16.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/39


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1168

z dnia 15 lipca 2015 r.

zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE i art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (2), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywy Komisji 2003/90/WE (3) i 2003/91/WE (4) zostały przyjęte w celu zapewnienia, by odmiany wpisane do krajowych katalogów państw członkowskich były zgodne z wytycznymi ustanowionymi przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem poszczególnych gatunków oraz minimalnych warunków badania odmian, o ile odnośne wytyczne zostały ustanowione. W odniesieniu do innych odmian dyrektywy te stanowią, że zastosowanie mają wytyczne Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

(2)

Od tego czasu CPVO wydał kolejne wytyczne oraz zaktualizował obowiązujące wytyczne.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do dyrektywy 2003/90/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w części A załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Załączniki do dyrektywy 2003/91/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w części B załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

W przypadku badań rozpoczętych przed dniem 1 lipca 2016 r. państwa członkowskie mogą stosować dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w brzmieniu obowiązującym przed ich zmianą na mocy niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2016 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

(3)  Dyrektywa Komisji 2003/90/WE z dnia 6 października 2003 r. określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 7).

(4)  Dyrektywa Komisji 2003/91/WE z dnia 6 października 2003 r. określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołami w sprawie badań CPVO

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Protokół CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Kostrzewa nitkowata

TP 67/1 z 23.6.2011

Festuca ovina L.

Kostrzewa owcza

TP 67/1 z 23.6.2011

Festuca rubra L.

Kostrzewa czerwona

TP 67/1 z 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Kostrzewa murawowa

TP 67/1 z 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Życica wielokwiatowa

TP 4/1 z 23.6.2011

Lolium perenne L.

Życica trwała

TP 4/1 z 23.6.2011

Lolium × boucheanum Kunth

Życica mieszańcowa

TP 4/1 z 23.6.2011

Pisum sativum L.

Groch siewny

TP 7/2 rev. z 11.3.2015

Brassica napus L.

Rzepak

TP 36/2 z 16.11.2011

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brukiew

TP 89/1 z 11.3.2015

Cannabis sativa L.

Konopie

TP 276/1 z 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Słonecznik

TP 81/1 z 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len/siemię lniane

TP 57/2 z 19.3.2014

Avena nuda L.

Owies nagi, owies nagoziarnisty

TP 20/1 z 6.11.2003

Avena sativa L. (w tym A. byzantina K. Koch)

Owies zwyczajny i owies bizantyjski

TP 20/1 z 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Jęczmień

TP 19/3 z 21.3.2012

Oryza sativa L.

Ryż

TP 16/2 z 21.3.2012

Secale cereale L.

Żyto

TP 58/1 z 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunków rodzaju Triticum i gatunków rodzaju Secale

TP 121/2 rev. 1 z 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Pszenica

TP 3/4 rev. 2 z 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Pszenica durum

TP 120/3 z 19.3.2014

Zea mays L.

Kukurydza

TP 2/3 z 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Ziemniak

TP 23/2 z 1.12.2005

Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Wytyczne UPOV

Beta vulgaris L.

Burak pastewny

TG/150/3 z 4.11.1994

Agrostis canina L.

Mietlica psia

TG/30/6 z 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Mietlica biaława

TG/30/6 z 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Mietlica rozłogowa

TG/30/6 z 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Mietlica pospolita

TG/30/6 z 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Stokłosa uniolowata

TG/180/3 z 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Stokłosa alaskańska

TG/180/3 z 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Kupkówka pospolita

TG/31/8 z 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreb.

Kostrzewa trzcinowa

TG/39/8 z 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Kostrzewa łąkowa

TG/39/8 z 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Festuca z gatunkiem rodzaju Lolium

TG/243/1 z 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Tymotka kolankowata

TG/34/6 z 7.11.1984

Phleum pratense L.

Tymotka

TG/34/6 z 7.11.1984

Poa pratensis L.

Wiechlina łąkowa

TG/33/7 z 9.4.2014

Lotus corniculatus L.

Komonica zwyczajna

TG/193/1 z 9.4.2008

Lupinus albus L.

Łubin biały

TG/66/4 z 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Łubin wąskolistny

TG/66/4 z 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Łubin żółty

TG/66/4 z 31.3.2004

Medicago sativa L.

