6.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1

z dnia 30 września 2014 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących okresowych sprawozdań o opłatach pobieranych przez agencje ratingowe, na potrzeby bieżącego nadzoru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (1), w szczególności jego art. 21 ust. 4a akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 11 ust. 3 oraz sekcja E część II pkt 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 wymagają, aby agencja ratingowa ujawniała ESMA raz do roku wykaz opłat pobieranych od każdego klienta za poszczególne ratingi kredytowe oraz wszelkie usługi pomocnicze, a także politykę cenową, w tym strukturę opłat i kryteria ustalania cen w odniesieniu do ratingów kredytowych różnych klas aktywów. Zasadnicze znaczenie ma określenie szczegółów technicznych dotyczących zgłaszanych treści oraz formatu wykorzystywanego przez agencje ratingowe w celu spełnienia przez nie obowiązków i umożliwienia ESMA wykonywania uprawnień w zakresie bieżącego nadzoru.

(2)

W celu łagodzenia konfliktów interesów oraz ułatwienia uczciwej konkurencji na rynku ratingów kredytowych, ESMA powinien zapewniać niedyskryminacyjność polityki cenowej, procedur i ostatecznie opłat pobieranych przez agencje ratingowe od klientów. Różnice w opłatach pobieranych za ten sam rodzaj usługi powinny być możliwe do uzasadnienia różnicami faktycznie poniesionych kosztów świadczenia tej usługi różnym klientom. Ponadto opłaty pobierane za usługi ratingowe od danego emitenta nie powinny zależeć od wyników lub skutków wykonanych prac.

(3)

Informacje o opłatach przedkładane przez zarejestrowane agencje ratingowe powinny umożliwiać ESMA identyfikację ratingów kredytowych, które wymagałyby bardziej skrupulatnej kontroli i ewentualnych dalszych nadzorczych działań następczych. Za ratingi kredytowe i usługi pomocnicze o podobnych cechach powinny być pobierane podobne opłaty, a różnice w wysokości opłat powinny być uzasadnione różnicami kosztów. Zebrane informacje powinny umożliwić ESMA identyfikację, w odniesieniu do każdej zarejestrowanej agencji ratingowej, porównywalnych usług i opłat za nie, a zatem wykrycie ewentualnych znaczących odstępstw w zakresie pobieranych opłat. ESMA może następnie rozpocząć postępowania wyjaśniające w celu weryfikacji, czy opłaty takie są ustalane na podstawie zgodnej z prawem polityki i procedur ustalania cen, a różnice w wysokości opłat oparte na różnicach kosztów są spójne z zasadami uczciwej konkurencji, nie wynikają z konfliktów interesów i nie zależą od wyników lub skutków wykonanych prac.

(4)

Polityka cenowa i procedury ustalania cen powinny być zgłaszane w odniesieniu do każdego rodzaju ratingu. Na potrzeby sprawozdawczości i w celu wyraźnego rozróżnienia każdej polityki cenowej i procedury ustalania cen oraz ich aktualizacji każda wersja polityki cenowej wraz z odpowiadającymi jej taryfami opłat, programami opłat i procedurami powinna mieć numer identyfikacyjny. Do wszystkich innych celów polityka cenowa powinna zawierać struktury opłat lub taryfy opłat, a także kryteria ustalania cen, które mogą być stosowane przez osobę lub osoby negocjujące opłaty pobierane za poszczególne ratingi kredytowe. Polityka cenowa powinna też uwzględniać ewentualne programy związane z częstotliwością lub inne programy dotyczące opłat, z których oceniany podmiot lub subskrybent może skorzystać w odniesieniu do różnych opłat pobieranych za pojedynczy rating lub zestaw ratingów kredytowych. Agencje ratingowe powinny odnotowywać wszystkie przypadki niezastosowania polityki cenowej, taryf opłat, programów opłat i procedur oraz wszystkie przypadki odstępstw od polityki cenowej w odniesieniu do poszczególnych ratingów kredytowych, z wyraźnym wskazaniem konkretnego ratingu kredytowego.

(5)

Zarejestrowane agencje ratingowe, które wchodzą w skład grupy, powinny mieć możliwość odrębnego zgłaszania swoich danych ratingowych ESMA lub upoważnienia jednej z pozostałych agencji ratingowych wchodzących w skład grupy do przedkładania danych w imieniu wszystkich członków grupy, którzy podlegają wymogom w zakresie sprawozdawczości.

(6)

Do celów niniejszego rozporządzenia „strukturyzacja emisji długu” i „emisja długu” powinna obejmować instrumenty finansowe lub inne aktywa będące wynikiem transakcji sekurytyzacyjnej lub programu sekurytyzacyjnego, o których mowa w art. 4 ust. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (2).

(7)

W celu umożliwienia zarejestrowanym agencjom ratingowym opracowania odpowiednich systemów i procedur zgodnych ze specyfikacjami technicznymi dostarczonymi przez ESMA oraz zapewnienia pełnej i prawidłowej sprawozdawczości dotyczącej danych związanych z opłatami, zarejestrowane agencje ratingowe powinny po raz pierwszy zgłosić dane dotyczące poszczególnych opłat dziewięć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie powinno być złożone w odniesieniu do danych dotyczących opłat za okres od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Obowiązek ten nie powinien być interpretowany jako zwolnienie ze spoczywającego na zarejestrowanych agencjach ratingowych obowiązku przedkładania okresowych informacji o opłatach zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1060/2009 w okresie przejściowym.

(8)

Polityka i procedury ustalania cen powinny być przekazywane na bieżąco, tak aby istotne zmiany były zgłaszane bez zbędnej zwłoki po ich przyjęciu i najpóźniej 30 dni po ich wprowadzeniu. Zgłaszane informacje powinny być opracowane według standardowego formatu umożliwiającego ESMA automatyczne odbieranie i przetwarzanie rekordów w swoich wewnętrznych systemach. W związku z trudnościami technicznymi i postępem technicznym może z czasem zaistnieć potrzeba zaktualizowania i przekazania przez ESMA – w drodze specjalnych komunikatów lub wytycznych – szeregu instrukcji technicznych w zakresie sprawozdawczości, dotyczących przesyłania lub formatu plików przekładanych przez zarejestrowane agencje ratingowe.

(9)

Jeżeli agencja ratingowa nie spełnia wymogów sprawozdawczych, ESMA powinien posiadać uprawnienia do zażądania informacji w drodze decyzji wydawanej na podstawie art. 23b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 lub podjęcia innych środków dochodzeniowych.

(10)

Niniejsze rozporządzenie jest oparte na projekcie regulacyjnych standardów technicznych przedłożonym Komisji przez ESMA zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3).

(11)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zasady ogólne

1.   Zarejestrowane agencje ratingowe przedkładają ESMA następujące rodzaje sprawozdań:

a)

politykę cenową i procedury ustalania cen, określone w art. 2;

b)

dane o opłatach za czynności w zakresie ratingu kredytowego wykonane według modelu „emitent płaci”, określone w art. 3 ust. 1;

c)

dane o opłatach za czynności w zakresie ratingu kredytowego wykonane według modelu „subskrybent lub inwestor płaci”, określone w art. 3 ust. 2.

