11.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1311/2014

z dnia 10 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w odniesieniu do definicji elementu metadanych INSPIRE

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 (2) ustanawia zasady wdrażania wszystkich usług sieciowych, z wyjątkiem usług umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych.

(2)

Interoperacyjność usług danych przestrzennych charakteryzuje się zdolnością w zakresie komunikacji, wykonywania lub przekazywania danych między nimi. Wstępnym warunkiem uruchomienia usług danych przestrzennych jest możliwość dostępu do odpowiednich informacji. Państwa członkowskie w ramach usług wyszukiwania określonych dyrektywą 2007/2/WE, zgodnie z zasadami wdrożenia zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 976/2009, udostępniają elementy metadanych określone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1205/2008 (3). Przepisy wykonawcze dla usług danych przestrzennych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1089/2010 (4) wprowadzają nowe elementy metadanych dla usług danych przestrzennych, w związku z czym należy zaktualizować definicję elementu metadanych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 976/2009 w celu umożliwienia wyszukiwania i dostępności nowych elementów metadanych przy pomocy usług wyszukiwania państw członkowskich.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 976/2009.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 976/2009 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.

»element metadanych INSPIRE« oznacza element metadanych określony w części B załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1205/2008 lub w części B załącznika V, części B załącznika VI i części B załącznika VII do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 (5);

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych (Dz.U. L 274 z 20.10.2009, s. 9).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz.U. L 326 z 4.12.2008, s. 12).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 11).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 11).”