25.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/983

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 4a ust. 7, art. 4b ust. 4, art. 4e ust. 7 i art. 56a ust. 8,

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Procedura wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowanie mechanizmu ostrzegania, przewidziane w dyrektywie 2005/36/WE, powinny być wspierane przez system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (system IMI) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 (2). Właściwe jest zatem określenie w tym samym akcie wykonawczym zarówno przepisów dotyczących procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej, jak i przepisów dotyczących stosowania mechanizmu ostrzegania.

(2)

Przy udziale odpowiednich zainteresowanych stron i państw członkowskich Komisja dokonała oceny przydatności wprowadzenia europejskiej legitymacji zawodowej dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów, przewodników górskich, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz inżynierów. W wyniku tej oceny Komisja wybrała pięć zawodów (pielęgniarka, farmaceuta, fizjoterapeuta, przewodnik górski oraz pośrednik w obrocie nieruchomościami), dla których należy wprowadzić europejską legitymację zawodową. Wybrane zawody spełniają określone w art. 4a ust. 7 dyrektywy 2005/36/WE warunki dotyczące istnienia w danym zawodzie znaczącej mobilności (lub potencjału znaczącej mobilności), regulowania danego zawodu w znacznej liczbie państw członkowskich oraz wystarczającego zainteresowania wyrażonego przez odpowiednie zainteresowane strony. Wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej dla lekarzy, inżynierów, wyspecjalizowanych pielęgniarek i wyspecjalizowanych farmaceutów wymaga przeprowadzenia pogłębionej oceny pod kątem spełniania przez te zawody warunków określonych w art. 4a ust. 7 dyrektywy 2005/36/WE.

(3)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 narzędzie internetowe, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, musi być oddzielone od systemu IMI i nie może umożliwiać podmiotom zewnętrznym dostępu do systemu IMI. Konieczne jest zatem określenie szczegółowych przepisów dotyczących procedury składania wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej za pomocą takiego narzędzia internetowego, jak również przepisów dotyczących otrzymywania tych wniosków w systemie IMI przez właściwe organy.

(4)

Aby zapewnić przejrzyste wymogi istotne jest również określenie warunków, zgodnie z którymi można wymagać od wnioskodawców przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji w ramach procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej, przy czym należy uwzględnić dokumenty, których przedstawienia mogą wymagać właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 7, art. 50 ust. 1 i załącznikiem VII do dyrektywy 2005/36/WE. Konieczne jest zatem stworzenie wykazu dokumentów i informacji, obejmującego dokumenty, które powinny być wydawane bezpośrednio przez właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego, a także określenie procedur weryfikacji autentyczności i ważności dokumentów przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego oraz warunków zwracania się o poświadczone kopie i tłumaczenia. Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, należy zdefiniować role poszczególnych podmiotów zaangażowanych w tę procedurę: wnioskodawców oraz właściwych organów rodzimego państwa członkowskiego i przyjmującego państwa członkowskiego, w tym właściwych organów, którym powierzono zadanie przydzielania wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej.

(5)

Zgodnie z art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE rodzime państwo członkowskie może również zezwalać na składanie na piśmie wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej. Konieczne jest zatem określenie mechanizmów, które właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego powinien stosować w przypadku wniosków pisemnych.

(6)

Aby zapewnić, by nie dochodziło do przerwania lub zakłócenia schematów postępowania w ramach systemu IMI ani do opóźnień w rozpatrywaniu wniosków, konieczne jest doprecyzowanie procedur dotyczących płatności związanych z rozpatrywaniem wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej. Właściwe jest zatem zapewnienie, by wnioskodawca dokonywał płatności na rzecz właściwych organów rodzimego lub przyjmującego państwa członkowskiego odrębnie oraz wyłącznie wtedy, gdy otrzymał od właściwych organów wezwanie do zapłaty.

(7)

Aby zapewnić wnioskodawcy możliwość otrzymania zaświadczenia o wyniku procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej, konieczne jest określenie formatu dokumentu, który wnioskodawca będzie mógł wygenerować za pomocą narzędzia internetowego, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, a także określenie środków gwarantujących, że ten elektroniczny dokument został wydany przez odpowiedni właściwy organ i nie został zmodyfikowany przez podmioty zewnętrzne. Aby zapewnić, by europejska legitymacja zawodowa nie była mylona z dokumentami przyznającymi automatyczne zezwolenie na prowadzenie działalności w przyjmującym państwie członkowskim w przypadku korzystania ze swobody przedsiębiorczości, należy przewidzieć wymóg zamieszczania stosownego zastrzeżenia prawnego w dokumencie stanowiącym europejską legitymację zawodową.

(8)

Procedura wydawania europejskiej legitymacji zawodowej może prowadzić do wydawania różnego rodzaju decyzji przez właściwy organ rodzimego lub przyjmującego państwa członkowskiego. Konieczne jest zatem zdefiniowanie możliwych wyników procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej, jak również określenie, w stosownych przypadkach, informacji, które musi zawierać elektroniczny dokument zawierający informacje o wyniku procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej.

(9)

Aby ułatwić pracę właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego oraz zapewnić łatwą i wygodną weryfikację wydanych europejskich legitymacji zawodowych przez zainteresowane osoby trzecie, właściwe jest stworzenie centralnego internetowego systemu weryfikacji autentyczności i ważności europejskich legitymacji zawodowych przez zainteresowane osoby trzecie, które nie mają dostępu do systemu IMI. Ten system weryfikacji powinien być odrębny od narzędzia internetowego, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE. Tego rodzaju weryfikacja europejskich legitymacji zawodowych nie powinna zapewniać zainteresowanym osobom trzecim dostępu do systemu IMI.

(10)

Zapewnienie ochrony danych w związku ze stosowaniem mechanizmu ostrzegania wymaga określenia ról właściwych organów zajmujących się wysyłanymi i odbieranymi ostrzeżeniami oraz funkcji systemu IMI związanych z wycofywaniem, zmianą i zamykaniem ostrzeżeń oraz zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych.

