20.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/42


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/463

z dnia 19 marca 2015 r.

zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla alkoholu poliwinylowego (E 1203)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 14,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 231/2012 (3) ustanowiono specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(2)

Specyfikacje te mogą zostać uaktualnione zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008, z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku.

(3)

W dniu 7 września 2011 r. złożono wniosek o zmianę specyfikacji dotyczących dodatku do żywności „alkohol poliwinylowy (E 1203)”. Wniosek udostępniono państwom członkowskim na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4)

W odniesieniu do rozpuszczalności obecne specyfikacje dla dodatku do żywności „alkohol poliwinylowy (E 1203)” zawierają tekst „Rozpuszczalny w wodzie; trudno rozpuszczalny w etanolu”. Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów (IHCP) należący do Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej przeprowadził badania rozpuszczalności (4) alkoholu poliwinylowego w celu zaktualizowania danych dotyczących rozpuszczalności, zawartych w istniejących specyfikacjach unijnych i odnoszących się do rozpuszczalności w etanolu.

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) dokonał oceny wyników testu dotyczącego rozpuszczalności alkoholu poliwinylowego przeprowadzonego przez IHCP i informacji przedłożonych przez wnioskodawcę (5). Zdaniem Urzędu zmiana specyfikacji w odniesieniu do rozpuszczalności alkoholu poliwinylowego w etanolu nie ma wpływu na bezpieczeństwo alkoholu poliwinylowego jako dodatku do żywności.

(6)

Uwzględniając przedłożony wniosek, badania przeprowadzone przez IHCP oraz ocenę Urzędu, należy zmienić tekst opisu rozpuszczalności dodatku do żywności „alkohol poliwinylowy (E 1203)” w etanolu (≥ 99,8 %) na „praktycznie nierozpuszczalny lub nierozpuszczalny”.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 231/2012.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1).

(4)  João F. A. Lopes i Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol (Rozpuszczalność alkoholu poliwinylowego w etanolu). Dodatkowa publikacja EFSA 2014:EN-660, 20 stron.

(5)  Dziennik EFSA 2014; 12(9):3820.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 we wpisie „E 1203 alkohol poliwinylowy” specyfikacje odnoszące się do rozpuszczalności otrzymują brzmienie:

„Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie; praktycznie nierozpuszczalny lub nierozpuszczalny w etanolu (≥ 99,8 %)”