2.   Zarejestrowane agencje ratingowe zapewniają dokładność i kompletność informacji i danych zgłaszanych ESMA.

3.   W przypadku grup agencji ratingowych członkowie każdej grupy mogą upoważnić jednego członka do składania sprawozdań wymaganych na podstawie niniejszego rozporządzenia w ich imieniu. W danych przekazywanych ESMA wskazuje się każdą agencję ratingową, w imieniu której składane jest sprawozdanie.

Artykuł 2

Polityka cenowa i procedury ustalania cen

1.   Zarejestrowane agencje ratingowe przekazują ESMA swoją politykę cenową, strukturę opłat lub taryfy opłat oraz kryteria ustalania cen w odniesieniu do tych ocenianych podmiotów lub instrumentów finansowych, co do których wydają ratingi kredytowe i, w stosownych przypadkach, politykę cenową dotyczącą usług pomocniczych.

2.   Zarejestrowane agencje ratingowe zapewniają, aby dla każdego rodzaju oferowanego ratingu kredytowego polityka cenowa zawierała lub była uzupełniona o następujące elementy:

a)

nazwiska osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie i utrzymywanie polityki cenowej, taryf opłat lub programów opłat, w tym odpowiedzialnych za ustalanie opłat, wewnętrzny identyfikator, funkcję i wewnętrzny dział, do którego osoby te należą;

b)

wszelkie wewnętrzne wytyczne dotyczące stosowania kryteriów ustalania cen w polityce cenowej, taryfach opłat lub programach opłat dotyczące ustalania poszczególnych opłat;

c)

szczegółowy opis zakresu opłat lub taryfy opłat oraz kryteriów mających zastosowanie do różnych rodzajów opłat, w tym przewidzianych w taryfach opłat;

d)

szczegółowy opis ewentualnego programu opłat, w tym programu opartego na relacji, częstotliwości korzystania z programu, programu lojalnościowego lub innego programu, łącznie z kryteriami stosowania i zakresem opłat, który to program opłat może być wykorzystany w odniesieniu do poszczególnych ratingów kredytowych lub zestawu ratingów pod względem opłat;

e)

w stosownych przypadkach, zasady ustalania cen i przepisy stosowane w razie występowania relacji lub powiązania między opłatami pobieranymi za usługi ratingu kredytowego i usługi pomocnicze lub wszelkie inne usługi świadczone klientowi, w rozumieniu sekcji E część II pkt 2 ppkt drugi załącznika I do rozporządzenia 1060/2009 („klient”) przez agencję ratingową lub dowolny podmiot należący do grupy agencji ratingowej w rozumieniu art. 1 i 2 dyrektywy Rady 83/349/EWG (4), a także dowolny podmiot powiązany z agencją ratingową lub inną spółkę z grupy agencji ratingowej w drodze relacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 dyrektywy 83/349/EWG;

f)

zakres geograficzny stosowania polityki cenowej, taryfy opłat lub programu opłat z uwzględnieniem lokalizacji klientów oraz agencji ratingowej lub agencji ratingowych stosujących politykę cenową, taryfę opłat lub program opłat;

g)

nazwiska osób upoważnionych do ustalania opłat i innych pobieranych kwot w ramach odpowiedniej polityki cenowej, taryfy opłat lub programu opłat, w tym odpowiedzialnych za ustalanie opłat, wewnętrzny identyfikator, funkcję i wewnętrzny dział, do którego osoby te należą.

3.   Zarejestrowane agencje ratingowe zapewniają, aby procedury ustalania cen zawierały lub były uzupełnione o następujące elementy:

a)

nazwiska osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie i utrzymywanie procedur wdrażających politykę cenową, w tym odpowiedzialnych za ustalanie opłat, wewnętrzny identyfikator, funkcję i wewnętrzny dział, do którego osoby te należą;

b)

szczegółowy opis wdrożonych procedur i kontroli służących zapewnieniu i monitorowaniu bezwzględnej zgodności z polityką cenową;

c)

szczegółowy opis wdrożonych procedur obniżania opłat lub innych odstępstw od taryfy opłat lub programów opłat;

d)

nazwiska osób bezpośrednio odpowiedzialnych za monitorowanie stosowania polityki cenowej w odniesieniu do poszczególnych opłat, w tym wewnętrzny identyfikator, funkcję i wewnętrzny dział, do którego osoby te należą;

e)

nazwiska osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności poszczególnych opłat z polityką cenową, w tym wewnętrzny identyfikator, funkcję i wewnętrzny dział, do którego osoby te należą;

f)

szczegółowy opis środków podejmowanych w przypadku naruszenia polityki cenowej, taryf opłat, programów opłat i procedur;

g)

szczegółowy opis procedury zgłaszania ESMA wszelkich istotnych naruszeń polityki cenowej lub procedur ustalania cen, które mogą skutkować naruszeniem wymogów sekcji B pkt 3c załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.

Artykuł 3

Wykaz opłat pobieranych od każdego klienta

1.   Zarejestrowane agencje ratingowe wystawiające ratingi kredytowe według modelu „emitent płaci” przekazują ESMA informacje o opłatach pobieranych od każdego klienta za poszczególne ratingi kredytowe i wszelkie usługi pomocnicze, dla każdej osoby prawnej, a także łącznie dla grup spółek.

2.   Zarejestrowane agencje ratingowe wystawiające ratingi kredytowe według modelu „subskrybent lub inwestor płaci” przekazują ESMA, dla każdego klienta, informacje o łącznych opłatach pobranych za takie usługi, a także za świadczone usługi pomocnicze.

3.   Wszystkie odstępstwa od polityki cenowej lub procedur ustalania cen, lub niestosowanie polityki cenowej, taryfy opłat lub programu opłat bądź procedury ustalania cen w odniesieniu do ratingu jest odnotowywane przez zarejestrowane agencje ratingowe z wyraźnym wskazaniem głównego uzasadnienia odstępstwa oraz danego ratingu, w formacie określonym w tabeli 1 załącznika II. Informacje te niezwłocznie udostępnia się ESMA na żądanie.

Artykuł 4

Rodzaje ratingu kredytowego

Zarejestrowane agencje ratingowe klasyfikują zgłaszane ratingi według rodzajów określonych w art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2 (5).

Artykuł 5

Wymagane dane

1.   Zarejestrowane agencje ratingowe przekazują ESMA pozycje określone w art. 2 ust. 2 i 3 oraz dane określone w tabelach 1–4 załącznika I, a także politykę cenową, taryfy opłat, programy opłat i procedury w oddzielnych plikach.

