30.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/140

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do sterylnej kabiny załogi lotniczej i sprostowania tego rozporządzenia

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Operatorzy i personel uczestniczący w użytkowaniu określonych statków powietrznych muszą spełniać odpowiednie zasadnicze wymagania określone w pkt 8.b załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(2)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012 (2) ustanowiono warunki bezpiecznego użytkowania statków powietrznych.

(3)

Aby ograniczyć ryzyko związane z ewentualnymi błędami wynikającymi z zakłócenia działań lub rozproszenia uwagi załogi lotniczej w niektórych fazach lotu, należy zobowiązać operatorów do zapewnienia, by członkowie załogi nie musieli wykonywać podczas krytycznych faz lotu czynności innych niż konieczne do bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego.

(4)

Rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawia ograniczenie liczby osób, które mogą znajdować się na pokładzie podczas operacji specjalistycznych. To ograniczenie nie znajduje jednak uzasadnienia we względach bezpieczeństwa. Należy zatem dostosować art. 5 ust. 7.

(5)

Do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 dodano rozporządzeniem Komisji (UE) nr 71/2014 (3) artykuł 9a. Następnie rozporządzeniem Komisji (UE) nr 83/2014 (4) dodano kolejny artykuł 9a, który jednak powinien był otrzymać numer 9b. Dla zapewnienia jasności i pewności prawa należy zastąpić ten artykuł 9a dodany rozporządzeniem (UE) nr 83/2014 i nadać mu prawidłowy numer.

(6)

Mając na względzie pewność prawa oraz zapewnienie spójności z terminami stosowanymi w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008, należy w niektórych językach poprawić pewne terminy użyte w rozporządzeniu (UE) nr 965/2012.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie (UE) nr 965/2012.

(8)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opinii (5) wydanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 965/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Operatorzy samolotów i śmigłowców innych niż skomplikowane samoloty i śmigłowce z napędem silnikowym, a także balonów i szybowców, uczestniczący w operacjach niezarobkowych, w tym niezarobkowych operacjach specjalistycznych, eksploatują statki powietrzne zgodnie z przepisami określonymi w załączniku VII.”

;

b)

ust. 5 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

inne samoloty i śmigłowce, a także balony i szybowce zgodnie z przepisami określonymi w załączniku VII.”

;

c)

w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Z wyjątkiem członków załogi na pokładzie nie mogą znajdować się osoby, których obecność nie jest niezbędna do wykonania misji.”;

2)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2.   W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 statki powietrzne, o których mowa w art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 216/2008, w przypadku samolotów są eksploatowane w oparciu o warunki określone w decyzji Komisji C(2009) 7633 z dnia 14 października 2009 r., kiedy są użytkowane w operacjach CAT.”

;

b)

w ust. 4a formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„4a.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 i 6, następujące operacje przy użyciu samolotów i śmigłowców innych niż skomplikowane samoloty i śmigłowce z napędem silnikowym, balonów i szybowców mogą być prowadzone zgodnie z przepisami załącznika VII:”

;

3)

art. 9a dodany rozporządzeniem (UE) nr 83/2014 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9b

Ocena

Agencja regularnie dokonuje oceny skuteczności przepisów dotyczących ograniczeń czasu lotu i służby oraz wymagań dotyczących odpoczynku zawartych w załącznikach II i III. Nie później niż dnia18 lutego 2019 r. Agencja przygotowuje pierwsze sprawozdanie na temat wyników tej oceny.

We wspomnianej ocenie wykorzystuje się wiedzę naukową i opiera się ją na danych operacyjnych gromadzonych, z pomocą państw członkowskich, długofalowo po rozpoczęciu stosowania niniejszego rozporządzenia.

