19.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/124


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1362/2014

z dnia 18 grudnia 2014 r.

ustanawiające zasady dotyczące uproszczonej procedury zatwierdzania niektórych zmian programów operacyjnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz przepisy dotyczące formatu i prezentacji rocznych sprawozdań z realizacji tych programów,

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 22 ust. 1 i art. 114 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 wszelkie zmiany programu operacyjnego finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego („EFMR”) muszą zostać zatwierdzone przez Komisję.

(2)

Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 procedury i harmonogramy przedstawiania i zatwierdzania następujących zmian programów operacyjnych należy uprościć w następujących przypadkach: a) zmian programów operacyjnych dotyczących transferu środków finansowych między priorytetami Unii, o ile transferowane środki nie przekraczają 10 % kwoty przeznaczonej na dany priorytet Unii; b) zmian programów operacyjnych dotyczących wprowadzenia lub wycofania środków lub rodzajów odpowiednich operacji oraz odnośnych informacji i wskaźników; c) zmian programów operacyjnych dotyczących zmian w opisie środków, w tym zmian warunków kwalifikowalności; d) zmian wymaganych zmianami w priorytetach Unii w zakresie polityki dotyczącej egzekwowania i kontroli. Takie zmiany w programach operacyjnych nie powinny wpływać na ogólną logikę interwencji programu, wybrane priorytety i cele szczegółowe Unii ani na ich wyniki, w związku z tym nie powinny budzić wątpliwości co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami i praktykami.

(3)

Dlatego też niezbędne jest ustanowienie przepisów dotyczących uproszczonej procedury zatwierdzania zmian w programach operacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014. Procedura ta powinna umożliwić Komisji zatwierdzanie w trybie przyspieszonym tego rodzaju zmian w programach operacyjnych przedstawionych przez dane państwo członkowskie. Ze względu na ograniczenia czasowe procedura uproszczona powinna być uzależniona od złożenia przez państwo członkowskie wniosku popartego kompletnymi informacjami pozwalającymi Komisji na dokonanie pełnej oceny proponowanych zmian.

(4)

Zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 114 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 każde państwo członkowskie przedkłada Komisji roczne sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego do dnia 31 maja każdego roku, począwszy od 2016 r. do 2023 r.

(5)

Informacje przedstawione w rocznym sprawozdaniu z realizacji przedłożonym przez państwo członkowskie powinny być spójne i porównywalne na przestrzeni lat wdrażania oraz między państwami członkowskimi. Sprawozdanie powinno również umożliwiać agregację danych na poziomie EFMR lub, jeżeli jest to konieczne, w ramach wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

(6)

Należy ustanowić przepisy dotyczące formatu i prezentacji rocznych sprawozdań z realizacji programu.

(7)

Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w dniu następującym po dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszu Morskiego i Rybackiego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdzenie zmian programów operacyjnych w ramach procedury uproszczonej

1.   W przypadku gdy państwo członkowskie przedstawia Komisji wniosek w sprawie zmiany swojego programu operacyjnego objętej zakresem art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, zwraca się ono do Komisji o zatwierdzenie zmian w ramach procedury uproszczonej, zgodnie z niniejszym artykułem.

2.   Wnioski o zatwierdzenie w ramach procedury uproszczonej obejmują wyłącznie zmiany określone w art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

3.   W przypadku gdy Komisja uznaje, że informacje dostarczone przez zainteresowane państwo członkowskie w odniesieniu do zmiany przedłożonej zgodnie z ust. 1 nie są kompletne, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie wszelkich koniecznych informacji dodatkowych. Okres, o którym mowa w ust. 4 i 5, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania kompletnego wniosku w sprawie zatwierdzenia zmian programu operacyjnego, zgodnie z informacją przesłaną przez Komisję państwu członkowskiemu.

4.   Jeżeli Komisja nie przekazała państwu członkowskiemu żadnych uwag w terminie 25 dni roboczych od otrzymania wniosku o zatwierdzenie w ramach procedury uproszczonej, zmianę programu operacyjnego uznaje się za zatwierdzoną przez Komisję.