Lucerna

TG/6/5 z 6.4.2005

Medicago × varia T. Martyn

Lucerna mieszańcowa

TG/6/5 z 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Koniczyna czerwona

TG/5/7 z 4.4.2001

Trifolium repens L.

Koniczyna biała

TG/38/7 z 9.4.2003

Vicia faba L.

Bobik

TG/8/6 z 17.4.2002

Vicia sativa L.

Wyka siewna

TG/32/7 z 20.3.2013

 

 

 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rzodkiew oleista

TG/178/3 z 4.4.2001

Arachis hypogaea L.

Orzech arachidowy

TG/93/4 z 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rzepik

TG/185/3 z 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Krokosz balwierski

TG/134/3 z 12.10.1990

Gossypium spp.

Bawełna

TG/88/6 z 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mak

TG/166/4 z 9.4.2014

Sinapis alba L.

Gorczyca jasna

TG/179/3 z 4.4.2001

Glycine max (L.) Merr.

Ziarna soi

TG/80/6 z 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG/122/3 z 6.10.1989

Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int).

CZĘŚĆ B

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołami w sprawie badań CPVO

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Protokół CPVO

Allium cepa L. (grupa Cepa)

Cebula i echalion

TP 46/2 z 1.4.2009

Allium cepa L. (grupa Aggregatum)

Szalotka

TP 46/2 z 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

TP 161/1 z 11.3.2010

Allium porrum L.

Por

TP 85/2 z 1.4.2009

Allium sativum L.

Czosnek

TP 162/1 z 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Szczypiorek

TP 198/2 z 11.3.2015

Apium graveolens L.

Seler

TP 82/1 z 13.3.2008

Apium graveolens L.

Seler korzeniowy

TP 74/1 z 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Szparagi

TP 130/2 z 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Burak ćwikłowy

TP 60/1 z 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Burak liściowy

TP 106/1 z 11.3.2015

Brassica oleracea L.

Jarmuż

TP 90/1 z 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Kalafior

TP 45/2 z 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brokuł

TP 151/2 z 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Brukselka

TP 54/2 z 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kalarepa

TP 65/1 z 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kapusta włoska, kapusta głowiasta biała i kapusta głowiasta czerwona

TP 48/3 z 16.2.2011

Brassica rapa L.

Kapusta pekińska

TP 105/1 z 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Papryka

TP 76/2 z 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Endywia kędzierzawa i endywia eskariola

TP 118/3 z 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Cykoria korzeniowa

TP 172/2 z 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cykoria sałatowa

TP 173/1 z 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Arbuz

TP 142/2 z 19.3.2014

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 z 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Ogórek

TP 61/2 z 13.3.2008

Cucurbita maxima Duchesne

Dynia olbrzymia

TP 155/1 z 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Dynia zwyczajna

TP 119/1rev. z 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Karczoch zwyczajny i karczoch hiszpański (kard)

TP 184/2 z 27.2.2013

Daucus carota L.

Marchew jadalna i marchew pastewna

TP 49/3 z 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Koper włoski

TP 183/1 z 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Sałata

TP 13/5 z 16.2.2011

Solanum lycopersicum L.

Pomidor

TP 44/4rev. z 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pietruszka

TP 136/1 z 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasola wielokwiatowa

TP 9/1 z 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasola zwykła karłowa i fasola zwykła tyczna

TP 12/4 z 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Groch siewny łuskowy o nasionach pomarszczonych, groch siewny łuskowy o nasionach gładkich i groch siewny cukrowy

TP 7/2 rev. z 11.3.2015

Raphanus sativus L.

Rzodkiewka, rzodkiew czarna

TP 64/2 rev. z 11.3.2015

Scorzonera hispanica L.

Skorzonera (wężymord)

TP 116/1 z 11.3.2015

Solanum melongena L.

Oberżyna

TP 117/1 z 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Szpinak

TP 55/5 z 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Roszpunka warzywna

TP 75/2 z 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bób

TP Broadbean/1 z 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukurydza cukrowa i kukurydza pękająca

TP 2/3 z 11.3.2010

Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Podkładki pomidora

TP 294/1 z 19.3.2014

Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Wytyczne UPOV

Brassica rapa L.

Rzepa

TG/37/10 z 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Cykoria liściowa

TG/154/3 z 18.10.1996

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbar

TG/62/6 z 24.3.1999

Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int).