24.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/99


DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/1603

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie środka wprowadzonego przez Hiszpanię zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG, wycofującego z obrotu pewien rodzaj pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (1), w szczególności jej art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Władze Hiszpanii powiadomiły Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wprowadzeniu środka polegającego na wycofaniu z obrotu pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania typu Delphin Schwimmscheiben – Typ Super, produkowanego przez Delphin Vertriebs- und Service GmbH, 61192 Niddatal, Niemcy. Produkt nosił oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG, przeszedł także badania i ocenę typu zgodnie ze zharmonizowaną normą EN 13138-1:2008 Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do zakładania przeprowadzone przez niemiecką jednostkę notyfikowaną TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197). Produkt uznaje się za środek ochrony indywidualnej sklasyfikowany w kategorii II.

(2)

Zgłoszenia dokonano w następstwie powiadomienia o wypadku: po pływaniu, kiedy rodzice zbierali swoje rzeczy osobiste przed powrotem do domu, dziecko ugryzło jeden z krążków, odczepiając jego niewielki fragment i połykając go, wskutek czego wymagało udzielenia niezbędnej pomocy medycznej i hospitalizacji.

(3)

Władze Hiszpanii nakazały wycofanie produktu z obrotu. Zastosowanie środka uzasadniono niezadowalającym zastosowaniem norm określonych w art. 5 dyrektywy 89/686/EWG, w szczególności zharmonizowanej normy EN 13138-1:2008 Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do zakładania pkt 5.4.2 Małe części, w związku z podstawowym wymaganiem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonym w pkt 1.2.1 załącznika II do dyrektywy 89/686/EWG Brak występowania zagrożeń i innych niedogodnych właściwości. Pkt 5.4.2 normy EN 13138-1 zawiera wymóg, aby małe przymocowane części wytrzymywały siłę ciągnięcia w wysokości (90 ± 2) N w kierunku, w którym oderwanie jest najbardziej prawdopodobne, bez odrywania się od urządzenia. Części, które mogą się oderwać, nie powinny mieścić się całkowicie w cylindrze do badania małych części, a badanie ich pod tym względem powinno być zgodne z normą EN 71-1.

(4)

Władze hiszpańskie wskazały, że po przeprowadzeniu próby rozciągania zgodnie z normą zharmonizowaną EN 13138-1:2008 stwierdzono, iż małe części mogą zostać oderwane od produktu i połknięte przez małe dzieci, dla których produkt jest przeznaczony. Poziom ciągnięcia, przy którym małe części odrywały się, wynosił zawsze mniej niż 90 N, a części te mieściły się całkowicie w cylindrze do badania małych części. Władze hiszpańskie uznały, że pkt 5.4.2 tej normy nie jest ograniczony do badania jedynie małych przymocowanych części, lecz ogólnie małych części. Zastosowały one „tester ugryzień” zgodnie z badaniami opisanymi w normach EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań i normy EN 716-2:2008 Meble – Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe – Część 2: Metody badań.

(5)

Władze Niemiec nie zgadzają się z oceną ryzyka przeprowadzoną przez władze Hiszpanii, uznając, że zastosowana metoda badawcza nie jest adekwatna do sposobu praktycznego zastosowania sprzętu. Ich zdaniem klauzula 5.4.2 normy EN 13138-1 obejmuje jedynie małe przymocowane części. Władze Niemiec twierdziły, że produkt nie stanowi poważnego zagrożenia, ponieważ nie jest zabawką, a scenariusz ryzyka opisany przez władze Hiszpanii jest nierealistyczny.

(6)

Producent zakwestionował również metodę badawczą zastosowaną przez władze Hiszpanii. Podczas badania typu WE jednostka notyfikowana nie przeprowadziła badania zgodnie z pkt 5.4.2 normy EN 13138-1 z adnotacją, że produkt nie posiada żadnych małych przymocowanych części.

(7)

Po notyfikacji producent zwrócił się do jednostki notyfikowanej o przeprowadzenie dodatkowej próby rozciągania zgodnie z pkt 8.5.2.2 normy EN 1888:2012 Artykuły dla dzieci – Wózki dziecięce – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań z wykorzystaniem „testera ugryzień” opisanego w pkt 5.7 tej normy, identycznego jak „tester ugryzień” opisany w normach EN 716-2 i EN 12227. Żadne małe części nie zostały oderwane od głównej części produktu. Ponadto jednostka notyfikowana przeprowadziła kolejne badanie, które wykazało, że żadna część nie oderwała się, gdy urządzenie zostało poddane sile rozciągania równej 90 N – w badaniu podobnym do metody badania dla małych części w normie EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechanicznie i fizyczne.

(8)

Komisja zwróciła się do ekspertów o pomoc techniczną w celu zbadania głównych kwestii związanych ze sprawą. Eksperci techniczni przeprowadzili zewnętrzne badanie i stwierdzili, że badanie obejmujące wyłącznie małe przymocowane części jest wystarczające do wykazania zgodności z podstawowym wymaganiem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonym w pkt 1.2.1 załącznika II do dyrektywy 89/686/EWG.

(9)

Norma EN 13138-1 nie przewiduje wyraźnej metody badania małych przymocowanych części. W świetle tej niejasności trzeba było dokonać wyboru między właściwymi dostępnymi metodami badania, biorąc pod uwagę charakter produktu. Władze hiszpańskie zastosowały metodę badania, którą uznały za najbardziej odpowiednią do oceny ryzyka stwarzanego przez produkt. Eksperci techniczni stwierdzili jednak, że metoda badania zastosowana przez władze Hiszpanii nie jest właściwa.

(10)

Próbę rozciągania przeprowadzoną przez niemiecką jednostkę notyfikowaną można uznać za jedyną właściwą metodę badania w tej sprawie. Dlatego metoda zastosowana przy badaniu typu WE jest właściwa, a ocena w ramach badania typu WE została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną w sposób prawidłowy.

(11)

Według dostępnych danych statystycznych na temat utrzymujących się na powierzchni urządzeń do pływania obecnych na rynku oraz wypadków można wyciągnąć wniosek, że urządzenia do pływania wykonane z materiałów utrzymujących się na powierzchni nie stwarzają szczególnego ryzyka zadławienia podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w dających się przewidzieć warunkach użytkowania. Produkty są przeznaczone wyłącznie do stosowania w wodzie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Środek wprowadzony przez władze Hiszpanii, polegający na wycofaniu z obrotu pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania typu Delphin Schwimmscheiben – Typ Super, produkowanego przez Delphin Vertriebs- und Service GmbH, 61192 Niddatal, Niemcy, nie jest uzasadniony.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18.