2.   Zarejestrowane agencje kredytowe przekazują ESMA dane określone w tabelach 1 i 2 załącznika II w odniesieniu do danych dotyczących opłat za każdy wystawiony rating kredytowy oraz opłat pobieranych za ratingi kredytowe i wszelkie usługi pomocnicze dla każdego klienta zgodnie z art. 3 ust. 1.

3.   Zarejestrowane agencje ratingowe, które wydawały ratingi kredytowe według modelu „subskrybent lub inwestor płaci” przekazują ESMA dane określone w tabeli 1 załącznika III w odniesieniu do każdego klienta świadczonych usług ratingu kredytowego, zgodnie z art. 3 ust. 2.

4.   Dane określone w tabelach 1–4 załącznika I, tabelach 1 i 2 załącznika II i tabeli 1 załącznika III przekazuje się ESMA w oddzielnych plikach.

Artykuł 6

Pierwsze sprawozdania

1.   Każda zarejestrowana agencja ratingowa przekazuje ESMA dane, uzupełniając tabele 1–4 załącznika I, i oddzielne pliki dotyczące polityki cenowej, taryf opłat, programów opłat i procedur, które stosuje w odniesieniu do każdego rodzaju ratingu kredytowego wystawianego w ramach jej działalności, zgodnie z art. 5 ust. 1, w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.   Pierwsze sprawozdania dotyczące opłat, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, przekazuje się ESMA dziewięć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i zawierają one łączne dane z okresu od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2015 r.

3.   Drugie sprawozdanie dotyczące opłat, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 3, składa się ESMA do dnia 31 marca 2016 r. i zawiera ono łączne dane z okresu od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Artykuł 7

Bieżąca sprawozdawczość

1.   Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących pierwszych sprawozdań określonych w art. 6, informacje składane zgodnie z art. 5 przekazuje się corocznie do dnia 31 marca i zawierają one dane oraz politykę cenową, taryfy opłat, programy opłat i procedury w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego.

2.   Bez uszczerbku dla wymogów ust. 1 istotne zmiany w polityce cenowej, taryfach opłat, programach opłat i procedurach zgłasza się ESMA na bieżąco bez zbędnej zwłoki po ich przyjęciu, a najpóźniej 30 dni po ich wprowadzeniu.

3.   Zarejestrowane agencje ratingowe niezwłocznie informują ESMA o wszelkich nadzwyczajnych okolicznościach, które mogą tymczasowo utrudniać lub opóźniać sprawozdawczość zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 8

Procedury sprawozdawcze

1.   Zarejestrowane agencje ratingowe przedkładają pliki z danymi zgodnie z instrukcjami technicznymi dostarczonymi przez ESMA z zastosowaniem systemu sprawozdawczego ESMA.

2.   Zarejestrowane agencje ratingowe przechowują pliki z danymi wysłane do ESMA i otrzymane przez niego na podstawie art. 5, a także informacje dotyczące odstępstw, o których mowa w art. 3 ust. 3, w formie elektronicznej przez co najmniej 5 lat. Pliki te udostępnia się ESMA na żądanie.

3.   Jeżeli zarejestrowana agencja ratingowa wykryje błędy rzeczowe w zgłoszonych danych, powiadamia ESMA bez zbędnej zwłoki i koryguje właściwe dane zgodnie z instrukcjami technicznymi dostarczonymi przez ESMA.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(4)  Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2 z dnia 30 września 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zob. s. 24 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK I

Tabela 1

Sprawozdanie z obowiązującej polityki cenowej według klas ratingowych i dalszych istotnych aktualizacji

Nr

Nazwa pola

Opis

Rodzaj

Standard

1

Identyfikator agencji ratingowej

Kod używany do identyfikacji agencji ratingowej składającej sprawozdanie. Kod nadaje ESMA z chwilą rejestracji.

Obowiązkowe

 

2

Zakres agencji ratingowej

Określenie agencji ratingowych stosujących politykę cenową.

Obowiązkowe

ISO 17442

3

Identyfikator polityki cenowej

Niepowtarzalny identyfikator polityki cenowej, który musi pozostać niezmieniony. Wszystkie zmiany inne niż zakres rodzajów ratingu objętych polityką cenową powinny posiadać ten sam niepowtarzalny identyfikator. Zmiany zakresu wymagają nadania nowego identyfikatora polityki cenowej.

Obowiązkowe

Identyfikator polityki cenowej w formacie „PP_[wewnętrzny identyfikator polityki cenowej]”

4

Data rozpoczęcia obowiązywania polityki cenowej

Data, od której polityka cenowa zaczyna obowiązywać.

Obowiązkowe

Format daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

5

Data zakończenia obowiązywania polityki cenowej

Data, z którą polityka cenowa przestaje obowiązywać.

Obowiązkowe

Format daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD) lub 9999-01-01

6

Oznaczenie modelu

Wskazanie, czy polityka cenowa odnosi się do modelu „emitent płaci” czy „inwestor płaci”, lub „subskrybent płaci”. ESMA jest świadoma tego, że agencje ratingowe mogą świadczyć usługi w ramach więcej niż jednego modelu, a w związku z tym istnieje możliwość, by polityka cenowa była stosowana do obu rodzajów modeli. W takim przypadku można wybrać zarówno I, jak i S.

Obowiązkowe

„I” dla modelu „emitent płaci”, i/lub

„S” dla modelu „inwestor płaci”, lub „subskrybent płaci”.

7

Zakres polityki cenowej

Opis rodzajów ratingów lub usług pomocniczych ujętych w polityce cenowej.

Obowiązkowe

Wskazanie, czy polityka cenowa odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

„C” dla ratingów korporacyjnych (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych),

„S” dla ratingów państwa i finansów publicznych,

„T” dla ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych,

„B” dla ratingów obligacji zabezpieczonych,

„O” dla innych rodzajów ratingów,

„A” dla usług pomocniczych.

8

Sektor branżowy polityki cenowej

Wskazanie, przy sporządzaniu raportu z ratingów korporacyjnych, czy polityka cenowa odnosi się do ratingów w ramach jednego z poniższych sektorów branżowych: (i) finanse, (ii) ubezpieczenia, (iii) inne przedsiębiorstwa.

Obowiązkowe

Stosuje się, gdy w polu nr 7 „Zakres polityki cenowej” umieszczono „C”

Wskazanie, czy polityka cenowa odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

FI – instytucje finansowe, w tym banki, maklerzy i dealerzy,

IN – rating ubezpieczeniowy,

CO – emitenci z sektora przedsiębiorstw, którzy nie należą do grupy FI ani IN.

9

Klasa aktywów polityki cenowej

Wskazanie, przy sporządzaniu raportu z ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych, czy polityka cenowa odnosi się do ratingów w ramach jednego z poniższych sektorów: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v) ABCP, (vi) inne.

Obowiązkowe

Stosuje się wyłącznie, gdy w polu nr 7 „Zakres polityki cenowej” umieszczono „T”

Wskazanie, czy polityka cenowa odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

„RMBS” dla ratingów papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych,

„ABS” dla ratingów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami,

„CMBS” dla ratingów papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami kredytów hipotecznych na nieruchomości komercyjne,

„CDO” dla ratingów zabezpieczonych papierów dłużnych,

„ABCP” dla ratingów papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami,

„OTH” inne.

