odpowiednio ηth,nom lub ηth,min) oznacza, wyrażany w %, stosunek wytworzonego ciepła użytkowego do wyrażanego pod względem NCV całkowitego poboru energii przez miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe;

9)

„zapotrzebowanie na energię elektryczną przy nominalnej mocy cieplnej” (elmax) oznacza zużycie energii elektrycznej przez miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe dostarczający nominalnej mocy cieplnej. Zużycie energii elektrycznej, wyrażane w kW, ustala się bez uwzględnienia zużycia energii przez pompę cyrkulacyjną, w przypadku gdy produkt ma funkcję ogrzewania pośredniego, a pompa cyrkulacyjna jest wbudowana;

10)

„zapotrzebowanie na energię elektryczną przy minimalnej mocy cieplnej” (elmax) oznacza zużycie energii elektrycznej przez miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe dostarczający minimalnej mocy cieplnej. Zużycie energii elektrycznej, wyrażane w kW, ustala się bez uwzględnienia zużycia energii przez pompę cyrkulacyjną, w przypadku gdy produkt ma funkcję ogrzewania pośredniego, a pompa cyrkulacyjna jest wbudowana;

11)

„zapotrzebowanie na energię elektryczną w trybie czuwania” (elsb) oznacza, wyrażane w kW, zużycie energii elektrycznej przez produkt w trybie czuwania;

12)

„zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego” (Ppilot) oznacza, wyrażane w kW, zużycie paliwa stałego przez produkt do uzyskania płomienia służącego jako źródło zapłonu na potrzeby intensywniejszego procesu spalania koniecznego do uzyskania nominalnej mocy cieplnej lub mocy cieplnej przy częściowym obciążeniu, jeżeli płomień ten jest zapalony przez więcej niż 5 minut przed włączeniem palnika głównego;

13)

„jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu” oznacza, że produkt nie posiada funkcji automatycznej zmiany mocy cieplnej i nie przeprowadza pomiaru temperatury w pomieszczeniu w celu automatycznego dostosowania mocy cieplnej;

14)

„co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu” oznacza, że produkt posiada funkcję ręcznej co najmniej dwustopniowej zmiany mocy cieplnej i nie jest wyposażony w urządzenie, które automatycznie reguluje moc cieplną według pożądanej temperatury pomieszczenia;

15)

„z mechaniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu” oznacza, że produkt jest wyposażony w nieelektroniczne urządzenie, które umożliwia produktowi automatyczną zmianę mocy cieplnej w określonym przedziale czasowym zgodnie z określonym wymaganym poziomem komfortu cieplnego w pomieszczeniu;

16)

„z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu” oznacza, że produkt jest wyposażony w elektroniczne urządzenie, wbudowane albo zewnętrzne, które umożliwia produktowi automatyczną zmianę mocy cieplnej w określonym przedziale czasowym zgodnie z określonym wymaganym poziomem komfortu cieplnego w pomieszczeniu;

17)

„z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem dobowym” oznacza, że produkt jest wyposażony w elektroniczne urządzenie, wbudowane albo zewnętrzne, które umożliwia produktowi automatyczną zmianę mocy cieplnej w określonym przedziale czasowym zgodnie z określonym wymaganym poziomem komfortu cieplnego w pomieszczeniu i umożliwia zaprogramowanie czasu i poziomu temperatury w cyklu 24-godzinnym;

18)

„z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym” oznacza, że produkt jest wyposażony w elektroniczne urządzenie, wbudowane albo zewnętrzne, które umożliwia produktowi automatyczną zmianę mocy cieplnej w określonym przedziale czasowym zgodnie z określonym wymaganym poziomem komfortu cieplnego w pomieszczeniu i umożliwia zaprogramowanie czasu i poziomów temperatury na cały tydzień. Musi istnieć możliwość zaprogramowania różnych temperatur na poszczególne dni w okresie 7-dniowym;

19)

„regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności” oznacza, że produkt jest wyposażony w elektroniczne urządzenie, wbudowane lub zewnętrzne, które automatycznie obniża wartość zadanej temperatury w pomieszczeniu, kiedy nie wykrywa w nim obecności osoby;