(11)

Aby uprościć ograniczenie dostępu do danych osobowych, tak by posiadały go wyłącznie te organy, które muszą zostać poinformowane, państwa członkowskie powinny wyznaczyć organy, którym powierzone jest zadanie koordynowania odbieranych ostrzeżeń. Państwa członkowskie powinny przyznawać dostęp do mechanizmu ostrzegania wyłącznie tym organom, których bezpośrednio dotyczy dane ostrzeżenie. Aby zapewnić, by ostrzeżenia były wysyłane wyłącznie w przypadkach, w których jest to konieczne, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyznaczenia organów, którym powierzone zostanie zadanie koordynowania wysyłanych ostrzeżeń.

(12)

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega przepisom dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT ORAZ PROCEDURA WYDAWANIA EUROPEJSKIEJ LEGITYMACJI ZAWODOWEJ

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej na podstawie art. 4a–4e dyrektywy 2005/36/WE dla zawodów wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz przepisy dotyczące stosowania mechanizmu ostrzegania przewidzianego w art. 56a tej dyrektywy.

Artykuł 2

Właściwe organy zaangażowane w procedurę wydawania europejskiej legitymacji zawodowej

1.   Każde państwo członkowskie wyznacza właściwe organy odpowiedzialne – na całym jego terytorium lub, w stosownych przypadkach, na jego częściach – za wnioski o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej dla każdego z zawodów wymienionych w załączniku I.

W celu wykonania przepisów art. 7 każde państwo członkowskie powierza co najmniej jednemu właściwemu organowi zadanie przydzielania wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej odpowiedniemu właściwemu organowi na jego terytorium.

2.   Do dnia 18 stycznia 2016 r. państwa członkowskie dokonują w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (system IMI), ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 1024/2012, rejestracji co najmniej jednego właściwego organu dla każdego z zawodów wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz co najmniej jednego właściwego organu, któremu powierzono zadanie przydzielania na terytorium danego państwa członkowskiego wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej.

3.   Ten sam właściwy organ może zostać wyznaczony jako właściwy organ odpowiedzialny za wnioski o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej oraz jako właściwy organ, któremu powierzono zadanie przydzielania wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej.

Artykuł 3

Złożenie drogą elektroniczną wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej

1.   W celu złożenia drogą elektroniczną wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej wnioskodawca tworzy zabezpieczone osobiste konto w ramach narzędzia internetowego, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE. Narzędzie internetowe udostępnia informacje o celu, zakresie i charakterze przetwarzania danych, w tym informacje o prawach wnioskodawcy jako osoby, której dotyczą dane. Narzędzie internetowe wymaga od wnioskodawcy wyrażenia wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w systemie IMI.

2.   Narzędzie internetowe, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, zapewnia wnioskodawcy możliwość przedstawienia wszystkich niezbędnych informacji związanych z wnioskiem o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, o których mowa w art. 4 niniejszego rozporządzenia, załączenia kopii dokumentów wymaganych na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej na podstawie art. 10 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz możliwość otrzymywania drogą elektroniczną wszelkich informacji dotyczących procesu rozpatrywania jego wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, w tym informacji o płatnościach, których należy dokonać.

3.   Narzędzie internetowe zapewnia również wnioskodawcy możliwość przedstawienia dowolnych dodatkowych informacji lub dokumentów oraz zwrócenia się o poprawienie, usunięcie lub zablokowanie jego danych osobowych zawartych w internetowej dokumentacji w systemie IMI.

Artykuł 4

Informacje, które należy przedstawić we wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej

We wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej wnioskodawca przedstawia następujące informacje:

a)

tożsamość wnioskodawcy;

b)

zawód, którego dotyczy wniosek;

c)

państwo członkowskie, w którym wnioskodawca zamierza stale prowadzić działalność zawodową, lub państwo członkowskie, w którym wnioskodawca zamierza dokonywać tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług;

d)

państwo członkowskie, w którym wnioskodawca prowadzi zgodnie z prawem daną działalność zawodową w chwili złożenia wniosku;

e)

cel zamierzonej działalności zawodowej:

(i)

stałe prowadzenie działalności zawodowej;

(ii)

tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług;

f)

wybór jednego z następujących systemów:

(i)

w przypadku stałego prowadzenia działalności zawodowej, wybór jednego z systemów:

automatyczne uznawanie zgodnie z tytułem III rozdział III dyrektywy 2005/36/WE,

ogólny system uznawania zgodnie z tytułem III rozdział I dyrektywy 2005/36/WE;

(ii)

w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług, wybór jednego z systemów:

swoboda świadczenia usług ze wstępnym sprawdzeniem kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE,

swoboda świadczenia usług bez wstępnego sprawdzenia kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE;

g)

inne informacje właściwe stosownie do systemu, o którym mowa w lit. f).

Do celów akapitu pierwszego lit. d), jeżeli wnioskodawca nie prowadzi zgodnie z prawem działalności w chwili złożenia wniosku, wskazuje on państwo członkowskie, w którym uzyskał wymagane kwalifikacje zawodowe. Jeżeli wnioskodawca uzyskał kwalifikacje zawodowe w więcej niż jednym państwie członkowskim, dokonuje on wyboru państwa członkowskiego, które ma otrzymać jego wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, spośród tych państw członkowskich, w których uzyskał on kwalifikacje.

Do celów akapitu pierwszego lit. f), jeżeli wnioskodawca nie wskazał właściwego systemu, w terminie jednego tygodnia od otrzymania wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego wzywa wnioskodawcę do ponownego złożenia wniosku w ramach mającego zastosowanie systemu. W stosownych przypadkach właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego konsultuje się uprzednio z właściwym organem przyjmującego państwa członkowskiego.

Artykuł 5

Dane zawarte we wnioskach o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej

Dane dotyczące tożsamości wnioskodawcy oraz dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 1, są przechowywane w dokumentacji wnioskodawcy w systemie IMI. Dane te mogą być wykorzystywane ponownie na potrzeby kolejnych wniosków, pod warunkiem że wnioskodawca zgadza się na takie ponowne wykorzystanie, a dane te są nadal ważne.

Artykuł 6

Przekazanie wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej do odpowiedniego właściwego organu rodzimego państwa członkowskiego

1.   Narzędzie internetowe, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, w sposób zabezpieczony przekazuje wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej do systemu IMI w celu jego rozpatrzenia przez odpowiedni właściwy organ w rodzimym państwie członkowskim, o którym mowa w ust. 2 lub 3 niniejszego artykułu.

