21.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/25


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/64

z dnia 18 listopada 2015 r.

zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2015/34)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 18 ust. 2 oraz pierwszy akapit art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Osiągnięcie wspólnej polityki pieniężnej wymaga zdefiniowania narzędzi, instrumentów i procedur stosowanych przez Eurosystem, obejmujący Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC”), tak aby umożliwić prowadzenie tej polityki w jednolity sposób we wszystkich państwach członkowskich, których walutą jest euro.

(2)

W świetle postanowień art. 12 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) EBC ustala wspólną politykę pieniężną i przyjmuje niezbędne wytyczne w celu zapewnienia jej odpowiedniej implementacji. Zgodnie z art. 14 ust. 3 Statutu ESBC KBC są zobowiązane do działania zgodnie z takimi wytycznymi. Niniejsze wytyczne są zatem skierowane do Eurosystemu. W celu implementacji zasad zawartych w niniejszych wytycznych KBC powinny wprowadzić je do swoich ram umownych lub regulacyjnych. Kontrahenci będą zobowiązani do przestrzegania tych zasad po ich wprowadzeniu przez KBC do wspomnianych ram umownych lub regulacyjnych.

(3)

Pierwsze tiret art. 18 ust. 1 Statutu ESBC zezwala Eurosystemowi na prowadzenie transakcji na rynkach finansowych poprzez kupno i sprzedaż w formie transakcji bezwarunkowych (kasowych i terminowych) lub umów repo oraz poprzez udzielanie i zaciąganie pożyczek należności i instrumentów rynkowych, w euro i w innych walutach, jak również metali szlachetnych. Drugie tiret art. 18 ust. 1 zezwala Eurosystemowi na prowadzenie operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi i innymi uczestnikami rynku.

(4)

W celu ochrony Eurosystemu przed ryzykiem kontrahenta drugie tiret art. 18 ust. 1 Statutu ESBC stanowi, że operacje kredytowe Eurosystemu z instytucjami kredytowymi i innymi uczestnikami rynku powinny być właściwie zabezpieczone.

(5)

W celu ochrony Eurosystemu przed ryzykiem strat finansowych w przypadku niewykonania zobowiązań przez kontrahenta aktywa kwalifikowane przekazane na zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu podlegają środkom kontroli ryzyka określonym w tytule VI części czwartej wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (1).

(6)

Rada Prezesów podjęła decyzję o zmianie zasad dotyczących wykorzystania własnych zabezpieczonych obligacji w zakresie dodatkowych redukcji wartości w wycenie.

(7)

Rada Prezesów zdecydowała, że nierynkowe instrumenty dłużne zabezpieczone kwalifikowanymi należnościami kredytowymi mogą być wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi procedurami modelu banków centralnych korespondentów (CCBM).

(8)

Rada Prezesów zdecydowała, że przepisy dotyczące redukcji wartości powinny być zawarte w akcie prawnym odrębnym od wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), ponieważ umożliwi to usprawnienie procesu implementacji zmian odpowiednich postanowień niezwłocznie po podjęciu odpowiednich decyzji przez Radę Prezesów.

(9)

Wytyczne (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zmiany

W wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„(16)   »wykorzystanie transgraniczne«– przekazanie na zabezpieczenie przez kontrahenta rodzimemu KBC:

a)

aktywów rynkowych utrzymywanych w innym państwie członkowskim, którego walutą jest euro;

b)

aktywów rynkowych wyemitowanych w innym państwie członkowskim i utrzymywanych w państwie członkowskim rodzimego KBC;

c)

należności kredytowych, w przypadku których prawem właściwym dla umowy będącej ich podstawą jest prawo innego państwa członkowskiego, którego walutą jest euro, niebędącego państwem członkowskim rodzimego KBC;

d)

instrumentów dłużnych zabezpieczonych detalicznymi kredytami hipotecznymi (RMBD) – zgodnie z odpowiednimi procedurami CCBM;

e)

nierynkowych instrumentów dłużnych zabezpieczonych kwalifikowanymi należnościami kredytowymi (zwanych dalej »instrumentami DECC«) wyemitowanych i utrzymywanych w innym państwie członkowskim, którego walutą jest euro, niebędącym państwem członkowskim rodzimego KBC.”;

2)

art. 2 pkt 49 otrzymuje brzmienie:

