6.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/25


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1782

z dnia 5 października 2015 r.

uchylająca wspólne stanowisko 2004/487/WPZiB dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 kwietnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/487/WPZiB (1) przewidujące określone środki finansowe.

(2)

W dniu 12 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB (2) przewidujące ograniczenia w podróży i embargo na broń.

(3)

W dniu 9 grudnia 2014 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2188 (2014) odnoszącą się do Liberii, przedłużającą o dziewięć miesięcy obowiązywanie środków dotyczących podróży oraz embargo na broń.

(4)

W dniu 2 września 2015 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2237 (2015) odnoszącą się do Liberii, która kończy obowiązywanie środków dotyczących podróży i środków finansowych określonych w pkt 4 rezolucji nr 1521 (2003) oraz w pkt 1 rezolucji nr 1532 (2004) i przedłuża do dnia 2 czerwca 2016 r. embargo na broń w odniesieniu do wszystkich podmiotów pozarządowych i osób fizycznych działających na terytorium Liberii.

(5)

Należy zatem zmienić wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB i uchylić wspólne stanowisko 2004/487/WPZiB.

(6)

Unia powinna podjąć dalsze działania dla wprowadzenia w życie niektórych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się art. 3 wspólnego stanowiska 2008/109/WPZiB.

Artykuł 2

Art. 4 wspólnego stanowiska 2008/109/WPZiB otrzymuje numer art. 3.

Art. 5 wspólnego stanowiska 2008/109/WPZiB otrzymuje numer art. 4.

Artykuł 3

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2004/487/WPZiB.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 5 października 2015 r.

W imieniu Rady

N. SCHMIT

Przewodniczący


(1)  Wspólne stanowisko Rady 2004/487/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 116).

(2)  Wspólne stanowisko Rady 2008/109/WPZiB z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii (Dz.U. L 38 z 13.2.2008, s. 26).