Ocena dotyczy wpływu, jaki na czujność załogi mają co najmniej następujące czynniki:

a)

pełnienie służby przez ponad 13 godzin w najkorzystniejszej porze doby;

b)

pełnienie służby przez ponad 10 godzin w mniej korzystnej porze doby;

c)

pełnienie służby przez ponad 11 godzin przez członków załogi o nieznanym stopniu zaaklimatyzowania;

d)

służba na dużej liczbie odcinków (więcej niż 6);

e)

pozostawanie w gotowości do służby, np. pełnienie dyżuru lub pozostawanie w rezerwie, po którym następuje służba podczas lotu; oraz

f)

grafiki zakłócające.”

;

4)

w załącznikach I, III, IV, VI i VIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (UE) nr 965/2012 wprowadza się następujące poprawki:

1)

art. 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Na zasadzie odstępstwa od SPA.PBN.100 »Operacje PBN« z załącznika V operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu samolotów innych niż skomplikowane samoloty z napędem silnikowym w wyznaczonej przestrzeni powietrznej, na trasach lub zgodnie z procedurami, w przypadku których ustanawia się specyfikacje nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (PBN), są nadal wykonywane na warunkach określonych w prawie krajowym państw członkowskich do momentu przyjęcia i rozpoczęcia stosowania odpowiednich przepisów wykonawczych.”

;

2)

w załącznikach II, III, IV, VII i VIII wprowadza się poprawki określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże art. 1 pkt 3 stosuje się od dnia 18 lutego 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 296 z 25.10.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 23 z 28.1.2014, s. 27).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 28 z 31.1.2014, s. 17).

(5)  Opinia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego nr 05/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. dotycząca rozporządzenia Komisji ustanawiającego przepisy wykonawcze w odniesieniu do procedur dotyczących sterylnej kabiny załogi lotniczej.


ZAŁĄCZNIK I

W załącznikach I, III, IV, VI i VIII do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I dodaje się punkt 109a w brzmieniu:

„109a)

»Sterylna kabina załogi lotniczej« oznacza każdy przedział czasu, w którym działania członków załogi lotniczej nie są zakłócane ani ich uwaga nie jest rozpraszana, z wyjątkiem sytuacji krytycznych dla bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego lub dla bezpieczeństwa osób przebywających na jego pokładzie.”

;

2)

w załączniku III (CZĘŚĆ ORO):

a)

pkt ORO.GEN.110 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

Operator ustanawia procedury i instrukcje dla bezpiecznej eksploatacji każdego typu statku powietrznego, określające czynności i obowiązki personelu naziemnego oraz członków załóg dotyczące wszystkich rodzajów operacji na ziemi oraz w powietrzu. Te procedury i instrukcje nie mogą wymagać od członków załóg wykonywania podczas krytycznych faz lotu czynności innych niż konieczne do bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego. Procedury i instrukcje muszą również zawierać procedury i instrukcje związane ze sterylną kabiną załogi lotniczej.”

;

b)

pkt ORO.MLR.105 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Wykaz wyposażenia minimalnego (MEL) opracowuje się zgodnie z pkt 8.a.3 załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 216/2008, w oparciu o odpowiedni główny wykaz wyposażenia minimalnego (MMEL) określony w danych ustalonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012. Jeżeli MMEL nie został ustanowiony jako część danych dotyczących zgodności operacyjnej, MEL może się opierać się na odpowiednim MMEL uznanym przez państwo operatora lub rejestracji, stosownie do przypadku.”

;

3)

w załączniku IV (CZĘŚĆ CAT) dodaje się punkt w brzmieniu:

„CAT.GEN.MPA.124   Kołowanie statku powietrznego

Operator ustanawia procedury dotyczące kołowania statku powietrznego w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i w celu zwiększenia bezpieczeństwa drogi startowej.”

;

4)

w załączniku VI (CZĘŚĆ NCC) dodaje się punkt w brzmieniu:

„NCC.GEN.119   Kołowanie statku powietrznego

Operator ustanawia procedury dotyczące kołowania w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa drogi startowej.”