2.   Jeżeli w chwili złożenia wniosku wnioskodawca prowadzi zgodnie z prawem działalność w jednym z państw członkowskich, system IMI przekazuje wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym wnioskodawca prowadzi zgodnie z prawem działalność.

Właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego sprawdza, czy wnioskodawca prowadzi zgodnie z prawem działalność w tym państwie członkowskim, oraz poświadcza w dokumentacji w systemie IMI fakt prowadzenia zgodnie z prawem działalności. W systemie tym zamieszcza on również wszelkie odpowiednie dowody prowadzenia zgodnie z prawem działalności przez wnioskodawcę lub dodaje odniesienie do odpowiedniego krajowego rejestru.

Jeżeli właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego nie jest w stanie w żaden inny sposób potwierdzić, że wnioskodawca prowadzi zgodnie z prawem działalność na terytorium tego państwa członkowskiego, w terminie jednego tygodnia od otrzymania wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, o którym mowa w art. 4b ust. 3 dyrektywy 2005/36/WE, zwraca się do wnioskodawcy o przedstawienie dowodu prowadzenia przez niego zgodnie z prawem działalności. Właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego uznaje te dokumenty za brakujące dokumenty zgodnie z art. 4b ust. 3 oraz art. 4c ust. 1 lub art. 4d ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE.

3.   W przypadkach, o których mowa w art. 4 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, system IMI przekazuje wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej właściwemu organowi państwa członkowskiego, które wydało dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych.

4.   Właściwe organy w innych państwach członkowskich, które wydały dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, podejmują współpracę i odpowiadają na wszelkie wnioski o udzielenie informacji przedłożone przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego lub właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego w trakcie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej w odniesieniu do wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej.

Artykuł 7

Rola właściwych organów przydzielających wnioski o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej

1.   W przypadkach, w których państwo członkowskie wyznacza na swoim terytorium lub jego częściach więcej niż jeden właściwy organ odpowiedzialny za wnioski o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej dla danego zawodu, właściwy organ, któremu powierzono zadanie przydzielania wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, zapewnia przesłanie wniosku bez zbędnej zwłoki do odpowiedniego właściwego organu na terytorium danego państwa członkowskiego.

2.   Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek w państwie członkowskim innym niż jego rodzime państwo członkowskie jak przewidziano w art. 6 ust. 2 lub 3, właściwy organ, któremu powierzono zadanie przydzielania wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej w państwie członkowskim, które otrzymało wniosek, może odmówić rozpatrzenia wniosku w terminie jednego tygodnia od jego otrzymania i odpowiednio poinformować wnioskodawcę.

Artykuł 8

Rozpatrywanie wniosków pisemnych przez właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego

1.   Jeżeli państwo członkowskie zezwala na składanie pisemnych wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej i po otrzymaniu takiego pisemnego wniosku stwierdza, że nie jest właściwe do jego rozpatrzenia na podstawie art. 6 ust. 2 lub 3, może ono odmówić zbadania wniosku i w terminie jednego tygodnia od otrzymania wniosku poinformować o tym fakcie wnioskodawcę.

2.   W przypadku pisemnych wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego wypełnia w imieniu wnioskodawcy wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej w narzędziu internetowym, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, na podstawie pisemnego wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej złożonego przez wnioskodawcę.

3.   Właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego przesyła wnioskodawcy aktualizacje dotyczące procesu rozpatrywania pisemnego wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, w tym wszelkie przypomnienia na podstawie art. 4e ust. 5 dyrektywy 2005/36/WE, lub wszelkie inne stosowne informacje poza systemem IMI zgodnie z krajowymi procedurami administracyjnymi. Po zakończeniu procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej przesyła on niezwłocznie wnioskodawcy potwierdzenie wyniku procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej, o którym mowa w art. 21 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Procedury dotyczące płatności

1.   Jeżeli właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, w terminie jednego tygodnia od otrzymania takiego wniosku informuje on wnioskodawcę za pośrednictwem narzędzia internetowego, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, o należnej kwocie opłaty, sposobach płatności, wszelkich odniesieniach, które należy podać, oraz wymaganym dowodzie płatności, jak również określa rozsądny termin płatności.

2.   Jeżeli właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, po przekazaniu mu takiego wniosku przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego przekazuje on wnioskodawcy za pośrednictwem narzędzia internetowego, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jak również określa rozsądny termin płatności.

Artykuł 10

Dokumenty wymagane na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej

1.   Na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej w celu stałego prowadzenia działalności zawodowej właściwe organy państw członkowskich mogą wymagać przedstawienia wyłącznie następujących dokumentów:

a)

w przypadku automatycznego uznawania przewidzianego w tytule III rozdział III dyrektywy 2005/36/WE – dokumentów wymienionych w części A pkt 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

b)

w przypadku ogólnego systemu uznawania przewidzianego w tytule III rozdział I dyrektywy 2005/36/WE – dokumentów wymienionych w części A pkt 2 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej w celu tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług właściwe organy państw członkowskich mogą wymagać przedstawienia wyłącznie dokumentów wymienionych w części B załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Przedstawienia dokumentów, o których mowa w części A pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. g) oraz w części B lit. a), c) i d) załącznika II, wymaga się od wnioskodawcy wyłącznie, jeżeli żąda tego właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego.

2.   Państwa członkowskie określają dokumenty wymagane na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej i przekazują stosowne informacje pozostałym państwom członkowskim za pośrednictwem systemu IMI.

3.   Dokumenty wymagane zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu uznaje się za brakujące dokumenty zgodnie z art. 4b ust. 3 oraz art. 4c ust. 1 lub art. 4d ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE.

Artykuł 11

Sposób postępowania z dokumentami wydanymi przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego

1.   Jeżeli właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego został wyznaczony jako odpowiedzialny na mocy prawa krajowego za wydawanie jakichkolwiek dokumentów, które zgodnie z art. 10 są wymagane na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej, organ ten bezpośrednio zamieszcza te dokumenty w systemie IMI.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 3 niniejszego rozporządzenia właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego nie uznaje dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, za brakujące dokumenty zgodnie z art. 4b ust. 3 oraz art. 4c ust. 1 lub art. 4d ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, jeżeli dokumenty te nie zostały zamieszczone w systemie IMI zgodnie z ust. 1.