20)

„regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna” oznacza, że produkt jest wyposażony w elektroniczne urządzenie, wbudowane lub zewnętrzne, które obniża moc cieplną w przypadku otwarcia okna lub drzwi. W przypadku stosowania czujnika wykrywającego otwarcie okna lub drzwi urządzenie takie może być zainstalowane wraz z produktem, zewnętrzne wobec produktu, wbudowane w strukturę budynku lub może występować w postaci kombinacji tych opcji;

21)

„z opcją regulacji na odległość” oznacza funkcję, która umożliwia zdalną interakcję z regulatorem produktu spoza budynku, w którym produkt jest zainstalowany;

22)

„jednostopniowy” oznacza, że produkt nie ma funkcji automatycznej regulacji swojej mocy cieplnej;

23)

„dwustopniowy” oznacza, że produkt ma funkcję automatycznej regulacji swojej mocy cieplnej na dwóch różnych poziomach według rzeczywistej temperatury powietrza w pomieszczeniu i pożądanej temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocą czujników temperatury i interfejsu, który nie musi być częścią produktu;

24)

„modulujący” oznacza, że produkt ma funkcję automatycznej regulacji swojej mocy cieplnej na co najmniej trzech różnych poziomach według rzeczywistej temperatury powietrza w pomieszczeniu i pożądanej temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocą czujników temperatury i interfejsu, który nie musi być częścią produktu;

25)

„tryb czuwania” oznacza stan, gdy produkt jest podłączony do sieci zasilania elektrycznego, musi pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego, aby działać zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje przez dowolnie długi czas jedynie następujące funkcje: funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia lub wyświetlaniem informacji lub statusu;

26)

„inne paliwo kopalne” oznacza paliwo kopalne inne niż antracyt i węgiel chudy, koks metalurgiczny, półkoks, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf lub brykiety z mieszanego paliwa kopalnego;

27)

„inna biomasa drzewna” oznacza biomasę drzewną inną niż polana drewna o wilgotności nieprzekraczającej 25 %, paliwo brykietowane o wilgotności poniżej 14 % lub drewno prasowane o wilgotności poniżej 12 %;

28)

„identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą producenta;

29)

„wilgotność” oznacza masę wody w paliwie w stosunku do całkowitej masy paliwa wykorzystywanego w miejscowym ogrzewaczu pomieszczeń na paliwo stałe.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.   Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

a)

Od dnia 1 stycznia 2022 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe muszą spełniać następujące wymogi:

(i)

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania nie może być niższa niż 30 %;

(ii)

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujące paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów nie może być niższa niż 65 %;

(iii)

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujące drewno prasowane w formie peletów nie może być niższa niż 79 %;

(iv)

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez kuchenki nie może być niższa niż 65 %.

2.   Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do emisji

a)

Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje cząstek stałych (PM) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie mogą przekraczać następujących wartości:

(i)

emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania nie przekraczają 50 mg/m3 przy 13 % O2 przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1 lub 6 g/kg (suchej masy) przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2;

(ii)

emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają 40 mg/m3 przy 13 % O2 przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1 lub 5 g/kg (suchej masy) przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub 2,4 g/kg (suchej masy) w przypadku biomasy lub 5,0 g/kg (suchej masy) w przypadku paliwa kopalnego stałego przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 3;

(iii)

emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów nie przekraczają 20 mg/m3 przy 13 % O2 przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1 lub 2,5 g/kg (suchej masy) przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub 1,2 g/kg (suchej masy) przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 3.

b)

Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje organicznych związków gazowych (OGC) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie mogą przekraczać następujących wartości:

(i)

emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają 120 mgC/m3 przy 13 % O2;

(ii)

emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów nie przekraczają 60 mgC/m3 przy 13 % O2.

c)

Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje tlenku węgla (CO) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie mogą przekraczać następujących wartości:

