22.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/4


DECYZJA RADY (UE) 2015/1894

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) i art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 19 grudnia 2006 r. Rada w drodze rozporządzenia (WE) nr 2027/2006 (1) zatwierdziła Umowę partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (zwaną dalej „Umową”). Protokół uzgodniony między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej między Stronami Umowie partnerskiej w sprawie połowów (2) wygasł dnia 31 sierpnia 2014 r.

(2)

Unia wynegocjowała z Republiką Zielonego Przylądka nowy protokół (zwany dalej „Protokołem”) do Umowy przyznający statkom Unii uprawnienia do połowów w obszarze połowowym, na którym Republika Zielonego Przylądka wykonuje władzę suwerenną lub jurysdykcję w zakresie rybołówstwa.

(3)

Decyzją 2014/948/UE (3) Rada upoważniła do podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu, z zastrzeżeniem jego późniejszego zawarcia.

(4)

W Umowie ustanowiono wspólny komitet odpowiedzialny za kontrolowanie jej stosowania. Ponadto, zgodnie z Protokołem, wspólny komitet może zatwierdzać określone zmiany Protokołu. Aby ułatwić zatwierdzanie tych zmian, należy upoważnić Komisję Europejską do przyjmowania ich w ramach procedury uproszczonej, z zastrzeżeniem określonych warunków.

(5)

Protokół powinien zostać zatwierdzony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Protokół między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 16 Protokołu.

Artykuł 3

Z zastrzeżeniem postanowień i warunków określonych w załączniku do niniejszej decyzji i w art. 9 Umowy Komisja jest upoważniona do zatwierdzania w imieniu Unii zmian wprowadzonych do Protokołu przez wspólny komitet.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 5 października 2015 r.

W imieniu Rady

N. SCHMIT

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, s. 1).

(2)  Dz.U. L 181 z 9.7.2011, s. 2.

(3)  Decyzja Rady 2014/948/UE z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (Dz.U. L 369 z 24.12.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Zakres powierzonych uprawnień i procedura ustalania stanowiska Unii na forum wspólnego komitetu

1.

Komisja jest upoważniona do prowadzenia negocjacji z Republiką Zielonego Przylądka oraz, w stosownych przypadkach i pod warunkiem przestrzegania pkt 3 niniejszego załącznika, do zatwierdzania zmian do Protokołu w odniesieniu do następujących kwestii:

a)

przeglądu uprawnień do połowów, proporcjonalnego korygowania rekompensaty finansowej i nanoszenia niezbędnych zmian zgodnie z art. 5 Protokołu;

b)

decyzji dotyczącej warunków wsparcia sektorowego zgodnie z art. 3 Protokołu;

c)

dostosowań postanowień dotyczących prowadzenia połowów i warunków stosowania Protokołu oraz załączników do niego zgodnie z art. 5 ust. 2 Protokołu;

d)

podjęcia środków, których celem jest zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi mające wpływ na działalność statków Unii, zgodnie z art. 4 ust. 4 i 6 Protokołu.

2.

Na forum wspólnego komitetu ustanowionego na podstawie art. 9 Umowy Unia:

a)

działa zgodnie z celami realizowanymi przez siebie w ramach wspólnej polityki rybołówstwa;

b)

działa zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 19 marca 2012 r. dotyczącymi komunikatu w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa;

c)

propaguje stanowiska, które są spójne z odpowiednimi przepisami przyjmowanymi przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem.

3.

W przypadku gdy na posiedzeniu wspólnego komitetu przewidziane jest przyjęcie decyzji w sprawie zmian do Protokołu, o których mowa w pkt 1, podejmuje się kroki konieczne do tego, aby stanowisko, które ma zostać wyrażone w imieniu Unii, uwzględniało najnowsze dane statystyczne, biologiczne i inne, przekazane Komisji.

W tym celu i w oparciu o te dane, służby Komisji z odpowiednim wyprzedzeniem przekazują Radzie lub jej organom przygotowawczym do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokument zawierający szczegóły wniosku w sprawie stanowiska Unii.

W odniesieniu do kwestii, o których mowa w pkt 1 lit. a), Rada zatwierdza planowane stanowisko Unii kwalifikowaną większością głosów. W pozostałych przypadkach stanowisko Unii planowane w dokumencie przygotowawczym uznaje się za zatwierdzone, chyba że podczas posiedzenia organu przygotowawczego Rady lub w terminie dwudziestu dni od otrzymania dokumentu przygotowawczego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej – sprzeciwią się temu państwa członkowskie w liczbie odpowiadającej mniejszości blokującej. W przypadku takiego sprzeciwu dana kwestia zostaje skierowana do Rady.

Jeżeli podczas kolejnych posiedzeń, w tym na miejscu, nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, tak aby stanowisko Unii uwzględniało nowe elementy, kwestię tę przekazuje się Radzie lub jej organom przygotowawczym.

Zachęca się Komisję do podejmowania, w odpowiednim czasie, wszelkich niezbędnych działań następczych wobec decyzji wspólnego komitetu, w tym, w stosownych przypadkach, publikacji odpowiedniej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i przedłożenia wszelkich wniosków potrzebnych do wdrożenia takiej decyzji.