22.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/61


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2434

z dnia 18 grudnia 2015 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/237/UE w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów szkodliwych w odniesieniu do niektórych owoców i warzyw pochodzących z Indii

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 9178)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/237/UE (2) wprowadzono zakaz przywozu z Indii roślin Colocasia Schott innych niż nasiona i korzenie oraz roślin Momordica L., Solanum melongena L. i Trichosanthes L. innych niż nasiona. Ponadto w odniesieniu do przywozu roślin Mangifera L. innych niż nasiona decyzja wykonawcza 2014/237/UE zawiera wymóg, aby władze Indii przedsięwzięły odpowiednie środki w celu zapewnienia niewystępowania organizmów szkodliwych w przesyłkach.

(2)

Obowiązywanie decyzji wykonawczej 2014/237/UE jest ograniczone w czasie. Z uwagi na liczbę przypadków wychwycenia organizmów szkodliwych na wielu roślinach i produktach roślinnych pochodzących z Indii Komisja stwierdza, że potrzebne są dalsze udoskonalenia indyjskiego systemu certyfikacji fitosanitarnej. W związku z powyższym należy przedłużyć ważność decyzji wykonawczej 2014/237/UE do dnia 31 grudnia 2016 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/237/UE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 2 decyzji wykonawczej 2014/237/UE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 grudnia 2016 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/237/UE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów szkodliwych w odniesieniu do niektórych owoców i warzyw pochodzących z Indii (Dz.U. L 125 z 26.4.2014, s. 93).