27.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/39


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1432

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii i Litwy

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 6031)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE (4) ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W załączniku do tej decyzji wyznaczono i wymieniono niektóre obszary tych państw członkowskich rozróżnione w zależności od poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej. Wykaz ten obejmuje niektóre obszary Estonii, Włoch, Łotwy, Litwy i Polski.

(2)

W sierpniu 2015 r. Estonia zgłosiła pewną liczbę przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na obszarach wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Jeden z tych przypadków miał miejsce na obszarze wymienionym w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE i w pobliżu obszaru wymienionego w części I tego załącznika.

(3)

W sierpniu 2015 r. Litwa zgłosiła pewną liczbę ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń domowych na obszarach wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Jedno z tych ognisk wystąpiło na obszarze wymienionym w części II tego załącznika.

(4)

Oceniając ryzyko związane z sytuacją w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Estonii i na Litwie, należy uwzględnić zmiany obecnej sytuacji epidemiologicznej w Unii w zakresie tej choroby. Aby skoncentrować środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt i zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, a także aby zapobiegać niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz unikać nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, należy zmienić unijny wykaz obszarów podlegających środkom kontroli w zakresie zdrowia zwierząt określony w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, tak aby uwzględnić w nim obecną sytuację w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do tej choroby w tych państwach członkowskich.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/709/UE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

linn Kallaste,

linn Kunda,

linn Mustvee,

linn Pärnu,

linn Tartu,

maakond Harjumaa,

maakond Läänemaa,

vald Alatskivi,

vald Are,

vald Audru,

vald Haaslava,

vald Halinga,

vald Haljala,

vald Kambja,

vald Kasepää,

vald Koonga,

vald Laekvere,

vald Lavassaare,

vald Luunja,

vald Mäksa,

vald Meeksi,

vald Paikuse,

vald Pala,

część valdu Palamuse położona na wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

vald Peipsiääre,

vald Piirissaare,

vald Rägavere,

vald Saare,

vald Sauga,

vald Sindi,

vald Sõmeru,

vald Surju,

część valdu Tabivere położona na wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

vald Tahkuranna,

część valdu Tartu położona na wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

vald Tootsi,

vald Tori,

vald Tõstamaa,

vald Vara,

vald Varbla,

vald Vihula,

vald Vinni,

vald Viru-Nigula,

vald Võnnu.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

w novads Krimuldas – pagasts Krimuldas,

w novads Ogres – pagasti Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala i Mazozolu,

w novads Priekuļu – pagasti Priekuļu i Veselavas,

novads Amatas,

novads Cēsu,

novads Ikšķiles,

novads Inčukalna,

novads Jaunjelgavas,

novads Ķeguma,

novads Lielvārdes,

novads Līgatnes,

novads Mālpils,

novads Neretas,

novads Ropažu,

novads Salas,

novads Sējas,

novads Siguldas,

novads Vecumnieku,

novads Viesītes.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Jurbarkas – seniūnija Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių,

w rajono savivaldybė Pakruojis – seniūnija Klovainių, Rozalimo i Pakruojo,

w rajono savivaldybė Panevežys – seniūnija Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio i Smilgių,

w rajono savivaldybė Raseiniai – seniūnija Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos,

w rajono savivaldybė Šakiai – seniūnija Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

rajono savivaldybė Pasvalys,

rajono savivaldybė Vilkaviškis,

rajono savivaldybė Radviliškis,

savivaldybė Kalvarija,

savivaldybė Kazlų Rūda,

savivaldybė Marijampolė.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże oraz część gminy Zabłudów (południowo-zachodnia część gminy ograniczona drogą nr 19 i – na jej przedłużeniu – drogą nr 685) w powiecie białostockim,

gminy Czyże, Hajnówka z miastem Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha w powiecie hajnowskim,

gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Krasnopol i Puńsk w powiecie sejneńskim,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki w powiecie suwalskim,

gmina Rutki w powiecie zambrowskim,

gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

powiat bielski,

powiat miasta Białystok,

powiat miasta Suwałki,

powiat moniecki.

CZĘŚĆ II

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

linn Rakvere,

linn Vändra,

linn Viljandi,

maakond Ida-Virumaa,

maakond Põlvamaa,

maakond Raplamaa,

część valdu Suure-Jaani położona na zachód od drogi 49,

część valdu Tamsalu położona na północny wschód od linii kolejowej Tallinn–Tartu,

część valdu Viiratsi położona na zachód od linii wyznaczonej przez zachodnią część drogi 92 do skrzyżowania z drogą 155, następnie wzdłuż drogi 155 do skrzyżowania z drogą 24156, potem wzdłuż drogi 24156 do jej przecięcia z rzeką Verilaske, a następnie wzdłuż rzeki Verilaske do południowej granicy valdu,