;

5)

w załączniku VIII (CZĘŚĆ SPO) dodaje się punkt w brzmieniu:

„SPO.GEN.119   Kołowanie statku powietrznego

Operator ustanawia procedury dotyczące kołowania statku powietrznego w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i w celu zwiększenia bezpieczeństwa drogi startowej.”

.

ZAŁĄCZNIK II

W załącznikach II, III, IV, VII i VIII do rozporządzenia (UE) nr 965/2012 wprowadza się następujące poprawki:

1)

w załączniku II:

a)

pkt ARO.GEN.220 lit. a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)

nadzoru nad operacjami wykonywanymi statkami powietrznymi innymi niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym przez operatorów wykonujących niezarobkowe operacje lotnicze;”

;

b)

pkt ARO.GEN.300 lit. a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)

czy operatorzy wykonujący niezarobkowe operacje lotnicze przy użyciu statków powietrznych innych niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym niezmiennie spełniają stosowne wymagania; oraz”

;

2)

w załączniku III:

a)

pkt ORO.GEN.110 lit. k) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

jednosilnikowych śmigłowców o MOPSC nie większej niż 5 innych niż skomplikowane śmigłowce z napędem silnikowym,”

;

b)

pkt ORO.FC.005 lit. b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

operacji zarobkowego pasażerskiego transportu lotniczego, które zaczynają się i kończą na tym samym lotnisku lub w tym samym miejscu operacji lotniczej oraz w granicach obszaru lokalnego określonego przez właściwy organ, wykonywanych w dzień zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR) przy użyciu:

jednosilnikowych samolotów z napędem śmigłowym o maksymalnej certyfikowanej masie startowej nie większej niż 5 700 kg lub MOPSC wynoszącej 5, lub

jednosilnikowych śmigłowców innych niż skomplikowane śmigłowce z napędem silnikowym, o MOPSC wynoszącej 5;”

;

c)

pkt ORO.FC.105 lit. d) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

operacji zarobkowego pasażerskiego transportu lotniczego, które zaczynają się i kończą na tym samym lotnisku lub w tym samym miejscu operacji lotniczej lub w granicach obszaru lokalnego określonego przez właściwy organ, wykonywanych według VFR w dzień przy użyciu jednosilnikowych śmigłowców innych niż skomplikowane śmigłowce z napędem silnikowym, o MOPSC wynoszącej 5.”

;

d)

pkt ORO.FC.230 lit. b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)

Członek załogi lotniczej zaangażowany w operacje dzienne i na trasach, na których nawigacja prowadzona jest w oparciu o terenowe punkty odniesienia, wykonywane na śmigłowcu innym niż skomplikowany śmigłowiec z napędem silnikowym, może zaliczyć sprawdzian umiejętności u operatora tylko na jednym z posiadanych typów. Sprawdzian umiejętności u operatora jest przeprowadzany za każdym razem na typie najdawniej wykorzystywanym w sprawdzianie umiejętności. Odpowiednie typy śmigłowców, które można grupować do celu prowadzenia sprawdzianu umiejętności u operatora, są określane w instrukcji operacyjnej.”

;

e)

pkt ORO.FC.230 lit. b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)

Nie naruszając przepisu ORO.FC.145 lit. a) pkt 2, w przypadku operacji wykonywanych śmigłowcami innymi niż skomplikowane śmigłowce z napędem silnikowym w dzień i na trasach, na których nawigacja prowadzona jest w oparciu o terenowe punkty odniesienia, a także operacji wykonywanych samolotami w klasie osiągów B, sprawdzian może przeprowadzić odpowiednio wykwalifikowany dowódca wyznaczony przez operatora i przeszkolony w zakresie zagadnień CRM i oceny umiejętności CRM. Operator informuje właściwy organ o osobach wyznaczonych do pełnienia tej funkcji.”