3.   Narzędzie internetowe, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, zapewnia wnioskodawcy możliwość załączenia kopii dowolnych wymaganych dokumentów uzupełniających wydanych przez właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego.

Artykuł 12

Sposób postępowania z dokumentami niewydanymi przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jeżeli wraz z wnioskiem o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej wnioskodawca nie przedstawił któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w części A pkt 2 lit. c) i d) lub części B lit. d) załącznika II do niniejszego rozporządzenia, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego nie uznaje tych dokumentów za brakujące dokumenty zgodnie z art. 4b ust. 3 i art. 4d ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE.

2.   Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może zażądać przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, bezpośrednio od wnioskodawcy lub od rodzimego państwa członkowskiego zgodnie z art. 4d ust. 3 dyrektywy 2005/36/WE.

3.   Jeżeli wnioskodawca nie przedstawił dokumentów na żądanie przyjmującego państwa członkowskiego wspomniane w ust. 2, właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego podejmuje decyzję o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej na podstawie dostępnych informacji.

Artykuł 13

Dokumenty potwierdzające znajomość języków

1.   Narzędzie internetowe, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, zapewnia wnioskodawcy możliwość przedstawienia dowolnego dokumentu potwierdzającego znajomość języka, którego może wymagać przyjmujące państwo członkowskie na podstawie art. 53 tej dyrektywy po wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

2.   Dokumenty potwierdzające znajomość języków nie należą do dokumentów wymaganych na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej.

3.   Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego nie może odmówić wydania europejskiej legitymacji zawodowej na podstawie braku dowodu znajomości języków, o której mowa w art. 53 dyrektywy 2005/36/WE.

Artykuł 14

Weryfikacja autentyczności i ważności dokumentów wymaganych na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej

1.   W przypadkach, w których właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego wydał dowolny dokument wymagany na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej na podstawie art. 10, poświadcza on w dokumentacji w systemie IMI, że dokument ten jest ważny i autentyczny.

2.   W przypadku należycie uzasadnionych wątpliwości, czy wymagany dokument został wydany przez inny krajowy organ rodzimego państwa członkowskiego, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego zwraca się do odpowiedniego organu krajowego o potwierdzenie ważności i autentyczności danego dokumentu. Po otrzymaniu potwierdzenia poświadcza on w systemie IMI, że dokument ten jest ważny i autentyczny.

3.   Jeżeli dokument został wydany w innym państwie członkowskim, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego kontaktuje się za pośrednictwem systemu IMI z właściwym organem tego innego państwa członkowskiego odpowiedzialnym za wnioski o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej (lub innym odpowiednim organem krajowym tego innego państwa członkowskiego zarejestrowanym w systemie IMI) w celu potwierdzenia ważności i autentyczności dokumentu. Po zakończeniu weryfikacji poświadcza on w systemie IMI, że właściwy organ innego państwa członkowskiego potwierdził, że dokument ten jest ważny i autentyczny.

W przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym, właściwe organy innego państwa członkowskiego odpowiedzialne za wnioski o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej (lub inne odpowiednie organy krajowe innego państwa członkowskiego zarejestrowane w systemie IMI) podejmują współpracę i niezwłocznie odpowiadają na wszelkie wnioski o udzielenie informacji złożone przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego.

4.   Przed poświadczeniem autentyczności i ważności dokumentu wydanego i zamieszczonego w systemie IMI na podstawie art. 11 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego dokonuje opisu treści każdego dokumentu w specjalnych polach w systemie IMI. W stosownych przypadkach właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego zapewnia, aby informacje opisujące dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę za pośrednictwem narzędzia internetowego, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, były precyzyjne.

Artykuł 15

Warunki zwracania się o poświadczone kopie

1.   W terminach przewidzianych w art. 4c ust. 1 i art. 4d ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego informuje wnioskodawcę o konieczności przedstawienia poświadczonej kopii wyłącznie w przypadku, gdy odpowiedni organ krajowy w rodzimym państwie członkowskim lub właściwy organ lub odpowiedni organ krajowy w innym państwie członkowskim nie potwierdził ważności i autentyczności wymaganego dokumentu zgodnie z procedurami weryfikacji określonymi w art. 14 niniejszego rozporządzenia oraz jeżeli takie poświadczone kopie są wymagane przez przyjmujące państwo członkowskie na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu.

W przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 2 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia, oraz w przypadku należycie uzasadnionych wątpliwości właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego może zażądać od wnioskodawcy, w terminach określonych w art. 4c ust. 1 i art. 4d ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, przedstawienia poświadczonej kopii dowodu prowadzenia przez niego zgodnie z prawem działalności.

2.   Państwa członkowskie określają w systemie IMI dokumenty, w przypadku których wymagają od wnioskodawców przedstawienia poświadczonych kopii na podstawie ust. 1, oraz przekazują stosowne informacje pozostałym państwom członkowskim za pośrednictwem systemu IMI.

3.   Przepisy ust. 1 i 2 niniejszego artykułu pozostają bez uszczerbku dla prawa właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego do zwrócenia się do właściwego organu rodzimego państwa członkowskiego o dodatkowe informacje lub przedłożenie poświadczonej kopii w przypadku należycie uzasadnionych wątpliwości na podstawie art. 4d ust. 2 i 3 dyrektywy 2005/36/WE.

4.   W przypadku należycie uzasadnionych wątpliwości właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie poświadczonej kopii i może wyznaczyć na to rozsądny termin.

Artykuł 16

Sposób postępowania z poświadczonymi kopiami

1.   Państwa członkowskie określają w systemie IMI rodzaje poświadczonych kopii, które są akceptowane na ich terytorium zgodnie z ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi przepisami danego państwa członkowskiego, oraz przekazują stosowne informacje pozostałym państwom członkowskim za pośrednictwem systemu IMI.

2.   Właściwe organy państw członkowskich akceptują poświadczone kopie wydane w innym państwie członkowskim zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi tego państwa członkowskiego.

3.   W przypadku należycie uzasadnionych wątpliwości dotyczących ważności i autentyczności kopii poświadczonej w innym państwie członkowskim, właściwe organy zwracają się za pośrednictwem systemu IMI o dodatkowe informacje do odpowiednich właściwych organów w tym innym państwie członkowskim. Właściwe organy tego innego państwa członkowskiego podejmują współpracę i bez zbędnej zwłoki udzielają odpowiedzi.

