17.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/65


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/64

z dnia 16 stycznia 2015 r.

zmieniające po raz 224. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Dnia 2 stycznia 2015 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o usunięciu dwóch osób z wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Ponadto w dniach 24 listopada, 12 grudnia i 30 grudnia 2014 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić siedem wpisów w wykazie.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2015 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujące wpisy:

a)

„Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data urodzenia: 10.3.1977 r. Miejsce urodzenia: Bengazi, Libia. Obywatelstwo: palestyński bezpaństwowiec. Nr paszportu: a) 0003684 egipski dokument podróży, b) 981354 egipski paszport. Inne informacje: a) w więzieniu od 22.5.2005 r.; b) imię brata: Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.”

;

b)

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Adres: według informacji z kwietnia 2009 r. — Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 29.4.1949 r. Miejsce urodzenia: Uneizah, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) C 1415363 (data wydania: 21.5.2000 r. (16/2/1421H); b) E 839024 (data wydania: 3.1.2004 r., data wygaśnięcia: 8.11.2008 r.). Inne informacje: według informacji z listopada 2010 r.: w więzieniu w Arabii Saudyjskiej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.7.2004 r.”

;

2)

wpis „Doku Chamatowicz Umarow (alias Умаров Доку Хаматович). Data urodzenia: 12.5.1964. Miejsce urodzenia: wioska Charsenoj, rejon szatojski (radziecki), Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: a) rosyjskie, b) ZSRR (do 1991 r.). Dodatkowe informacje: a) przebywa w Federacji Rosyjskiej — stan na listopad 2010 r.; b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany w 2000 r.; c) według doniesień nie żyje od kwietnia 2014 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.3.2011.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Doku Chamatowicz Umarow (alias a) Умаров Доку Хаматович; b) Lom-ali Butajew (Butaev). Data urodzenia: a) 13.4.1964 r.; b) 13.4.1965 r.; c) 12.5.1964 r.; d) 1955 r. Miejsce urodzenia: wioska Charsenoj, rejon szatojski (radziecki), Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: a) rosyjskie; b) ZSRR (do 1991 r.). Nr paszportu: 96 03 464086 (paszport rosyjski wydany dnia 1.6.2003 r.). Dodatkowe informacje: 180 cm wzrostu, ciemne włosy długości 7–9 cm. Podłużna blizna na twarzy, brak części języka, wada wymowy. Według informacji z listopada 2010 r. przebywa w Federacji Rosyjskiej. Międzynarodowy nakaz aresztowania wydano w 2000 r. Według doniesień nie żyje od kwietnia 2014 r. Specjalny list gończy Interpolu zawiera dane biometryczne. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.3.2011 r.”;

3)

wpis „Aris Munandar. Data urodzenia: a) 1.1.1971; b) między 1962 a 1968. Miejsce urodzenia: Sambi, Boyolali, Jawa, Indonezja.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Aris Munandar. Data urodzenia: a) 1.1.1971; b) między 1962 a 1968. Miejsce urodzenia: Sambi, Boyolali, Jawa, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie (stan na grudzień 2003 r.). Dodatkowe informacje: według informacji z grudnia 2003 r. na wolności.”;

4)

wpis „Yassin Sywal (vel a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); data urodzenia: około 1972 r.; narodowość: indonezyjska.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Yassin Syawal (alias a) Salim Yasin; b) Yasin Mahmud Mochtar; c) Abdul Hadi Yasin; d) Muhamad Mubarok; e) Muhammad Syawal; f) Yassin Sywal; g) Abu Seta; h) Mahmud; i) Abu Muamar; j) Mubarok). Data urodzenia: około 1972 r. Obywatelstwo: indonezyjskie. Dodatkowe informacje: według informacji z grudnia 2003 r. na wolności.”;

5)

wpis „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi; b) Fathi Hannachi). Adres: a) 23 50th Street, Zehrouni, Tunis, Tunezja. Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L191609 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04643632 wydany dnia 18.6.1999 r. Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z; b) nazwisko matki: Ourida Bint Mohamed; c) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 1.12.2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi; b) Fathi Hannachi). Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) L 191609 (paszport tunezyjski wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.); b) 04643632 (paszport tunezyjski wydany dnia 18 czerwca 1999 r.); c) DAOMMD74T11Z352Z (włoski numer identyfikacji podatkowej). Adres: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunezja. Dodatkowe informacje: a) szef działu bezpieczeństwa grupy Ansar al-Shari'a w Tunezji (AAS-T); b) imię i nazwisko matki: Ourida Bint Mohamed; c) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 1 grudnia 2004 r.; d) aresztowany w Tunezji w sierpniu 2013 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.”;

6)

wpis „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Adres: Tunezja. Data urodzenia: 14.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M408665 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.10.2000 r., utracił ważność dnia 3.10.2005 r.). Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BNSDLA70L14Z352B; b) deportowany z Włoch do Tunezji w dniu 28.2.2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (alias a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane; b) Zakariya). Data urodzenia: 14.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) M408665 (paszport tunezyjski wydany dnia 4.10.2000 r., utracił ważność dnia 3.10.2005 r.); b) W334061 (tunezyjski krajowy numer identyfikacyjny wydany dnia 9.3.2011 r.); c) BNSDLA70L14Z352B (włoski numer identyfikacji podatkowej). Adres: Tunezja. Dodatkowe informacje: a) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 28 lutego 2004 r.; b) według informacji ze stycznia 2010 r. odbywa w Tunezji karę 12 lat pozbawienia wolności za członkostwo w organizacji terrorystycznej za granicą; c) aresztowany w Tunezji w 2013 r.; d) w 2014 r. oficjalnie zmienił nazwisko z Ben Soltane na Hamdi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.”;

7)

wpis „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Adres: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tunezja. Data urodzenia: 10.2.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K929139 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.2.1995 r., utracił ważność dnia 13.2.2000 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 00319547 (wydany dnia 8.12.1994 r.). Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F; b) imię matki: Beya al-Saidani; c) został deportowany z Włoch do Tunezji dnia 2.6.2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Data urodzenia: 10.2.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) K929139 (paszport tunezyjski wydany dnia 14.2.1995 r., utracił ważność dnia 13.2.2000 r.); b) 00319547 (paszport tunezyjski wydany dnia 8.12.1994 r.); c) SSDSBN68B10Z352F (włoski numer identyfikacji podatkowej). Adres: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunezja. Dodatkowe informacje: a) imię i nazwisko matki: Beya al-Saidani; b) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 2 czerwca 2008 r.; c) uwięziony w Tunezji w sierpniu 2014 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.”;

8)

wpis „Mohamed Aouani (alias a) Lased Ben Heni; b) Al-As'ad Ben Hani; c) Mohamed Ben Belgacem Awani; d) Mohamed Abu Abda; e) Abu Obeida). Data urodzenia: a) 5.2.1970 r., b) 5.2.1969 r. Obywatelstwo: tunezyjskie. Miejsce urodzenia: a) Trypolis, Libia; b) Tunis, Tunezja. Dodatkowe informacje: a) nauczyciel chemii; b) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 27.8.2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohamed Lakhal (alias a) Lased Ben Heni; b) Al-As'ad Ben Hani; c) Mohamed Ben Belgacem Awani; d) Mohamed Aouani; e) Mohamed Abu Abda; f) Abu Obeida). Data urodzenia: a) 5.2.1970 r.; b) 5.2.1969 r. Miejsce urodzenia: a) Trypolis, Libia; b) Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: W374031 (tunezyjski krajowy numer identyfikacyjny wydany dnia 11.4.2011 r.). Dodatkowe informacje: a) nauczyciel chemii; b) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 27 sierpnia 2006 r.; c) w 2014 r. oficjalnie zmienił nazwisko z Aouani na Lakhal. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.”.