„(49)   »należności wynikające z leasingu«– ustaloną harmonogramem i przewidziana umową płatność leasingobiorcy na rzecz leasingodawcy na mocy postanowień umowy leasingu. Należnościami wynikającymi z leasingu nie są wartości rezydualne. Umowy typu Personal Contract Purchase (PCP) – tj. umowy, zgodnie z którymi dłużnik może: a) dokonać ostatecznej płatności w celu uzyskania pełnego tytułu prawnego do towarów lub b) zwrócić towary w ramach rozliczenia umowy – uważa się za umowy leasingu.”;

3)

art. 128 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 128

Środki kontroli ryzyka

1.   Eurosystem stosuje następujące środki kontroli ryzyka dotyczące aktywów kwalifikowanych:

a)

redukcje wartości w wycenie określone w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/65 (2) (EBC/2015/35);

b)

zmienny depozyt zabezpieczający (wycena rynkowa):

Eurosystem wymaga, by skorygowana wartość rynkowa aktywów kwalifikowanych wykorzystywanych w zasilających w płynność transakcjach odwracalnych nie zmieniała się w czasie. Jeżeli wartość aktywów kwalifikowanych, według codziennych pomiarów, spada poniżej określonego poziomu, rodzimy KBC zobowiązuje kontrahenta do dostarczenia dodatkowych aktywów lub środków pieniężnych poprzez wystosowanie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Podobnie, jeżeli w wyniku aktualizacji wyceny wartość aktywów kwalifikowanych przekroczy określony poziom, KBC może zwrócić nadwyżkę aktywów lub środków pieniężnych;

c)

ograniczenia wykorzystania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych wyemitowanych przez instytucje kredytowe lub jakiekolwiek inne podmioty, z którymi instytucja kredytowa ma bliskie powiązania zdefiniowane w art. 138;

d)

obniżki wartości w wycenie określone w wytycznych (UE) 2016/65 (EBC/2015/35).

2.   Eurosystem może stosować następujące dodatkowe środki kontroli ryzyka:

a)

początkowy depozyt zabezpieczający, w ramach którego kontrahenci muszą przedstawić aktywa zabezpieczające o wartości nie niższej niż kwota płynności zapewnianej przez Eurosystem powiększona o wartość depozytu początkowego;

b)

limity w stosunku do emitentów, dłużników lub gwarantów: Eurosystem może stosować dodatkowe limity ryzyka w stosunku do ekspozycji względem emitentów, dłużników lub gwarantów, oprócz limitów stosowanych do niezabezpieczonych instrumentów dłużnych zgodnie z ust. 1 lit. c);

c)

dodatkowe redukcje wartości w wycenie;

d)

dodatkowe gwarancje udzielone przez gwarantów spełniających wymogi jakości kredytowej Eurosystemu w celu przyjęcia określonych aktywów;

e)

wyłączenie określonych aktywów z wykorzystywania jako zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu.

(2)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2015/35) (Dz.U. L 14 z 21.1.2016, s. 30).”;"

4)

art. 148 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 148

Zasady ogólne

1.   Kontrahenci mogą wykorzystywać aktywa kwalifikowane transgranicznie w całej strefie euro do wszystkich typów operacji kredytowych Eurosystemu.

2.   Kontrahenci mogą przekazywać na zabezpieczenie do wykorzystania transgranicznego aktywa kwalifikowane inne niż depozyty terminowe zgodnie z następującymi zasadami:

a)

aktywa rynkowe mogą być przekazywane na zabezpieczenie za pośrednictwem: (i) kwalifikowanych powiązań pomiędzy systemami rozrachunku papierów wartościowych w EOG, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z zasadami Eurosystemu w zakresie oceny użytkownika; (ii) odpowiednich procedur CCBM; (iii) kwalifikowanych powiązań w połączeniu z systemem CCBM; oraz

b)

należności kredytowe, instrumenty DECC oraz RMBD mogą być przekazywane na zabezpieczenie zgodnie z odpowiednimi procedurami CCBM.

3.   Aktywa rynkowe można wykorzystywać poprzez rachunek KBC w systemie rozrachunku papierów wartościowych zlokalizowanym w innym kraju niż dany KBC, jeżeli Eurosystem zatwierdził korzystanie z takiego rachunku.