(i)

emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania nie przekraczają 2 000 mg/m3 przy 13 % O2;

(ii)

emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają 1 500 mg/m3 przy 13 % O2;

(iii)

emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów nie przekraczają 300 mg/m3 przy 13 % O2.

d)

Od dnia 1 stycznia 2022 r. emisje tlenków azotu (NOx) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie mogą przekraczać następujących wartości:

(i)

emisje NOx z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania i z kuchenek wykorzystujących biomasę nie przekraczają 200 mg/m3 wyrażanych jako NO2 przy 13 % O2;

(ii)

emisje NOx z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania i z kuchenek, wykorzystujących paliwo kopalne stałe, nie przekraczają 300 mg/m3 wyrażanych jako NO2 przy 13 % O2.

3.   Wymogi dotyczące informacji o produkcie

a)

Od dnia 1 stycznia 2022 r. w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe muszą być podawane następujące informacje o produkcie:

(i)

w instrukcjach obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów umieszczane są następujące informacje:

1)

informacje techniczne zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III i przedstawiające niektóre istotne dane wskazane w tabeli;

2)

wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie muszą być stosowane podczas montażu, instalacji lub konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe;

3)

istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub unieszkodliwiania po upływie okresu przydatności do użycia;

(ii)

dokumentacja techniczna do celów oceny zgodności na podstawie art. 4 zawiera następujące elementy:

1)

elementy określone w lit. a);

2)

w stosownych przypadkach wykaz równoważnych modeli;

3)

jeżeli paliwem zalecanym lub innym odpowiednim paliwem jest inna biomasa drzewna, biomasa niedrzewna, inne paliwo kopalne lub inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego, o których mowa w tabeli 1, opis paliwa wystarczający do jego jednoznacznego określenia oraz normę techniczną lub specyfikację paliwa, w tym zmierzoną wilgotność i zawartość popiołu, a w przypadku innego paliwa kopalnego także zmierzoną zawartość substancji lotnych paliwa.

b)

Od dnia 1 stycznia 2022 r. w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe muszą być podawane następujące informacje o produkcie:

(i)

wyłącznie w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z emisją spalin do pomieszczenia i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe otwartych na przewód kominowy w instrukcji obsługi dla użytkowników końcowych, na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów i na opakowaniu produktu umieszcza się dobrze widoczne i czytelne zdanie w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym produkt wprowadzany jest do obrotu, w brzmieniu: „Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania”.

1)

w przypadku instrukcji dla użytkowników końcowych zdanie to znajduje się na stronie tytułowej;

2)

na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów zdanie to towarzyszy opisowi pozostałych cech produktu;

3)

w przypadku opakowania produktu zdanie to jest wyeksponowane w miejscu dobrze widocznym dla użytkownika przed zakupem.

Tabela 1

Wymogi w zakresie informacji dotyczące miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe

Identyfikator(-y) modelu:

Funkcja ogrzewania pośredniego:[tak/nie]

Bezpośrednia moc cieplna: … (kW)

Pośrednia moc cieplna: … (kW)

Paliwo

Paliwo zalecane (tylko jedno):

Inne odpowiednie paliwo(-a):

η s [x%]:

Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (1)

Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej (1)  (2)

PM

OGC

CO

NOx

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drewno prasowane o wilgotności < 12 %

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inna biomasa drzewna

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomasa niedrzewna

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antracyt i węgiel chudy

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koks metalurgiczny

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Półkoks

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Węgiel kamienny

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brykiety z węgla brunatnego

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brykiety z torfu

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne paliwo kopalne

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego

[tak/nie]

[tak/nie]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Parametr

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Oznaczenie

Wartość

Jednostka

Moc cieplna

 

Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie roboczym)

Nominalna moc cieplna

Pnom

x

kW

Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej

ηth,nom

x,x

%

Minimalna moc cieplna (orientacyjna)

Pmin

[x,x/nd.]

kW

Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna)

ηth,min

[x,x/nd.]