10

Sektor

Wskazanie, przy sporządzaniu raportu z ratingów państwa i finansów publicznych, czy polityka cenowa odnosi się do ratingów w ramach jednego z poniższych sektorów: (i) rating państwa, (ii) rating władz regionalnych lub samorządu terytorialnego, (iii) organizacje ponadnarodowe (inne niż międzynarodowe instytucje finansowe), (iv) podmioty publiczne, (v) międzynarodowe instytucje finansowe.

Obowiązkowe

Stosuje się wyłącznie, gdy w polu nr 7 „Zakres polityki cenowej” umieszczono „S”

Wskazanie, czy polityka cenowa odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

„SV” – rating państwa,

„SM” – rating władz regionalnych lub samorządu terytorialnego,

„SO” – rating organizacji ponadnarodowych innych niż „FI”,

„PE” – rating podmiotów publicznych,

„FI” – rating międzynarodowych instytucji finansowych.

11

Poprzednia polityka cenowa

Określenie poprzedniej polityki cenowej, którą zastępuje aktualna polityka.

Obowiązkowe

Stosuje się, gdy aktualna polityka cenowa zmienia zakres zastosowania poprzedniej polityki cenowej

Identyfikator polityki cenowej w formacie „PP_[wewnętrzny identyfikator polityki cenowej]”

12

Nazwa pliku polityki cenowej

Nazwa pliku polityki cenowej. Sporządzana w formacie zip

Obowiązkowe

 


Tabela 2

Sprawozdanie z obowiązujących taryf opłat według klas ratingowych i dalszych istotnych aktualizacji

Nr

Nazwa pola

Opis

Rodzaj

Standard

1

Identyfikator agencji ratingowej

Kod używany do identyfikacji agencji ratingowej składającej sprawozdanie. Kod nadaje ESMA z chwilą rejestracji.

Obowiązkowe

 

2

Zakres agencji ratingowej

Określenie agencji ratingowych stosujących taryfę opłat.

Obowiązkowe

ISO 17442

3

Identyfikator taryfy opłat

Niepowtarzalny identyfikator taryfy opłat, który musi pozostać niezmieniony. Wszystkie zmiany inne niż zakres rodzajów ratingu objętych taryfą opłat powinny posiadać ten sam niepowtarzalny identyfikator. Zmiany zakresu wymagają nadania nowego identyfikatora taryfy opłat.

Obowiązkowe

Identyfikator taryfy opłat w formacie „FS_[wewnętrzny identyfikator taryfy opłat]”

4

Identyfikator polityki cenowej

Określenie polityki cenowej, którą ma wdrożyć taryfa opłat. Ten identyfikator polityki cenowej musi odpowiadać identyfikatorowi lub identyfikatorom określonym w tabeli 1 załącznika I.

Obowiązkowe

Identyfikator polityki cenowej w formacie „PP_[wewnętrzny identyfikator polityki cenowej]”

5

Data rozpoczęcia obowiązywania taryfy opłat

Data, od której taryfa opłat zaczyna obowiązywać.

Obowiązkowe

Format daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

6

Data zakończenia obowiązywania taryfy opłat

Data, z którą taryfa opłat przestaje obowiązywać.

Obowiązkowe

Format daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD) lub 9999-01-01

7

Oznaczenie modelu

Wskazanie, czy taryfa opłat odnosi się do ratingów w modelu „emitent płaci” czy „inwestor płaci”.

Obowiązkowe

„I” dla modelu „emitent płaci”,

„S” dla modelu „inwestor płaci” lub „subskrybent płaci”.

8

Zakres rodzaju ratingu taryfy opłat

Opis rodzajów ratingów lub usług pomocniczych ujętych w taryfie opłat.

Obowiązkowe

Wskazanie, czy taryfa opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

„C” dla ratingów korporacyjnych (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych),

„S” dla ratingów państwa i finansów publicznych,

„T” dla ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych,

„B” dla ratingów obligacji zabezpieczonych,

„O” dla innych rodzajów ratingów,

„A” dla usług pomocniczych.

9

Sektor branżowy taryfy opłat

Wskazanie, przy zgłaszaniu ratingów korporacyjnych, czy taryfa opłat odnosi się do ratingów w ramach jednego z poniższych sektorów branżowych: (i) finanse, (ii) ubezpieczenia, (iii) inne przedsiębiorstwa.

Obowiązkowe

Stosuje się wyłącznie, gdy w polu nr 8 „Zakres rodzaju ratingu taryfy opłat” umieszczono „C”

Wskazanie, czy taryfa opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

„FI” – instytucje finansowe, w tym banki, maklerzy i dealerzy,

„IN” – rating ubezpieczeniowy,

„CO” – emitenci z sektora przedsiębiorstw, którzy nie należą do grupy FI ani IN.

10

Klasa aktywów taryfy opłat

Wskazanie, przy zgłaszaniu ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych, czy taryfa opłat odnosi się do ratingów w ramach jednego z poniższych sektorów: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v) ABCP, (vi) inne.

Obowiązkowe

Stosuje się wyłącznie, gdy w polu nr 8 „Zakres rodzaju ratingu taryfy opłat” umieszczono „T”

Wskazanie, czy taryfa opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

„RMBS” dla ratingów papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych,

„ABS” dla ratingów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami,

„CMBS” dla ratingów papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami kredytów hipotecznych na nieruchomości komercyjne,

„CDO” dla ratingów zabezpieczonych papierów dłużnych,

„ABCP” dla ratingów papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami,

„OTH” inne.

11

Sektor taryfy opłat

Wskazanie, przy zgłaszaniu ratingów państwa i finansów publicznych, czy taryfa opłat odnosi się do ratingów w ramach jednego z poniższych sektorów: (i) rating państwa, (ii) rating władz regionalnych lub samorządu terytorialnego, (iii) organizacje ponadnarodowe (inne niż międzynarodowe instytucje finansowe), (iv) podmioty publiczne, (v) międzynarodowe instytucje finansowe.

Obowiązkowe.

Stosuje się wyłącznie, gdy w polu nr 8 „Zakres rodzaju ratingu taryfy opłat” umieszczono „S”

Wskazanie, czy taryfa opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

SV – rating państwa,

SM – rating władz regionalnych lub samorządu terytorialnego,

SO – rating organizacji ponadnarodowych innych niż „FI”,

PE – rating podmiotów publicznych,

FI – międzynarodowe instytucje finansowe.

12

Podklasa aktywów taryfy opłat

Określa podklasy aktywów dla ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych.

Obowiązkowe

Stosuje się wyłącznie, gdy w polu nr 8 umieszczono „T” i „Klasa aktywów” = „ABS” lub „RMBS” lub „CDO” lub „OTH”.

