17.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/242

z dnia 9 października 2014 r.

ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania komitetów doradczych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (1), w szczególności jego art. 45 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013, w szczególności jego art. 43, przewiduje ustanowienie komitetów doradczych, które mają promować zrównoważoną reprezentację wszystkich zainteresowanych stron w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury oraz przyczynić się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa.

(2)

Komitety doradcze mogą przedstawiać zalecenia i sugestie skierowane do Komisji i zainteresowanych państw członkowskich w sprawach odnoszących się do zarządzania rybołówstwem oraz do aspektów społeczno-ekonomicznych i ochronnych rybołówstwa i akwakultury. Komitety mogą informować Komisję i państwa członkowskie o problemach związanych z zarządzaniem rybołówstwem oraz aspektami społeczno-gospodarczymi i ochronnymi rybołówstwa i akwakultury w swoim obszarze geograficznym lub w zakresie swoich kompetencji, a także przyczyniać się – w ścisłej współpracy z naukowcami – do gromadzenia, dostarczania i analizowania danych koniecznych do opracowania środków ochronnych.

(3)

Decyzja Rady 2004/585/WE (2) ustanawia siedem regionalnych komitetów doradczych, zaś załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 obejmuje również cztery nowe komitety doradcze ustanowione tym rozporządzeniem.

(4)

Ponieważ nowe komitety doradcze ustanawia się rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013, konieczne jest określenie procedury rozpoczęcia ich funkcjonowania.

(5)

Ze względu na ważną rolę, jaką komitety doradcze mają odgrywać w zregionalizowanej wspólnej polityce rybołówstwa, oraz zgodnie z zasadami dobrych rządów określonymi w art. 3 lit. b) i f) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, konieczne jest również zapewnienie, zgodnie z art. 43 ust. 1 tego rozporządzenia, by ich struktura gwarantowała zrównoważoną reprezentację wszystkich właściwych zainteresowanych stron w dziedzinie rybołówstwa, w tym rybołówstwa prowadzonego na niewielką skalę i, w stosownych przypadkach, akwakultury.

(6)

Rybołówstwo prowadzone na niewielką skalę odgrywa ważną rolę społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową w wielu społecznościach stref przybrzeżnych w całej Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem zapewnienie skutecznego uczestnictwa tych społeczności w pracach komitetów doradczych, w tym przez wkład na rzecz kosztów i utraty dochodu, jakie mogą wiązać się z takim uczestnictwem.

(7)

W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania komitetów doradczych i ich współpracy z zainteresowanymi stronami z państw trzecich, komitety doradcze muszą być w stanie dostosowywać swoje metody pracy i zwrot kosztów do poszczególnych przypadków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady funkcjonowania komitetów doradczych, o których mowa w art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:

1)

„zainteresowane państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w obszarze kompetencji komitetu doradczego określonego w pkt 1 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W przypadku Komitetu Doradczego ds. Akwakultury i Komitetu Doradczego ds. Rynków „zainteresowane państwo członkowskie” oznacza wszystkie państwa członkowskie Unii;

2)

„organizacje branżowe” oznaczają organizacje reprezentujące rybaków, a w przypadku Komitetu Doradczego ds. Akwakultury – podmioty gospodarcze sektora akwakultury oraz przedstawicieli sektorów przetwarzania i obrotu;

3)

„inne grupy interesów” oznaczają przedstawicieli grup, których dotyczy wspólna polityka rybołówstwa, inne niż organizacje branżowe, w szczególności organizacje środowiskowe i grupy konsumentów.

Artykuł 3

Rozpoczęcie funkcjonowania nowych komitetów doradczych

1.   Organizacje branżowe i inne grupy interesów zainteresowane jednym z komitetów doradczych, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przekazują Komisji wspólny wniosek dotyczący rozpoczęcia funkcjonowania odpowiedniego komitetu doradczego. Wspólny wniosek musi być zgodny z celami i zasadami wspólnej polityki rybołówstwa określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, w szczególności w jego art. 43 ust. 1 i załączniku III, i musi obejmować:

a)

deklarację celów;

b)

zasady funkcjonowania;

c)

regulamin wewnętrzny;

d)

wykaz organizacji branżowych i innych grup interesów.

