23.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/40


REGULAMIN

komisji stałych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest przyjęty przez ZP Euronest w dniu 3 maja 2011 r. oraz zmieniony w dniu 29 maja 2013 r. w Brukseli i w dniu 18 marca 2015 r. w Erywaniu

(2015/C 315/08)

Zgodnie z art. 25 ust. 3 regulaminu Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i uwzględniając wniosek prezydium, Zgromadzenie Parlamentarne Euronest przyjmuje niniejszym regulamin komisji stałych.

Artykuł 1

Zakres zastosowania

1.   Regulamin komisji stałych określa wspólne mechanizmy działania wszystkich czterech komisji stałych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest (dalej zwanych komisjami); są to:

Komisja Spraw Politycznych, Praw Człowieka i Demokracji,

Komisja ds. Integracji Gospodarczej, Zbliżania Przepisów i Konwergencji z Polityką UE,

Komisja ds. Bezpieczeństwa Energetycznego,

Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego.

2.   Do posiedzeń komisji zastosowanie ma mutatis mutandis regulamin Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, bez uszczerbku dla regulaminu komisji stałych.

Artykuł 2

Skład

1.   W skład komisji wchodzi maksymalnie 30 członków, w tym:

15 posłów do Parlamentu Europejskiego,

15 posłów z reprezentowanych parlamentów krajów partnerskich Europy Wschodniej (1).

Skład komisji stanowi odzwierciedlenie składu Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

2.   Każdy poseł do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest ma prawo być członkiem jednej z komisji stałych. W wyjątkowych przypadkach poseł może należeć do dwóch komisji stałych.

3.   Członkowie wyznaczani są w trybie ustanowionym przez poszczególne parlamenty w sposób odzwierciedlający w miarę możliwości rozkład grup politycznych i delegacji reprezentowanych w składowej z ramienia Parlamentu Europejskiego i z ramienia Partnerstwa Wschodniego.

4.   Liczebność i skład komisji ustala Zgromadzenie Parlamentarne Euronest na wniosek Prezydium.

Artykuł 3

Przewodnictwo i prezydium

1.   Każda z komisji wybiera ze swojego grona prezydium złożone z dwóch równych rangą współprzewodniczących (po jednym z każdej składowej) i czterech wiceprzewodniczących (po dwóch z każdej składowej), a tryb wyboru i długość kadencji ustala odrębnie każda ze składowych.

2.   Współprzewodniczący uzgadniają wspólnie kolejność przewodniczenia posiedzeniom komisji.

Artykuł 4

Zastępcy

1.   Każdy członek, który nie ma możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu komisji, może zostać zastąpiony przez członka należącego do tej samej składowej, pod warunkiem dokonania uzgodnień między danymi dwoma członkami. O wszelkich zastępstwach należy poinformować przewodniczącego przed rozpoczęciem posiedzenia.

2.   W ramach komisji zastępca posiada takie same prawa i podlega takim samym obowiązkom jak członek.

Artykuł 5

Posiedzenia

1.   Posiedzenia komisji są zwoływane przez ich współprzewodniczących najwyżej dwa razy w roku, przy czym jedno posiedzenie musi odbyć się w czasie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

2.   Na wniosek prezydium komisji współprzewodniczący sporządzają i przekazują projekt porządku dziennego każdego posiedzenia komisji.

3.   Posiedzenia komisji są prowadzone w językach roboczych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Wszystkie posiedzenia są jawne, chyba że dana komisja zdecyduje inaczej.

4.   Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad, zapewnia przestrzeganie regulaminu, utrzymuje porządek, udziela głosu, ogłasza zakończenie dyskusji, poddaje sprawy pod głosowanie i informuje o wynikach głosowania.

5.   Członkowie mogą zabierać głos wyłącznie, jeżeli udzieli go przewodniczący. Osobie zabierającej głos nie można przerywać, z wyjątkiem wniosków w sprawie przestrzegania regulaminu. Jeżeli osoba zabierająca głos odbiega od tematu, przewodniczący przywołuje ją do porządku, a za drugim razem może jej zakazać zabierania głosu do końca debaty na ten sam temat.

6.   Przewodniczący przywołuje do porządku każdego członka komisji, który powoduje zakłócenie przebiegu obrad. W razie ponownego przewinienia przewodniczący może wyprosić jego sprawcę z sali na czas pozostałej części posiedzenia.

7.   Dwie komisje lub ich większa liczba mogą, za zgodą swoich prezydiów, prowadzić wspólne posiedzenia dotyczące spraw będących przedmiotom wspólnego zainteresowania.

Artykuł 6

Sprawozdania i kwestie pilne

1.   Komisje mogą wyznaczać sprawozdawców do zbadania konkretnych kwestii leżących w ich kompetencjach i do przygotowania sprawozdań przedstawianych Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest po uzyskaniu zgody prezydium. Liczba takich sprawozdań ogranicza się co do zasady do jednego sprawozdania jednej komisji na jednym posiedzeniu plenarnym. Prezydium na wniosek współprzewodniczących komisji może podjąć decyzję o liczbie sprawozdań poddanych pod głosowanie na każdej sesji w zależności od postępu prac nad ich przygotowaniem.