;

3)

w załączniku IV:

a)

w pkt CAT.GEN.MPA.180 lit. b) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„b)

Nie naruszając przepisów lit. a), w przypadku operacji wykonywanych w dzień zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR) przy użyciu statków powietrznych innych niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym, startujących i lądujących z tego samego lotniska lub miejsca operacji lotniczej w odstępie do 24 godzin lub pozostających w granicach obszaru lokalnego określonego w instrukcji operacyjnej, następujące dokumenty i informacje można przechowywać na lotnisku lub na miejscu operacji lotniczej zamiast na pokładzie:”

;

b)

pkt CAT.OP.MPA.100 lit. b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)

operacji VFR wykonywanych w dzień przy użyciu samolotów innych niż skomplikowane samoloty z napędem silnikowym;”

;

c)

pkt CAT.OP.MPA.105 lit. b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)

samolotów innych niż skomplikowane samoloty z napędem silnikowym; oraz”

;

d)

pkt CAT.OP.MPA.130 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Z wyjątkiem operacji VFR wykonywanych z użyciem samolotów innych niż skomplikowane samoloty z napędem silnikowym, operator ustanawia odpowiednie procedury operacyjne dotyczące odlotu oraz przylotu/podejścia dla każdego typu samolotu, biorąc pod uwagę potrzebę minimalizacji hałasu emitowanego przez statki powietrzne.”

;

e)

pkt CAT.OP.MPA.135 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Litera a) pkt 1 nie ma zastosowania do operacji VFR wykonywanych w dzień przez statki powietrzne inne niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym, podczas których statek powietrzny odlatuje i przylatuje na to samo lotnisko lub miejsce operacji lotniczej.”

;

f)

pkt CAT.OP.MPA.175 lit. c) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)

samolotów innych niż skomplikowane samoloty z napędem silnikowym startujących i lądujących na tym samym lotnisku lub miejscu operacji lotniczej; lub”

;

4)

w załączniku VII:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„OPERACJE NIEZAROBKOWE WYKONYWANE PRZY UŻYCIU STATKÓW POWIETRZNYCH INNYCH NIŻ SKOMPLIKOWANE STATKI POWIETRZNE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM”

;

b)

pkt NCO.SPEC.100 otrzymuje brzmienie:

„NCO.SPEC.100   Zakres

W niniejszej podczęści ustanawia się wymagania szczególne, których przestrzegać musi pilot dowódca wykonujący niezarobkowe operacje specjalistyczne przy użyciu statku powietrznego innego niż skomplikowany statek powietrzny z napędem silnikowym.”

;

5)

w załączniku VIII:

a)

pkt SPO.GEN.005 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Niezależnie od przepisu lit. a) niezarobkowe operacje specjalistyczne przy użyciu statków powietrznych innych niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym muszą być zgodne z przepisami załącznika VII (część NCO).”

;

b)

w pkt SPO.GEN.005 lit. c) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„c)

Niezależnie od przepisów lit. a) następujące operacje przy użyciu statków powietrznych innych niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym mogą być prowadzone zgodnie z przepisami załącznika VII (część NCO):”

;

c)

pkt SPO.IDE.A.160 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

w przypadku samolotów innych niż skomplikowane samoloty z napędem silnikowym — pas bezpieczeństwa z systemem przytrzymującym górną część tułowia na każdym fotelu załogi lotniczej, posiadający jeden punkt zwalniania.”

;

d)

w pkt SPO.IDE.H.195 tytuł otrzymuje brzmienie:

„Loty nad obszarami wodnymi — śmigłowce inne niż skomplikowane śmigłowce z napędem silnikowym”

;

e)

w SPO.IDE.H.203 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Skomplikowane śmigłowce z napędem silnikowym użytkowane w lotach nad obszarami wodnymi w nieprzyjaznym środowisku, w odległości od lądu odpowiadającej ponad 10 minutom lotu z normalną prędkością przelotową oraz śmigłowce inne niż skomplikowane śmigłowce z napędem silnikowym, użytkowane nad obszarami wodnymi w nieprzyjaznym środowisku w odległości od lądu większej niż 50 mil morskich, muszą:”

.