18.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/156


Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2015/1835 z dnia 12 października 2015 r. określającej statut, siedzibę i zasady funkcjonowania Europejskiej Agencji Obrony

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 266 z dnia 13 października 2015 r. )

Strony 73 i 74: załącznik II zastępuje się załącznikiem w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK II

TABELA KORELACJI

Decyzja 2011/411/WPZiB

Niniejsza decyzja

art. 1

art. 1

art. 2

art. 2

art. 3

art. 3

art. 4

art. 4

art. 4 ust. 4

art. 4 ust. 5

art. 4 ust. 4

art. 5

art. 5

art. 5 ust. 3 lit. g)–i)

art. 6

art. 6

art. 7

art. 7

art. 8

art. 8

art. 9

art. 9

art. 9 ust. 1 lit. b)

art. 9 ust. 1 lit. c)

art. 9 ust. 1 lit. b)

art. 9 ust. 1 lit. c)

art. 9 ust. 1 lit. p)

art. 9 ust. 1 lit. r)

art. 9 ust. 1 lit. p) oraz q)

art. 10

art. 10

art. 10 ust. 2

art. 10 ust. 2

art. 10 ust. 3

art. 10 ust. 3

art. 10 ust. 4

art. 10 ust. 3

art. 10 ust. 3 lit. e)

art. 10 ust. 3 lit. f)

art. 10 ust. 4 lit. e)

art. 10 ust. 3 lit. g)

art. 10 ust. 4 lit. f)

art. 10 ust. 3 lit. h)

art. 10 ust. 4 lit. g)

art. 10 ust. 3 lit. i)

art. 10 ust. 4 lit. h)

art. 10 ust. 3 lit. j)

art. 10 ust. 4 lit. i)

art. 10 ust. 3 lit. k)

art. 10 ust. 4 lit. j)

art. 10 ust. 4

art. 10 ust. 5

art. 10 ust. 5

art. 10 ust. 6

art. 10 ust. 6

art. 10 ust. 7

art. 11

art. 11

art. 11 ust. 4 lit. a) oraz b)

art. 11 ust. 5

art. 11 ust. 4

art. 11 ust. 6

art. 12

art. 12

art. 13

art. 13

art. 13 ust. 2

art. 13 ust. 2

art. 13 ust. 3

art. 13 ust. 3

art. 13 ust. 4)

art. 13 ust. 4

art. 13 ust. 5

art. 13 ust. 5

art. 13 ust. 6

art. 13 ust. 6

art. 13 ust. 7

art. 13 ust. 7

art. 13 ust. 8

art. 13 ust. 8

art. 13 ust. 9

art. 13 ust. 9

art. 13 ust. 10

art. 13 ust. 10

art. 13 ust. 11

art. 14

art. 14

art. 14 ust. 3

art. 15

art. 15

art. 16

art. 16

art. 17

art. 17

art. 18

art. 18

art. 18 ust. 3

art. 18 ust. 3

art. 19

art. 19

art. 20

art. 20

art. 21

art. 21

art. 22

art. 22

art. 23

art. 22 ust. 4

art. 24 ust. 4 zdanie drugie

art. 23

art. 24

art. 23 ust. 2

art. 24 ust. 4 zdanie pierwsze

art. 25

art. 24

art. 26

art. 24 ust. 6–8

art. 24 ust. 6

art. 25

art. 27

art. 27 ust. 3

art. 26

art. 28

art. 27

art. 29

art. 28

art. 30

art. 31

art. 29

art. 32

art. 30

art. 33

art. 31

art. 34

art. 32

art. 35”.