16.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/80


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 356 z dnia 12 grudnia 2014 r. )

Strona 218, załącznik, dodatek D, pkt D.1.1.4, trzecie objaśnienie pod rysunkiem D.1:

zamiast:

„Y′

:

Oś pantografu — do celów uzyskania mechanicznej skrajni kinematycznej pantografu”,

powinno być:

„Y″

:

Oś pantografu — do celów uzyskania mechanicznej skrajni kinematycznej pantografu”.