%

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

 

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu

(należy wybrać jedną opcję)

Przy nominalnej mocy cieplnej

elmax

x,xxx

kW

jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

[tak/nie]

 

Przy minimalnej mocy cieplnej

elmin

x,xxx

kW

co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

[tak/nie]

W trybie czuwania

elSB

x,xxx

kW

mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu

[tak/nie]

Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu

[tak/nie]

Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego (o ile dotyczy)

Ppilot

[x,xxx/nd.]

kW

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy

[tak/nie]

 

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy

[tak/nie]

Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)

regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności

[tak/nie]

 

regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna

[tak/nie]

opcja regulacji na odległość

[tak/nie]

Dane teleadresowe

Nazwa/imię i nazwisko oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:


(1)  PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu

(2)  Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane są współczynniki korekcji F(2) lub F(3).


ZAŁĄCZNIK III

Pomiary i obliczenia

1.   Pomiarów i obliczeń do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się z zastosowaniem zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowsze metody. Muszą one spełniać warunki określone w pkt 2–5.

2.   Warunki ogólne pomiarów i obliczeń

a)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe są badane pod kątem paliwa zalecanego i wszystkich innych odpowiednich paliw określonych w tabeli 1 w załączniku II.

b)

Wartości deklarowane dla nominalnej mocy cieplnej i sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

c)

Wartości deklarowane dla emisji zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.

3.   Warunki ogólne dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

a)

Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń (ηS ) oblicza się jako sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym (ηS,on ) skorygowaną o czynniki uwzględniające regulację mocy cieplnej, zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne i zużycie energii przez stały płomień pilotujący.

b)

Zużycie energii elektrycznej mnoży się przez współczynnik konwersji (CC) wynoszący 2,5.

4.   Ogólne warunki dotyczące emisji

a)

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przy pomiarach uwzględnia się emisje cząstek stałych (PM), organicznych związków gazowych (OGC), tlenku węgla (CO) i tlenków azotu (NOx), których pomiar przeprowadzany jest równocześnie i razem z pomiarem efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, z wyjątkiem PM, jeżeli stosowana jest metoda opisana w pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 3.

(i)

Dopuszcza się trzy metody pomiaru emisji PM, przy czym każdej z nich dotyczą inne wymogi, a zastosować należy tylko jedną z tych metod:

1)

pomiar PM metodą pobrania częściowej próby strumienia suchych gazów spalinowych znad rozgrzanego filtra. Pomiar PM dokonywany na produktach spalania urządzenia odbywa się w czasie, gdy produkt dostarcza swojej nominalnej mocy cieplnej i, w stosownym przypadku, przy częściowym obciążeniu;

2)

pomiar PM metodą pobierania – w całym cyklu spalania i z wykorzystaniem naturalnego ciągu – częściowej próby strumienia gazów spalinowych z rozcieńczonego gazu spalinowego z użyciem tunelu rozcieńczającego pełnego przepływu i filtru w temperaturze otoczenia;

3)

pomiar PM metodą pobierania – przez 30 minut i z wykorzystaniem stałego ciągu spalin o ciśnieniu 12 Pa – częściowej próby strumienia gazów spalinowych z rozcieńczonego gazu spalinowego z użyciem tunelu rozcieńczającego pełnego przepływu i filtru w temperaturze otoczenia lub elektrofiltru.

(ii)

Pomiar OGC dokonywany na produktach spalania urządzenia jest pomiarem ekstrakcyjnym ciągłym i opiera się na wykorzystaniu detektora płomieniowo-jonizacyjnego. Uzyskany wynik wyrażany jest w miligramach węgla. Pomiar OGC dokonywany na produktach spalania urządzenia odbywa się w czasie, gdy produkt dostarcza swojej nominalnej mocy cieplnej i, w stosownym przypadku, przy częściowym obciążeniu.

(iii)

Pomiar CO dokonywany na produktach spalania urządzenia jest pomiarem ekstrakcyjnym ciągłym i opiera się na wykorzystaniu detektora podczerwieni. Pomiar CO dokonywany na produktach spalania urządzenia odbywa się w czasie, gdy produkt dostarcza swojej nominalnej mocy cieplnej i, w stosownym przypadku, przy częściowym obciążeniu.