4.   Po otrzymaniu od wnioskodawcy poświadczonej kopii właściwy organ zamieszcza elektroniczną wersję poświadczonego dokumentu oraz poświadcza w dokumentacji w systemie IMI, że kopia jest autentyczna.

5.   Zamiast poświadczonej kopii wnioskodawca może przedstawić oryginał dokumentu właściwemu organowi rodzimego państwa członkowskiego, który poświadcza następnie w dokumentacji w systemie IMI, że elektroniczna kopia oryginału dokumentu jest autentyczna.

6.   Jeżeli wnioskodawca nie przedstawił poświadczonej kopii wymaganego dokumentu w terminie przewidzianym w art. 4d ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, nie prowadzi to do przerwania biegu terminów na przekazanie wniosku do właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego. Do czasu otrzymania i zamieszczenia poświadczonej kopii przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego dokument jest oznaczany w systemie IMI jako oczekujący na potwierdzenie autentyczności i ważności.

7.   Jeżeli wnioskodawca nie przedstawił poświadczonej kopii wymaganego dokumentu w terminie przewidzianym w art. 4c ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego może odmówić wydania europejskiej legitymacji zawodowej w celu tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług innych niż objęte na podstawie art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE.

8.   W przypadku gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego nie otrzymał poświadczonej kopii wymaganego dokumentu od właściwego organu rodzimego państwa członkowskiego albo od wnioskodawcy, może on podjąć decyzję na podstawie dostępnych informacji, w terminach określonych w art. 4d ust. 2 i 3 oraz art. 4d ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2005/36/WE.

Artykuł 17

Wnioski o tłumaczenie składane przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego

1.   Właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego mogą się zwrócić z wnioskiem o zwykłe lub poświadczone tłumaczenie następujących dokumentów uzupełniających wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej wyłącznie na specjalne żądanie właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego na podstawie art. 18 ust. 1:

a)

dokumentu potwierdzającego obywatelstwo wnioskodawcy;

b)

dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w załączniku II część A pkt 1 lit. b), wydanego w rodzimym państwie członkowskim;

c)

zaświadczeń, o których mowa w załączniku II część A pkt 1 lit. c) i pkt 2 lit. f), wydanych przez właściwe organy odpowiedzialne za wnioski o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej lub inne odpowiednie organy krajowe rodzimego państwa członkowskiego;

d)

zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie zgodnie z prawem działalności, o którym mowa w załączniku II część B lit. b) i w art. 6 ust. 2 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia, oraz dokumentów, które mogą być wymagane na podstawie załącznika VII pkt 1 lit. d) oraz art. 7 ust. 2 lit. b) i e) dyrektywy 2005/36/WE, wydanych przez właściwe organy odpowiedzialne za wnioski o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej lub inne odpowiednie organy krajowe rodzimego państwa członkowskiego.

2.   Każde państwo członkowskie określa w systemie IMI dokumenty, w przypadku których jego właściwe organy, działające w roli właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego, wymagają od wnioskodawcy zwykłych lub poświadczonych tłumaczeń na podstawie ust. 3 i 4, jak również akceptowane przez nie języki, oraz przekazuje stosowne informacje pozostałym państwom członkowskim za pośrednictwem systemu IMI.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego zwraca się do wnioskodawcy, w terminie tygodnia od otrzymania wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej zgodnie z art. 4b ust. 3 oraz art. 4c ust. 1 lub art. 4d ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, o przedstawienie tłumaczeń wymaganych dokumentów określonych w załączniku II na języki akceptowane przez właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego, jeżeli tłumaczenie tych dokumentów jest wymagane przez właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu.

4.   Jeżeli wnioskodawca przedstawił dokumenty, o których mowa w załączniku II część A pkt 2 lit. c) i d) lub część B lit. d), wraz z wnioskiem o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego zwraca się o przedstawienie tłumaczeń tych dokumentów na języki akceptowane przez właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego.

5.   Jeżeli wnioskodawca nie przedstawił któregokolwiek z wymaganych tłumaczeń dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego nie uznaje tych tłumaczeń za brakujące dokumenty zgodnie z art. 4b ust. 3 i art. 4d ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE.

Artykuł 18

Wnioski o tłumaczenie składane przez właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego

1.   W przypadku należycie uzasadnionych wątpliwości właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może zwrócić się o dodatkowe informacje, w tym zwykłe lub poświadczone tłumaczenia, do właściwego organu rodzimego państwa członkowskiego na podstawie art. 4d ust. 2 i 3 dyrektywy 2005/36/WE.

2.   W przypadkach, o których mowa w ust. 1, właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może również zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie zwykłych lub poświadczonych tłumaczeń i może wyznaczyć na to rozsądny termin.

3.   W przypadku gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego nie otrzymał tłumaczenia, o które się zwrócił, od właściwego organu rodzimego państwa członkowskiego albo od wnioskodawcy, może on podjąć decyzję na podstawie dostępnych informacji, w terminach określonych w art. 4d ust. 2 i 3 oraz art. 4d ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2005/36/WE.

Artykuł 19

Sposób postępowania z poświadczonymi tłumaczeniami przez właściwe organy państw członkowskich

1.   Każde państwo członkowskie określa w systemie IMI, jakie poświadczone tłumaczenia są akceptowane na jego terytorium zgodnie z ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi przepisami tego państwa członkowskiego, oraz przekazuje stosowne informacje pozostałym państwom członkowskim za pośrednictwem systemu IMI.

2.   Właściwe organy państwa członkowskiego akceptują poświadczone tłumaczenia wydane w innym państwie członkowskim zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi tego państwa członkowskiego.

3.   W przypadku należycie uzasadnionych wątpliwości dotyczących ważności i autentyczności tłumaczenia poświadczonego w innym państwie członkowskim, właściwy organ państwa członkowskiego przesyła za pośrednictwem systemu IMI wniosek o dodatkowe informacje do odpowiednich organów w tym innym państwie członkowskim. W takich przypadkach odpowiednie organy innych państw członkowskich podejmują współpracę i bez zbędnej zwłoki udzielają odpowiedzi.

4.   Po otrzymaniu od wnioskodawcy poświadczonego tłumaczenia i z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 właściwy organ państwa członkowskiego zamieszcza elektroniczną kopię poświadczonego tłumaczenia oraz poświadcza w dokumentacji w systemie IMI, że tłumaczenie jest poświadczone.

5.   Przed zwróceniem się o poświadczone tłumaczenia, w przypadku należycie uzasadnionych wątpliwości dotyczących któregokolwiek z dokumentów wymienionych w art. 17 ust. 1 właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego zwraca się za pośrednictwem systemu IMI z wnioskiem o dodatkowe informacje do właściwego organu rodzimego państwa członkowskiego lub właściwych organów innych państw członkowskich, które wydały dany dokument.

Artykuł 20

Decyzje w sprawie europejskiej legitymacji zawodowej

1.   W przypadku stałego prowadzenia działalności zawodowej oraz w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług na podstawie art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego podejmuje albo decyzję o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej, albo decyzję o odmowie wydania europejskiej legitymacji zawodowej, albo decyzję o zastosowaniu środków wyrównawczych na podstawie art. 14 lub art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE, albo decyzję o przedłużeniu ważności europejskiej legitymacji zawodowej w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług na podstawie art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE.

2.   W przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług innych niż objęte art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego podejmuje albo decyzję o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej, albo decyzję o odmowie wydania europejskiej legitymacji zawodowej, albo decyzję o przedłużeniu ważności wydanej europejskiej legitymacji zawodowej.

3.   W przypadkach, w których właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego podejmuje decyzję o zastosowaniu wobec wnioskodawcy środków wyrównawczych na podstawie art. 14 lub art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE, decyzja taka zawiera również informacje o charakterze nałożonych środków wyrównawczych, uzasadnienie środków wyrównawczych oraz ewentualne zobowiązania wnioskodawcy do poinformowania właściwego organu o zrealizowaniu środków wyrównawczych. Rozpatrzenie wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej zostaje zawieszone do czasu zrealizowania środków wyrównawczych przez wnioskodawcę.

Po zrealizowaniu środków wyrównawczych wnioskodawca informuje o tym właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego za pomocą narzędzia internetowego, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, jeżeli organ ten nałożył taki wymóg.

W przypadkach, w których właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego podejmuje decyzję o zastosowaniu środków wyrównawczych na podstawie art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE, właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego poświadcza w systemie IMI, czy umożliwił wnioskodawcy przystąpienie do testu umiejętności w ciągu miesiąca od wydania decyzji o zastosowaniu środków wyrównawczych.

Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego potwierdza w systemie IMI zrealizowanie środków wyrównawczych i wydaje europejską legitymację zawodową.

4.   W przypadkach, w których właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego podejmuje decyzję o odmowie wydania europejskiej legitymacji zawodowej, decyzja taka zawiera również uzasadnienie odmowy. Państwa członkowskie zapewniają wnioskodawcy dostęp do odpowiednich środków prawnych w odniesieniu do decyzji o odmowie wydania europejskiej legitymacji zawodowej oraz udostępniają mu informacje o prawie do odwołania przysługującym zgodnie z prawem krajowym.

5.   System IMI zapewnia właściwym organom państwa członkowskiego możliwość podjęcia decyzji o cofnięciu wydanej europejskiej legitymacji zawodowej w należycie uzasadnionych przypadkach. Decyzja taka zawiera również uzasadnienie cofnięcia. Państwa członkowskie zapewniają danej osobie dostęp do odpowiednich środków prawnych w odniesieniu do decyzji o cofnięciu wydanej europejskiej legitymacji zawodowej oraz udostępniają jej informacje o prawie do odwołania przysługującym zgodnie z prawem krajowym.

Artykuł 21

Wynik procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej

1.   Narzędzie internetowe, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, zapewnia wnioskodawcy możliwość generowania elektronicznego dokumentu stwierdzającego wynik procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz pobierania ewentualnych zaświadczeń o wyniku procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej.

2.   W przypadku wydania europejskiej legitymacji zawodowej (co obejmuje sytuacje, o których mowa w art. 4d ust. 5 akapit pierwszy dyrektywy 2005/36/WE) elektroniczny dokument zawiera informacje określone w art. 4e ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE oraz, w przypadku europejskiej legitymacji zawodowej wydanej w celu stałego prowadzenia działalności zawodowej, zawiera zastrzeżenie prawne, że europejska legitymacja zawodowa nie stanowi upoważnienia do wykonywania określonego zawodu w przyjmującym państwie członkowskim.

3.   Elektroniczny dokument posiada zabezpieczenia zapewniające:

a)

jego autentyczność, gwarantujące, że dokument został wygenerowany przez właściwy organ zarejestrowany w systemie IMI i korzystający z niego oraz że jego zawartość stanowi odzwierciedlenie rzeczywistych danych;

b)

jego integralność, poświadczające, że plik zawierający dokument nie został zmodyfikowany lub zmieniony przez podmiot zewnętrzny od chwili jego utworzenia w systemie IMI w określonym dniu i o określonej godzinie.

Artykuł 22

Weryfikacja europejskiej legitymacji zawodowej przez zainteresowane osoby trzecie

1.   Komisja Europejska zapewnia internetowy system weryfikacji, który umożliwia zainteresowanym osobom trzecim, które nie mają dostępu do systemu IMI, weryfikację przez internet ważności i autentyczności europejskiej legitymacji zawodowej.

2.   W przypadku aktualizacji dokumentacji w systemie IMI, dotyczących prawa posiadacza europejskiej legitymacji zawodowej do prowadzenia działalności zawodowej na podstawie art. 4e ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, wyświetlana jest informacja zalecająca zainteresowanym osobom trzecim skontaktowanie się z właściwym organem przyjmującego państwa członkowskiego w celu uzyskania dodatkowych informacji. Informacja ta jest sformułowana w sposób neutralny, z uwzględnieniem potrzeby zachowania domniemania niewinności posiadacza europejskiej legitymacji zawodowej. W przypadku europejskiej legitymacji zawodowej wydanej w celu stałego prowadzenia działalności zawodowej wyświetlana jest również informacja zawierająca zastrzeżenie prawne, że europejska legitymacja zawodowa nie stanowi upoważnienia do wykonywania określonego zawodu w przyjmującym państwie członkowskim.