2.   W drodze wyjątku komisja może przedkładać Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest sprawy pilne. Liczba spraw pilnych jest ograniczona zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) regulaminu Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

3.   Ponadto komisje mogą rozpatrywać inne punkty porządku obrad bez sporządzania sprawozdania i mogą poinformować pisemnie prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, że rozpatrzyły dane punkty.

4.   Komisje zdają Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest sprawę ze swojej działalności.

Artykuł 7

Kworum i głosowanie

1.   Kworum komisji jest osiągnięte, gdy obecna jest co najmniej jedna trzecia członków każdej składowej.

2.   Wszystkie głosowania są ważne niezależnie od liczby głosujących. Każdy członek komisji może jednak wnieść o stwierdzenie kworum przed przystąpieniem do głosowania. Jeżeli po takim wniosku okaże się, że kworum nie zostało osiągnięte, głosowanie jest odraczane.

3.   Komisja podejmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów członków biorących udział w głosowaniu. Każdy poseł może przedstawić poprawki do rozpatrzenia w komisji. Głosowanie w komisji odbywa się poprzez podniesienie ręki, przy czym każdy członek dysponuje jednym, własnym i nieprzekazywalnym głosem.

4.   Liczenie głosów przeprowadza komisja skrutacyjna złożona po połowie z członków będących przedstawicielami sekretariatów obu składowych Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Komisja skrutacyjna jest wyznaczana przez prezydium (lub przez współprzewodniczących komisji) przed rozpoczęciem danego posiedzenia i przekazuje wynik liczenia głosów bezpośrednio współprzewodniczącym.

5.   Każdy członek może złożyć poprawki do rozpatrzenia przez komisję w terminie ogłoszonym przez współprzewodniczących. Poprawki powinny odnosić się do aktu, który mają zmienić, i powinny być złożone na piśmie. Poprawki ustne można przyjąć tylko wtedy, gdy ich celem jest korekta błędów merytorycznych lub językowych. Inne poprawki ustne nie powinny być uwzględniane.

6.   Jeżeli przed rozpoczęciem głosowania co najmniej trzech członków danej komisji – należących do co najmniej dwóch grup politycznych Parlamentu Europejskiego lub do co najmniej dwóch delegacji ze składowej Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z ramienia Partnerstwa Wschodniego – zgłosi wniosek o odrębne głosowanie w składowych Zgromadzenia Parlamentarnego, przedstawiciele składowych Zgromadzenia Parlamentarnego z ramienia Partnerstwa Wschodniego i z ramienia Parlamentu Europejskiego głosują odrębnie, choć jednocześnie. Dany tekst zostaje przyjęty, jeżeli opowiedziano się za nim większością dwóch trzecich głosów oddanych odrębnie w każdej z dwóch składowych.

7.   Jeżeli poddawany pod głosowanie tekst zawiera więcej niż jedno postanowienie lub odnosi się do kilku kwestii albo jeżeli może on być podzielony na części mające odrębne znaczenie lub wartość normatywną, grupa polityczna lub co najmniej jeden poseł do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest może wnioskować o przeprowadzenie głosowania podzielonego. Wniosek należy przedstawić współprzewodniczącym na piśmie do godz. 18.00 dnia poprzedzającego głosowanie, chyba że współprzewodniczący wyznaczą inny termin; zostanie on rozpatrzony i, co do zasady, zaakceptowany.

Artykuł 8

Inne ustalenia

1.   Parlament goszczący posiedzenie komisji odpowiada za ustalenia praktyczne, wsparcie i koszty związane z organizacją tego posiedzenia.

2.   Zgromadzenie Parlamentarne Euronest może jednak, na wniosek prezydium, zalecić wkład finansowy innych parlamentów w celu pokrycia kosztów organizacji posiedzenia komisji.

Artykuł 9

Wykładnia przepisów

Współprzewodniczący lub, na ich wniosek, prezydium komisji mają prawo do orzekania we wszystkich kwestiach związanych z wykładnią regulaminu komisji stałych.

Artykuł 10

Zmiana regulaminu komisji stałych

1.   Wszelkie zmiany regulaminu komisji stałych przyjmuje Zgromadzenie Parlamentarne Euronest na podstawie wniosków prezydium.

2.   Komisja przyjmuje zmiany większością dwóch trzecich głosów członków biorących udział w głosowaniu. Jeżeli przed rozpoczęciem głosowania co najmniej jedna dziesiąta posłów należących do co najmniej dwóch grup politycznych Parlamentu Europejskiego lub do co najmniej dwóch delegacji ze składowej Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z ramienia Partnerstwa Wschodniego zgłosi wniosek o odrębne głosowanie w składowych Zgromadzenia Parlamentarnego, przedstawiciele składowych Zgromadzenia Parlamentarnego z ramienia Partnerstwa Wschodniego i z ramienia Parlamentu Europejskiego głosują odrębnie. Dany tekst uznaje się za przyjęty, jeżeli opowiedziano się za nim większością dwóch trzecich głosów oddanych odrębnie w każdej z dwóch składowych.

3.   O ile podczas głosowania nie postanowiono inaczej, zmiany w niniejszym regulaminie komisji stałych wchodzą w życie niezwłocznie po ich przyjęciu.


(1)  Po przystąpieniu do Partnerstwa Wschodniego kolejnego państwa (Białorusi) miejsca zostaną ponownie rozdzielone między kraje Partnerstwa Wschodniego.