Wskazanie, czy taryfa opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

CCS – Jeżeli ABS: papiery wartościowe zabezpieczone należnościami z tytułu kart kredytowych

ALB – Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów na zakup samochodów

CNS – Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone kredytami konsumenckimi

SME – Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone pożyczkami udzielanymi małym i średnim przedsiębiorstwom

LES – Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone leasingiem na rzecz osób fizycznych lub przedsiębiorstw

HEL – Jeżeli RMBS: Pożyczki hipoteczne

PRR – Jeżeli RMBS: RMBS pierwszorzędnej jakości

NPR – Jeżeli RMBS: RMBS podrzędnej jakości

CFH – Jeżeli CDO: Instrumenty typu CDO/CLO oparte na przepływach pieniężnych lub hybrydowe instrumenty typu CDO/CLO

SDO – Jeżeli CDO: Syntetyczne instrumenty typu CDO/CLO

MVO – Jeżeli CDO: Instrumenty typu CDO oparte na wartości rynkowej

SIV – Jeżeli OTH: strukturyzowane instrumenty inwestycyjne

ILS – Jeżeli OTH: papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniem

DPC – Jeżeli OTH: instrumenty emitowane przez spółki celowe powstałe na potrzeby realizacji transakcji na instrumentach pochodnych

SCB – Jeżeli OTH: strukturyzowane obligacje zabezpieczone

OTH – Inne

13

Poprzednia taryfa opłat

Określenie poprzedniej taryfy opłat, którą zastępuje aktualna taryfa opłat.

Stosuje się, gdy aktualna taryfa opłat zmienia zakres zastosowania poprzedniej taryfy opłat

Identyfikator taryfy opłat w formacie „FS_[wewnętrzny identyfikator taryfy opłat]”

14

Nazwa pliku taryfy opłat

Nazwa pliku taryfy opłat. Sporządzana w formacie zip

Obowiązkowe

 


Tabela 3

Sprawozdanie z obowiązujących programów opłat dla danej klasy ratingu i dalszych istotnych aktualizacji

Nr

Nazwa pola

Opis

Rodzaj

Standard

1

Identyfikator agencji ratingowej

Kod używany do identyfikacji agencji ratingowej składającej sprawozdanie. Kod nadaje ESMA z chwilą rejestracji.

Obowiązkowe

 

2

Zakres agencji ratingowej

Określenie agencji ratingowych stosujących program opłat.

Obowiązkowe

ISO 17442

3

Identyfikator programu opłat

Niepowtarzalny identyfikator programu opłat, który musi pozostać niezmieniony. Wszystkie zmiany inne niż zakres rodzajów ratingu lub typu programu objętych programem opłat powinny posiadać ten sam niepowtarzalny identyfikator. Zmiany zakresu wymagają nadania nowego identyfikatora programu opłat.

Obowiązkowe

Identyfikator programu opłat w formacie „FP_[wewnętrzny identyfikator programu opłat]”

4

Identyfikator polityki cenowej

Określenie polityki cenowej, którą ma wdrożyć program opłat. Ten identyfikator polityki cenowej musi odpowiadać identyfikatorowi lub identyfikatorom określonym w tabeli 1 załącznika I.

Obowiązkowe

Identyfikator polityki cenowej w formacie „PP_[wewnętrzny identyfikator polityki cenowej]”

5

Data rozpoczęcia obowiązywania programu opłat

Data, od której program opłat zaczyna obowiązywać.

Obowiązkowe

Format daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

6

Data zakończenia obowiązywania programu opłat

Data, z którą program opłat przestaje obowiązywać.

Obowiązkowe

Format daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD) lub 9999-01-01

7

Oznaczenie modelu

Wskazanie, czy program opłat odnosi się do modelu „emitent płaci” czy „inwestor płaci” lub „subskrybent płaci”.

Obowiązkowe

„I” dla modelu „emitent płaci”, i/lub

„S” dla modelu „inwestor płaci” lub „subskrybent płaci”.

8

Zakres rodzaju ratingu programu opłat

Opis rodzajów ratingów lub usług pomocniczych ujętych w programie opłat.

Obowiązkowe

Wskazanie, czy program opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

„C” dla ratingów korporacyjnych (z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych),

„S” dla ratingów państwa i finansów publicznych,

„T” dla ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych,

„B” dla ratingów obligacji zabezpieczonych,

„O” dla innych rodzajów ratingów,

„A” dla usług pomocniczych.

9

Sektor branżowy programu opłat

Wskazanie, przy zgłaszaniu ratingów korporacyjnych, czy program opłat odnosi się do ratingów w ramach jednego z poniższych sektorów branżowych: (i) finanse, (ii) ubezpieczenia, (iii) inne przedsiębiorstwa.

Obowiązkowe

Stosuje się wyłącznie, gdy w polu nr 8 „Zakres programu opłat” umieszczono „C”

Wskazanie, czy program opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

FI – instytucje finansowe, w tym banki, maklerzy i dealerzy,

IN – rating ubezpieczeniowy,

CO – emitenci z sektora przedsiębiorstw, którzy nie należą do grupy FI ani IN.

10

Klasa aktywów programu opłat

Wskazanie, przy zgłaszaniu ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych, czy program opłat odnosi się do ratingów w ramach jednego z poniższych sektorów: (i) RMBS, (ii) ABS, (iii) CMBS, (iv) CDO, (v) ABCP, (vi) inne.

Obowiązkowe

Stosuje się wyłącznie, gdy w polu nr 8 „Zakres ratingu programu opłat” umieszczono „T”

Wskazanie, czy program opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

„RMBS” dla ratingów papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych,

„ABS” dla ratingów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami,

„CMBS” dla ratingów papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami kredytów hipotecznych na nieruchomości komercyjne,

„CDO” dla ratingów zabezpieczonych papierów dłużnych,

„ABCP” dla ratingów papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami,

„OTH” inne.

11

Sektor programu opłat

Wskazanie, przy zgłaszaniu ratingów państwa i finansów publicznych, czy program opłat odnosi się do ratingów w ramach jednego z poniższych sektorów: (i) rating państwa, (ii) rating władz regionalnych lub samorządu terytorialnego, (iii) organizacje ponadnarodowe (inne niż międzynarodowe instytucje finansowe), (iv) podmioty publiczne, (v) międzynarodowe instytucje finansowe.

Obowiązkowe

Stosuje się wyłącznie, gdy w polu nr 8 „Zakres rodzaju ratingu programu opłat” umieszczono „S”

Wskazanie, czy program opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

SV – rating państwa,

SM – rating władz regionalnych lub samorządu terytorialnego,

SO – rating organizacji ponadnarodowych innych niż „FI”,

PE – ratingi podmiotów publicznych,

FI – międzynarodowe instytucje finansowe.

12

Podklasa aktywów programu opłat

Określa podklasy aktywów dla ratingów strukturyzowanych instrumentów finansowych.

Obowiązkowe.