(iv)

Pomiar NOx dokonywany na produktach spalania urządzenia jest pomiarem ekstrakcyjnym ciągłym i opiera się na wykorzystaniu detektora chemiluminescencyjnego. Emisje tlenków azotu mierzy się jako sumę emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu i podaje w przeliczeniu na dwutlenek azotu. Pomiar NOx dokonywany na produktach spalania urządzenia odbywa się w czasie, gdy produkt dostarcza swojej nominalnej mocy cieplnej i, w stosownym przypadku, przy częściowym obciążeniu.

b)

Deklarowane wartości nominalnej mocy cieplnej, sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń oraz emisji podaje się w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

5.   Warunki szczegółowe dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

a)

Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe definiuje się jako:

ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

gdzie:

ηS,on oznacza sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, wyrażaną w % i obliczaną zgodnie z pkt 5 lit. b);

F(2) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zwiększenie sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości wykluczają się wzajemnie i nie mogą być do siebie dodawane;

F(3) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zwiększenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości mogą być do siebie dodawane;

F(4) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zmniejszenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ze względu na zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne;

F(5) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zmniejszenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ze względu na zużycie energii przez stały płomień pilotujący.

b)

Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym oblicza się w następujący sposób:

ηS,on = ηth,nom

gdzie:

ηth,nom oznacza sprawność użytkową przy nominalnej mocy cieplnej, na podstawie NCV.

c)

Współczynnik korekcji F(2) uwzględniający zwiększenie sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości wykluczają się wzajemnie i nie mogą być do siebie dodawane, oblicza się w następujący sposób:

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe współczynnik korekcji F(2) jest równy jednemu ze współczynników podanych w tabeli 2, w zależności od tego, w jaki rodzaj regulacji wyposażony jest produkt. Można wybrać tylko jedną wartość.

Tabela 2

Współczynnik korekcji F(2)

Jeżeli produkt jest wyposażony w (może wystąpić tylko jedna opcja):

F(2)

jednostopniową moc cieplną bez regulacji temperatury w pomieszczeniu

0,0 %

co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury

1,0 %

mechaniczną regulację temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu

2,0 %

elektroniczną regulację temperatury w pomieszczeniu

4,0 %

elektroniczną regulację temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy

6,0 %

elektroniczną regulację temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy

7,0 %

F(2) wynosi zero w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów określonych w pkt 2 załącznika II w odniesieniu do emisji, w sytuacji gdy regulacja temperatury jest ustawiona na minimalną moc cieplną. Przy tym ustawieniu moc cieplna nie może być wyższa niż 50 % nominalnej mocy cieplnej.

d)

Współczynnik korekcji F(3) uwzględniający zwiększenie sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości mogą być do siebie dodawane, oblicza się w następujący sposób:

W przypadku wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe współczynnik korekcji F(3) jest sumą wartości podanych w tabeli 3, w zależności od tego, w jaki rodzaj regulacji wyposażony jest produkt.

Tabela 3

Współczynnik korekcji F(3)

Jeżeli produkt jest wyposażony w (może wystąpić kilka opcji):

F(3)

regulację temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności

1,0 %

regulację temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna

1,0 %

opcję regulacji na odległość

1,0 %

F(3) wynosi zero w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów określonych w pkt 2 załącznika II w odniesieniu do emisji, w sytuacji gdy regulacja temperatury jest ustawiona na minimalną moc cieplną. Przy tym ustawieniu moc cieplna nie może być wyższa niż 50 % nominalnej mocy cieplnej.

e)

Współczynnik korekcji zużycia energii na potrzeby własne F(4) oblicza się w następujący sposób:

Ten współczynnik korekcji uwzględnia zużycie energii na potrzeby własne podczas działania w trybie włączenia i w trybie czuwania.

