4.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/10


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2011/65/UE określa zasady dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE), aby przyczynić się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym do przyjaznego dla środowiska odzysku i unieszkodliwiania zużytego EEE.

(2)

W dyrektywie 2011/65/UE wprowadzono zakaz stosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzanym do obrotu w Unii. W załączniku II do tej dyrektywy wymieniono te objęte ograniczeniem substancje.

(3)

Za priorytet okresowego przeglądu wykazu substancji objętych ograniczeniem zawartego w załączniku II należy uznać zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska wynikające ze stosowania heksabromocyklododekanu (HBCDD), ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu benzylu butylu (BBP) i ftalanu dibutylu (DBP). Mając na względzie wprowadzenie dalszych ograniczeń, substancje, które były przedmiotem poprzednich ocen, należy ponownie zbadać.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2011/65/UE przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z podmiotami gospodarczymi, podmiotami zajmującymi się recyklingiem, podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem, organizacjami środowiskowymi oraz stowarzyszeniami pracowniczymi i konsumenckimi, oraz przeprowadzono szczegółową ocenę.

(5)

Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalan benzylu butylu (BBP), ftalan dibutylu (DBP) oraz ftalan diizobutylu (DIBP) są substancjami stanowiącymi bardzo duże zagrożenie (SVHC). DIBP to substancja, którą można stosować jako substytut DBP i która była przedmiotem wcześniejszych ocen przeprowadzonych przez Komisję. Z dostępnych dowodów wynika, iż te cztery substancje, jeżeli są stosowane w EEE, mogą mieć negatywny wpływ na recykling oraz na zdrowie ludzi i na środowisko podczas operacji przetwarzania zużytego EEE.

(6)

Substytuty, które mają mniej szkodliwe skutki, są dostępne dla DEHP, BBP, DBP i DIBP w większości EEE. Stosowanie tych substancji w EEE należy zatem objąć ograniczeniem. DEHP, BBP oraz DBP podlegają już ograniczeniu określonemu w pozycji 51 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zgodnie z którym zabawki zawierające DEHP, BBP oraz DBP w stężeniu większym niż 0,1 % masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów, obliczonym dla trzech ftalanów łącznie, nie mogą być wprowadzane do obrotu w UE. Aby uniknąć podwójnych uregulowań, ograniczenie określone w pozycji 51 załącznika XVII do wspomnianego rozporządzenia powinno zatem nadal być jedynym ograniczeniem mającym zastosowanie do DEHP, BBP oraz DBP w zabawkach.

(7)

W celu ułatwienia zmiany i złagodzenia jej ewentualnych skutków społeczno-gospodarczych należy ustanowić odpowiedni okres przejściowy, który pozwoli podmiotom gospodarczym na złożenie wniosków o przyznanie wyłączenia z ograniczeń dotyczących substancji zgodnie z art. 5 dyrektywy 2011/65/UE. Przy określaniu okresu przejściowego należy wziąć pod uwagę dłuższe cykle innowacji dla wyrobów medycznych i przyrządów do nadzoru i kontroli. Ograniczenie stosowania DEHP, BBP, DBP i DIBP powinno zatem mieć zastosowanie do wyrobów medycznych, w tym wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz do przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, od dnia 22 lipca 2021 r.

(8)

Wszelkie dostosowania załączników III lub IV do dyrektywy 2011/65/UE, mające na celu wyłączenie zastosowań w odniesieniu do DEHP lub DBP, powinny odbywać się w sposób, który, aby uniknąć powielania przepisów i wprowadzania niepotrzebnych obciążeń, zapewnia spójność z administrowaniem wszelkimi zezwoleniami udzielonymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do włączenia tych substancji do EEE. Podmioty gospodarcze, które rozważają ubieganie się o wyłączenia na podstawie dyrektywy 2011/65/UE, powinny mieć świadomość, że takie wyłączenia mogą obejmować cały cykl życia EEE, w tym fazę wytwarzania.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 22 lipca 2019 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Substancje objęte ograniczeniem, o których mowa w art. 4 ust. 1, i maksymalne wartości ich stężenia dopuszczalne wagowo w materiałach jednorodnych

 

Ołów (0,1 %)

 

Rtęć (0,1 %)

 

Kadm (0,01 %)

 

Sześciowartościowy chrom (0,1 %)

 

Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %)

 

Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %)

 

Ftalan di(2-etyloheksylu (DEHP) (0,1 %)

 

Ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1 %)

 

Ftalan dibutylu (DBP) (0,1 %)

 

Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1 %)

Ograniczenie, którym objęto DEHP, BBP, DBP i DIBP, ma zastosowanie do wyrobów medycznych, w tym do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, oraz do przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, od dnia 22 lipca 2021 r.

Ograniczenie, którym objęto DEHP, BBP, DBP i DIBP, nie ma zastosowania do przewodów lub części zamiennych służących do naprawy, ponownego użycia, aktualizacji funkcjonalności lub zwiększenia możliwości EEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 22 lipca 2019 r. ani do wyrobów medycznych, w tym do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2021 r.

Ograniczenie, którym objęto DEHP, BBP i DBP, nie ma zastosowania do zabawek, które podlegają ograniczeniu, którym objęto DEHP, BBP oraz DBP za sprawą pozycji 51 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.”