25.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/281

z dnia 26 listopada 2014 r.

zastępujące załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1), w szczególności jego art. 77,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) nr 1215/2012 przewidziano przepływ orzeczeń, dokumentów urzędowych i ugód sądowych w Unii. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 10 stycznia 2015 r.

(2)

W załącznikach I oraz II do rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 ustanowiono formularz zaświadczenia dotyczącego orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych oraz formularz zaświadczenia dotyczącego dokumentu urzędowego/ugody sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

(3)

Łotwa przyjęła euro z dniem 1 stycznia 2014 r. W związku z tym z formularzy należy usunąć wszystkie odniesienia do byłej waluty łotewskiej. Litwa przyjmie euro z dniem 1 stycznia 2015 r. W związku z tym z formularzy należy usunąć wszystkie odniesienia do waluty Litwy.

(4)

Chorwacja przystąpiła do Unii w dniu 1 lipca 2013 r. W związku z powyższym w formularzach należy umieścić odniesienia do Chorwacji i jej waluty.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczyła w przyjmowaniu rozporządzenia (UE) nr 1215/2012, nie jest nim związana, ani go nie stosuje.

(6)

Jednakże zgodnie z art. 3 ust. 2 Umowy między Unią Europejską a Danią, Dania, pismem z dnia 20 grudnia 2012 r., powiadomiła (2) Komisję o swojej decyzji o wdrożeniu treści rozporządzenia (UE) nr 1215/2012. W związku z tym w formularzach należy umieścić odniesienia do Danii i jej waluty.

(7)

W celu zachowania przejrzystości należy w całości zastąpić załączniki I i II.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1215/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 4.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image