Formula

gdzie:

elmax oznacza, wyrażane w kW, zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej;

elmin oznacza, wyrażane w kW, zużycie energii elektrycznej przy minimalnej mocy cieplnej. Jeżeli produkt nie zawiera opcji minimalnej mocy cieplnej, stosuje się wartość dla zużycia energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej;

elsb oznacza, wyrażane w kW, zużycie energii elektrycznej przez produkt w trybie czuwania;

Pnom oznacza nominalną moc cieplną produktu wyrażaną w kW.

f)

Współczynnik korekcji F(5) związany z zużyciem energii na potrzeby stałego płomienia pilotującego oblicza się w następujący sposób:

Ten współczynnik korekcji uwzględnia zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego.

Formula

gdzie:

Ppilot oznacza, wyrażane w kW, zużycie energii przez płomień pilotujący;

Pnom oznacza, wyrażaną w kW, nominalną moc cieplną produktu.


ZAŁĄCZNIK IV

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku II.

1.

Organy państw członkowskich przeprowadzają badanie tylko jednego egzemplarza danego modelu. Urządzenie bada się przy zastosowaniu jednego lub więcej rodzajów paliwa o parametrach podobnych do parametrów paliwa (paliw) zastosowanego(-ych) przez producenta do wykonania pomiarów zgodnie z załącznikiem III.

2.

Model uznaje się za zgodny ze stosownymi wymogami określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, jeżeli:

a)

deklarowane wartości spełniają wymogi wymienione w załączniku II;

b)

sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs nie jest niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 5 %;

c)

emisje:

1)

cząstek stałych (PM) nie przekraczają deklarowanej wartości o więcej niż 20 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz kuchenek oraz 10 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1 lub o więcej niż 1 g/kg przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub o więcej niż 0,8 g/kg przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 3;

2)

organicznych związków gazowych (OGC) nie przekraczają deklarowanej wartości o więcej niż 25 mgC/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz kuchenek oraz 15 mgC/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów;

3)

tlenku węgla (CO) nie przekraczają deklarowanej wartości o więcej niż 275 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz kuchenek oraz 60 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów;

4)

tlenków azotu (NOx) nie przekracza deklarowanej wartości o więcej niż 30 mg/m3, wyrażonych jako NO2, przy 13 % O2.

3.

Jeżeli wyniki określone w pkt 2 lit. a) nie zostaną uzyskane, uznaje się, że model i wszystkie modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia. Jeżeli którykolwiek z wyników określonych w pkt 2 lit. b) lub pkt 2 lit. c) nie zostanie uzyskany, organy państw członkowskich losowo wybierają do badań trzy dodatkowe urządzenia tego samego modelu. Trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być ewentualnie egzemplarzami jednego lub kilku modeli równoważnych, które zostały wymienione jako produkt równoważny w dokumentacji technicznej producenta.

4.

Model uznaje się za zgodny ze stosownymi wymogami określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, jeżeli:

a)

deklarowane wartości dla trzech dodatkowych urządzeń są zgodne z wymogami określonymi w załączniku II;

b)

średnia sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs trzech dodatkowych urządzeń nie jest niższa od deklarowanej wartości o więcej niż 5 %;

c)

w przypadku trzech dodatkowych urządzeń średni poziom emisji:

1)

cząstek stałych (PM) nie przekracza deklarowanej wartości o więcej niż 20 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz kuchenek oraz 10 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1 oraz o więcej niż 1 g/kg przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub o więcej niż 0,8 g/kg przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 3;

2)

organicznych związków gazowych (OGC) nie przekracza deklarowanej wartości o więcej niż 25 mgC/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz kuchenek oraz 15 mgC/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów;

3)

tlenku węgla (CO) nie przekraczają deklarowanej wartości o więcej niż 275 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz kuchenek oraz 60 mg/m3 przy 13 % O2 w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów;

4)

tlenków azotu (NOx) nie przekracza deklarowanej wartości o więcej niż 30 mg/m3, wyrażonych jako NO2, przy 13 % O2.

5.

Jeżeli wyniki określone w pkt 4 nie zostaną osiągnięte, uznaje się, że model i wszystkie modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia.