4.   De Nederlandsche Bank jest uprawniony do korzystania ze swojego rachunku w Euroclear Bank w celu dokonywania rozrachunku transakcji dotyczących zabezpieczeń w formie euroobligacji wyemitowanych w tym międzynarodowym depozycie papierów wartościowych. Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland uzyskał zezwolenie na otwarcie podobnego rachunku w Euroclear Bank. Z rachunku tego można korzystać na potrzeby wszystkich kwalifikowanych aktywów utrzymywanych w Euroclear Bank, tzn. łącznie z aktywami kwalifikowanymi przekazanymi do Euroclear Bank przez kwalifikowane powiązania.

5.   Kontrahenci dokonują przekazania aktywów kwalifikowanych za pośrednictwem rachunków rozrachunkowych papierów wartościowych prowadzonych przez system rozrachunku papierów wartościowych, który został pozytywnie zweryfikowany zgodnie z zasadami Eurosystemu w zakresie oceny użytkownika.

6.   Kontrahenci, którzy nie mają rachunku powierniczego w KBC lub rachunku rozrachunkowego papierów wartościowych w systemie rozrachunku papierów wartościowych, który został pozytywnie zweryfikowany zgodnie z zasadami Eurosystemu w zakresie oceny użytkownika, mogą dokonywać rozrachunku transakcji poprzez rachunek rozrachunkowy papierów wartościowych lub rachunek powierniczy instytucji kredytowej będącej ich korespondentem.”;

5)

załącznik XI otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK XI

FORMY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Dnia 13 czerwca 2006 r. Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił kryteria nowych globalnych skryptów dłużnych dla międzynarodowych papierów wartościowych w formie papierów globalnych na okaziciela, które uzyskały status kwalifikowanego zabezpieczenia operacji kredytowych Eurosystemu od dnia 1 stycznia 2007 r. Z dniem 22 października 2008 r. EBC ogłosił, że międzynarodowe dłużne papiery wartościowe w formie imiennych papierów globalnych wyemitowane po dniu 30 września 2010 r. będą kwalifikowanym zabezpieczeniem operacji kredytowych Eurosystemu wyłącznie jeśli zostały wyemitowane w ramach nowej struktury powierniczej przewidzianej dla międzynarodowych dłużnych papierów wartościowych.

Poniższa tabela podsumowuje zasady kwalifikacji różnych form papierów wartościowych po wprowadzeniu kryteriów nowych globalnych skryptów dłużnych i nowej struktury powierniczej.

Tabela 1

Zasady kwalifikacij różnych form papierów wartościowych

Globalne/indywidualne

Na okaziciela/imienne

Nowe/klasyczne globalne skrypty dłużne/nowa struktura powiernicza (NSS)

Wspólny powiernik jest międzynarodowym depozytem papierów wartościowych (3)

Aktywa kwalifikowane

Globalne

Na okaziciela

Nowe globalne skrypty dłużne

Tak

Tak

Nie

Nie

Globalne

Na okaziciela

Klasyczne globalne skrypty dłużne

Nie dotyczy

Nie, ale papiery wartościowe wyemitowane przed 1 stycznia 2007 r. podlegają zasadzie praw nabytych do terminu zapadalności, w tym również emisje ciągłe z dnia 1 stycznia 2007 r., jeżeli kody ISIN są zamienne.

Globalne

Imienne

Klasyczne globalne skrypty dłużne

Nie dotyczy

Skrypty wyemitowane w tej strukturze po dniu 30 września 2010 r. nie są już aktywami kwalifikowanymi.

Globalne

Imienne

Nowa struktura powiernicza

Tak

Tak

Indywidualne

Na okaziciela

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Skrypty wyemitowane w tej strukturze po dniu 30 września 2010 r. nie są już aktywami kwalifikowanymi. Indywidualne skrypty na okaziciela wyemitowane najpóźniej 30 września 2010 r. podlegają zasadzie praw nabytych do terminu zapadalności

Artykuł 2

Uchylenie obowiązujących przepisów

Uchyla się art. 129–133a wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) oraz załącznik X do tych wytycznych.

Artykuł 3

Skuteczność i implementacja

1.   Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich KBC.

2.   KBC podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych do dnia 25 stycznia 2016 r. oraz stosują te postanowienia od dnia 25 stycznia 2016 r. Najpóźniej do dnia 5 stycznia 2016 r. KBC powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związanych z tymi środkami.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsze wytyczne skierowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).

(3)  Lub, gdyby miało to zastosowanie, w pozytywnie zweryfikowanym depozycie papierów wartościowych.”.