5.   W przypadku gdy Komisja przekazała uwagi państwu członkowskiemu w terminie 25 dni roboczych od otrzymania wniosku o zatwierdzenie w ramach procedury uproszczonej, zmiany programu operacyjnego są zatwierdzane zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

Artykuł 2

Format i prezentacja rocznych sprawozdań z realizacji programów

Treść rocznego sprawozdania z realizacji, określoną w art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz w art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, należy podawać zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wzór rocznego sprawozdania z realizacji programu w ramach EFMR

Część A — Sprawozdania przedkładane co roku

1.   Nr identyfikacyjny rocznego sprawozdania z realizacji

CCI

<1.1 type=”S” input=”S”> (1)

Tytuł

<1.2 type=”S” input=”G”>

Wersja

<1.3 type=”N” input=”G”>

Rok sprawozdawczy

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”>

Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący

(art. 113 lit. d) rozporządzenia w sprawie EFMR)

<1.5 type=”D” input=”M”>

2.   Opis realizacji programu operacyjnego (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Kluczowe informacje dotyczące realizacji programu operacyjnego w danym roku, w tym dotyczące instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i wskaźnikowych.

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Realizacja priorytetów Unii

3.1.   Przegląd dotychczasowej realizacji (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Należy przedstawić w formie krótkiego i ogólnego komentarza informacje dotyczące realizacji priorytetów Unii i pomocy technicznej w danym roku, wraz z odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania.

Priorytet Unii

Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania

Tytuł priorytetu Unii <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   Wskaźniki rezultatu, produktu i wskaźniki finansowe na potrzeby EFMR (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane dotyczące wskaźników rezultatu, produktu i wskaźników finansowych, jak również dane określające cele pośrednie i cele końcowe na potrzeby ram wykonania, przestawione w tabelach 1-3.

TABELA 1

Wskaźniki rezultatu na potrzeby EFMR (tabela odniesienia 3.2 modelu programu operacyjnego (PO))

Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR

Priorytet Unii (tytuł priorytetu Unii <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Jednostka miary

Wartość docelowa (na 2023 r.)

Wartość roczna

Wartość skumulowana

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Tytuł celu szczegółowego <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Nazwa wskaźnika rezultatu <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”S”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”S” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELA 2

Wskaźniki rezultatu na potrzeby EFMR (tabela odniesienia 3.3 i 7.1 modelu PO)

Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego wcześniej wybranego celu szczegółowego odpowiedniego priorytetu Unii

Priorytet Unii (tytuł priorytetu Unii <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Cel szczegółowy (tytuł celu szczegółowego <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Wybrane istotne środki

Cel tematyczny

Wskaźniki produktu

Wartość skumulowana

Wskaźnik

uwzględniony w ramach wykonania

Cel pośredni (na 2018 r.)

Cel końcowy (na 2023 r.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Tytuł środka <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Nazwa wskaźnika <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELA 3

Wskaźniki finansowe na potrzeby EFMR (tabela odniesienia 7.1 modelu PO)

Priorytet Unii

Wskaźnik finansowy

Wartość skumulowana

Wskaźnik

Cel pośredni (na 2018 r.)

Cel końcowy (na 2023 r.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Tytuł priorytetu Unii <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Nazwa wskaźnika <3.2.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Dane finansowe

TABELA 4

Dane finansowe na potrzeby EFMR (tabela odniesienia 8.2, 8.3 i 9.2 modelu PO)

Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

Cel tematyczny

Środek

Całkowity wkład publiczny

(EUR)

Wkład EFMR

(EUR)

Wkład na rzecz zapobiegania zmianie klimatu z wkładu EFMR

(EUR)

Współczynnik współfinansowania z EFMR

(%)

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia

(EUR)

Całkowity wkład publiczny na rzecz działań operacji wybranych do udzielenia wsparcia

(EUR)

Procentowy udział całkowitych przydzielonych środków w ramach operacji wybranych do udzielenia wsparcia

(%)

Wkład na rzecz zapobiegania zmianie klimatu operacji wybranych do udzielenia wsparcia

(EUR)

Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej

(EUR)

Całkowite kwalifikowalne wydatki publiczne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej

(EUR)

Procentowy udział całkowitych kwalifikowalnych wydatków publicznych zadeklarowanych przez beneficjentów w całkowitym przydziale środków

(%)

Wkład na rzecz zapobiegania zmiany klimatu w ramach całkowitych kwalifikowalnych wydatków publicznych zadeklarowanych przez beneficjentów instytucji zarządzającej

(EUR)

Liczba wybranych operacji

1.

Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Tytuł celu szczegółowego <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Tytuł środka <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”P” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Promowanie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Wspieranie wdrażania WPRyb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Wspieranie obrotu i przetwarzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc techniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELA 5

Koszt działań realizowanych poza obszarem objętym programem (art. 70 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Priorytet Unii

Wydatki kwalifikowalne w ramach EFMR poniesione w związku z realizacją działań poza obszarem objętym programem, zadeklarowane przez beneficjenta instytucji zarządzającej

(EUR)

Udział całego wkładu finansowego w osi priorytetowej

(%)

1.

Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

2.

Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

3.

Wspieranie wdrażania WPRyb

<3.3.2 type=”N” input=”M”>]

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.

Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

5.

Wspieranie obrotu i przetwarzania

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

6.

Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Pomoc techniczna

<3.3.2 type=”N” input=”M”>]

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

ŁĄCZNIE PO

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.   Problemy wpływające na wykonanie programu i podjęte środki naprawcze

4.1.   Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Państwa członkowskie przedkładają informacje dotyczące szczegółowych warunków wstępnych niespełnionych w momencie przyjęcia programu operacyjnego.

Opis etapu i działań podjętych w celu spełnienia szczegółowych warunków wstępnych w odniesieniu do działań i harmonogramów przewidzianych i określonych w umowie o partnerstwie i w programie operacyjnym. (stosuje się jedynie do sprawozdań przedłożonych w 2016 i 2017 roku)

TABELA 6

Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie w ramach EFMR szczegółowych warunków wstępnych

Tematyczne warunki wstępne, których nie spełniono lub spełniono częściowo

Kryteria niespełnione

Działania, które należy podjąć

Termin

(data)

Organy odpowiedzialne za spełnienie kryteriów

Działania ukończone w terminie

(Tak/Nie)

Kryteria spełnione

(Tak/Nie)

Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań

Uwagi

Tytuł tematycznego warunku wstępnego <4.1.1 type=”S” input=”S”>

Tytuł kryterium <4.1.1 type=”S” input=”S”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”D” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Problemy wpływające na wykonanie programu i podjęte środki naprawcze (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

<4.2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Informacje o poważnych naruszeniach i działaniach naprawczych (art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

Informacje o przypadkach poważnych naruszeń, o których mowa w art. 10 ust. 1, i działaniach podjętych w związku z nimi oraz o nieprzestrzeganiu warunków trwałości i działań naprawczych określonych w art. 10 ust. 2.

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Informacje o działaniach podjętych w celu zapewnienia zgodności z art. 41 ust. 8 (art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE) Nr 508/2014)

Należy przedłożyć krótki opis działań podjętych w celu spełnienia przepisów określonych w art. 41. ust. 8 w odniesieniu do priorytetu w wysokości do 60 % wsparcia przyznanego sektorowi łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, w tym dane dotyczące faktycznego udziału łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w działaniach finansowanych w ramach środka na podstawie art. 41 ust. 2

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   Informacje na temat działań podjętych w celu zapewnienia publikacji beneficjentów (art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE) Nr 508/2014)

Należy przedłożyć krótki opis działań podjętych zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia w sprawie EFMR, ze specjalnym uwzględnieniem krajowego ustawodawstwa, w tym wszelkich obowiązujących progów w odniesieniu do publikacji danych osób fizycznych

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Działania podjęte w związku z planem ewaluacji i syntezą wyników wszystkich ewaluacji (art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Należy przedstawić krótki opis działań podjętych w związku z wykonaniem planu ewaluacji, z uwzględnieniem działań podjętych w wyniku ewaluacji.