vald Abja,

vald Häädemeeste,

vald Halliste,

vald Kadrina,

vald Karksi,

vald Kõpu,

vald Pärsti,

vald Rakvere,

vald Saarde,

vald Tapa,

vald Vändra.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

w novads Krimuldas – pagasts Lēdurgas,

w novads Limbažu – pagasti Skultes, Vidridžu, Limbažu i Umurgas,

w novads Ogres – pagasti Krapes, Madlienas i Menģeles,

w novads Priekuļu – pagasti Liepas i Mārsnēnu,

w novads Salacgrīvas – pagasts Liepupes,

novads Aizkraukles,

novads Aknīstes,

novads Alūksnes,

novads Apes,

novads Baltinavas,

novads Balvi,

novads Cesvaines,

novads Ērgļu,

novads Gulbenes,

novads Ilūkstes,

novads Jaunpiepalgas,

novads Jēkabpils,

novads Kocēnu,

novads Kokneses,

novads Krustpils,

novads Līvānu,

novads Lubānas,

novads Madonas,

novads Pārgaujas,

novads Pļaviņu,

novads Raunas,

novads Rugāju,

novads Skrīveru,

novads Smiltenes,

novads Varakļānu,

novads Vecpiebalgas,

novads Viļakas,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Anykščiai – seniūnija Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai oraz część Svėdasai położona na południe od drogi nr 118,

w rajono savivaldybė Jonava – seniūnija Šilų, Bukonių oraz, w Žeimių seniūnija – kaimas Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

w rajono savivaldybė Kaišiadorys – seniūnija Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės oraz część seniūnija Rumšiškių położona na południe od drogi N. A1,

w rajono savivaldybė Kaunas – seniūnija Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio,

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnija Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

w rajono savivaldybė Panevėžys – the seniūnija Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių i Velžio,

w rajono savivaldybė Šalčininkai – seniūnija Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių

w rajono savivaldybė Varėna – seniūnija Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

miesto savivaldybė of Alytus,

miesto savivaldybė Kaišiadorys,

miesto savivaldybė Kaunas,

miesto savivaldybė Panevėžys,

miesto savivaldybė Vilnius,

rajono savivaldybė Alytus,

rajono savivaldybė Biržai,

rajono savivaldybė Druskininkai,

rajono savivaldybė Lazdijai,

rajono savivaldybė Prienai,

rajono savivaldybė Širvintos,

rajono savivaldybė Ukmergė,

rajono savivaldybė Vilnius,

savivaldybė Birštonas,

savivaldybė Elektrėnai.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków i część gminy Zabłudów (północno-wschodnia część gminy ograniczona drogą nr 19 i – na jej przedłużeniu – drogą nr 685) w powiecie białostockim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór i Sidra w powiecie sokólskim,

gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim,

gminy Narew, Narewka i Białowieża w powiecie hajnowskim.

CZĘŚĆ III

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

linn Elva,

linn Jõgeva,

linn Põltsamaa,

linn Võhma,

maakond Järvamaa,

maakond Valgamaa,

maakond Võrumaa,

część valdu Palamuse położona na zachód od linii kolejowej Tallinn–Tartu,

część valdu Suure-Jaani położona na wschód od drogi 49,

część valdu Tabivere położona na zachód od linii kolejowej Tallinn–Tartu,

część valdu Tamsalu położona na południowy zachód od linii kolejowej Tallinn–Tartu,

część valdu Tartu położona na zachód od linii kolejowej Tallinn–Tartu,

część valdu Viiratsi położona na wschód od linii wyznaczonej przez zachodnią część drogi 92 do skrzyżowania z drogą 155, następnie wzdłuż drogi 155 do skrzyżowania z drogą 24156, potem wzdłuż drogi 24156 do jej przecięcia z rzeką Verilaske, a następnie wzdłuż rzeki Verilaske do południowej granicy valdu,

vald Jõgeva,

vald Kolga-Jaani,

vald Konguta,

vald Kõo,

vald Laeva,

vald Nõo,

vald Paistu,

vald Pajusi,

vald Põltsamaa,

vald Puhja,

vald Puurmani,

vald Rakke,

vald Rannu,

vald Rõngu,

vald Saarepeedi,

vald Tähtvere,

vald Tarvastu,

vald Torma,

vald Ülenurme,

vald Väike-Maarja.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

w novads Limbažu – pagasti Viļķenes, Pāles i Katvaru,

w novads Salacgrīvas – pagasti Ainažu i Salacgrīvas,

novads Aglonas,

novads Alojas,

novads Beverīinas,

novads Burtnieku,

novads Ciblas,

novads Dagdas,

novads Daugavpils,

novads Kārsavas,

novads Krāslavas,

novads Ludzas,

novads Mazsalacas,

novads Naukšēnu,

novads Preiļu,

novads Rēzeknes,

novads Riebiņu,

novads Rūjienas,

novads Strenču,

novads Valkas,

novads Vārkavas,

novads Viļānu,

novads Zilupes,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Anykščiai – seniūnija Viešintos oraz część seniūnija Svėdasai położona na północ od drogi nr 118,

w rajono savivaldybė Jonava – seniūnija Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos oraz, w seniūnija Žeimiai – kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai i Žeimių miestelis,

w rajono savivaldybė Kaišiadorys – seniūnija Palomenės, Pravieniškių oraz część seniūnija Rumšiškių położona na północ od drogi N. A1,

w rajono savivaldybė Kaunas – seniūnija Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos i Neveronių,

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnija Pelėdnagių,

w rajono savivaldybė Šalčininkai – seniūnija Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

w rajono savivaldybė Varėna – seniūnija Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

miesto savivaldybė Jonava,

rajono savivaldybė Ignalina,

rajono savivaldybė Kupiškis,

rajono savivaldybė Moletai,

rajono savivaldybė Rokiškis,

rajono savivaldybė Švencionys,

rajono savivaldybė Trakai,

rajono savivaldybė Utena,

rajono savivaldybė Zarasai,

savivaldybe Visaginas.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Gródek i Michałowo w powiecie białostockim,

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary Włoch:

wszystkie regiony Sardynii.”.