ROZDZIAŁ II

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z OSTRZEŻENIAMI

Artykuł 23

Organy zaangażowane w stosowanie mechanizmu ostrzegania

1.   Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy uprawnione do zajmowania się wysyłanymi i odbieranymi ostrzeżeniami na podstawie art. 56a ust. 1 lub 3 dyrektywy 2005/36/WE.

2.   Aby zapewnić, by odbieranymi ostrzeżeniami zajmowały się wyłącznie odpowiednie właściwe organy, każde państwo członkowskie powierza zadanie koordynacji odbieranych ostrzeżeń jednemu lub większej liczbie właściwych organów. Te właściwe organy zapewniają, by ostrzeżenia były bez zbędnej zwłoki przydzielane odpowiednim właściwym organom.

3.   Państwa członkowskie mogą powierzyć zadanie koordynacji wysyłanych ostrzeżeń jednemu lub większej liczbie właściwych organów.

Artykuł 24

Informacje zawarte w ostrzeżeniu

1.   Ostrzeżenia zawierają informacje określone w art. 56a ust. 2 lub 3 dyrektywy 2005/36/WE.

2.   Wyłącznie właściwe organy wyznaczone do zajmowania się ostrzeżeniem na podstawie art. 56a ust. 1 lub 3 dyrektywy 2005/36/WE mają dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

3.   Właściwe organy, którym powierzono zadanie koordynacji odbieranych ostrzeżeń, mają dostęp wyłącznie do danych, o których mowa w art. 56a ust. 2 lit. b) i d) dyrektywy 2005/36/WE, chyba że ostrzeżenie zostało im następnie również przydzielone jako organowi zajmującemu się odbieranymi ostrzeżeniami.

4.   W przypadku gdy właściwy organ zajmujący się odbieranymi ostrzeżeniami potrzebuje innych informacji niż określone w art. 56a ust. 2 lub 3 dyrektywy 2005/36/WE, korzysta on z funkcji wymiany informacji w systemie IMI, jak przewidziano w art. 56 ust. 2a dyrektywy 2005/36/WE.

Artykuł 25

Ostrzeżenie dotyczące posiadacza europejskiej legitymacji zawodowej

1.   Zgodnie z art. 4e ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, jeżeli ostrzeżenie dotyczy posiadacza europejskiej legitymacji zawodowej, właściwe organy, które rozpatrywały wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej na podstawie art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zapewniają aktualizację odpowiedniej dokumentacji w systemie IMI o informacje zawarte w ostrzeżeniu, w tym wszelkie konsekwencje dla prowadzenia działalności zawodowej.

2.   Aby zapewnić terminowe dokonywanie aktualizacji dokumentacji w systemie IMI państwa członkowskie udzielają właściwym organom, które są odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej na podstawie art. 2 ust. 1, dostępu do odbieranych ostrzeżeń.

3.   Posiadacz europejskiej legitymacji zawodowej jest informowany o aktualizacjach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, za pośrednictwem narzędzia internetowego, o którym mowa w art. 4b ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, lub za pomocą innych środków w przypadku wniosków pisemnych na podstawie art. 8.

Artykuł 26

Dostęp do ostrzeżeń w systemie IMI

System IMI zapewnia właściwym organom zajmującym się wysyłanymi lub odbieranymi ostrzeżeniami możliwość konsultowania w systemie IMI każdego wysłanego lub odebranego przez nie ostrzeżenia, w przypadku którego nie została wszczęta procedura zamykania, o której mowa w art. 28.

Artykuł 27

Funkcje systemu IMI w odniesieniu do ostrzeżeń

System IMI zapewnia następujące funkcje, z których korzystają właściwe organy wyznaczone do zajmowania się wysyłanymi i odbieranymi ostrzeżeniami:

a)

wysyłanie ostrzeżeń przewidziane w art. 56a ust. 1, 2 i 3 dyrektywy 2005/36/WE;

b)

wycofywanie ostrzeżeń, które zostały wysłane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona lub unieważniona;

c)

korygowanie informacji zawartych w ostrzeżeniach i ostrzeżeniach zmieniających;

d)

zamykanie i usuwanie ostrzeżeń przewidziane w art. 56a ust. 5 i 7 dyrektywy 2005/36/WE.

Artykuł 28

Zamykanie, usuwanie i zmiana ostrzeżeń

1.   Dane dotyczące ostrzeżeń mogą być przetwarzane w systemie IMI wyłącznie w trakcie okresu ich ważności, obejmującego zakończenie procedury zamykania, o której mowa w art. 56a ust. 7 dyrektywy 2005/36/WE.

2.   Jeżeli ostrzeżenie nie jest już ważne ze względu na wygaśnięcie sankcji, w przypadkach nieobjętych przepisami ust. 5 niniejszego artykułu, właściwy organ, który wysłał ostrzeżenie jak przewidziano w art. 56a ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, dokonuje zmiany jego treści lub zamyka ostrzeżenie w terminie trzech dni od wydania odpowiedniej decyzji, lub od otrzymania odpowiednich informacji w przypadku, gdy wydanie takiej decyzji nie jest wymagane na mocy prawa krajowego. Właściwe organy, które zajmowały się odebranym ostrzeżeniem, oraz dana osoba, której ostrzeżenie dotyczy, są niezwłocznie informowane o wszelkich zmianach dotyczących ostrzeżenia.

3.   System IMI wysyła regularne przypomnienia właściwym organom, które zajmowały się wysłanym ostrzeżeniem, aby zweryfikowały, czy informacje zawarte w ostrzeżeniu są nadal ważne.

4.   W przypadku decyzji o odwołaniu ostrzeżenie jest niezwłocznie zamykane przez właściwy organ, który je pierwotnie wysłał, a dane osobowe są usuwane z systemu IMI w terminie trzech dni, jak przewidziano w art. 56a ust. 7 dyrektywy 2005/36/WE.

5.   W przypadku sankcji, która wygasła w dniu określonym w art. 56a ust. 5 dyrektywy 2005/36/WE, ostrzeżenie jest automatycznie zamykane przez system IMI, a dane osobowe są usuwane z tego systemu w terminie trzech dni, jak przewidziano w art. 56a ust. 7 dyrektywy 2005/36/WE.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 29

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 18 stycznia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1).