Należy przedstawić syntezę wniosków ze wszystkich przeprowadzonych w trakcie programu ewaluacji, które udostępniono w trakcie poprzedniego roku budżetowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu referencyjnego wykorzystanych sprawozdań z ewaluacji.

Należy tu również udostępnić wszystkie ewaluacje, które udostępniono publicznie zgodnie z art. 54 ust. 4 rozporządzenia 1303/2013.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Streszczenie dla obywateli (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Należy udostępnić publicznie streszczenie zawartości sprawozdania rocznego z realizacji.

[Streszczenie zawartości sprawozdania rocznego z realizacji należy udostępnić publicznie i zamieścić w internecie w formie oddzielnego dokumentu, jako załącznik do rocznego sprawozdania z realizacji. Proponowany format: należy załadować w systemie SFC2014 jako oddzielny dokument, bez ustrukturyzowanych danych ani ograniczeń liczby wykorzystanych znaków.]

10.   Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Jeżeli instytucja zarządzająca postanowiła wykorzystać instrumenty finansowe, musi ona przesłać Komisji szczegółowe sprawozdanie dotyczące operacji zrealizowanych w ramach instrumentów finansowych, w postaci załącznika do rocznego sprawozdania z realizacji, posługując się modelem zawartym w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Część B — sprawozdania składane w 2017 i 2019 roku oraz w terminie, o którym mowa w art. 138 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (oprócz części A)

11.   Opis aktualnego stanu wdrożenia programu operacyjnego (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W odniesieniu do każdego priorytetu Unii należy przeprowadzić ocenę informacji i danych przedłożonych w części A oraz postępów w realizacji celów programu (z uwzględnieniem wniosków i zaleceń z ewaluacji)

Priorytet Unii

Ocena danych i postępów w realizacji celów programu

Tytuł priorytetu Unii <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

Ocena poszczególnych priorytetów Unii w odniesieniu do kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami naprawczymi, jeśli to stosowne

Priorytet Unii

Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami naprawczymi

Tytuł priorytetu Unii <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   Horyzontalne zasady wdrażania (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Ocena wdrożenia szczegółowych działań podjętych w celu uwzględnienia zasad określonych w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, ze szczególnym naciskiem na rolę partnerów w wykonaniu programu.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Ocena wdrożenia szczegółowych działań podjętych w celu uwzględnienia zasad określonych w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz rozwiązań przyjętych, aby zapewnić uwzględnienie problematyki równości płci na poziomie programu.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Ocena wdrożenia szczegółowych działań podjętych w celu uwzględnienia zasad określonych w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, wraz z przeglądem działań podjętych w celu promowania zrównoważonego rozwoju.

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   sprawozdanie dotyczące wsparcia wykorzystanego do celów związanych ze zmianą klimatu (art. 50 ust. 4 lit. rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Obliczenia są dokonywane automatycznie i zostaną uwzględnione w tabeli 4 dotyczącej danych finansowych. Można zamieścić wyjaśnienia dotyczące przyjętych wartości, zwłaszcza jeśli faktyczne dane są niższe od przewidywanych.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Część C — sprawozdania składane w 2019 r. oraz w terminie, o którym mowa w art. 138 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (oprócz części A i B)

14.   Inteligentny, zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Należy przedłożyć informacje i oceny dotyczące wkładu w realizację celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Problemy wpływające na wykonanie programu — ramy wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Jeżeli ocena postępów przeprowadzona w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania wykazuje, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, wówczas państwa członkowskie powinny przedstawić powody, dla których nie udało się zrealizować tych celów w sprawozdaniu w 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) oraz w sprawozdaniu przedkładanym w terminie, o którym mowa w art. 138 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w odniesieniu do celów końcowych).

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

(1)  Legenda dla właściwości pól:

 

Typ: N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna

 

Wprowadzanie danych: M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

 

„maxlength” = maksymalna liczna znaków ze spacjami