11.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/576

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

zmieniające po raz 229. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a), art. 7a ust. 1 i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 31 marca 2015 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o wykreśleniu jednej osoby fizycznej z wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Dnia 7 kwietnia 2015 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zatwierdził decyzję o dodaniu jednej osoby fizycznej do wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule „Osoby fizyczne” dodaje się wpis w brzmieniu:

„Maulana Fazlullah (pseud. a) Mullah Fazlullah; b) Fazal Hayat; c) Mullah Radio). Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: wieś Kuza Bandai, Dolina Swat, prowincja Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adres: region przygraniczny w Afganistanie i Pakistanie. Inne informacje: przywódca Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) od 7.11.2013 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.4.2015 r.”

;

2)

w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się wpis w brzmieniu:

„Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (pseud. a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Data urodzenia: 15.1.1968 r. Miejsce urodzenia: Al-Muharrak, Bahrajn. Obywatelstwo: bahrańskie. Inne informacje: a) z Bahrajnu finansuje i ułatwia działalność sieci Al-Kaida; b) w styczniu 2008 r. skazany przez Bahrański Trybunał Karny za finansowanie terroryzmu, udział w szkoleniach terrorystycznych, ułatwianie innym osobom podróży w celu udziału w szkoleniach terrorystycznych za granicą i członkostwo w organizacji terrorystycznej; zwolniony po wyroku trybunału i odbyciu kary; c) zamieszkały w Bahrajnie (maj 2008 r.).”

.