1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/31


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2015/1332

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (1), w szczególności jej art. 5 i art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/486/WPZiB.

(2)

W dniu 23 września 2014 r. i 27 marca 2015 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany zgodnie z pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1988 (2011) zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2011/486/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 57.


ZAŁĄCZNIK

I.

Do wykazu w załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB dodaje się poniższe pozycje:

A.   Osoby powiązane z talibami

1.

Abdul Basir Noorzai (pseudonim: a) Haji Abdul Basir; b) Haji 'Abd Al-Basir; c) Haji Basir Noorzai; d) Abdul Baseer; e) Abdul Basir).

Tytuł: hadżi. Adres: Chaman, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Data urodzenia: a) 1965; b) 1960; c) 1963. Miejsce urodzenia: prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: paszport pakistański nr AA3829182. Krajowy numer identyfikacyjny: pakistański krajowy numer identyfikacyjny 5420124679187. Inne informacje: Właściciel Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, świadczącej usługi finansowe talibom w regionie. Data wskazania przez ONZ:27.3.2015.

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia w wykazie:

Abdul Basir Noorzai został umieszczony w wykazie w dniu 27 marca 2015 r. na podstawie pkt 2 rezolucji 2160 (2014) za „uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu aktów lub działań” przez osoby umieszczone w wykazie i inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiące zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Afganistanie, „w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich”, oraz „za wspieranie w inny sposób ich aktów lub działań”.

Informacje dodatkowe:

Haji Abdul Basir (Basir) jest właścicielem i prowadzi Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir jest upoważniony do rozdziału pieniędzy wśród talibów; w ostatnich kilku latach Basir poprzez swoją hawalę rozdzielił wśród talibów w regionie tysiące dolarów. Basir poprzez swoją hawalę finansował działalność talibów, przekazywał pieniądze starszyźnie talibów oraz ułatwiał podróże talibskich informatorów.

Od 2012 r. Basir był uznawany za główną osobę wymieniającą waluty na potrzeby wyższych przywódców talibów. W 2010 r. Basir wystąpił do pakistańskich i afgańskich ekspatriantów mieszkających w Japonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Singapurze o wpłaty na rzecz talibów.

B.   Podmioty oraz inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (także: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; c) Haji Basir Hawala; d) Haji Baseer Hawala; e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adres: a) oddział 1: Sanatan (Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, obok Trench (Tranch) Road, Chaman, prowincja Baluchistan (Beldżystan), Pakistan; b) oddział 2: Quetta (Kweta), Pakistan; c) oddział 3: Lahaur, Pakistan; d) oddział 4: Peszawar, Pakistan, e) oddział 5: Karaczi, Pakistan; f) oddział 6: Islamabad, Pakistan; g) oddział 7: prowincja Kandahar, Afganistan; h) oddział 8: prowincja Herat, Afganistan; i) oddział 9: prowincja Helmand, Afganistan; j) oddział 10: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; k) oddział 11: Iran. Inne informacje: a) Dostawca usług finansowych wykorzystywany przez wyższych rangą przywódców talibskich do przesyłania środków finansowych dowódcom talibskim w regionie. b) Jego właścicielem jest Abdul Basir Noorzai. Data wskazania przez ONZ:27.3.2015.

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia w wykazie:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala zostało umieszczone w wykazie w dniu 27 marca 2015 r. na podstawie pkt 2 rezolucji 2160 (2014) za „uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu aktów lub działań” przez osoby umieszczone w wykazie i inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiące zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Afganistanie, „w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich”, oraz „za wspieranie w inny sposób ich aktów lub działań”.

Informacje dodatkowe:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) w Chamanie, prowincja Baluchistan (Beldżystan), Pakistan, należy do Abdula Basira Noorzaia. Zaopatruje w walutę członków reżimu talibskiego w regionie. Wyżsi rangą przywódcy talibscy w regionie wolą przesyłać środki finansowe dowódcom talibskim poprzez Basir Zarjmil Hawala i Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

W 2013 r. Basir Zarjmil Hawala rozdzieliło tysiące dolarów wśród dowódców talibskich w regionie, ułatwiając talibom finansowanie ich działań. W 2012 r. Basir Zarjmil Hawala przesłało tysiące dolarów na transakcje dotyczące broni i inne wydatki operacyjne talibów.

II.

Z wykazu w załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB usuwa się poniższą pozycję:

A.   Osoby powiązane z talibami

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad