7.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/6

z dnia 31 października 2014 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w celu uwzględnienia zmian masy nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w latach 2011, 2012 i 2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wartość średniej masy, wykorzystywana w celu obliczenia indywidualnego poziomu emisji CO2 dla każdego nowego samochodu osobowego, musi być korygowana co trzy lata w celu uwzględnienia wszelkich zmian średniej masy nowych pojazdów zarejestrowanych w Unii.

(2)

W wyniku monitorowania masy nowych samochodów osobowych w stanie gotowym do jazdy zarejestrowanych w latach kalendarzowych 2011, 2012 i 2013 stwierdzono jasno, że średnia masa zwiększyła się oraz że wartość M0, o której mowa w pkt 1 lit. b) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 443/2009, powinna zostać skorygowana.

(3)

W przypadku tej pierwszej korekty należy wyjątkowo wziąć pod uwagę, że jakość danych monitorowanych w latach 2011, 2012 i 2013 była zróżnicowana. Należy zatem ustalić nową wartość z uwzględnieniem wyłącznie tych wartości masy, które udało się zweryfikować zainteresowanym producentom, i wyłączeniem wartości, które były w sposób oczywisty błędne, tj. wartości przekraczających 2 840 kg lub niższych niż 500 kg, jak również wartości odnoszących się do pojazdów, które nie wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 443/2009. Ponadto nowa wartość opiera się na średniej ważonej, uwzględniającej liczbę nowych rejestracji w każdym z lat referencyjnych.

(4)

W związku z powyższym wartość M0, która ma być stosowana od dnia 1 stycznia 2016 r., powinna zostać zwiększona o 20,4 kg — z 1 372,0 kg na 1 392,4 kg,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Punkt 1 lit. b) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 443/2009 otrzymuje brzmienie:

„b)

od 2016 r.:

indywidualny poziom emisji CO2 = 130 + a × (M – M0)

gdzie:

M

=

masa pojazdu w kilogramach (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.