2.   Po sprawdzeniu, czy wniosek jest zgodny z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, w szczególności w załączniku III, oraz z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, Komisja przekazuje wniosek zainteresowanym państwom członkowskim w terminie dwóch miesięcy od daty jego otrzymania. Komisja może zaproponować zmiany do wspólnego wniosku w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymaganiami, o których mowa w niniejszym artykule.

3.   Zainteresowane państwa członkowskie ustalają, czy wniosek jest podpisany przez reprezentatywne organizacje branżowe i inne grupy interesów, oraz informują Komisję w terminie jednego miesiąca od otrzymania wspólnego wniosku o ich zgodzie. W oparciu o uwagi państw członkowskich Komisja może zażądać wprowadzenia dalszych zmian lub przedstawienia wyjaśnień.

4.   Komisja publikuje zawiadomienie o rozpoczęciu funkcjonowania każdego nowego komitetu doradczego w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Komisja nie publikuje tych informacji, dopóki nie są spełnione wszystkie wymagania, o których mowa w ust. 1. Komitet doradczy rozpoczyna funkcjonowanie w dniu wskazanym w komunikacie, który nie może poprzedzać daty publikacji komunikatu.

Artykuł 4

Struktura i organizacja komitetów doradczych

1.   Oprócz przepisów art. 43 ust. 1, art. 45 ust. 1–3 i załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, struktura i organizacja komitetów doradczych muszą być zgodne z przepisami ust. 2–6 niniejszego artykułu.

2.   Zgromadzenie ogólne komitetu doradczego:

a)

przyjmuje regulamin wewnętrzny komitetu doradczego;

b)

zbiera się przynajmniej raz w roku w celu zatwierdzenia sprawozdania rocznego, rocznego planu strategicznego oraz rocznego budżetu komitetu doradczego.

3.   Zgromadzenie ogólne powołuje komitet wykonawczy, składający się z maksymalnie 25 członków. W celu zapewnienia właściwej reprezentacji rybołówstwa prowadzonego na niewielką skalę – po konsultacji z Komisją – zgromadzenie ogólne może podjąć decyzję o powołaniu komitetu wykonawczego, składającego się z maksymalnie 30 członków.

4.   Zgromadzenie ogólne zapewnia, by składki członkowskie były sprawiedliwe i umożliwiały wyważoną i szeroką reprezentację wszystkich zainteresowanych stron z uwzględnieniem ich możliwości finansowych.

5.   Komitet wykonawczy:

a)

kieruje i zarządza zadaniami komitetu doradczego zgodnie z art. 44 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b)

przygotowuje sprawozdanie roczne, roczny plan strategiczny i roczny budżet;

c)

przyjmuje zalecenia i sugestie, o których mowa w art. 44 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

6.   Zgromadzenie ogólne i komitet wykonawczy zapewniają zrównoważoną i szeroką reprezentację wszystkich zainteresowanych stron, z naciskiem rybołówstwo prowadzone na niewielką skalę w stosownych przypadkach. Liczba przedstawicieli rybołówstwa prowadzonego na niewielką skalę powinna odzwierciedlać udział rybołówstwa prowadzonego na niewielką skalę w sektorze rybołówstwa zainteresowanego państwa członkowskiego.

Artykuł 5

Metody pracy

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących metod pracy każdy komitet doradczy dąży do zapewnienia efektywności i pełnego uczestnictwa wszystkich członków poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków teleinformatycznych i świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Artykuł 6

Wkład finansowy wnoszony przez komitety doradcze

1.   Każdy komitet doradczy oferuje – oprócz zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania – dodatkowe rekompensaty dla rybaków reprezentujących organizacje rybołówstwa prowadzonego na niewielką skalę, aby mogli oni skutecznie brać udział w pracach komitetu. W każdym przypadku taka rekompensata musi być należycie uzasadniona.

2.   W przypadku zaproszenia obserwatorów z państw trzecich, o których mowa w pkt 2 lit. k) załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, komitety doradcze mogą wnieść wkład do kosztów podróży i zakwaterowania tych obserwatorów na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do członków komitetu.

Artykuł 7

Wsparcie państw członkowskich

Państwa członkowskie mogą udzielić odpowiedniego technicznego, logistycznego i finansowego wsparcia mającego na celu ułatwienie funkcjonowania komitetów doradczych.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(2)  Decyzja Rady 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiająca Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz.U. L 256 z 3.8.2004, s. 17).