Stosuje się wyłącznie, gdy w polu nr 8 umieszczono „T” i „Klasa aktywów” = „ABS” lub „RMBS” lub „CDO” lub „OTH”.

Wskazanie, czy program opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

CCS – Jeżeli ABS: papiery wartościowe zabezpieczone należnościami z tytułu kart kredytowych

ALB – Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów na zakup samochodów

CNS – Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone kredytami konsumenckimi

SME – Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone pożyczkami udzielanymi małym i średnim przedsiębiorstwom

LES – Jeżeli ABS: Papiery wartościowe zabezpieczone leasingiem na rzecz osób fizycznych lub przedsiębiorstw

HEL – Jeżeli RMBS: Pożyczki hipoteczne

PRR – Jeżeli RMBS: RMBS pierwszorzędnej jakości,

NPR – Jeżeli RMBS: RMBS podrzędnej jakości

CFH – Jeżeli CDO: Instrumenty typu CDO/CLO oparte na przepływach pieniężnych lub hybrydowe instrumenty typu CDO/CLO

SDO – Jeżeli CDO: Syntetyczne instrumenty typu CDO/CLO

MVO – Jeżeli CDO: Instrumenty typu CDO oparte na wartości rynkowej

SIV – Jeżeli OTH: strukturyzowane inwestycje

ILS – Jeżeli OTH: papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniem

DPC – Jeżeli OTH: spółki celowe powstałe na potrzeby realizacji transakcji na instrumentach pochodnych

SCB – Jeżeli OTH: strukturyzowane obligacje zabezpieczone

OTH – Inne

13

Rodzaj uwzględnionego programu

Opis rodzaju programu uwzględnionego w programie opłat, np. czy obejmuje program związany z częstotliwością, program lojalnościowy, programy wielokrotnych emisji, zakup pakietu ratingów kredytowych bądź inne rodzaje programów, lub ma do nich zastosowanie.

 

Wskazanie, czy program opłat odnosi się do jednej czy większej liczby spośród poniższych opcji:

„All”,

„F” program związany z częstotliwością,

„L” program lojalnościowy,

„M” programy wielokrotnych emisji,

„B” dla zakupu pakietowego z góry określonej liczby ratingów kredytowych,

„OTH” inne rodzaje programu opłat.

14

Poprzedni program opłat

Określenie poprzedniego programu opłat, który zastępuje aktualny program opłat.

Obowiązkowe

Stosuje się, gdy aktualny program opłat zmienia zakres zastosowania poprzedniego programu opłat

Identyfikator programu opłat w formacie „FS_[wewnętrzny identyfikator programu opłat]”

15

Taryfa lub taryfy opłat

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdej taryfy opłat mającej zastosowanie do programu opłat lub z nim powiązanej. Ten identyfikator taryfy opłat musi odpowiadać identyfikatorowi lub identyfikatorom określonym w tabeli 2 załącznika I.

Obowiązkowe

Jeżeli dotyczy.

Identyfikator taryfy opłat w formacie „FS_[wewnętrzny identyfikator taryfy opłat]”

16

Nazwa pliku programu opłat

Nazwa pliku polityki programu opłat. Sporządzana w formacie zip

Obowiązkowe.

 


Tabela 4

Sprawozdanie z obowiązujących procedur ustalania cen i dalszych istotnych aktualizacji

Nr

Nazwa pola

Opis

Rodzaj

Standard

1

Identyfikator agencji ratingowej

Kod używany do identyfikacji agencji ratingowej składającej sprawozdanie. Kod nadaje ESMA z chwilą rejestracji.

Obowiązkowe

 

2

Zakres agencji ratingowej

Określenie agencji ratingowych stosujących procedurę ustalania cen.

Obowiązkowe

ISO 17442

3

Identyfikator procedury

Niepowtarzalny identyfikator procedury ustalania cen, który musi pozostać niezmieniony.

Obowiązkowe

 

4

Identyfikator polityki cenowej

Określenie polityki cenowej, którą ma wdrożyć procedura ustalania cen. Ten identyfikator polityki cenowej musi odpowiadać identyfikatorowi lub identyfikatorom określonym w tabeli 2 załącznika I.

Obowiązkowe

Identyfikator polityki cenowej w formacie „PP_[wewnętrzny identyfikator polityki cenowej]”

5

Identyfikator taryfy opłat

Określenie taryfy lub taryf, które ma wdrożyć procedura ustalania cen. Ten identyfikator taryfy opłat musi odpowiadać identyfikatorowi lub identyfikatorom określonym w tabeli 2 załącznika I.

Obowiązkowe

Jeżeli dotyczy.

Identyfikator taryfy opłat w formacie „FS_[wewnętrzny identyfikator taryfy opłat]”

6

Identyfikator programu opłat

Określenie programu lub programów opłat, które ma wdrożyć procedura ustalania cen. Ten identyfikator programu opłat musi odpowiadać identyfikatorowi lub identyfikatorom określonym w tabeli 3 załącznika I.

Obowiązkowe

Jeżeli dotyczy.

Identyfikator programu opłat w formacie „FP_[wewnętrzny identyfikator programu opłat]”

7

Data rozpoczęcia obowiązywania procedury ustalania cen

Data, od której procedura ustalania cen zaczyna obowiązywać.

Obowiązkowe

Format daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

8

Data zakończenia obowiązywania procedury ustalania cen

Data, z którą procedura ustalania cen przestaje obowiązywać

Obowiązkowe

Format daty ISO 8601 (RRRR-MM-DD) lub 9999-01-01

9

Nazwa pliku procedury ustalania cen

Nazwa pliku procedury ustalania cen. Sporządzana w formacie zip

Obowiązkowe

 


ZAŁĄCZNIK II

Tabela 1.

Dane, które należy zgłosić do ESMA dla każdego ratingu kredytowego wystawionego w ramach modelu „emitent płaci”

Nr

Nazwa pola

Opis

Rodzaj

Standard

1

Identyfikator agencji ratingowej

Kod używany do identyfikacji agencji ratingowej składającej sprawozdanie. Kod nadaje ESMA z chwilą rejestracji

Obowiązkowe

 

2

Rok sprawozdawczy

Rok kalendarzowy, do którego donosi się okres sprawozdawczy.

Obowiązkowe

Format: RRRR

3

Identyfikator ratingu

Niepowtarzalny identyfikator ratingu. Pozostaje niezmieniony i odpowiada identyfikatorowi zgłoszonemu na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2

Obowiązkowe

4

Data rozpoczęcia obowiązywania umowy ratingowej

Data rozpoczęcia obowiązywania pierwotnej umowy o usługi ratingowe. Co do zasady odpowiada dacie, w której ustalone są opłaty z tytułu usług ratingu kredytowego.

