18.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/43


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 365 z dnia 19 grudnia 2014 r. )

Strona 96, załącznik, w ostatnim akapicie po tabeli 9:

zamiast:

„Metody badania:

Należy zastosować metody opisane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 440/2008 (1) i w innych odnośnych notach CEN lub inne międzynarodowo uznane metody badań i wytyczne.”,

powinno być:

„Metody badania:

Należy zastosować metody opisane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 (1) i w innych odnośnych notach CEN lub inne międzynarodowo uznane metody badań i wytyczne.”.