Organy państwa członkowskiego przekazują wyniki badań i inne istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji w terminie jednego miesiąca od podjęcia decyzji w sprawie niezgodności modelu.

6.

Organy państw członkowskich stosują metody pomiarów i obliczeń określone w załączniku III.

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zmierzonych parametrów przez organy państw członkowskich i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje przy podawaniu wartości w dokumentacji technicznej.


ZAŁĄCZNIK V

Orientacyjne poziomy odniesienia, o których mowa w art. 6

Stwierdzono, że w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia najlepsza dostępna na rynku technologia dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe pod względem sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń i emisji cząstek stałych, tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz tlenków azotu jest taka, jak podano poniżej. Do momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie zidentyfikowano żadnego miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe, który odpowiadałby wszystkim parametrom określonym w pkt 1–5. Kilka miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe odpowiadało jednemu lub kilku z tych parametrów:

1.

Szczegółowe poziomy odniesienia dla sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe:

a)

poziom odniesienia dla sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania: 47 %;

b)

poziom odniesienia dla sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujące paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów: 86 %;

c)

poziom odniesienia dla sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujące drewno prasowane w formie peletów: 94 %;

d)

poziom odniesienia dla sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń przez kuchenki wykorzystujące paliwo stałe: 75 %.

2.

Szczegółowe poziomy odniesienia dla emisji cząstek stałych (PM) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe:

a)

poziom odniesienia dla emisji PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek: 20 mg/m3 przy 13 % O2 przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1;

b)

poziom odniesienia dla emisji PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów: 10 mg/m3 przy 13 % O2 przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1.

3.

Szczegółowe poziomy odniesienia dla emisji organicznych związków gazowych (OGC) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe:

a)

poziom odniesienia dla emisji OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek: 30 mg/m3 przy 13 % O2;

b)

poziom odniesienia dla emisji OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów: 10 mg/m3 przy 13 % O2.

4.

Szczegółowe poziomy odniesienia dla emisji tlenku węgla (CO) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe:

a)

poziom odniesienia dla emisji CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek: 500 mg/m3 przy 13 % O2;

b)

poziom odniesienia dla emisji CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów: 250 mg/m3 przy 13 % O2.

5.

Szczegółowe poziomy odniesienia dla emisji tlenków azotu (NOx) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe:

a)

poziom odniesienia dla emisji NOx z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania i z kuchenek: 50 mg/m3 przy 13 % O2.

Poziomy odniesienia określone w pkt 1–5 niekoniecznie oznaczają, że dany miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe musi osiągać wszystkie te parametry.

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów przykładem dobrej kombinacji parametrów jest istniejący model o sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń wynoszącej 83 %, emisjach cząstek stałych na poziomie 33 mg/m3 przy 13 % O2, emisjach organicznych związków gazowych na poziomie 69 mg/m3 przy 13 % O2, emisjach tlenku węgla na poziomie 1 125 mg/m3 przy 13 % O2 oraz emisjach tlenków azotu na poziomie 115 mg/m3 przy 13 % O2.

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów przykładem dobrej kombinacji parametrów jest istniejący model o sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń wynoszącej 91 %, emisjach cząstek stałych na poziomie 22 mg/m3 przy 13 % O2, emisjach organicznych związków gazowych na poziomie 6 mg/m3 przy 13 % O2, emisjach tlenku węgla na poziomie 312 mg/m3 przy 13 % O2 oraz emisjach tlenków azotu na poziomie 121 mg/m3 przy 13 % O2.

W przypadku kuchenek przykładem dobrej kombinacji parametrów jest istniejący model o sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń wynoszącej 78 %, emisjach cząstek stałych na poziomie 38 mg/m3 przy 13 % O2, emisjach organicznych związków gazowych na poziomie 66 mg/m3 przy 13 % O2, emisjach tlenku węgla na poziomie 1 375 mg/m3 przy 13 % O2 oraz emisjach tlenków azotu na poziomie 71 mg/m3 przy 13 % O2.