19.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/70


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1353/2014

z dnia 15 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1156/2012 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG (1), w szczególności jej art. 20 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2011/16/UE wymaga się, by wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania odbywała się z wykorzystaniem standardowych formularzy i formatów elektronicznych.

(2)

Standardowe formularze służące do wymiany informacji na wniosek, spontanicznej wymiany informacji, przesyłania powiadomień i informacji zwrotnych powinny być zgodne z załącznikami od I do IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1156/2012 (2).

(3)

Należy stosować format elektroniczny do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji na temat określonych kategorii dochodów i kapitału, który oparty jest na istniejącym formacie elektronicznym zgodnie z art. 9 dyrektywy Rady 2003/48/WE (3).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1156/2012.

(5)

Zmiany powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2011/16/UE w odniesieniu do wejścia w życie w państwach członkowskich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania art. 8 dyrektywy w odniesieniu do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Współpracy Administracyjnej w dziedzinie Opodatkowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1156/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Format elektroniczny stosowany do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji na podstawie art. 8 ust. 1 dyrektywy 2011/16/UE jest zgodny z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia.”

;

2)

dodaje się załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 1156/2012 określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz.U. L 335 z 7.12.2012, s. 42).

(3)  Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz.U. L 157 z 26.6.2003, s. 38).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK V

Format elektroniczny, o którym mowa w art. 1a

Formaty elektroniczne służące do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji na podstawie art. 8 dyrektywy 2011/16/UE są zgodne z następującą strukturą drzewa i zawierają następujące klasy elementów (1):

a)

w odniesieniu do ogólnej wiadomości:

Image

b)

w odniesieniu do zasadniczej części w przypadku przekazywania informacji na temat dochodów z zatrudnienia lub wynagrodzeń dyrektorów:

Image

c)

w odniesieniu do zasadniczej części w przypadku przekazywania informacji na temat emerytur i rent:

Image

d)

w odniesieniu do zasadniczej części w przypadku przekazywania informacji na temat produktów dotyczących ubezpieczeń na życie:

Image

e)

w odniesieniu do zasadniczej części komunikatu w przypadku przekazywania informacji na temat własności nieruchomości i dochodów z nieruchomości:

Image

f)

w odniesieniu do zasadniczej części wiadomości w przypadku nieprzekazywania żadnych informacji dotyczących konkretnej kategorii:

Image

g)

w odniesieniu do zasadniczej części wiadomości w przypadku potwierdzenia otrzymania informacji dotyczących konkretnej kategorii:

Image

(1)  Jednakże w wykorzystanym w danej sprawie komunikacie w formacie elektronicznym muszą pojawić się jedynie pola rzeczywiście dostępne i mające zastosowanie w tej sprawie.