Obowiązkowe

ISO 8601 Rozszerzony format daty i czasu: RRRR-MM-DD

5

Zastosowana taryfa opłat

Niepowtarzalny identyfikator taryfy opłat, na podstawie której ustalono opłaty. Ten identyfikator taryfy opłat musi odpowiadać identyfikatorowi, lub identyfikatorom określonym w tabeli 2 załącznika I. W przypadku gdy do ustalenia ceny nie wykorzystano taryfy opłat należy użyć identyfikatora polityki cenowej. Ten identyfikator polityki cenowej musi odpowiadać identyfikatorowi lub identyfikatorom określonym w tabeli 1 załącznika I.

W przypadku niestosowania polityki cenowej ani taryfy opłat należy użyć „N”.

Obowiązkowe

Taryfa opłat w formacie „FS_[wewnętrzny identyfikator taryfy opłat] ” lub identyfikator polityki cenowej w formacie „PP_[wewnętrzny identyfikator polityki cenowej]”

„N” Niezastosowany

6

Osoby odpowiedzialne za ustalanie cen

Wewnętrzny identyfikator przypisany przez agencję ratingową osobie lub osobom odpowiedzialnym za ustalanie cen związanych z ratingiem, albo przez zastosowanie obowiązującej taryfy opłat i/lub programu opłat, albo przez zatwierdzenie przez tę osobę wyjątków i zniżek w taryfie opłat lub programie opłat.

Obowiązkowe

Wewnętrzny identyfikator osoby odpowiedzialnej

7

Identyfikator klienta

Niepowtarzalny kod przypisany przez agencję ratingową celem identyfikacji klienta. Co do zasady powinien odpowiadać emitentowi instrumentu lub podmiotowi, ale w żadnym przypadku nie może to być spółka specjalnego przeznaczenia. W przypadku strukturyzowanych instrumentów finansowych niepowtarzalny kod powinien wskazywać inicjatora lub inny podmiot, który z ekonomicznego punktu widzenia (np. organizator), bezpośrednio lub pośrednio przez spółkę celową lub jednostkę przeznaczoną do dokonywania strukturyzowanych inwestycji skutecznie negocjuje opłaty z agencją ratingową. Musi on odpowiadać jednemu identyfikatorowi klienta wskazanemu w tabeli 2 załącznika II.

Obowiązkowe

 

8

Wskazanie, czy dany rating skorzystał ze zwolnienia z opłaty lub jej obniżenia

Za niektóre ratingi kredytowe nie jest wnoszona indywidualna opłata bezpośrednia lub są one objęte obniżką, ponieważ klient mógł zapłacić za zestaw ratingów, roczną (lub za inny określony przedział czasu) nominalną kwotę emisyjną, opłatę ryczałtową lub rating stanowi część „pakietu” ratingów („opłata grupowa”). To pole określa, czy dany rating jest objęty takim uzgodnieniem z klientem.

Obowiązkowe

„C” – objęty uzgodnieniem dotyczącym opłaty grupowej,

„N” – nieobjęty uzgodnieniem dotyczącym opłaty grupowej.

9

Całkowita kwota pobranych opłat

Określa całkowitą kwotę opłat zafakturowanych z tytułu ratingu w czasie poprzedzającego kalendarzowego roku sprawozdawczego. W sytuacji gdy nie wniesiono żadnych opłat z tytułu danego ratingu kredytowego, kwota ta powinna wynosić 0 dla wszystkich ratingów korzystających z opłaty grupowej z wyjątkiem jednego.

Obowiązkowe

Kwota w EUR

10

Kwota wniesionych początkowych opłat

Określa kwotę opłat pobieranych z góry/opłat początkowych zafakturowanych w czasie poprzedzającego kalendarzowego roku sprawozdawczego.

Obowiązkowe

Kwota w EUR

11

Opłaty wniesione za sprawowanie nadzoru

Określa roczne opłaty za sprawowanie nadzoru/monitorowanie zafakturowane w poprzedzającym roku kalendarzowym.

Obowiązkowe

Kwota w EUR

12

Inne opłaty pobrane z tytułu usługi ratingowej

Określa całkowite pozostałe opłaty lub wynagrodzenie zafakturowane w poprzedzającym roku kalendarzowym.

Jeżeli dotyczy

Kwota w EUR

13

Opis pozostałych opłat

Wskazanie, czy zafakturowane kwoty obejmują wynagrodzenie lub opłaty z tytułu wniosku klienta o zastosowanie trybu szybkiego dla usługi ratingowej.

Obowiązkowe.

Stosuje się, gdy w odpowiedzi w polu „Inne opłaty pobrane z tytułu usługi ratingowej” (pole 12) wpisano „Inne pobrane opłaty”.

„Y” – jeżeli zastosowano opłatę za szybkość,

„N” – jeżeli nie zastosowano opłaty za szybkość.

14

Połączenia negocjacyjne z innymi ratingami

Określa, czy negocjacje opłaty ratingowej były związane z innymi istniejącymi ratingami klienta i doprowadziły do różnic w zastosowanych opłatach końcowych zapłaconych przez klienta. Objęłoby to usługi ratingów kredytowych świadczone w odniesieniu do podmiotów powołanych w celu ułatwienia emisji, takich jak program MTN.

Obowiązkowe

„Y” – tak,

„N” – nie.

15

Określenie powiązanego ratingu lub ratingów

Niepowtarzalny identyfikator ratingu lub ratingów powiązany z ratingiem ujętym w sprawozdaniu (np. w przypadku strukturyzowanych instrumentów finansowych struktura o charakterze funduszu powierniczego i jej seria)

Obowiązkowe.

Stosuje się, gdy w odpowiedzi na pole 14 wpisano „Y”.

Lista identyfikatorów

16

Program opłat

Wskazanie, czy klient korzysta z niższych opłat indywidualnych dzięki programowi związanemu z częstotliwością lub innemu programowi opłat.

Obowiązkowe

„Y” – tak,

„N” – nie.

17

Określenie programu opłat

Określenie programu opłat, w ramach którego rating jest wyceniany. Powinno wskazywać program opłat, który musi odpowiadać identyfikatorowi określonemu w stosownym programie opłat określonym w tabeli 3 załącznika I.

Obowiązkowe, Jeżeli w polu 16 wskazano „Y”.

Identyfikator programu opłat w formacie „FP_[wewnętrzny identyfikator programu opłat]”


Tabela 2

Dane, które należy zgłosić do ESMA w odniesieniu do opłat otrzymanych wg klienta z tytułu usług ratingowych i usług pomocniczych

Nr

Nazwa pola

Opis

Rodzaj

Standard

1

Identyfikator agencji ratingowej

Kod używany do identyfikacji agencji ratingowej składającej sprawozdanie. Kod nadaje ESMA z chwilą rejestracji.