(3)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(4)  Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Zawody kwalifikujące się do wprowadzenia europejskiej legitymacji zawodowej

1.

Pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną;

2.

Farmaceuci (podstawowy poziom wykształcenia);

3.

Fizjoterapeuci;

4.

Przewodnicy górscy;

5.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami.


ZAŁĄCZNIK II

Dokumenty wymagane na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej

A.   UZNAWANIE KWALIFIKACJI W PRZYPADKU STAŁEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

1.   Automatyczne uznawanie (tytuł III rozdział III dyrektywy 2005/36/WE)

W ramach tego systemu na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej wymagane są następujące dokumenty:

a)

dokument potwierdzający obywatelstwo wnioskodawcy (dowód tożsamości lub paszport lub inny dokument akceptowany zgodnie z przepisami krajowymi rodzimego państwa członkowskiego); w przypadku gdy dokument potwierdzający obywatelstwo nie poświadcza miejsca urodzenia – dokument poświadczający miejsce urodzenia wnioskodawcy; w przypadku obywateli państw spoza EOG – dokument potwierdzający, że obywatel państwa trzeciego może korzystać z praw przewidzianych w dyrektywie 2005/36/WE na podstawie odpowiednich przepisów UE, np. przepisów dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), dyrektywy Rady 2003/109/WE (2), dyrektywy Rady 2004/83/WE (3) lub dyrektywy Rady 2009/50/WE (4);

b)

dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji oraz, w stosownych przypadkach, zaświadczenie dołączone do dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji;

c)

jedno z następujących zaświadczeń, w zależności od zawodu i sytuacji wnioskodawcy:

(i)

świadectwo, o którym mowa w pkt 2 załącznika VII do dyrektywy 2005/36/WE, jeżeli dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji spełnia wymogi w zakresie wykształcenia;

(ii)

zaświadczenie wydawane w związku z innym tytułem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, o którym to zaświadczeniu mowa w art. 23 ust. 6 dyrektywy 2005/36/WE, jeżeli tytuł kwalifikacji nie odpowiada tytułom wyszczególnionym w pkt 5.2.2 lub 5.6.2 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE, ale kwalifikacje spełniają wymogi w zakresie wykształcenia;

(iii)

zaświadczenie potwierdzające prawa nabyte, o którym mowa w art. 23, 33 lub 33a dyrektywy 2005/36/WE, poświadczające, że posiadacz kwalifikacji faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał przedmiotowe rodzaje działalności przez co najmniej minimalny wymagany okres oraz poświadczające spełnienie szczególnych wymogów zawartych w tych artykułach, jeżeli kształcenie rozpoczęło się przed datami odniesienia określonymi w pkt 5.2.2 lub 5.6.2 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE, a dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nie spełnia wszystkich wymogów w zakresie wykształcenia;

d)

dokumenty wymagane zgodnie z pkt 1 lit. d)–g) załącznika VII do dyrektywy 2005/36/WE.

2.   Ogólny system uznawania (tytuł III rozdział I dyrektywy 2005/36/WE)

W ramach tego systemu na potrzeby wydania europejskiej legitymacji zawodowej wymagane są następujące dokumenty:

a)

dokument potwierdzający obywatelstwo oraz inne dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a);

b)

poświadczenie kwalifikacji zawodowych lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, stosownie do okoliczności, a w stosownych przypadkach dokument zgodnie z art. 12 dyrektywy 2005/36/WE;

c)

dokumenty zawierające dodatkowe informacje o kształceniu, dotyczące łącznej długości trwania studiów, studiowanych przedmiotów i ich udziału w programie studiów oraz, w stosownych przypadkach, podziału między kształceniem teoretycznym i praktycznym;

d)

następujące dokumenty dotyczące kwalifikacji, które mogą kompensować istotne różnice między kwalifikacjami oraz ograniczać ryzyko zastosowania środków wyrównawczych:

(i)

dokumenty zawierające informacje o stałym doskonaleniu zawodowym, seminariach, innych formach kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie zgodnie z art. 14 ust. 5;

(ii)

kopie wszelkich potwierdzeń doświadczenia zawodowego, które jasno wskazują działalność zawodową wykonywaną przez wnioskodawcę;

e)

w stosownych przypadkach, potwierdzenie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2005/36/WE, pod warunkiem że dokumenty jasno wskazują daną działalność zawodową;

f)

w przypadku migrantów spełniających wymogi określone w art. 3 ust. 3 dyrektywy 2005/36/WE – poświadczenie doświadczenia zawodowego potwierdzające trzyletnie doświadczenie zawodowe, wydane przez właściwy organ w państwie członkowskim, które uznało kwalifikacje uzyskane w państwie trzecim na podstawie art. 2 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE, lub, jeżeli dany właściwy organ nie jest w stanie poświadczyć doświadczenia zawodowego wnioskodawcy, inne potwierdzenie doświadczenia zawodowego, które jasno wskazuje daną działalność zawodową;

g)

dokumenty wymagane zgodnie z pkt 1 lit. d)–g) załącznika VII do dyrektywy 2005/36/WE.

B.   TYMCZASOWE ŚWIADCZENIE USŁUG (tytuł II dyrektywy 2005/36/WE)

W przypadku świadczenia usług po raz pierwszy lub w przypadku istotnej zmiany sytuacji wnioskodawcy zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE wymagane są następujące dokumenty:

a)

dokument potwierdzający obywatelstwo oraz inne dokumenty, o których mowa w części A pkt 1 lit. a);

b)

w przypadkach objętych przepisami art. 6 ust. 2 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia – zaświadczenie potwierdzające prowadzenie zgodnie z prawem działalności w rodzimym państwie członkowskim, o którym to zaświadczeniu mowa w art. 7 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2005/36/WE;

c)

dokumenty wymagane zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2005/36/WE dotyczące prawa do wykonywania zawodu przez specjalistę oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z art. 7 ust. 2. lit. c)–e) dyrektywy 2005/36/WE;

d)

jeżeli przyjmujące państwo członkowskie dokonuje wstępnego sprawdzenia kwalifikacji na podstawie art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE – dokumenty zawierające dodatkowe informacje o kształceniu, o których mowa w części A pkt 2 lit. c) i d) niniejszego załącznika.


(1)  Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).

(2)  Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44).

(3)  Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony (Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12).

(4)  Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17).