Obowiązkowe

 

2

Identyfikator klienta

Niepowtarzalny kod przypisany przez agencję ratingową celem identyfikacji klienta. Klientami mogą być emitenci, podmioty oceniane lub inicjatorzy lub też podmioty, które z ekonomicznego punktu widzenia, bezpośrednio lub pośrednio przez spółkę celową lub jednostkę przeznaczoną do dokonywania strukturyzowanych inwestycji, negocjują opłaty z agencją ratingową w kontekście uzgodnień w sprawie ratingu kredytowego. Dla wyjaśnienia należy zwrócić uwagę, że w żadnym przypadku klient nie może być spółką celową ani jednostką przeznaczoną do dokonywania strukturyzowanych inwestycji. We wszystkich tych przypadkach klient zachowuje ten sam niepowtarzalny identyfikator.

Obowiązkowe

 

3

Osoby prawne

Lista osób prawnych ujętych w polu Identyfikator klienta.

Obowiązkowe

Lista nazw osób prawnych

4

Całkowite zafakturowane opłaty

Całkowite zafakturowane opłaty od klienta w poprzedzającym roku kalendarzowym z tytułu usług ratingowych w modelu „emitent płaci”.

Obowiązkowe

Kwota w EUR

5

Ratingi klienta

Wskazuje ile ratingów kredytowych klient posiada w agencji ratingowej na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku kalendarzowego.

Obowiązkowe

Liczba ratingów

6

Całkowite opłaty z tytułu programów

Całkowita kwota opłat zafakturowanych klientowi w poprzedzającym roku kalendarzowym z tytułu usług ratingowych, nieuzyskanych z indywidualnego ratingu, lecz z częstotliwości emisji, relacji lub innego rodzaju programu opłaty ryczałtowej i opłat z tytułu nadmiernej emisji, które mogą obejmować co najmniej jeden rating.

Obowiązkowe

Kwota w EUR

7

Określenie ratingów

Określenie ratingów wystawionych w ramach programów opłat w poprzedzającym roku kalendarzowym lub nimi objętych.

Obowiązkowe

Lista identyfikatorów ratingów

8

Opłaty uzyskane z tytułu usług pomocniczych

Całkowita kwota opłat zafakturowanych przez grupę spółek agencji ratingowej od klienta z tytułu usług pomocniczych w poprzedzającym roku kalendarzowym.

Obowiązkowe

Kwota w EUR

9

Główne usługi pomocnicze

Określenie trzech głównych usług świadczonych przez grupę agencji ratingowej na rzecz klienta w poprzedzającym roku kalendarzowym, wg przychodów.

Obowiązkowe Jeżeli w polu 8 „Opłaty uzyskane z tytułu usług pomocniczych” wpisano wartość wyższą od 0.

Lista usług pomocniczych

10

Ranking usług pomocniczych

Ranking usług pomocniczych dla trzech najważniejszych usług głównych wskazanych w polu 9 „Główne usługi pomocnicze”, wg przychodów.

Obowiązkowe. Jeżeli w polu 8 „Opłaty uzyskane z tytułu usług pomocniczych” wpisano wartość wyższą od 0

Ranking usług pomocniczych

11

Inne usługi

Wskazanie, czy uwzględniono ustalenie opłat dla usług ratingu kredytowego świadczonych na rzecz klienta w przypadku usług świadczonych przez podmioty należące do grupy agencji ratingowej w rozumieniu art. 1 i 2 dyrektywy 83/349/EWG, a także każdy podmiot powiązany z agencją ratingową lub inną spółką grupy agencji ratingowej w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 83/349/EWG.

Obowiązkowe

„Y” – tak,

„N” – nie.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela 1

Dane, które należy przedłożyć ESMA w odniesieniu do opłat otrzymanych z tytułu subskrypcji lub usług ratingowych opartych na modelu „inwestor płaci”

Należy je przedstawić wg klienta dla:

(i)

100 największych klientów pod względem przychodów dla danego rodzaju usługi ratingu kredytowego;

(ii)

jak również wszystkich innych klientów, którzy są subskrybentami lub płacą za ratingi jako inwestorzy i są także oceniani przez grupę agencji ratingowej.

Nr

Nazwa pola

Opis

Rodzaj

Standard

1

Identyfikator agencji ratingowej

Kod używany do identyfikacji agencji ratingowej składającej sprawozdanie. Kod nadaje ESMA z chwilą rejestracji.

Obowiązkowe

 

2

Identyfikator klienta

Kod stosowany wewnętrznie przez system w celu identyfikacji klienta, który opłaca, otrzymuje faktury lub w inny sposób negocjuje stawki z agencją ratingową w celu uzyskania usługi ratingu kredytowego.

Obowiązkowe

 

3

Opłaty na klienta

Całkowita kwota opłat zafakturowanych klientowi z tytułu usług ratingowych opartych na subskrypcji świadczonych w poprzedzającym roku kalendarzowym.

Obowiązkowe

Kwota w EUR

4

Określenie polityki cenowej

Określenie polityki cenowej, w ramach której agencja ratingowa naliczyła opłaty klientowi. Identyfikator polityki cenowej musi odpowiadać identyfikatorowi określonemu w stosownej polityce cenowej określonej w tabeli 1 załącznika I do niniejszego regulacyjnego standardu technicznego.

Obowiązkowe

Jeżeli dotyczy

Identyfikator polityki cenowej w formacie „PP_[wewnętrzny identyfikator polityki cenowej]”

5

Określenie taryfy opłat

Określenie trzech głównych taryf opłat, na podstawie których agencja ratingowa naliczyła opłaty klientowi. Identyfikator taryfy opłat musi odpowiadać identyfikatorowi określonemu w mającej zastosowanie części polityki cenowej dotyczącej taryfy opłat, określonej w tabeli 3 załącznika I do niniejszego regulacyjnego standardu technicznego.

Obowiązkowe

Jeżeli dotyczy

Identyfikator taryfy opłat w formacie „FS_[wewnętrzny identyfikator taryfy opłat]”

6

Określenie programu opłat

Określenie trzech głównych programów opłat, na podstawie których agencja ratingowa naliczyła opłaty swojemu klientowi. Identyfikator programu opłat musi odpowiadać identyfikatorowi określonemu w mającej zastosowanie części polityki cenowej dotyczącej programu opłat, określonej w tabeli 4 załącznika I do niniejszego regulacyjnego standardu technicznego.

Obowiązkowe

Jeżeli dotyczy

Identyfikator programu opłat w formacie „FP_[wewnętrzny identyfikator programu opłat]”

7

Emitent lub oceniany podmiot

Wskazanie, czy klient jest także emitentem, ocenianym podmiotem lub klientem zgodnie z tabelą 2 załącznika II.

Obowiązkowe

„Y” – tak,

„N” – nie.

8

Wskazanie największego klienta

Wskazanie, czy klient był jednym ze 100 największych klientów subskrypcji pod względem przychodów w poprzedzającym roku kalendarzowym.

Obowiązkowe.

„Y” – tak,

„N” – nie.

9

Opłaty uzyskane z tytułu usług pomocniczych

Całkowita kwota opłat zafakturowanych przez grupę spółek agencji ratingowej od klienta z tytułu usług pomocniczych w poprzednim roku kalendarzowym.

Obowiązkowe

Kwota w EUR